Back

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SC A.G. RONECO FARM SRL EXTINDERE FERMA DE NURCI-ÎNTOCMIRE PUZ

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ................ din .................

 

Ca urmare a notificării adresate de SC A.G. RONECO FARM SRL cu sediul în jud. Brasov, municipiul Brașov, str. Toamnei, nr. 15, bl. 5, sc. A, ap. 9, privind planul EXTINDERE FERMA DE NURCI-ÎNTOCMIRE PUZ  în jud. Brașov, comuna Feldioara, str. Calea Hălchiului, F.N., CF nr. 102462 Feldioara și C.F. 101925 Feldioara, înregistrată la APM Brasov cu nr. 11551 din 20.07.2016, completată cu nr. 19703 din 28.12.2016 și 1607/31.01.2017 și nr. ELO 1320 din 28.09.2016, în baza:

 

 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 • ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 06.02.2017;
 • în conformitate cu prevederile art. 11 alin.1 şi a anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în urma informării şi consultării publicului în conformitate cu HG. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe și  în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

Planul Urbanistic Zonal EXTINDERE FERMA DE NURCI-ÎNTOCMIRE PUZ  în jud. Brașov, comuna Feldioara, str. Calea Hălchiului, F.N., CF nr. 102462 Feldioara și C.F. 101925 Feldioara se  supune  evaluării de mediu şi evaluării adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare,  sunt următoarele:  

-planul  intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, urmand a fi implementat în vecinătatea sitului de importanţă comunitară ROSCI0329 Oltul Superior care se află în strânsă conectivitate cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa–Rotbav-Măgura Codlei.

-in urma analizarii memoriului de prezentare, intocmit conform prevederilor din ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, care a relevat necesitatea realizării unei noi ”evaluări adecvate (cumulativ cu proiectul fermei de nurci existente)”, dupa completarea listei de control, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu a stabilit necesitatea parcurgerii urmatoarei etape din cadrul procedurii de evaluare adecvata, respectiv etapa studiului de evaluare adecvata, întrucât proiectul este susceptibil sa genereze un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor din situl de importanţă comunitară ROSCI0329 Oltul Superior care se află în strânsă conectivitate cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa–Rotbav-Măgura Codlei.

-planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului si urbanism si stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute in anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, dar in urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare  criteriile relevante prevăzute  în anexa I din HG 1076/2004, au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

-conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului  995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004  planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a.

-in urma anunturilor  publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Brașov observatii /propuneri din partea publicului.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

Scopul planului:

-extinderea fermei de nurci existente, precum și modificarea unei părți a fluxului proiectat inițial, întrucât investiția se derulează în extravilan, parțial pe terenuri amplasate în afara zonei studiate inițial prin PUZ aprobat cu HCL nr. 47/2013, prin corelarea cu funcțiunile existente în zonă: regimul de aliniere a construcțiilor față de drumurile adiacente, față de parcelele sau construcțiile de pe proprietățile vecine, elemente privind volumetria, aspectul general al construcțiilor în raport cu imobilele învecinate, POT, CUT, echiparea/extinderea cu utilități existente, circulația, accese până la drumul public cel mai apropiat, nr. de locuri de parcare necesare investiției.

Zona studiata se întinde pe o suprafață de aprox. 85.563,00 m2 (8,5 ha) din care suprafata extinsa reprezinta 2700 m2 și are folosința actuală de teren arabil.

Indicatori urbanistici

Terenul studiat cu extinderea propusa mentine zona funcțională - Z.ag. (zonă construcții agrozootehnice), cu următorii indici de ocupare al terenului:  P.O.T. - 45%,  C.U.T. – 1,00,  înălțimea maximă a construcțiilor 12m.

 

Bilanț teritorial:

 

BILANŢ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Suprafaţă construită  din care:

33 341,25

40,22

36843,35

43,06

Clădire administrativă

900,00

1,09

961,75

1,12

Hambar 

750,00

0,90

387,75

0,45

Adăposturi nurci

31 678,75

38,21

35481.35

41.47

Post de Transformare

12,50

0,02

12,50

0,02

Circulații carosabile din care:

8 835,26

10,66

8000,06

9,35

Suprafată circulaţii carosabile în incintă

8 534,36

10,30

7937,56

9.28

Suprafață parcaje

300,90

0,36

62,50

0,07

Spaţii verzi din care:

39 216,49

47,32

40719,59

47,59

Zona verde aferenta amenajarii

39 216,49

47,32

40119,59

46,89

Arabil

0,00

0,00

0,00

0,00

Platformă dejecții

1 500,00

1,80

600,00

0,70

TOTAL

82 893,00

100,00

85 563,00

100,00

 

Functiuni propuse pe terenul extins de 2.700 mp:

 • Retrasarea drumului de incinta pe latura de N – E ;
 • Relocare platforma de dejectii si puturi monitorizare panza freatica;
 • Extinderea soproanelor pe latura sud-estica a terenului cu cate 3 unitati pe fiecare rand.

Modificari produse pe terenul P.U.Z. studiat initial:

 •         Renuntarea la drumul care despartea soproanele in doua zone;
 • Modificarea structurii de rezistenta a hambarului proiectat si construirea unui hambar nou;
 • Relocare silozuri;
 • Renuntarea la un rezervor de apa si un foraj.
 • Construirea a doua platforme de spalare cu doua bazine septice adiacent si un bazin langa platforma de dejectii.

