Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect „Schimbare destinatie din cladire de birouri in hotel, remodelare, recompartimentare, refacere sarpanta si mansardare”

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. .... /I din .....01.2017

 

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de J.T. EUROCONSTRUCT SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Garii de Nord  nr. 6- 8, sc. C, ataj. 7 ap. 67, pentru proiectul „Schimbare destinatie din cladire de birouri in hotel, remodelare, recompartimentare, refacere sarpanta si mansardare, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Valentin Wagner nr. 5, înregistrata la APM Brasov cu nr. 18839/07.12.2016 (solicitare inregistrata electronic cu nr. 1586/05.12.2016), completata sub nr. 718/12.01.2107 si nr. ..............., in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 30.01.2017, ca proiectul proiectul „Schimbare destinatie din cladire de birouri in hotel, remodelare, recompartimentare, refacere sarpanta si mansardare, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Valentin Wagner nr. 5, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 13, alin a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul a mediatizat in presa locala si APM Brasov pe pagina web atat solicitarea de obtinere a acordului de mediu, cat si decizia de continuare a procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului;

- lipsa observatiilor din partea publicului interesat;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –   prin proiect se propune schimbarea destinatie cladirii de birouri aflata in proprietatea societatii in hotel de 4 stele, remodelarea si recompartimentarea imobilului, refacerea sarpantei si mansardarea acestuia, rezultand capacitatea de cazare de 64 locuri, cu urmatoarele functiuni:

SUBSOL:salon mic dejun, bufet,oficiu preparare mic dejun, grup sanitar, hol, lift, camera masini,

 

PARTER: gang acces, hol circulatii, casa scarii si elevator, receptie, curte interioara, 6 camere  duble cu 6 bai si 6 holuri, 1 apartament (salon, dormitor, baie, hol), centrala termica, hol, vestiar, grup sanitar, birou,

 

ETAJUL 1: hol circulatii, 2 casa scarii si elevatoar, apartament (salon, dormitor, baie, hol), 8 camere cu baie proprie, oficiu.

 

ETAJUL 2+etaj intermediar: hol circulatii , 2 casa scarii si elevatoar, 1 apartament (salon, dormitor, baie, hol), 9 camere cu baie proprie, oficiu.

 

MANSARDA: hol+ scara si elevatoar, 6 camere  cu baie proprie, oficiu.

 

Conform memoriului tehnic:

 • cladirea este  racordata la utilitatile existente in zona, respectiv, energie electrica, gaz metan, alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala, prin bransamente directe la retelele aflate la limita amplasamentului
 • pe perioada executarii lucrarilor amplasamentul va fi protejat si imprejmuit provizoriu, pentru a nu afecta proprietatile invecinate; in urma finalizarii lucrarilor de executie, se vor reface zonele neconstruite prin inierbare si amenajare peisagera;
 • accesul la amplasament se va realiza din strada Sf. Ioan si strada Valentin Wagner;
 • parcarile necesare se vor concesiona de la Primaria Municipiului Brasov, deoarece imobilul studiat nu are acces auto;
 • durata executarii a fi de aproximativ 36 luni de la data anuntului de incepere a lucrarilor.

 

Lucrari necesare organizarii de santier: in vederea inceperii executarii lucrarilor, prin proiect s-a prevazut urmatoarele:

- se vor folosi un spatiu si un grupul sanitar din cladire pentru depozitare material, iar pentru prevenirea si stingerea incendiilor se va amenaja un punct P.S.I.;

- se va monta o schela pe fatada principala  prevazuta cu plasa de protectie;

- deseurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, vor fi eliminare/valorificare cu societati autorizate si vor fi evacuate ritmic, fara a bloca caile de acces pietonale si stradale; deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate in incinta santierului pe suprafete amenajate;

- se vor lua masuri de minimizare a producerii emisiilor de pulberi din activitatea de constructii printr-o organizare judicioasa a santierului (bariere in jurul zonei de activitati cu praf), controlul traficului (oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare,  spalarea rotilor la plecarea din santier), utilizarea apei pentru a incorpora praful, daca este cazul;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- se vor lua masuri de evitarea poluarii solului, prin depozitarea pe suprafete impermeabile a materilalelor si a deseurilor rezultate in urma derularii lucrarilor de construire;

- terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;

- se va acorda atentie manevararrii utilajelor in apropierea zonelor locuite;

- se va asigura salubrizarea zonei si mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii proiectului;

- toate activitățile necesare executării lucrărilor de constructii se vor desfășura în interiorul incintei;

b) cumularea cu alte proiecte – la momentul verificarii amplasamentului nu erau in derulare alte proiecte;

            c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul.

