Back

REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ

REZULTATELE OBȚINUTE

 LA PROBA SCRISĂ

 

pentru concursul de ocupare a postului vacant de șofer, treapta profesională I la Compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane din cadrul A.P.M. Brăila, programat în data de 4 septembrie 2019 – proba scrisă

În conformitate cu Art.28 alin.(3) lit.a) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se afișează rezultatele obținute la proba scrisă de către secretarul comisiei de concurs, conform tabelului de mai jos:

Nr.crt

CANDIDAT –

Numele și prenumele

NOTA – puncte

acordate

        Admis/Respins

1

LAZĂR  Relu

56,00

Admis

2

TURTOI  Cornel

47,50

Respins

3

BUNEA  Leontin

40,50

Respins

4

DUMITRAȘCU  Gabriel-Adrian

34,33

Respins

5

GHINEA  Viorel-Florin

21,50

Respins

 

  • În Art.28 alin.(3) lit.a) din Hotărârea nr.286/2011 se menționează:

„ Sunt declarațiadmiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție”

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept. (conform Art.31 din Hotărârea nr.286/2011, mai sus menționată)

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea  doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. (conform Art.32 alin.(2) din Hotărârea nr.286/2011, mai sus menționată)

 

 

                                                                  Secretar comisie concurs:

                                                                  Carmen BOBOC

 

Data: 04.09.2019/ora: 14.15.