Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Proiect

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC FIN-ECO SA BRASOV cu sediul in jud. Brasov, municipiul Brasov, str. Vlad Tepes nr.13, inregistrata electronic cu nr.57 din 20.01.2014 si la APM Brasov cu nr.1153 din 23.01.2014, cu completari sub nr.2801 din 23.03.2014, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica din data de 24.03.2014, ca proiectul „Depozit ecologic zonal Brasov-Celula III”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, municipiul Sacele, teren identificat prin CF nr.18660, 18663, 41657, 65880, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.11 lit.b)-„Instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr.1”si lapct.13 lit.a)-„Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – proiectul propune, in cadrul etapei de dezvoltare II.2, extinderea depozitului ecologic zonal de deseuri nepericuloase Brasov cu celula III, pe o suprafata totala de 6,589 ha, din care bazinul rampei de cca.2,42 ha, cu sistem de drenaj si colectare levigat propriu, independent de celulele 1 si 2, cu evacuare in bazinul de preepurare existent.

Lucrarile necesare realizarii bazinului rampei constau in:

1) Excavarea:pana la adancimea de cca. 20 m sub nivelul actual, prin eliminarea primului strat de covor vegetal si a terenului argilos-bolovanos, pe loturi de dimensiuni adecvate, prin realizarea a 2 terase, cu inaltimea de cca. 10 m fiecare si latimea bermei dintre ele de 4 m;

2) Tasarea:cu utilaje mecanice;

3) Formarea bazei:cu o grosime de 40 cm si cu o inclinatie de 0,34 % dintr-un pat de argila compactata care va constitui, odata tasata, stratul de baza care urmeaza a fi impermeabilizat prin: montarea unui geocompozit bentonitic AS50 de 5 mm si a unei geomembrane netede, cu grosimea de 2 mm, protejata cu un geotextil de protectie (netesut), peste care se va aseza un strat de pietris drenant, in grosime de 30 cm. Taluzurile bazinului se vor impermeabiliza cu aceeasi succesiune de straturi de hidroizolatie, ca si baza depozitului;

4) Realizarea de diguri: (stavilare din pamant), de cel putin 2 m inaltime, pentru subdivizarea loturilor excavate;

5) Colectarea levigatului:groapa este prevazuta cu un colector principal din tuburi riflate  si drenuri laterale, care se pozeaza la baza stratului drenant. Zona de influenta a drenului este de 30-50 m. Apele  colectate de colectorul principal si de drenurile laterale sunt dirijate spre nord catre putul de captare nou realizat, de unde, prin intermediul unei statii de pompare noi, sunt refulate la bazinul colector al statiei de preepurare existenta. Dupa preepurare, aceste ape sunt epurate in statia de epurare cu osmoza inversa existenta;

6) Captarea gazelor din rampa:deseurile menajere depuse in rampa fermenteaza, acumulandu-se biogaz de fermentatie, care este captat prin cosuri de gaze, special amenajate, amplasate la distante de 80/80 m, incepand din baza rampei si fundate in patul rampei, pe teren natural. Cosurile vor fi executate din containere de plasa de otel beton galvanizata, cu baza tronconica, care se vor umple cu piatra sparta. Suprapunerea containerelor si ridicarea cosurilor se va face treptat si in paralel cu ridicarea;

7) Canalul perimetral:se va amenaja la baza digului de contur si va avea rolul de a colecta apele din precipitatii, scurse de pe taluzul digului de contur. Canalul va avea o latime la baza de 0,5 m si taluzuri de 1:1. Apa din canal, care nu vine in contact cu deseurile, va fi evacuata in paraul Durbav;

8) Perdeaua vegetala:cu rol de protectie, va inconjura, in final, intreaga rampa, pe o lungime de 2331 m si va fi constituita din arbori si arbusti specifici zonei.

Alte lucrari prevazute: extinderea drumurilor interioare pe o suprafata de cca.2685 mp si a rigolelor existente, de pe marginea bazinului, pe o lungime de cca.187 m.

Capacitatea anuala de depozitare este de 212157 mc, iar capacitatea totala de depozitare a celulei III este de 1036130 mc.