Căile de comunicaţie                                                                                                     

Accesul in incinta realizat din DCL 1309, situat pe latura de vest a terenului studiat și este propus spre modernizare (carosabil - 7m, trotuar + rigolă – 1,50 m de o parte și de alta a carosabilului).

Parcaje si garaje   

În funcţie de profilul și necesitatea de parcare ale viitoarelor construcţii, acestea se vor amplasa în cadrul incintei studiate, respectând normele în vigoare. Parcajele vor fi amenajate prin împietruire.

Vecinătăți:

-zona studiată se învecinează cu terenuri care au destinație agricolă și nu sunt studiate din punct de vedere urbanistic, fiind amplasate în extravilan.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;  planul urbanistic zonal se realizeaza conform Regulamentului Local de Urbanism, iar pentru initierea acestuia Consiliul Județean Brașov a emis Certificatul de Urbanism nr. 340 din 20.11.2015 și, uterior Primăria comunei Feldioara a emis Certificat de urbanism nr. 108/12.12.2016 si Avizul de oportunitate nr. 2/21.03.2016.  

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile; nu este cazul.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Echiparea  edilitară:

Alimentare cu apă

In zona studiată nu exista  reţea centralizata de alimentare cu apă potabila.

Obiectivele studiate, existente si propuse,  vor fi alimentate cu apă din sursă subterană proprie existenta – un foraj de adancime si un put , cu H-150 m, Qexpl.-1,39 l/s. Se va extinde reteaua de alimentare  cu o conducta de apa potabila din PEHD, Dn 110 mm, la care viitoarele construcţii se vor  racorda. Nu este necesar marirea sursei de apa.

Alimentarea cu apa de incendiu se realizeaza in prezent, din sursa subterana-put sapat cu adancimea de 5,5m (Qinst = 8,2 mc/h), inmagazinata intr-un rezervor cu V = 200 mc . 

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și tehnologice,provenite de la spalarea utilajelor de hranire, sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC-KG Dn 110mm,L=3,0m sunt descarcate intr-un bazin etans vidanjabil cu capacitatea de V=70mc.

Se va extinde canalizarea apelor uzate, menajere si tehnologice cu descarcare in bazinul etans vidanjabil existent pe aplasament. In conformitate cu cerintele Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 105/18.09.2015. valabila pan la 17.09.2018, la terminarea colectorului de ape uzate Codlea-Feldioara, canalizarea de ape uzate menajere si tehnologice ale fermei de nurci se va bransa la acest colector, a carui constructie este in curs de finalizare.

Apele pluviale convențional curate, de pe construcții, sunt colectate prin jgheaburi/ scocuri și burlane și descărcate liber la nivelul solului. Accesele interioare vor fi amenajate prin dalare cu prefabricate și împietruire.

Monitorizarea pânzei freatice:

Monitorizarea se va realiza prin două puțuri de monitorizare amplasate amonte și aval de platforma de stocare a dejecțiilor, pe direcția de curgere a pânzei freatice. Forajul F1, pentru monitorizarea calitatii acviferului freatic, amplasat amonte de platforma de dejectii, cu H=3,5m; Forajul F2 pentr monitorizarea calitatii acviferului freatic, amplasat aval de platforma de depozitare maturare dejectii, pe directia de curgere a acviferului freatic, cu H=4,0m.

Pentru solutiile de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate beneficiarul a obtinut Aviz de gospodarire a apelor nr. 162 din 16.09.2016 emis de SGA Brasov.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu; : nu este cazul.

 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

      a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu este cazul;

b) natura cumulativă a efectelor: pe amplasamentul studiat este edificată o fermă de nurci a carei extindere se dorește;  

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul;

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor)-Planul se va incadra in normele sanitare conform Notificare asistența de specialitate nr. 1705/A/15.09.2016 emisa de DSPJ Brasov.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate: nu este cazul; 

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

        (i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

 (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu este cazul;

               (iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

     g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional: In urma analizarii planurilor de incadrare, in raport cu pozitia fata de ariile naturale protejate, s-a constatat ca planul  intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, urmand a fi implementat în vecinătatea sitului de importanţă comunitară ROSCI0329 Oltul Superior care se află în strânsă conectivitate cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa–Rotbav-Măgura Codlei

Obligaţiile titularului:

Respectarea legislației de mediu în vigoare.

-in cazul instrainarii terenului, beneficiarul PUZ-ului are obligatia sa comunice noilor proprietari obligatia de punere in functiune a locuintelor numai dupa realizarea sistemului centralizat hidroedilitar  de alimentare cu apa si de evacuare a apelor uzate;

-dupa aprobarea PUZ-ului si inainte de demararea lucrarilor de construire, aveti obligatia sa prezentati, la APM Brasov, documentatia tehnica necesara, in vederea obtinerii acordului de mediu (conform HG nr.445/2009 si a Ord. MMP nr.135/2010) pentru constructiile propuse.

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată: publicarea in mass-media, prin  grija titularului a:

-declansarii etapei de incadrare (anunturi in ziarul Monitorul Expres din 08.08.2016 si 11.08.2016);

-deciziei etapei de incadrare (anunt in ziarul ...........................).

 Urmare a analizarii criteriilor din Anexa nr. 1 a HG nr. 1076/2004 s-a stabilit ca PUG-ul actualizat poate avea efecte semnificative asupra mediului si prin urmare este necesara efectuarea evaluarii de mediu, prin intocmirea Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvata de persoane fizice sau juridice care au acest drept potrivit legii.

            Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Sorin HORNOIU

                                                                                                       SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                     Alexandrina VASILE

 

  

            INTOCMIT:

consilier Daniela BIRAU