Back

Anunt decizie etapa de incadrare EXTINDERE FERMA DE NURCI-ÎNTOCMIRE PUZ în jud. Brașov, comuna Feldioara

Anunt decizie etapa de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brașov  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal EXTINDERE FERMA DE NURCI-ÎNTOCMIRE PUZ  în jud. Brașov, comuna Feldioara, str. Calea Hălchiului, F.N., CF nr. 102462 Feldioara și C.F. 101925 Feldioara, titular SC A.G. RONECO FARM SRL-planul se  supune  evaluării de mediu şi evaluarii adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800 -1630 şi vineri între orele 800 -1400    la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, Str.Politehnicii, nr.3, municipiul Braşov.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, municipiul Braşov (Fax: 0268.419013,e-mail office@apmbv.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

 

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

-planul  intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, urmand a fi implementat în vecinătatea sitului de importanţă comunitară ROSCI0329 Oltul Superior care se află în strânsă conectivitate cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa–Rotbav-Măgura Codlei.

-in urma analizarii memoriului de prezentare, intocmit conform prevederilor din ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, care a relevat necesitatea realizării unei noi ”evaluări adecvate (cumulativ cu proiectul fermei de nurci existente)”, dupa completarea listei de control, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu a stabilit necesitatea parcurgerii urmatoarei etape din cadrul procedurii de evaluare adecvata, respectiv etapa studiului de evaluare adecvata, întrucât proiectul este susceptibil sa genereze un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor din situl de importanţă comunitară ROSCI0329 Oltul Superior care se află în strânsă conectivitate cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa–Rotbav-Măgura Codlei.

-planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului si urbanism si stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute in anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, dar in urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare  criteriile relevante prevăzute  în anexa I din HG 1076/2004, au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

-conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului  995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004  planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a.

-in urma anunturilor  publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Brașov observatii /propuneri din partea publicului.

 

 

Intocmit:

Serviciul A.A.A: consilier Daniela Birău

Compartimentul CFM: consilier Viorel Marean