Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE-proiect ;

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... / I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC DACOMAX PROGRET SRL cu sediul social in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Molidului, nr. 25, sc. A, ap. 12, inregistrata la APM Brasov cu nr. 15394 din data de 08.11.2012 si completata cu nr. 11734 din data de 20.08.2013, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 11.02.2013, ca proiectul „Amplasare statie GPL”, propus a fi realizat in jud. Brasov, or. Zarnesti, str. Branului, fn., amplasament identificat prin extras CF nr. 105152-Zarnesti, nr. top. 673/a/1/1/a, 673/b/1/1/a,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 6, lit. c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- investitia a fost avizata din punct de vedere al securitatii la incendiu conform Avizului de Securitate la Incendiu nr. 626/p.s.i. din 04.12.2012 emis de ISU “Tara Barsei” Brasov;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –  prin proiect se propune:

- amplasarea si instalarea unui sistem de distributie gaze petroliere lichefiate, format dintr-o  instalatie monobloc tip SKID, montata pe o fundatie de beton cu dimensiunile de 6 x 1,5 m, dotata cu rezervor de 4.850 l, inconjurata pe trei laturi cu ziduri antifoc-antiexplozie, pe un teren ichiriat cu suprafata totala de  4.776 mp;

- instalatia va avea in componenta urmatoarele echipamente:

- un recipient de stocare GPL de forma cilindrica, care va fi amplasat orizontal, suprateran si va avea capacitatea de 4,850 l volum apa; va fi echipat cu racorduri, aparatura de indicare, masura+control, robinete si armaturi de siguranta;

- o pompa centrifuga, antrenata de un motor electric, care asigura vehicularea fazei lichide de la recipient spre pompa de distributie GPL;

- o pompa de distributie GPL la autovehicul, echipata cu un furtun flexibil, un pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica;

- conducte si armaturile aferente pentru faza lichida si gazoasa;

- utilitatile vor fi asigurate in sistem centralizat, prin retelele centralizate existente in zona;


b) cumularea cu alte proiecte – la momentul verificarii amplasamentului nu erau in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – amplasamentul se afla in intravilanul or. Zarnesti avand categoria de folosinta “curti constructii” cu functiuni predominante ”de locuit si de agrement cu dotari aferente”, conform CU nr. 460/25.10.2012 emis de Primaria Zarnesti;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvata.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

1.                  se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

2.                  pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

3.                  deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

4.                  se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

5.                  se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;

6.                  se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;

7.                  se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;

8.                  se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

9.                  se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;

10.              se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988:

11.              pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;

12.              dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;

13.               în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA 

                                                                                                                   SERVICIUL A. A. A.,

                                                                                                                        Alexandrina VASILE

 

          

ÎNTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA