Back

Respinsi -Casa verde 2016 - Pers. fizice Braila


1
Soare Gabi - Mariana
BR.00001.101016
Braila
Braila
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
2
Mocanu Stan
BR.00003.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
3
Nicolae Vasile
BR.00004.101016
Cazasu
Braila
Nu este completat tabelul cu cheltuielile detaliate din cererea de finantare (nu este precizata valoarea instalatiei).
4
Cracea Daniel
BR.00010.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
5
Patranoiu Florin - Aurel
BR.00014.101016
Faurei
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
6
Dumitrascu Daniel
BR.00016.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Comisia de analiză în cadrul „Programului privindinstalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", constituită prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017
Centralizatorul proiectelor propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"

7
Balas Georgeta
BR.00017.101016
Braila
Braila
Declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere. Certificatul de deces prezentat nu este un document din care să rezulte date privind coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanţare. Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost depus în original aşa cum se solicită prin ghidul de finanţare.
8
Nemtanu Neculae - Valentin
BR.00020.101016
Braila
Braila
Nu a fost prezentată copia cărţii funciare însoţită de un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila
9
Pavel Sorin
BR.00022.101016
Braila
Braila
Declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
10
Costache Teodor
BR.00026.101016
Cazasu
Braila
Imobilul pentru care se solicită finanţare nu este eligibil în cadrul Programului deoarece face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare prezentat.
11
Marusca Alexandru - Valentin
BR.00027.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
12
Popirtac Gheorghe
BR.00029.101016
Braila
Braila
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
13
Rosioru Georgel
BR.00031.101016
Însuratei
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie (nu face dovada existenţei imobilului construcţie) pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
14
Tunea Constantin
BR.00038.111016
Maxineni
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere

15
Ivan Ionel
BR.00039.111016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
16
Lefter Marias
BR.00048.111016
Cazasu
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.