Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SC ROM PRESSAIR SRL PRIN URS LIVIU

PROIECT

DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE 

Nr. ........... din .................

                        

                   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ROM  PRESSAIR   SRL PRIN URS LIVIU, cu sediul in jud. Brasov, comuna Voila, sat Dridif, str. Principală, nr. 140,  înregistrată la APM Brasov cu nr. Electronic 267 din 24.02.2016 si  nr. 3020 din 25.02.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea pentru Protecţia Mediului Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 21.03.2016, că proiectul „EXPLOATARE AGREGATE MINERALE ȘI AMENAJARE IAZ PISCICOL”  propus a fi realizat  în jud. Brasov, comuna Beclean, CF 101015, 101597, 101595, 101596,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, pct. 1, lit.f-crescătorii pentru piscicultură intensivă și pct. 2, lit.  a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

-in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului:

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

b) prin proiect se propune realizarea unui lac (iaz) piscicol pe o suprafaţa totală a terenului de 18000 mp, din care suprafaţa excavaţiei va fi 11579 m2, suprafaţa luciului de apă va fi de 9595 m2 care va fi populat cu pe;te din speciile de cultură; suprafaţa totală ocupată de dig va fi de 1417 mp, iar suprafaţa totală a banchetei - zonă verde - dintre lac şi dig va fi de 455 mp.

            Lacul piscicol se va amenaja prin deschiderea pânzei freatice în urma excavării unei suprafeţe de 11580 mp, până la cota minimă (cota de fund)  de +448,68 mdM, însumând un volum total de 58198 mc material excavat (din care: 8621 m3 copertă şi 49577 m3 nisip cu pietriş), cu adâncimea medie a iazului de cca. 3,5 m.

            Durata estimată a lucrărilor de excavare necesare amenajării lacului piscicol este de 1 an.

Accesul în zona investiţiei este asigurat pe două trasee:

- prin partea de nord est: pe DJ 109A (Beclean - Hurez), din care se ramifică pe partea dreaptă (la cca. 450 m înainte de intrarea în sat Hurez) drumul comunal 74 (Hurez - Luţa) la care este racordat un drum de câmp ce merge paralel cu malul drept al pârâului Săvăstreni;

- prin partea de sud est: pe DJ 104C (Făgăraş - Hurez - Săsciori), din care se ramifică pe partea dreaptă (înainte de ultimul imobil la ieşire din Hurez spre Săsciori) Dc71 (Hurez-Iaşi) la care este racordat (pe partea dreaptă) un drum de câmp (cca. 1,5 km) până la amplasamentul studiat.

Nu se vor construi noi căi de acces şi nici nu se vor aduce modificări celor existente.

Faza de construcţie a lacului piscicol: realizarea excavaţiei se va face în două trepte:  treapta I cu înălţimea cuprinsă între 0,80 m şi 2,42 m şi treapta II cu h = 4,00 m;

            Resursa minerală utilă se va extrage în fâşii direcţionale cu lungimi de cca 130 m şi lăţimea de 4 m. Sensul de înaintare a exploatării va fi de la est spre vest.

            Între cele două trepte va exista o bermă de 4 m iar panta taluzurilor va fi 1:1 (pentru asigurarea stabilităţii). Cota vetrei excavaţiei rezultate se va situa la + 448,68 m. Volum de agregate minerale ce vor fi excavate pentru realizarea lacului: 58198 mc.

Pentru realizarea lacului piscicol se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrări pregătitoare (premergătoare procesului de excavare):

-îndepărtarea stratului de copertă cu o grosime de 50 cm, prin împingere cu buldozerul;

-încărcarea în mijloacele auto cu ajutorul încărcătorului frontal;

-transportul materialului din copertă, în afara zonei de extracție (pe platforma amenajată pe terenul proprietate), material care va fi utilizat ulterior pentru realizarea digului de contur;

Se va păstra un pilier de protecţie de minim de15 m față de malul drept al pârâului Săvăstreni şi un pilier de protecţie de minim 10 m pentru terenurile vecine exploatării din sud şi nord și față de canalul ANIF din partea estică.

