Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE C.N. ROMARM S.A. FILIALA S.C. CARFIL S.A PROIECT

 DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de C.N. ROMARM S.A. FILIALA S.C. CARFIL S.A. cu sediul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Zizinului, nr. 119 pentru proiectul "Reabilitare sistem hidranti si alimentare cu apa potabila subunitate Harman si poligon, jud. Brasov", propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Sanpetru, str. DJ, nr. 112 A-km 4 ( conform CU nr. 196 din 09.07.2014 emis de Consiliul Judetean Brasov) înregistrată electronic cu nr. 1172/ 20.08.2014 si la APM Brasov cu nr. 12244/ 01.09.2014 si completata cu nr. 15691/06.11.2014 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 10.11.2014 ca proiectul "Reabilitare sistem hidranti si alimentare cu apa potabila subunitate Harman si poligon, jud. Brasov", propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Sanpetru, str. DJ, nr. 112 A-km 4  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl ROSCI055 Rezervatia Dealurile Cetatii Lempes

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare, din cadrul procedurii de evaluare adecvata, a rezultat ca proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra integritatii ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- pentru proiect a fost emis punct de vedere intocmit de Biroul CFM din cadrul APM Brasov si aviz favorabil nr. 11084/12.09.2014 eliberat de administratorul sitului  ROSCI055 Rezervatia Dealurile Cetatii Lempes

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra speciilor de pasari si a habitatelor de interes comunitar.

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului: pe  terenul in suprafata de 366 800 mp cu certificat de atestare a dreptului

deproprietate seria MO3 nr. 8409 si MO3 nr. 8410  si Certificat de Urbanism nr. 196 din 09.07.2014 emis de  Consiliul Judetean Brasov se propune realizarea reabiltarii intregului sistem de captare, stocare, distributie apa potabila si de incendiu cat si a inlocuirii hidrantilor subterani cu hidranti supraterani pentru intreaga platforma a S.C. Carfil S.A - Sectia pirotehnica Harman, datorita starii de degradare a acesteia, aceasta functionand din anul 1979. Lucrarile vor fi executate pe traseele retelelor de apa potabila si incendiu existente.Prin proiect se propun realizarea urmatoarelor lucrari:                                           

  1. Desnisipare foraj F2,  cu ajutorul unei pompe Mamut, prin pompare timp de 100 de ore.

      Forajele existente F1 si F2, vor fi echipate cu apometre tip Woltman Dn 100 mm.

      Forajele existente au urmatoarele caracteristici:

      F1:  H 80 m, Nhs 5,30 m, Nhd 30,00 m;  Q expl= 7,8 l/s;

      coordonate Stereo 70:  F1:  x=471578,48   y=552589,92

      F2: H 80 m, Nhs 5,30 m, Nhd 30,0 m, denivelare 14,7 m, Q expl= 7,7 l/s;;

      coordonate Stereo 70:   F2:  x=471448,51   y=552807,25

 2.  Echipare foraje existente F1 si F2 cu pompe submersibile tip Grundfos SP30-13 cu urmatoarele

       caracteristici: Debit nominal 20 mc/h, Hp=10 mCA, n=2900 rot/min.

3.      Schimbare instalatii hidraulice la rezervoarele R1=200 mc si R2= 200 mc, ce functioneaza cuplat, astfel incat sa asigure necesarul de apa potabila zilnic maxim de 30 mc cat si rezerva  intangibila de incendiu de 182 mc.

Coordonate stereo 70 la rezervoare : x=471446,17   y= 552331,40.

4.      Montare pompa dozatoare instalatie clorinare apa in casa vanelor aferenta celor doua rezervoare de stocare apa potabila si a rezervei intangibile de incediu .

5.      Inlocuire retea de aductiune apa de la foraje la rezervoare, cu conducte PE 80 De 125 mm in lungime totala de 797,09 m .           

6.      Inlocuire retea inelara de distributie apa potabila si pentru stins incedii existenta, cu conducte:

-PE 80 De 160 mm in lungime de 427,7 m

-PE 80 De 140 mm in lungime de 723,3 m

-PE 80 De 125 mm in lungime de 1412,3 m

-PE 80 De 110 mm in lungime de 4181,4 m

Inlocuire bransamente de apa potabila  cu conducte PE 80 De 40 mm;

Inlocuire racorduri pentru instalatiile de sprinkere (drencere), cu conducte PE 80 De 75 mm in lungime de 1412,3 m;

7.      Montare a 56 hidranti exteriori supraterani cu doua racorduri tip B si un racord tip A.

 

b) productia de deseuri – deseurile rezultate in perioada de executie a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate    

 

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian Bancila                                                                     SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                         Alexandrina Vasile

 

 

 

 

INTOCMIT: 

Consilier Dan-Sava Muresan