Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

        

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr.      / I din .........05.2014

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate DOMINIC HABSBURG LOTRINGEN cu domiciliul in USA, New York, North Salem, 70 cat Ridge Road, 10560, inregistrata la APM Brasov cu nr. 5958/29.04.2014 (solicitare inregistrata electronic cu nr. 555/28.04.2014), completata cu nr. 7364/22.05.2014, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 26.05.2013, ca proiectul „Extindere Casa de Ceai a Reginei Maria, in cadrul Domeniului Castelului Bran”, propus a fi realizat in jud. Brasov, comuna Bran, satul Bran, str. Traian Mosoiu nr. 24, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, in Anexa 2: pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului:

- prin proiect se propune: extinderea cladirii Casei de Ceai a Reginei Maria in cadrul Domeniului Castelului Bran, amplasata pe un teren cu suprafata totala de 28.387 mp. Extinderea propusa va avea o suprafata construita de 97 mp si va fi compusa din: bucatarie catering, grupuri sanitare, spariu aferent amplasarii centralei termice, zona depozitare deseuri menajere, spatiu depozitare mobilier. Amenajari extrioare: alei, terasa.

b) cumularea cu alte proiecte – la momentul verificarii amplasamentului in zona nu erau in desfasurare alte proiecte; 

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul; alimentarea cu apa se va realiza prin racord la reteaua de alimentare existenta in zona;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de amenajere/functionare vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; poluantii emisi in atmosfera se vor incadra in limitele stabilite de Lg. nr. 104/2011 – privind calitatea aerului inconjurator, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de OMS nr. 119/2014;

- in perioada de functionare a investitiei posibile emisii poluante: apele uzate menajere;

            f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren intravilan cu destinatia „zona de locuinte” conform CU nr. 28/14.02.2014 emis de Primaria Bran;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –amlasamentul este situat in intravilanul localitatii, in cadrul Domeniului Castelului Bran;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

     

Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

- prin proiect au fost prevazute toate dotarile necesare, astfel incat in perioada de functionare a investitiei sa nu existe impact asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol), respectiv:

- apele uzate menajere vor fi colectate prin reteaua de canalizare existenta si vor fi stocate intr-un bazin prevazut cu hidroizolatie, realizat cu radierul si peretii betonati;

- bazinul se va amplasa in fata  putului absorbant existent, care urmeaza a fi dezafectat;

d) probabilitatea impactului – prin proiect s-au luat toate masurile astfel incat impactul sa fie redus; 

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

  1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
  2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
  3. deşeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
  4. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
  5. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
  6. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
  7. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
  8. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveţi obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
  9. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA                                                                        

 

      SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                                                                    Alexandrina VASILE

                                                                                           

INTOCMIT:

George MUSAT