Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE –SC GAZ ENERGY ECOTHERM SA-proiect

                                                                                                                                                                                                                       DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE –proiect

Nr. ####/ I din #####2014

 

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GAZ ENERGY ECOTHERM SA cu sediul în Brasov str. N. Titulescu nr. 4,ap.14 , înregistrată la APM Brasov cu nr. 11593/12.08.2014 (solicitare inregistrata electronic cu nr. 1139/12.08.2014), cu completari nr.15074/24.10.2014, in baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

           Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.11.2014 că proiectul " Centrala termica in cogenerare de inalta eficienta cu realizarea sistemului de transport, distributie a energiei electrice si termice in municipiul Fagaras" propus a fi realizat  jud. Brasov, mun.Fagaras str.Negoiu nr.128 , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.3 lit.:

    a) „instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1"  si

    b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

 - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul  nu intra sub incidenţa  Legii 278/2013 privind emisiile industriale , Anexa 1, pct.1.1 –arderea combustibilior in instalatii cu o putere termica nominala totala , egala sau mai mare de 50 MW;

- instalatia se va incadra in Anexa nr.1 a OMMP nr.3420/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,  privind procedura de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera (GES) – arderea combustibililor in instalatii cu putere termica nominala totala de peste 20 MW ( cu exceptia instalatiilor pt.incinerarea deseurilor periculoase sau municipale) ; 

- activitatea va fi din categoria cod NFR 1.A.1 , a. – producerea de energie electrica si termica cf.Anexa nr.1 din OMMP nr.3.299/2012 pt.aprobarea metodologiei de realizare si raortare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera ;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, respectiv:

-cresterea calitatii serviciului de furnizare energie termica catre populatie.

-prin utilizarea cu inalta eficienta a combustibilului - gaz natural, se asigura scaderea emisiilor de noxe in orasul Făgăras.

-sistemele de cogenerare moderne, cu motoare termice, reprezinta o solutie simpla si sigura in exploatare. Motoarele termice sunt echipamente de inalta eficienta energetica,

b) se prevede : suprafata terenului pe care se amplaseaza investitia este de 7000 mp. Cladirea sălii motoarelor este de tip hala metalica, parter cu inaltimea de 10 m. Are o suprafata de 1500 mp. Structura metalica propusa are acoperis in doua trepte, alcatuita din stalpi si grinzi, cu inchideri din panouri usoare, tip sandwich. Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate sub stalpi metalici, grinda soclu si placa de cota "0" m.      In aceasta cladire vor fi instalate:

- 5 (cinci)  module de cogenerare alcatuite din motor-generator, tip JMS 624 - v. H02, (echivalent norme poluare  auto EURO 6), cu puterea electrica de 4.388 MWel si puterea termica de 4.052 MWt fiecare.

- Instalatii anexe precum : pompe, schimbatoare de caldura, butelii de egalizare, instalatii de alimentare cu gaz, instalatii de ventilatie, amortizoare de zgomot, instalatii individuale de evacuare gaze arse si cosuri de fum aferente, instalatii electrice si de automatizare si control, de masura a energiei electrice si termice produse, de masura a gazului consumat, etc. (Echipamentele vor fi prevazute cu toata instrumentatia locala necesara si cu propriul sistem de conducere (automatizari, protectii, comenzi si semnalizare) pentru fiecare motor in parte dar si in ansamblu pt. centrala de cogenerare. Comanda si supravegherea motoarelor si ale echipamentelor auxiliare ale acestora se vor face din camera de comanda a centralei de cogenerare. Pe monitorul aferent statiei (calculatoare) de operare se vor prezenta toate informatiile si se vor gasi toate mijloacele de inerventie necesare pentru conducerea operativa a instalatiei. )

Aceste instalatii vor asigura si integrarea noii capacitati de productie energie termica in sistemul de transport existent.

- Sitemul de alimentare cu gaze naturale : in vederea alimentării cu gaze naturale a Centralei de Cogenerare Fagaras pentru asigurarea unei presiuni şi a debitului corespunzător este necesar realizarea unei conducte de racord de presiune înaltă (presiune înaltă Ø 8" în lungime de 1.255 m, care se va conecta la conducta de transport gaze naturale Ø 16" Barghis-Fagaras, având presiunea maximă admisibilă de operare 40 bar) şi a unei staţii de reglare-măsurare de predare (S.R.M.P.) (automatizată, se va proiecta la un debit maxim de 5800 Nmc/h  şi se va amplasa in incinta statiei de cogenerare.

