Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DAMIAN LIVIU MIHAI PROIECT

 DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de DAMIAN LIVIU MIHAI cu domiciliul in jud. Brasov, orasul Victoria, str. Teilor, bl.3, sc.A, ap.7 pentru proiectul „Construire casa de vacanta", propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Vistea, sat Vistisoara ( conform CU nr. 33/05.07.2013 valabil pana la data 05.07.2015 eliberat de Primaria Comunei Vistea), înregistrată la APM Brasov cu nr.2296 din 12.02.2014, si completata cu nr. 13159/15.09.2014 si 14973/22.10.2014 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 27.10.2014 ca proiectul „Construire casa de vacanta" in jud. Brasov, com. Vistea, sat Vistisoara, CF nr.100209 Vistea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSPA098 Piemontul Fagaras

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare, din cadrul procedurii de evaluare adecvata, a rezultat ca proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra integritatii ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- pentru proiect a fost emis punct de vedere intocmit de Biroul CFM din cadrul APM Brasov si aviz favorabil nr. 50/14.10.2014 eliberat de Administratia Siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras O.S. Rasinari

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra speciilor de pasari si a habitatelor de interes comunitar.

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului: – proiectul propune construirea unei case de vacanta ( suprafata construita propusa: 45 mp) in regim de inaltime P+ M,  pe o suprafata totala de 800 mp, proprietatea beneficiarului in intravilanul comunei Vistisoara.Casa de vacanta va avea urmatoarele functiuni pe nivele:

- parter: living bucatarie, cu scara de acces la mansarda

- mansarda: hol cu casa scarii, 2 camere

 Alimentarea cu apa potabila se va face dintr-un put sapat cu adancimea de 6 m echipat cu pompa submersibila amplasat la cca. 8 m distanta fata de constructie.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la casa de vacanta se va face intr-un bazin etans vidanjabil cu un volum de 6,9 mc realizat din beton armat.

 

b) productia de deseuri – deseurile rezultate in perioada de executie a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate    

 

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian Bancila                                                                     SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                         Alexandrina Vasile

INTOCMIT: 

Consilier Dan-Sava Muresan