Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

 

           Ca urmare a solicitării depuse de OPREA DRAGOS pentru PAUN COSMIN cu domiciliul in Jud. Brasov, loc. Brasov, Calea Bucuresti, nr. 44, bl. S20, ap. 28 pentru proiectul „Consolidare, etajare si mansardare imobil existent, schimbare de destinatie din locuinta in structura primire turistica cu functiune de cazare tip apartament hotel si alimentatie publica la parter si subsol – S+P+E+M” propus   a se realiza in Jud. Brasov, loc. Brasov, str. Castelului, nr. 35( conform Certificatului de Urbanism nr. 3384 /20.12.2012 eliberat de Primaria Mun. Brasov), înregistrata la APM Brasov cu nr. 8896/20.06.2013 si electronic cu nr. 219 din 20.06.2013 si completata cu nr. 2571/20.02.2014 si nr. 4304/25.03.2014

In baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 10.03.2014, ca proiectul „Consolidare, etajare si mansardare imobil existent, schimbare de destinatie din locuinta in structura primire turistica cu functiune de cazare tip apartament hotel si alimentatie publica la parter si subsol – S+P+E+M” propus   a se realiza in Jud. Brasov, loc. Brasov, str. Castelului, nr. 35( conform Certificatului de Urbanism nr. 3384 /20.12.2012 eliberat de Primaria Mun. Brasov)nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b) - Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului:

                1. Caracteristicile proiectului:

      a)marimea proiectuluipe terenul in suprafata de 239 mp, situat in intravilanul mun. Brasov, proprietatea  beneficiarului    se află o clădire cu regim de înălţime de Subsol+Parter+Pod cu funcţiunea de locuinţăavand: H cormişă = 3.65 m, H maxim = 6.05. Clădirea nu este monument istoric si are funcţiunea de locuinţă.

Se doreste consolidarea, etajarea şi mansardarea  imobilului existent, schimbarea de destinaţie din locuinţă în structură de primire turistică cu funcţiune de cazare tip apartament hotel şi alimentaţie publică la parter şi subsol - S+P+E+M cu urmatoarea compartimentare functionala:

-subsol ( total suprafata construita = 220.00 mp): bar;grup sanitar; casa scării, centrală termică, hol, bar, salon mic-dejun ( cu 24 locuri la mese)

- parter ( total suprafata construita = 143.00 mp): gang.;curte interioară, recepţie, cafenea ( cu 24 locuri la mese), casa scării, 2 camere dotate cu bai proprii;

- etaj  ( total suprafata construita = 192.00 mp):   casa scarii, 5 camere cu bai proprii;

- mansarda:  casa scarii , 5 camere cu bai proprii;

În cadrul acestei investiţii se vor realiza şi amenajările exterioare aferente clădirii, alei pietonale, acces auto şi amenajare curte interioară

Imobilul se afla racordat la toate retelele de utilitati: apa, energie electrica, gaz metan.Clădirea va fi încălzită în sistem independent prin intermediul unei centrale termice proprie amenajată într-o încăpere din subsolul acesteia.           

            b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale –  nu e cazul

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului –  terenul studiat se află în „Zona istorică Braşovul Vechi” şi „Zona de rezervaţie arhitecturală Cetate Braşov”conform PUZ, aprobat cu HCL nr. 797/2009. Terenul se află în zona „A” conform zonificărilor municipiului Braşov, aprobat cu HCL nr. 871/2009, municipiu categoria I.

Amplasamentul se află în intravilan şi este proprietate particulară conform CF 107230. Terenul are destinaţia, conform P.U.Z. SIR1b - de zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora –nu ecazul

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate populate –terenul pe care urmeaza sa se realizeze investita are urmatoarele vecinatati:

- la nord: pe str. Cerbului – pensiune turistica

- la sud, est, vest, nord-est:  locuinte cloective                                                                                             

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –terenul studiat se află în „Zona istorică Braşovul Vechi” şi „Zona de rezervaţie arhitecturală Cetate Braşov”conform PUZ, aprobat cu HCL nr. 797/2009. Terenul se află în zona „A” conform zonificărilor municipiului Braşov, aprobat cu HCL nr. 871/2009, municipiu categoria I.Clădirea nu este monument istoric.

 Beneficiarul a obtinut Avizul favorabil nr.31/Z/06.03.2014 emis de Ministerul Culturii si Cultelor prin Directia Judeteana pentru Culte  prin Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Brasov pentru proiectul „Consolidare, etajare si mansardare imobil existent, schimbare de destinatie din locuinta in structura primire turistica cu functiune de cazare tip apartament hotel si alimentatie publica la parter si subsol – S+P+E+M” propus   a se realiza in Jud. Brasov, loc. Brasov, str. Castelului, nr. 35

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: proiectul propus nu necesita parcurgerea  procedurii de evaluare adecvata

           

Conditiile de realizare a proiectului:

 

1.      pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

2.      deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

3.      se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;

4.      terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

5.      se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;

6.      se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;

7.      se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

8.      se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;

9.      se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

10.  suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;

11.  in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

12.  în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

 

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                                           SEF   SERVICIU  A.A.A,

                                                                                                                   Alexandrina VASILE

           

 

INTOCMIT:

consilier: Dan-Sava Muresan