- Reteaua de transfer a energiei electrice din zona de productie în statia 110 kv situată în zona Combinatului chimic .

 

Caracteristicile centralei in cogenerare

·                Putere totala instalata a producatorului (Pid) :                                    21,4 MW

·                Putere maxim simultan debitata (Pd) :                                                21,4 MW

·                Factorul nominal de putere (cos   ) :                                                   – 0,95 … + 0,95

·                Tensiunea nominala de evacuare (Un) :                                             110 kV

·                Frecventa nominala la evacuare :                                                       50 Hz

·                Variatii de tensiune maxim admise :                                                   ± 10 %

·                Variatii de frecventa maxim admise :                                                 ± 1 %

·                Specificul activitatii :                                                                          productia de energie electrica

·                Regimul de lucru :                                                                               24 ore / zi ; 7 zile / saptamana

·                Tipul producatorului :                                                                         cu generatoare termice

·                Durata maxima de restabilire a caii de evacuare a energiei electrice acceptata de catre producator este pana la remedierea deficientelor in instalatiile operatorului de distributie

 

Situatia energetica a zonei

Surse de energie existente in zona :

·         Statia 110/20/kV Fagaras (la distanta de aproximativ 2,1 km) ;

Solutia de racordare la sistem si alimentare cu energie electrica : Avand in vedere amplasamentul obiectivului fata de retelele electrice de distributie existente in zona si caracteristicile energetice ale acestuia (putere maxim simultan debitata de 21,40 MW), racordarea la sistem a centralei se va face in statia de 110 kV Fagaras.

Realizarea racordului 10,5 kV pentru centrala proiectata, in LES 110 kV – sistem radial cu o cale de evacuare, din PCT proiectat (in celula 110 kV tip PT+Masura)

·         Montarea unui tronson nou LES 110 kV cu o lungime de aprox. 2,1 km, realizat cu doua circuite in paralel - cablu de tip A2XS(FL)2Y 3x1x240/50 mmp, intre centrala proiectata statia 110/kV Fagaras existenta ;

·         Adancimea minima de pozare pentru LES 110 kV proiectate va fi de 1,60 m ;

c) cumularea cu alte proiecte :

d) utilizarea resurselor naturale –  se utilizeaza gaze naturale

e) productia de deseuri – Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile materiale rezultate la executie. Prin executarea lucrarilor proiectate nu se produc deseuri periculoase.

Gestionarea (colectarea, transportul si eliminarea sau valorificarea) deseurilor, ambalajelor si a celorlalte resturi materiale rezultate in urma executiei lucrarii se va face prin grija executantului, conform legislatiei

in vigoare. Acesta va transporta resturile materiale, dacă există, (deseuri de cabluri, resturi de beton, asfalt, pamant in exces, etc.) ramase la finalizarea lucrarilor in locuri special amenajate, după caz, conform aprobarilor date de Municipiul Fagaras

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

- Protectia apelor : Protectia calitatii apelor trebuie asigurata in conformitate cu normele - activitatea va fi din categoria cod NFR 1.A.1 , a. – producerea de energie electrica si termica cf.Anexa nr.1 din OMMP nr.3.299/2012 pt.aprobarea metodologiei de realizare si raortare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera ;

 NTPA 002/2002 atat la faza de executie a lucrarilor, cat si la faza de functionare a instalatiilor proiectate, dupa finalizarea lucrarilor. Prin  executia  lucrarilor  proiectate  nu  se  produc  agenti  poluanti  pentru  apele  subterane  si  /  sau  apele  de suprafata pe parcursul executiei lucrarilor si nici dupa darea in folosinta a obiectivului. Nu se executa traversari de linii electrice peste cursuri de apa.

- Protectia aerului : Prin executia lucrarilor proiectate nu se produc agenti poluanti pentru aer, iar in timpul exploatarii instalatiilor  proiectate, dupa finalizarea lucrarilor,  vor exista emisii aferente procesului de ardere a combustibilului ca de ex.:CO2, NOx, CO, pulberi . Efectuarea lucrarilor de constructii-montaj, poluarea zonei datorate acestor lucrari va consta doar in emisii de gaze de esapament la transportul si montajul echipamentelor.

- Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor : Echipamentele prevazute in prezenta documentatie nu sunt emitatoare importante de zgomot si vibratii si nu reprezinta surse importante emitatoare de zgomot si vibratii pe parcursul executiei lucrarilor si nici dupa darea in folosinta a instalatiilor electrice proiectate. Se vor lua masuri ca majoritatea activitatilor pe parcursul executiei lucrarilor sa se desfasoare in timpul zilei, acestea fiind in acord cu normele si regulamentele specifice in vigoare.

- Protectia impotriva radiatiilor : Radiatiile electromagnetice produse de instalatiile electrice

proiectate nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Nivelul campului electromagnetic din zona punctului de conexiuni si din zona posturilor de transformare se inca- dreaza in limitele normate prin respectarea prescriptiilor de proiectare si a regulamentelor de exploatare in vigoare.

- Protectia solului si a subsolului : La executia lucrarilor proiectate se afecteaza nesemnificativ solul si subsolul prin realizarea lucrarilor de sapatura.

La finalizarea lucrarilor proiectate se vor reface terenurile afectate si se va realiza nivelarea si tasarea solului. Accesul utilajelor se va face pe drumurile de acces existente. Materialele si echipamentele necesare executiei lucrarilor se vor depozita in locuri special amenajate, marcate, iar dupa terminarea executiei lucrarilor se vor elibera suprafetele de teren ocupate de acestea.

Surplusul de pamant rezultat din lucrarile de sapatura este nesemnificativ, acesta urmand a fi tasat, in mare parte, in santurile de provenienta.

g) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate –

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului :  Locatia investitiei este distribuită în trei zone ale municipiului Făgăras, respectiv:

- Centrala de cogenerare este amplasată în vestul orasului pe platforma industrială DUPLEX, str. Negoiu nr 128;

- Inelul circular de distributie a agetului termic primar va fi amplasat în subteran pe arterele principale ale municipiului Făgăras ;

- Sistemul de alimentare cu gaze naturale al centralei de cogenerare va fi amplasat în subteran in extravilanul municipiului si va face legătura între conducta Transgaz aflată paralel cu DN Brasov – Făgăras si Complexul Duplex ,fiind amplasată pe marginea canalului de scurgere al ANIF Brasov .

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora: -

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica zonele de protectie speciala:   -

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

 h) ariile dens populate - zona de unitati de productie industriale;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

   a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

- Nu se vor face depozite de deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

 

- Se vor efectua lucrari de reconstructie ecologica, acolo unde este necesar , astfel:

Zonele afectate de lucrari se vor aduce la starea initiala inceperii executiei lucrarii si se vor elibera de toate resturile materiale rezultate la executie.

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau de insalubrizare in zona.

Refacerea integrala a sistemului rutier (pavaje, trotuare, suprafete carosabile), refacerea spatiilor verzi si a acostamentelor drumurilor, afectate in urma executiei lucrarii, cad in sarcina executantului.

In cazul suprafetelor carosabile asfaltate, refacerea acestora se va realiza pe latimea sapaturii pentru straturile de balast si piatra sparta si pe latimea unei benzi de circulatie (~3,50 m) pentru imbracamintea asfaltica.

In cazul trotuarelor asfaltate, refacerea acestora se va realiza pe latimea sapaturii pentru straturile de balast si piatra sparta si pe toata latimea trotuarului (1,50 m) pentru imbracamintea asfaltica.

In cazul spatiilor verzi, refacerea stratului vegetal se va realiza pe latimea sapaturii prin insamantare cu samanta de iarba.

In cazul acostamentelor drumurilor, refacerea acestora se va realiza integral pe portiunea afectata de lucrare.

Suprafetele afectate de sapaturi se vor reface astfel incat sa se incadreze in relieful inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii acestora.

 

- In conformitate cu prevederile OUG 164/2008 "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

 

La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

 

 

Veti solicita si obtine autorizatie de mediu cf. ORD. 1798/2007  si Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera cf. OMMP nr. 3420/2012 , cu modificarile ulterioare, care vor  contine toate Cerintele pivind monitorizarea si raportatrea emisiilor de poluanti in atmosfera;

 

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

      Ciprian BANCILA

 

                                                                                                    SERVICIU  AAA,

                                                                                                   Alexandrina VASILE

 

 

 

 

INTOCMIT: Alexandrina VASILE