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in urma desfasurarii lucrarilor de construire prevazute prin proiect vor fi stocate selectiv, pe suprafete betonate, in spatii special amenajate si vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate, dupa caz;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si se vor preda catre societati autorizate in vederea eliminarii;

- se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor rezultate;

-  se va mentine curatenia in spatiul destinat depozitarii, fiind interzisa arderea lor in recipientii de colectare precum si aruncarea lor langa recipientii de colectare sau depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

- pe perioada derularii lucrarilor de construire: emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/88 si Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- in perioada functionari: apele uzate menajere vor fi evacuate in retelele de canalizare existente in zona a caror indicatori se vor incadra in limitele valorilor stabilite in NTPA 002/2002, aprobate cu HG 188/2002 modificata si completata cu HG nr. 352/2005 , iar incalzirea imobilului se va realiza cu ajutorul a 3 cazane, pe baza de gaz metan, cu puterea de 150 kW fiecare, dotate cu cos de evacuare a gazelor arse cu inaltimea de 16,5 m, a caror valori de emisie se vor incadra in limitele valorilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare ;

            f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – lucrarile de construire vor fi asigurate cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;

- prin proiect sunt luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident.

 

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform CU nr. 883/31.03.2016 emis de Primaria Municipiului Brasov imobilul este situat in intravilanul localitatii, are folosinta actuala de „constructie S+P+2E si teren de 419mp ” si destinatia „ZIR – zona de locuinte individuale si colective mici cu max. P+2E, si functiuni complementare”;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – in aglomerarea Brasov este depasita valoarea limita pentru NO conform prevederilor legale in vigoare ( Lg 104/2011; OM nr. 1206/2015);

- prin proiect au fost estimate emisiile de oxizi de azot in perioada de functionare a imobilului, respectiv 206,8 kg/an;

h) ariile dens populate – schimbarea de destinatie a cladirii de birouri in hotel de 4 stele nu va afecta locuitorii din zona; pentru implementarea proiectului societatea a obtinut Notificare – Asistenta de specialitate nr2131/A/01.11.2016 emisa de DSPJ Brasov;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – conform CU nr. 883/31.03.2016 emis de Primaria Municipiului Brasov, imobilul este situat in „Zona istorica Brasovul Vechi” si „Zona de rezervatie de arhitectura Cetatea Brasov”; pentru implementarea proiectului societatea a obtinut Aviz favorabil nr. 198/Z/29.09.2016 emis de Ministerul Culturii – Directia Judeteana pentru Cultua Brasov.

           

            3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – masurile prevazute prin proiect vor asigura protectia factorilor de mediu si protectia factorului uman;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – prin proiect au fost prevazute toate masurile necesare astfel incat, in perioada de aplicare a proiectului sa nu existe impact asupra factorilor de mediu

            d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor prevazute de proiect;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor propuse prin proiect se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;
 5. se vor limita in timp toate lucrarile propuse prin proiect;
 6. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 7. in vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii, dupa caz:
 • utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi pamantul excavat, pana la reutilizarea sau transportarea lui;
 • utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;
 • pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;
 • minimizarea activitatilor generatoare de praf ;
 • se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;
 • oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;
 1. in cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 2. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 3. Se vor lua urmatoarele masuri de reducere a NO2 si NOx:
 • se vor adopta măsuri de control al emisiilor provenite de la instalațiile de ardere (ex: centrale termice cu arzator cu NOx scazut, centrale cu convectie, etc.);
 • se vor adopta pe cat posibil tehnologii verzi de producere a energiei din surse regenerabile pentru generarea curentului electric, producerea de apă calda, etc. (energia solară, energia apei, energia geotermică, etc.);
 • se vor evita eliminarea emisiilor la nivelul de respiraţie prin realizarea coşurilor de evacuare/dispersie conform cerinţelor OM 462/1993, ţinând seama de:
 • efectele pe scurtă durată ale emisiilor provenite din instalaţii (sarcină integrală a instalaţiei şi condiţiile cele mai defavorabile de emisie şi combustibil);
 • condiţiile meteorologice de dispersie favorabile (amplasare în care vânturile sunt canalizate, prezintă direcţie predominantă);
 • existenţa unor obstacole în apropierea coşului (clădiri, vegetaţie).

 

            Conform art. 21, alin.(4) din Oug. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor articolului art. 39, alin. 1 si art. 40 din Ordinului MMP 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, titularul de proiect are următoarele obligaţii:

 • de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, anterior emiterii aprobării de dezvoltare;
 • de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

 

            La finalizarea integrala a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţie de mediu.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

            Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Sorin HORNOIU                                                                                      

                                                                                                                  SERVICIUL A.A.A,  

                                                                                                     Alexandrina VASILE

    

 

        

         

       

                                                                           

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA