Autorizatia de mediu


Autorizatia de mediu

Act tehnico-juridic eliberat de autoritatea competenta pentru protetia mediului, prin care sunt

stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau pentru punerea in

functiune a unei activitati noi, pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

Procedura de reglementare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului este

conform prevederilor urmatoarelor acte normative:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006,

modificata si completata cu OUG nr.164/2008, privind protectia mediului;

- Ordinului MMDD nr.1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu

impact semnificativ asupra mediului.

Acte necesare depunerii la APM Brasov:

- cerere ;

- fisa de prezentare si declaratie (conform anexei 2 a Ord. 1798/2007 al MMDD);

- dovada ca s-a facut publica solicitarea;

- acord de mediu;

- actele societatii ( CUI, Certificat constatator cod CAEN activitate punct de lucru) ;

- dovada spatiului ( extras CF, contract inchiriere) ;

- contracte utilitati (apa-canal);

- contract salubritate;

- contracte pentru valorificare deseuri reciclabile;

- autorizatie/notificare emisa de SGA Brasov, privind alimentarea cu apa /evacuarea apelor uzate in

cazul cand nu exista retele centralizate;

- alte autorizatii dupa caz (autorizatie sanitara/ sanitar-veterinara, autorizatie PSI, CNCAN, etc)

- dovada platii tarifului pentru emitere autorizatiei, conform Ord. MMDD 1108/2007;

- plan de incadrare in zona si plan de situatie.

Formulare:

Cerere:

Catre Agentia pentru Protectia Mediului

Domnule Director,

Societatea comerciala (PF)........................................................cu sediul social

in ...........................str. .................................., reprezentata prin

............................tel/fax:........................................., solicit prin prezenta, eliberarea autorizatiei de

mediu pentru activitatea cod CAEN .................................desfasurata la

adresa ..................................................

Anexez prezentei documentatia necesara.

Data Semnatura

................ .......................

Anunt depunere solicitare:

SC………anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de

mediu pentru activitatea de …………………desfasurata in ……….

Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str, Politehnicii nr. 3,

pe toata perioada derularii procedurii.

Anunt dezbatere publica:

SC………anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice in vederea

autorizarii activitatii “……..” din…….. Dezbaterea va avea loc la…….. in data de………..la

ora……….

Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str, Politehnicii nr. 3,

pana la data ……….(data dezbaterii publice).

Fisa de prezentare si declaratie:

1. Date generale

? Denumirea unităţii, firmei etc., adresa, telefon, fax,

? Amplasamentul.

? Profilul de activitate.

? Forma de proprietate.

? Regimul de lucru.(ore/zi, zile/saptamana, zile/an).

2. Date specifice activităţii

a) Activitatea desfasurata

Se prezintăactivitatea specifica desfasurata cu informaţii

complete,inclusiv descrierea proceselor tehnologice

b) Dotări

Dotările specifice: clădiri (cu suprafata spaţiilor ocupate),

utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport

utilizate in activitate etc.

c) Bilanţul de materiale

? Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili,

intrate in proces.

? Pierderile pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile

in mediu (inclusiv deşeuri).

? Cantităţile de produse şi subproduse rezultate. Bilanţul

acestor materiale, care serveşte şi la intocmirea şi revizuirea

bilanţului de mediu, trebuie sa se inchida, cu eroarea acceptatăde

metodologia de calcul folosită.

d) Utilităţi

Modul de asigurare cu utilităţi (apa, canal, energie etc):

surse, cantităţi, volume.

3. Surse de poluanti şi protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

? Sursele de ape uzate şi compusii acestor ape.

? Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a

apelor uzate, randamentele de reţinere a poluantilor, locul de

evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma

industriala).

? Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in

alte canalizari (in mg/l şi kg/zi).

Protecţia atmosferei

? Sursele şi poluantii pentru aer.

? Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor

reziduale şi a pulberilor.

? Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc şi g/s).

Protecţia impotriva zgomotului şi vibratiilor

? Sursele de zgomot şi de vibratii.

? Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie impotriva

zgomotului şi vibratiilor.

? Nivelul de zgomot şi de vibratii produs.

Protecţia solului şi subsolului

? Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului.

? Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi

a subsolului.

Protecţia impotriva radiatiilor

? Sursele de radiatii din activitate,

? Dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia impotriva

radiatiilor.

? Nivelul radiatiilor emise in mediu.

Protecţia fondului forestier

? Situaţia afectării fondului forestier,

? Lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea

impactului negativ produs asupra vegetatiei şi ecosistemelor

forestiere.

Protecţia ecosistemelor, biodiversitatii şi ocrotirea naturii

? Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi

terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a

rezervaţiilor naturale.

? Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversitatii şi

pentru ocrotirea naturii, in general.

Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

? Modul de incadrare a obiectivului in peisaj.

? Măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor

de interes tradiţional

Gestiunea deşeurilor

? Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de

deşeuri rezultate,

? Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată,

transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu,

comercializare.

Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase

? Substantele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute,

cantităţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate ale

acestora.

? Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările

pentru protecţia mediului.

Gestiunea ambalajelor

? Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite,

? Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia

mediului.

Incadrarea in planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului

Modul de incadrare a obiectivului in cerinţele planurilor de

urbanism şi amenajare a teritoriului.

Protecţia aşezărilor umane

? Distanta fata de asezarile umane, localităţile şi populaţia

eventual afectată.

? Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor

umane.

Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care

Romaniaa aderat

Amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea

convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale

organismelor O.N.U la care Romania a aderat.

Alte date şi informaţii privind protecţia mediului

Se vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau

solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au

legatura cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie

in caz de poluari accidentale.

Reconstructia ecologica

Lucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum

şi pentru menţinerea unui ecosistem corespunzător in zona.

Monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul

exploatării şi analiza periodicăa propunerii de conformare pentru

controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calităţii mediului

şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului