Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC ECOPAPER PROIECT

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

Nr.xxx E din xx.11.2014

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SC ECOPAPER SA, cu sediul in loc.Zarnesti, str.13Decembrie, nr.18, inregistrata la APM Brasov cu nr.E1385 din 29.09.2014 si nr.13752 din 30.09.2014, cu completari sub nr.14874 din 17.10.2014, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 03.11.2014, ca proiectul „Inlocuire conducta existenta parau Barsa cu teava PE, realizare camin vane traseu si supratraversari" propus a fi amplasat in jud. Brasov, domeniul public al orasului Zarnesti, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:.

 Proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2 pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte negative asupra mediului;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 2 din HG nr.445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului:

- titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

 

  1. Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului

Aductiunea de apa din paraul Barsa catre rezervorul de apa tehnologica al societatii este realizata cu o conducta metalica OL 640 mm aflata intr-o stare avansata de degradare, ce impune realizarea acestei investitii, de schimbare a acesteia cu conducta din PEID PN 6 SDR, Dn 315 mm pe  o lungime de 2.600 m. In acest sens s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.236 din21.05.2014 emis de Primaria Orasului Zarnesti si Avizul de Gospodarire a Apelor nr.186 din 03.10.2014 emis de ABA Olt-SGA Brasov.

In cadrul proiectului se realizeaza inlocuirea conductei vechi de aductiune apa tehnologica cu o conducta noua din  PEID PN 6 SDR avand Dn 315 mm. Aceasta va avea o lungime de 2.600 m. Conducta se va monta ingropat la o adancime de cca 1,4 m si la cca 1,5 m fata de limitele de proprietate aflate pe traseu. Pe traseul acesteia se vor monta 3 camine de golire, 2 camine de ventilatie si 2 camine de vizitare. De asemenea sunt prevăzute 2 supratraversari ale pârâului Bârsa ce se vor realiza cu conducte PEID Dn 315 mm protejate in tub de protectie OL 600 mm, montate pe o estacada  metalica ce se reazama pe doua fundatii din beton armat.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – apa din paraul Barsa se va utiliza ca apa tehnologica in procesul de fabricare al cartonului ondulat;

d) productia de deseuri – nu este cazul;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort - În perioada de construcţie, prin organizarea de santier, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de poluanţi atmosferici de către utilajele si mijloacele de transport utilizate. Acestea vor genera local emisii de praf  precum si gaze de esapament. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise.

 

2. Localizarea proiectului

Proiectul este localizat in intravilanul localitatii Zarnesti, apartinand domeniului public al orasului Zarnesti

2.1. utilizarea existenta a terenului – domeniul public al orasului Zarnesti – strazi si trotuare

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu este cazul;

    b) zonele costiere- nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica zonele de protectie speciala: nu este cazul;  

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu este cazul;

     h) ariile dens populate- nu este cazul;

     i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu este cazul.

 

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului - redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie a proiectului

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe prioada de realizare a proiectului

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1). Se vor respecta conditiile  impuse de ceilalti avizatori prin avizele obtinute si proiectul inaintat spre avizare; 

2). Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

3). In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - « Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

4). Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

5). Se vor lua toate masurile de minimizare a producerii emisiilor de pulberi din activitatea de constructii printr-o organizare judicioasa a santierului (bariere in jurul zonei de activitati cu praf), controlul traficului (oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare, amenajarea traseelor din şantier si umezirea drumurilor, spalarea rotilor la plecarea din santier), utilizarea apei pentru a incorpora praful, prevenirea imprastierii stocurilor de materiale cauzate de vant, etc.

 

           Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată.

            Proiectul este valabil pe toata perioada derularii investitiei.

            La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

            Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

    Ciprian BANCILA                                                               

                                                                                            SERVICIUL A.A.A. 

                                                                                            Alexandrina VASILE

 

              INTOCMIT

         Mihaiela-Ulrike Trett