Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE- proiect

 

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.    /I din        .2014

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC ROMGAZ SA – SUCURSALA MEDIAS  cu sediul  in jud.Sibiu, Mun. Medias, str.Garii, nr. 5, pentru proiectul „Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 1 BEIA EST”  propus a se realiza in amplasain com.Cata, sector extravilan, jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.15416/06.11.2013 si electronic nr.1011/30.10.2013, cu completari din 12.2013 si 21.05.2014,  in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 26.05.2014, ca proiectul „Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 1 BEIA EST”  propus a se realiza in amplasain com.Cata, sector extravilan, jud. Brasov, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:.

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2 pct. 2  d) – Foraje de adancime  si  si pct 2 e) Instalatii industriale pentru extractia gazelor naturale;

-in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala, la avizierul Primarie locale  cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –

Pentru realizarea obiectivului “Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Beia Est” este necesară o suprafaţă totală de: 9923 m2.

        Suprafaţa totală de 9923 m2 este necesară pentru:

-        amenajare careu foraj = 4433 m2 (teren care se va  închiria temporar de la Lascu Mihai (T50/A889/1/3) şi Lascu Marta (T50/A889/1/3));

-        amenajare drum de acces = 5490 m2 (teren care se va  închiria temporar de la Primăria comunei Cata).

Accesul la careul sondei se asigură prin drumul de exploatare existent cu originea în localitatea PALOŞ, drum prevăzut pentru amenajare pe tronsonul cuprins între drumul pietruit şi careul sondei.

Tronsonulîn lungime de 765 m cuprins între drumul împietruit şi intrarea în grupul social.

           Principalele caracteristici ale acestuia sunt :

-       suprafaţă totală = 5490 mp, din care :

o   suprafaţă platformă carosabilă (765 mx 4 m)     = 3060 mp.

o   suprafaţă locuri întâlnire : 2 buc x 37,50 mp/buc           = 75 mp.

            Total suprafaţă carosabilă = 3135 mp.

-       suprafaţă drum în incintă careu = 960 mp.

-       suprafaţă şanţ = 570 mp.

-       suprafaţă taluze = 825 mp;

-       panta minimă       =  0,16%;

-       panta maximă       =  2,99%.

Amenajarea terenului pentru amplasarea instalaţiei de foraj, a anexelor tehnologice şi a dotărilor sociale

            Pentru amenajarea careului sondei pe care se va amplasa instalaţia de foraj T 50 cu acţionare termică.

         Faţă de cele de mai sus, lucrările de terasamente necesare amenajării careului sondei constau din :

-       decopertare strat vegetal pe grosimea de 20 cm, strângerea în depozit a acestuia în vederea folosirii la redarea terenului în circuitul agricol după terminarea lucrărilor de foraj ;

-       nivelarea terenului în profil mixt (săpătură, umplutură) : cota de nivelare a terenului (491,45), s-a stabilit avându-se în vedere atât stabilitatea instalaţiei de foraj şi a anexelor acesteia, precum şi compensarea volumului de umplutură cu volumul de săpătură;

-       executarea unui şanţ din pământ cu h = 0,30 m la baza taluzului debleu, în scopul preluării apelor pluviale de pe versanţi şi evacuarea dirijată a acestora în afara zonei;

-       finisarea suprafeţei ocupate de taluze;

-       nivelarea suprafeţei platformei de terasamente;

-       pregătirea patului platformei.

Înaintea începerii lucrărilor de terasamente, beneficiarul şi constructorul vor face inventarierea tuturor instalaţiilor si reţelelor subterane existente în zonă, în scopul luării de măsuri în vederea protejării, devierii sau dezafectării acestora.

Drumul interior şi platforma pentru agregate (1155 mp) vor avea sistemul rutier constituit din :

-       20 cm fundaţie din balast;

-       5 cm strat de nisip;

-       18 cm îmbrăcăminte din dale de beton armat (3 x 1 x 0,18 m).

Suprafaţa platformei instalaţiei de foraj, baracamente şi grup social (2783 mp) va fi împietruită cu un strat din balast în grosime de 20 cm după compactare.

Pentru evacuarea dirijată a apelor din precipitaţii prin şanţurile proiectate la baza taluzelor de săpătură, s-a proiectat un podeţ tubular din beton cu f400 mm, în lungime de 5 m în zona traversării drumului la ieşirea din careu, în partea de nord a acestuia; podeţul va fi prevăzut cu o cutie de captare cu dimensiunile de 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m cu grosimea peretelui din beton de 20 cm.

Principalele caracteristici ale careului de foraj sunt :

            Lungime         = 110 m

            Lăţime            =  44 m.

Suprafaţa ocupată = 5393 mp, din care :

Suprafaţă careu + grup social                        = 4805 mp.

Suprafaţă depozit vegetal                             =   588 mp.

Suprafaţă careu + grup social = 4805 mp, din care :

            Suprafaţă nivelată      = 4075 mp.

            Suprafaţă taluze         =  730 mp.

Suprafaţă platformă instalaţie foraj               = 3291 mp.

Suprafaţă platformă baracamente                 =   168 mp.

Suprafaţă platformă grup social                               =   479 mp.

Suprafaţă şanţ (h = 0,30 m)                            =   137 mp.

 

 

În vederea realizării obiectivului se vor efectua următoarele:

a)      Executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrări  de construcţii-montaj      în legătură cu instalaţia de foraj.

b)      Executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;

c)      încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalaţiei de  foraj şi anexelor precum şi transportul acesteia la altă   locaţie sau la baza de reparaţii;

d)     Executarea lucrărilor de probare a stratelor şi pregătirea  sondei pentru exploatare;

e)      Executarea de lucrări pentru redarea terenului în circuitul  iniţial la vechiul proprietar (lucrări de reconstrucţie ecologică).

             Lucrările de pregătire şi organizare constau în lucrări pentru amenajarea drumului de acces la sondă, amenajarea careului sondei precum şi lucrări pentru protecţie mediu aferente instalaţiei de foraj.

Sonda 1 Beia Est are caracter de explorare gaze.

Sonda se va fora la adâncimea de 900 m, MD cu ajutorul unei instalaţii de foraj tip T 50 cu acţionare termică.

   Sonda fiind sondă de explorarea rezervelor de gaze, capacitatea de producţie nu s-a prognozat deocamdată.

 

  Tehnologia de foraj aplicată este tehnologia forajului rotativ, cu circulaţia directă.

  Echipamentul cu care se va săpa sonda este instalatia de foraj T50 termică.

  După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea şi montajul tuturor instalaţiilor şi dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondei.

  Proiectul de construcţie a sondei cuprinde următoarele acţiuni principale :

- tehnologia de foraj aplicată ;

- echipamentul şi sculele cu care se va executa sonda ;

- tipul şi proprietăţile fluidului de foraj şi de probare ;

- programul de tubare :adâncimea de introducere a coloanelor de burlane ;

      0  –  250 m =  250 m *  9.5/8 in

    250 – 900 m = 900 m *  5.1/2 in

- programul de cimentare pastă de ciment tip G funcţie de tipul coloanei.

  Sonda urmează a se executa la adâncimea de 900  m TVD.

  Tehnologia de foraj aplicată este tehnologia forajului rotativ, cu circulaţia directă.

  Echipamentul cu care se va săpa sonda este instalatia de foraj T50 cu acţionare termică.

  Tipul şi proprietăţile fluidului de foraj.

   La forarea sondei fluidul de foraj este asigurat prin producere în instalaţia existentă în careul sondei.

   Circuitul complet al fluidului de foraj este următorul :

·         fluidul de foraj este aspirat din habe metalice şi refulat sub presiune prin conducte orizontale şi verticale, în capul hidraulic prin prăjini şi orificiile sapei;

·         apoi fluidul de foraj încărcat cu detritus urcă prin spaţiul inelar format între prăjini şi pereţii sondei la suprafaţă;

·         la suprafaţă fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc îndepărtarea detritusului, după care prin jgheaburi ajunge în habele de stocare;

·         fluidul de foraj este curăţat de particulele fine (nisip, rocă) cu ajutorul hidrocicloanelor sau a unei centrifuge, omogenizat şi tratat.

·         fluidul astfel curăţat este recirculat în sondă;

·         detritusul separat din fluidul de foraj este stocat în habă metalică de 40 m3.

·         Durata lucrărilor este de 67 zile din care 20 zile pentru mobilizare – demobilizare, 17 zile pentru foraj şi 30 zile pentru probare strate.

 

Activitatea de foraj se va desfăşura cu respectarea strictă a tehnologiei şi măsurilor de protecţie prevăzute în proiect astfel încât să nu afecteze solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane din afara careului sondei.

Alimentarea cu apa potabila a personalului care deserveste instalatia de foraj se va realiza prin achizitionare (de catre contractorul lucrarilor) de apa potabila imbuteliata in PET-uri de plastic.

Alimentarea cu apă tehnologică se face prin transport cu autocisterna de la cea mai apropiată sursă contorizată a clientului.

- Apa, este folosită în scop tehnologic şi igienico-sanitar şi constituirea rezervei de combatere a incediilor. Circuitul de utilizare a apei în cadrul instalaţiilor de foraj exclude teoretic posibilitatea formării şi evacuării de ape uzate, apa fiind utilizată în circuit închis. Apa tehnologică este consumată (intră în produs) la prepararea şi corectarea caracteristicilor fluidelor de foraj, precum şi pentru răcire.

        Necesarul de apă tehnologică trebuie să asigure compensarea debitelor de apă şi a pierderilor prin evaporare. Necesarul zilnic mediu de apă tehnologică este de 0,15 până la 0,16 l/s, iar rezerva pentru combaterea incendiilor este 110 m3.

Dacă în mod teoretic circuitul apei este închis, practic ca urmare a neetanşeităţilor se produc scurgeri de apă din instalaţiile interioare de distribuţie şi alimentare, care în contact cu platforma careului sondei pot genera ape uzate.

Apa utilizată în scop igenico-sanitar este de regulă transportată cu cisterna din surse autorizate, stocată în rezervoare metalice sau din material plastic.

Careul sondei este prevăzut cu rigole şi canale interioare de colectare a apelor uzate tehnologice şi pluviale potenţial impurificate. Apele uzate colectate sunt conduse la bazine de colectare care sunt executate din tablă de oţel (habe).

      3.7.2. Alimentarea cu energie electrică

Instalaţia de foraj este cu acţionare termică. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat în dotarea instalaţiei.

 

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale –

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare următoarele :

- amenajare drum acces si platformă :

                                - piatră spartă :

                                                    - 4133 tone, sort 0 - 70 ;

                                                    -   87 tone, sort 0 - 30 ;

                                - nisip : 359 tone .

  - foraj sondă :

                                         - apă tehnologică : 5,336 m3/zi ;

d) productia de deseuri –

 Deşeurile rezultate din activitatea de foraj sunt :

·         detritusul ;

·         fluid rezidual;

·         fluid rezidual;

·         deşeurile metalice ;

·         deşeurile de ambalaje ;

·         deşeurile din materiale de construcţii ;

·         deşeuri menajere.

·         Detritusul este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. La forajul acestei sonde va rezulta cca 93 to de detritus. Acesta este colectat în haba metalică de stocare cu volum de 40 m3, de unde este încărcat cu un utilaj cu cupă în autocamion şi  transportat de către contractorul de foraj la un depozit autorizat de APM.

·         Deşeurile metalice, sunt deşeuri feroase care rezultă la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite. Deşeurile metalice se estimează că se produc în cantitate de cca 5 tone. Aceste deşeuri se valorifică la unităţi de colectare specializate.

·         Deşeurile de ambalaje ;ambalajele materiilor prime sunt :

-          butoaie metalice, care se reutilizează ;

-          ambalaje din hârtie şi carton care se colectează şi se predau la unităţile de colectare autorizate.

      Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 349/2001.

 

 

·         Deşeurile din materiale de construcţie ;la amenajarea terenului se folosesc dale din beton armat specifice pentru activităţile de foraj. Dalele sunt reutilizate la alte locaţii, dar există posibilitatea ca la manipulare să se producă deteriorarea unor dale, devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt utilizate la repararea şi întreţinerea drumurilor de schelă (permanente), sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie a societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.

·         Deşeurile menajere, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la groapa de gunoi a localităţii din zona obiectivului. Se estimează o cantitate de 5 m3 de deşeuri menajere.

Ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj, sunt recuperate şi transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu.

Pentru  organizarea de şantier se vor realiza:

-          Decopertarea suprafeţei careului şi drumului de acces ;

-          Executarea de lucrări de terasamente şi suprastructură ce constau în excavări şi umputuri pentru aducerea careului la cota « 0 » - cotă stabilită pentru centrul sondei – respectiv beciul sondei;  pământul rezultat în urma decopertării se va depozita în « depozitul de pământ fertil »;

-          Amenajare acces utilaje de construcţie  şi maşini transport muncitori ;

-          Amenajare de platforme balastate  pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de şantier, amplasarea de barăci  pentru personal  şi pentru depozitarea materialelor;

-          Amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de construcţie                     (buldozer, cilindru compactor, excavator, macara, convertizor de sudură, motocompresor, ciocan pneumatic, grapă cu disc, autocisternă şi aubasculante) ;

-          Amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori ;

-          Amenajarea utilităţilor  pentru organizarea de şantier respectiv alimentare cu apă potabilă , energie electrică;

-          Aprovizionarea cu materiale şi scule a instalaţiei de foraj se va efectua în mod eşalonat, funcţie de faza de lucru, la sondă neexistând stocuri de materiale;

-          Betoanele se vor prelua de la staţiile de preparare betoane specifice şi autorizate;

-          Miljloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material, autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

-          Toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

-          Depozitarea materialelor de construcţie şi a solului vegetal decopertat se va face în zone special amenajate;

-          Deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizateîn colectarea şi valorificarea acestora;

-          deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor transporta la o rampă de deşeuri autorizată;

 

 

Container birou şi container multifuncţional

 

2. Localizarea proiectului

2.1  Proiectul este localizat la cca. 1 km nord de localitatea Palos, com. Cata;

3        Accesul la careul sondei se asigură prin drumul de exploatare existent cu originea în localitatea PALOŞ, drum prevăzut pentru amenajare pe tronsonul cuprins între drumul pietruit şi careul sondei.

 

2.2. utilizarea existenta a terenului –           Terenul necesar obiectivului (9923 m2), are categoria de folosinţă actuală arabil (4433 m2) şi drum (5490 m2).

2.3. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora: -

2.4. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologicazonele de protectie speciala: nu este cazul;  

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

 h) ariile dens populate- nu este cazul;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

   Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea iniţială.

   După terminarea lucrărilor, suprafaţa totală se va reda în circuitul iniţial.

             În ordinea desfăşurării operaţiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:

-          demontarea şi transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;

-          transportul materialelor şi deşeurilor (detritus, ape reziduale ) ;

transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă ) în baza de producţie a constructorului sau la altă locaţie

-          împingerea cu buldozerul a pământului din depozitul de pământ pe toată suprafaţa, astuparea şanţului de gardă perimetral;

-          scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi anorganice ;

 

-          prelevarea de probe de sol cu respectarea Legii 104/2011 al MAPPM şi analiza acestora în laboratoare specializate (OJSPA); rezultatele analizelor se compară cu valorile determinate iniţial (înainte de începerea lucrărilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului;

-          buletinele de analiză (iniţial şi final) sunt documente păstrate la cartea construcţiei sondei.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:nu este cazul, proiectul nu se implementeaza in/in vecinatatea  unei arii protejate.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

. Măsuri de diminuare a impactului 

 

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii apei sunt prevăzute următoarele măsuri:

-       executarea unui şanţ din pământ cu scopul preluării apelor pluviale curate şi evacuarea dirijată a acestora în afara zonei;

-       racordarea şanţului de scursori la bazinul de colectare.

 

 

            Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:

-         săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

-         tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

-         executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

-         impermeabilizarea suprafeţei solului din interiorul careului (platforma tehnologică şi drumul de acces (baracă chimicale);

-         dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior ;

-         platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scursori ;

-         executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scursori ;

-         habele de depozitare a detritusului se montează îngropat ;

-         executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis ;

             Beneficiarul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei mediului:

-         să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi deşeurilor periculoase, inclusiv recipienţii şi ambalajele acestora care intră în sfera lui de activitate şi să furnizeze lunar autorităţilor competente pentru protecţia mediului, datele necesare;

 

1) Se vor respecta conditiile  impuse de ceilalti avizatori prin avizele obtinute si proiectul inaintat spre aprobare;

2) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

3) In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată.

            Proiectul este valabil pe toata perioada derularii investitiei.

            La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

          

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                              

                                                                                            SERVICIUL A.A.A.,  

                                                                                            Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT: Consilier

   Liliana BARBU