Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

 

            Ca urmare a solicitarii depuse de ATOMEI MARIA cu domiciliul in jud. Brasov, Com. Bunesti, sat Bunesti, nr. 12, pentru proiectul „Infiintare pensiune agroturistica in comuna Bunesti, judetul Brasov”, propus a fi amplasat inJud. Brasov, comuna Bunesti, nr. 12, identificat prin CF nr 100716 ( conform Certificatului de Urbanism nr. 72 /18.03.2013 eliberat de Consiliul Judetean Brasov), inregistrata la APM Brasov sub 4677 din 27.03.2013, completata sub nr. 6350 din 29.04.2013

In baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 29.04.2013, ca proiectul „Infiintare pensiune agroturistica in comuna Bunesti, judetul Brasov”, propus a fi amplasat in Jud. Brasov, comuna Bunesti, nr. 12, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – in prezent pe terenul in suprafata de 3593 mp, proprietate personala, exista o locuinta in regim de inaltime parter, realizata din zidarie de caramida, fundatii BA,sarpanta din lemn si o constructie anexa ( magazie).                                                                                                           Descrierea functionala a constructiei  ce se pastreaza: hol acces, bucatarie, camara, baie, camera de zi si dormitor.                                                                                                                               Constructiile  ce urmeaza a se demola au urmatoarele compartimentari:bucatarie de vara, magazie                                                                                                                                            -POTexistent=4,20%,CUTexistent=0,042.                                                                                 Pentru infiintarea pensiunii agruturistice prin fonduri FEADR, masura 3.1.3, submasura 4.1.3., axa LEADER se propun urmatoarele lucrari de constructii:                                                                         -demolarea constructiei anexe                                                                                                                      -extinderea si mansardarea locuintei existente                                                                                              -refacerea imprejmuirii catre strada                                                                                                                  -schimbarea de destinatie din locuinta in pensiune agroturistica

     

Descrierea functiunilor pensiunii agroturistice:                                                                                                                                                                                                                                              

            - parterul va avea  suprafata construita de  188 mp si va cuprinde: hol,2 camere cazare, grup sanitar clienti, bucatarie si spatiu de servire a mesei, depozit alimente, salon+scara acces, centrala termica, terasa

            - mansarda  va avea  suprafata construita de  121,6 mp si va cuprinde: hol, 2 camere cazare, 1 camera proprietari, grup sanitar pentru clienti, grup sanitar pentru proprietari, oficiu rufe curate, oficiu materiale curatenie, oficiu rufe murdare

- Constructia studiata este racordata la utilitatile existente in zona, respectiv, energie electrica, gaz metan, alimentare cu apa potabila iar evacuarea apelor menajere se va face in bazin vidanjabil propriu cu capacitatea de V=45 mc.

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului –  cu destinatia curti constructii si teren arabil conform CU nr. 72/18.03.2013 emis de Consiliul Judetean Brasov.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

1.      pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

2.      deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

3.      se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;

4.      deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;

5.      terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

6.      se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

7.      se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;

8.      se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;

9.      se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

10.  se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;

11.  se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

12.  suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;

13.  se vor respecta prevederile notificarii de incepere a executiei nr. 6/04.04.2013 si anexa emisa de ANAR ABA Mures

14.  in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

15.  în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                                             SEF  SERVICIU  A.A.A,

                                                                                                                         Claudia David

 

 

        

 

           INTOCMIT:

consilier: Dan Sava Muresan