Lucrări de excavații:

-decopertarea pământului vegetal;

-excavarea agregatelor în vederea valorificării acestora, cu respectarea Legii minelor 85/2003 și după obținerea Permisului de exploatare de la ANRM; excavarea se va realiza prin exploatare in trepte orizontale  descendente,  respectandu-se unghiul taluzelor  malurilor;

Lucrări suplimentare:

-realizare dig de contur, în jurul iazului piscicol, care se va realiza din materialul rezultat din decopertare și materialul argilos cu Ltotală-472,5 m, cota coronament dig-455,30 și 456,80 mdM, lățime coronament-1,0 m, lățime bază dig-3,0 m, panta taluze 1:1, înălțime medie dig-1,2 m;

-realizare banchetă înierbată, amenajată între digul de contur și iaz, cu o lîțime medie de 1,0 m și lungime totală de 455 m;

După finalizarea lucrarilor de excavatii și a digurilor de contur se va realiza umplutura cu materialul rezultat din excavatie si popularea iazului cu puiet de pește;

-realizare 3 foraje de monitorizare a calității acviferului freatic, amplasate 2 în aval și 1 în amonte, pe direcția de curgere a acviferului freatic, de la sud-est către nord-vest;

c) cumularea cu alte proiecte- nu este cazul -categoria de folosinta  a terenului-arabil situat în extravilan;

d) utilizarea resurselor naturale :

Alimentarea cu apă a lacului piscicol se va face prin deschiderea acviferului freatic. Apa necesară primenirii lacului piscicol va fi asigurată din stratul de înfiltrare, care la un coeficient mediu de filtraţie de 150 m/zi asigură un debit de 10,63 l/sec.

e) producţia de deşeuri – atat in faza de amenajare iaz cat si in faza de exploatare, deseurile menajere rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract; din activitate nu va  rezulta deseuri.

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort-reduse, doar la faza de lucrari;

-echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare (Ord.462/1993 si STAS 12574/1987 si nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988);

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate- nu e cazul;

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1.utilizarea existenta a terenului:

Terenul pe care se va realiza investiţia are o suprafaţă totală de 18000 mp, (constituit din imobilele: nr. cad. 101015 înscris în C.F. Nr. 101015 - com. Beclean, cad. 180 înscris în C.F. Nr. 101595 - com. Beclean, cad. 178 înscris în C.F. Nr. 101597 - com. Beclean, cad. 179 înscris în C.F. Nr. 101596 - com. Beclean), are categoria de folosinţă arabil şi următorii vecini:

            - pe latura nordică: se găsesc suprafeţe agricole (terenuri arabile);

- pe latura vestică: pârâul Săvăstreni;

- pe latura sudică: se găsesc suprafeţe agricole (terenuri arabile);

            - pe latura vestică: se găseşte un canal ANIF.

Coordonate STEREO`70 ale celor 6 puncte de contur ale iazului piscicol:

 

Nr. pct.

X

Y

1

477873

495523

2

477917

495381

3

477943

495394

4

477983

495403

5

477976

495532

6

477927

495537

 

 

    2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora-  iaz piscicol alimentat prin deschiderea acviferului freatic  cu suprafata luciului de apa de 9595 mp  cu necesar  de apa pentru amenajare piscicola  de 10,63 l/s;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin OUG 154/2008, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanta de urgenta menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;

     g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

     h) ariile dens populate- nu e cazul;

     i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:- nu este cazul.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; se va avea o deosebita atentie la manipularea carburantilor la alimentarea utilajelor.

-echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

-se vor respecta condiţiile impuse prin Aviz de Gospodarire a Apelor  nr. 23 din 24.02.2016, emis de SGA Brasov;

-monitorizarea calității apelor subterane se va face prin cele 3 foraje de monitorizare, semestrial, pe toată perioada de realizare a iazului piscicol, prin laboratoare acreditate RENAR, cu respectarea următorilor indicatori de calitate, în conformitate cu HG 188/2002-NTPA 001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

Indicatori de calitate

U/M

Valoare maximă admisă

pH

Unit.pH

6,5-08,5

Suspensii

mg/l

5,00

Reziduu filtrabil

mg/l

500,00

Substanțe extractibile cu solvenți organici

mg/l

5,00

 

-la popularea iazului veti solicita si obtine autorizatie de mediu conform prevederilor OM 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare.

 

     Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare  a impactului  asupra mediului si de evaluare adecvată.

     Prezenta decizie  este valabila  pe toata perioada derularii investitiei, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

     Conform prevederilor Ordinului MMP 135/2010, titularul de proiect are următoarele obligaţii:

-art. 39, alin. 1, de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, dar înainte de obţinerea aprobării de dezvoltare;

-art. 40, de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

       La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

       Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Sorin HORNOIU

                                                                                    

 

                                                                                           SEF  SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                    Alexandrina VASILE                  

 

 

INTOCMIT:

Consilier Daniela BIRĂU