Back

Actualizare Plan Urbanistic General – Comuna Bunești, județul Brașov titular COMUNA BUNESTI

Afisat in data de 06.08.2020

 Agentia pentru Protectia Mediului Brașov  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare pentru planul – Actualizare Plan Urbanistic General – Comuna Bunești, județul Brașov pentru terenurile situate in comuna Bunesti, județul Brașov, titular COMUNA BUNESTI -planul se  supune  evaluării de mediu şi evaluarii adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

   Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800 -1630 şi vineri între orele 800 -1400  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii, nr.3, municipiul Braşov sau pe site-ul APM Brașov  http://apmbv.anpm.ro.

  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, municipiul Braşov (Fax: 0268.419013, e-mail office@apmbv.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

 

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul  intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, intergând suprafețe din siturile de importanță comunitară ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSCI10227 Sighișoara – Târnava Mare.

-în urma analizării documentației de obtinere a avizului de mediu, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu a considerat oportună continuarea procedurii de reglementare, cu realizarea unui studiu de evaluarea adecvată aferent planului propus cu integrarea informațiilor referitoare la componenta de biodiversitate, prevăzute în Ord. MMP 19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare ale ariilor protejate, întrucât proiectul este susceptibil sa genereze un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor din siturile de importanță comunitară ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSCI10227 Sighișoara – Târnava Mare.

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului si urbanism si stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute in anexa  I și II a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- in urma anunturilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Brașov observatii /propuneri din partea publicului.

 

Intocmit: consilier : Daniela Lungu

Bitou CFM: consilier Mirela Moisă