Alimentarea cu apa tehnologica si de incendiu se va face din reteaua existenta pentru celula II.

b) cumularea cu alte proiecte – amenajarea depozitului ecologic zonal de deseuri nepericuloase Brasov se va face in mai multe faze, etapele I si II 1 fiind finalizate. Toate etapele au fost analizate intr-un studiu de impact realizat in 2009;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri – nu este cazul. Activitatea consta in depozitarea conforma a deseurilor menajere, acceptandu-se la depozitare numai deseuri nepericuloase: menajere – cca.65%, de la unitati economice si industriale – cca.20%, din parcuri, gradini, zone verzi, piete si stradale – cca.15%;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – deseurile menajere depuse in rampa fermenteaza, acumulandu-se biogaz de fermentatie, care este captat prin cosuri de gaze, special amenajate. De asemenea, in perioada de functionare se dagaja mirosuri, se antreneaza suspensii si se dezvolta agenti patogeni. Pentru diminuarea lor, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, se va acoperi zona de depozitare cu material inert;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – acumularea biogazului de fermentatie, in depuneri, formeaza pungi sub presiune, care in conditii necontrolate pot erupe, existand pericolul autoaprinderii, degajandu-se produse toxice, miros si fum. Ca urmare, biogazul este captat prin cosuri de gaze special amenajate.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – constructie cu destinatia rampa ecologica zonala si teren, conform Certificatului de Urbanism nr.465/24.10.2013, eliberat de Primaria municipiului Sacele;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – proiectul este amplasat in intravilanul municipiului Sacele, la limita cu zona industriala din S-SE municipiului Brasov, la distanta de zona de locuire. Pentru reducerea  impactului, pe care rampa de deseuri ar putea sa o aiba asupra populatiei (mirosuri, emisii de gaze, autoaprinderea accidentala a biogazului), proiectul prevede a serie de lucrari: de captare a biogazului prin cosuri special amenajate, acoperirea zonelor de depozitare cu material inert la sfarsitul fiecarei zile de lucru, plantarea unei perdele de protectie.

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact mediu spre redus, ca urmare a lucrarilor prevazute in proiect, de reducere a mirosului si emisiilor, de captare a biogazului si de prevenire a infiltrarii levigatului in sol si in panza de apa freatica, prin impermeabilizarea depozitului;

d) probabilitatea impactului – medie spre redusa;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe toata perioada de functionare a depozitului (cca.25-30 de ani).

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:nu este cazul.

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se vor respecta conditii impuse in Avizul de gospodarire a apelor emis de A.N. Apele Romane;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Se vor asigura intretinerea si verificarea sistemului de drenare a apelor uzate pe toata perioada de functionare a obiectivului;

- Canalul perimetral de evacuare a apelor pluviale conventional curate va avea panta de scurgere corespunzatoare si va fi mentinut in stare de functionare, prin curatare periodica;

- Se interzice deversarea de ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol;

- Se va asigura inaltarea cosurilor de captare a biogazului concomitent cu depozitarea deseurilor;

- Se vor lua masurile necesare pentru eliminarea posibilitatilor de autoaprindere a biogazului;

- Materialele cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite, imediat dupa descarcare, folosindu-se apa curata;

- Dupa executarea lucrarilor de impermeabilizare a depozitului se va verifica etanseitatea imbinarilor geomembranei;

- Se va supraveghea traseul de acces la depozit, pentru a se evita riscul de descarcare necontrolata a deseurilor, in alte zone decat cele amenajate;

- Se vor inierba si planta cu arbusti taluzurile digului exterior;

- Pentru diminuarea mirosurilor, suspensiilor de praf si a dezvoltarii agentilor patogeni, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, se va acoperi zona de depozitare cu material inert;

- Se vor accepta la depozitare doar deseuri nepericuloase, fiind interzisa depozitarea deseurilor explozive, corozive, oxidante, inflamabile, medicale, anvelope uzate intregi, combustibili;

- Deseurile tehnologice rezultate din activitatea de exploatare a depozitului vor fi gestionate in conformitate cu natura lor:

deseurile reciclabile:vor fi recuperate si revalorificate;

deseurile nevalorificabile nepericuloase:vor fi depozitate pe rampa;

deseurile nevalorificabile periculoase:vor fi eliminate prin firme specializate autorizate.

- Deseurile periculoase,  depozitate accidental pe rampa ecologica, vor fi izolate in containere, fiind apoi preluate de firme specializate autorizate;

- Este interzisa suprainaltarea depozitului peste inaltimea maxima de umplere prevazuta in documentatie;

- Se vor lua masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii si dotarea cu autocisterne speciale si un numar suficient de extinctoare;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor;

- La finalizarea proiectului si inainte de punerea in functiune se va solicita si obtine revizuirea autorizatiei integrate de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian Bancila                                                                     SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                         Alexandrina Vasile

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete