Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE proiect

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE  proiect

Nr.       /I/      2013

 

Ca urmare a solicitării depuse de  DOBROGEANU NINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  cu sediul  in Com.Bran, sat Predelut, nr.101,  pentru proiectul „ Construire centru de activitati sportive si recreative”, propus a fi amplasat în Jud. Brasov, Com. Bran, sat Predelut,f.n., cu finantare FEADR, mas.313,  înregistrată la APM Brasov cu nr.5882 din 03.05.2012, completata sub nr. 11155 din 06.08.2013,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.08.2013, că proiectul „Construire centru de activitati sportive si recreative”, propus a fi amplasat în Jud. Brasov, Com. Bran, sat Predelut,f.n.,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –Pe terenul proprietate cu suprafata de 2667 mp, amplasat in sat Predelut, com. Bran,beneficiarul urmeaza sa realizeze, prin fonduri europene – Masura 313, un centru de activitati sportive si recreative in regim de inaltime S+P, cu urmatoarea compartimentare:

- subsol partial: spatiul tehnic si centrala termica;

- parter: hol intrare, receptie, grupuri sanitare pe sexe, bazin de inot +jacuzzi, circulatie bazin inot, cabine vestiar, circulatii boxe, birou administrativ, terasa, spatiu fitness, spatiu depozitare, etc.

Suprafata totala a terenului – 2667,0 mp, din care: suprafata construita – 580,82 mp; suprafata desfasurata – 641,25 mp, suprafata utila propusa – 556,85 mp, POT – 22 %; CUT – 0,24.

b) cumularea cu alte proiecte – In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General Bran

“ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –   Deseurile rezultate la faza de constructie eliminate cu societati autorizate prin grija constructorului, iar la faza de functionare deseuri menajere se  vor  colecta selectiv si se vor valorifica/elimina cu societati autorizate pe baza de contract.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu.

Alimentarea  cu  apa: se realizeaza din reteaua centralizata de alimentare cu apa a comunei Bran.

Evacuarea apelor uzate : Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o retea de canalizare

cu descarcare in bazin vidanjabil de 30 mc.

Piscina are o capacitate de 280 mc, este prevazuta cu sistem filtrare, sterilizare, incalzire si recirculare a apei, si sistem de evacuare in reteaua de canalizare din incinta.

Apele pluviale  de pe acoperisul cladirii vor fi colectate  de jgheaburi si burlane si vor fi descarcate

la nivelul solului.

Asigurarea agentului termic: Energia termica (incalzire si preparare apa calda de consum) se produce  cu ajutorul unei centrale termice cu lemne. 

Alimentarea cu gaz metan se va realiza prin bransarea de la reteaua publica existenta in zona.

Alimentarea cu energie electrica:se va face din reteaua existenta in zona.

 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –Parcela este în formă trapezoidală, cu front la strada si este orientata pe directia sud vest- nord est.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

1)Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

2)Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3)Se vor respecta toate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4)Orice modificare a soluţiilor prezentate în documentaţia înaintată vă obligă la notificarea acesteia şi la  obţinerea unui nou acord de mediu sau  revizuirea acestuia;

5)Beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare  adecvata.

Prezenta decizie  este valabila  pe toata perioada derularii investitiei.

          La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                                

                                                                                            SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                           Claudia DAVID

 

INTOCMIT : Consilier

Liliana BARBU

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE   proiect

Nr.          /I/      .2013

 

Ca urmare a solicitării depuse de  ONCIOIU NICOLAE, ONCIOIU GEORGETA  cu domiciliul in Com.Bran, sat Bran- Sohodol, nr. 156,  pentru proiectul „Construire spalatorie auto”, propus a fi amplasat în Or. Zarnesti, str.Branului, nr.156,  înregistrată la APM Brasov cu nr.10554 din 26.07.2013, nr.electronic 456 din 24.07.2013,completata cu nr.11726 din 19.08.2013.

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.08.2013, că proiectul „Construire spalatorie auto”,propus a fi amplasat în Or. Zarnesti, str.Branului, nr.156,  (certificat de urbanism nr.175/14.05.2013, emis de Primaria Or. Zarnesti),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –pe un teren cu suprafata de  1628,00 mp  se propune amenajarea unei cladiri in regim de inaltime Parter,  cu suprafat totala construita de 86 mp si cu  urmatoarea destinatie a spatiilor:

Boxe spãlare in suprafatã de 48,80 mp

Depozit in suprafatã de 8,40 mp

Bar in suprafaţă de 8,40 mp

Terasa bar in suprafaţă de 18,30 mp

Spatiu exterior curãtare masini in suprafatã de 24,40 mp

P.O.T. propus = 5.28 %

C.U.T. propus = 0.052

Inaltime maxima la streasina = 3.75

Inaltime maxima la coama = 4.65 m

Accesul auto  se face pe latura de nord vest. Accesul auto si parcarea se vor face in incinta amplasamentului.

b) cumularea cu alte proiecte – Conform PUG la data prezentei : functiunea zonei este predominant de locuit si de agrement cu dotarile aferente.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –   la faza de functionare deseurile menajere si cele din procesul tehnologic se  vor valorifica/elimina cu societati autorizate pe baza de contract (slam separatoare de produse petroliere si bidoane detergenti auto).

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu. Alimentarea cu apa  din reteaua comunei Bran. Evacuarea apei uzate menajere se realizeaza in  reteaua  de canalizare a  comunei. Pe traseul instalatiei de evacuare a apelor uzate de la spalatoria auto  pana la canalizarea comunala sunt prevazute urmatoarele elemente preepurare: desnisipator ( decantor  de nisip)  , acoperit cu gratar executat din bare metalice peste care se face accesul   pe platforma de spalare, separator de produse petroliere ce asigura evacuarea apelor uzate prepurate in conducta de canalizare . Evacuarea depunerilor se face prin vidanjare.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – amplasamentul este de forma poligonala asezat in cadrul proprietatii cu acces la strada pe latura de NORD-VEST , intrarea in incinta facandu-se pe latura de nord. Accesul pe teren se face din Drumul National 73 ce cuprinde doua benzi de mers (una pe sens) avand latime totala de 7.00 m si trotuar de 3.50 m pe zona unde se face accesul pe teren. Portile de acces se deschid in interiorul proprietatii astfel incat se respecta prevederile Codului Civil pentru acest tip de constructie.

Corpul cel mai apropiat de limita proprietatii la strada se afla la 7.00 m, iar distantele fata de celelalte limite de proprietate sunt:

- 6.00 m fata de limita din nord,

- 60 cm fata de limita din sud

- 112.39 cm fata de limita din est ;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

1)Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

2)Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de preepurare astfel incat subtantele poluante pentru apa sa se incadreze in  limitele impuse de  Normativul NTPA 002/2002 aprobat cu HG 188/2002  modificat cu  HG 352/2005;

4) Se vor respecta toate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

5)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988 ;

6)Se vor respecta  prevederile Legii nr. 61/1991 privind linistea si ordinea publica cu completarile si modicarile ulterioare ;

7)Orice modificare a soluţiilor prezentate în documentaţia înaintată vă obligă la notificarea acesteia şi la  obţinerea unui nou acord de mediu sau  revizuirea acestuia;

8)Beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare  adecvata.

Prezenta decizie  este valabila  pe toata perioada derularii investitiei.

          La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

Solicitantul este obligat ca la finalizarea investitiei sa notifice Agentia  pentru Protectia  Mediului Brasov si  sa solicite autorizatie de mediu. 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                               

                                                                                            SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                           Claudia DAVID

INTOCMIT : Consilier

Liliana BARBU