Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE –SC IRCA SRL-proiect

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.........../I/.......11.2014

 

-          PROIECT  -

 

            Ca urmare a solicitarii de revizuire a acordului de mediu adresate de SC IRCA SRL cu sediul in jud. Brasov, mun.Brasov, str. Zizinului, nr. 123A, inregistrata la APM Brasov sub nr. 15352 din 03.11.2014, nr. electronic 1503/03.11.2014, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 10.11.2014, ca proiectul „Exploatare agregate minerale", propus a fi desfasurat in jud. Brasov, com.Vulcan, extravilan, CF 101430, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 2, alin. a) Cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in Anexa 1;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului.

– ca urmare a  depunerii  si analizarii Proiectului tehnic si Planului de refacere a mediului afectat de activitatea de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul temporar "Campsor", orientat pe directia NNV-SSE, localizat in terasa paraului Barsa, situata in com.Vulcan, extravilan.

            1. Caracteristicile proiectului:

 a)marimea proiectului –perimetrul de exploatare solicitat pentru extracţia de nisip cu pietriş este localizat  în terasă.

Cantitatea etimata a fi exploatata este de  63436 mc/an, conform profilelor transversale si a calculatiei din documentatia tehnica.

 Perimetrul temporar de exploatare  este orientat pe direcţia nord nord-vest, are o lungime medie de 323 m şi o lăţime medie de 28 metri, rezultând o suprafaţă de aproximativ 0,8 ha.

     Perimetrul este situat pe terenul înscris în CF nr. 101430 Vulcan, nr.cad. 101430 în suprafaţă de 9500 mp.

     Exploatarea se va realiza în fâşii orizontale şi descendente, fără constituire de halde intermediare care să îngreuneze procesul tehnologic de exploatare.

     Feliile vor avea următoarele dimensiuni:

  • lăţimea de 4 metri
  • lungimea de 28 metri

                        Feliile vor fi extrase în retragere.

     Exploatarea se va realiza cu un excavator tip O&K Masse, cu cupa intoarsa, care are capacitatea cupei de 1,2 mc, care va efectua atat operatia de derocare cat si incarcarea in mijloace de transport.

Accesul în perimetru se realizează din DJ 112 A Codlea-Vulcan prin intermediul drumurilor de exploatare DE 2053/24, respectiv DE 4673/6 pana la amplasament.

Lucrari pregatitoare:

- decopertarea zacamantului;

- derocarea sterilului cu ajutorul buldozerului/excavatorului;

- incarcarea materilalului derocat in autobasculante;

- transportul sterilului la halda;

- depozitarea sterilului la halda.

Lucrari de exploatare:

            Avand in vedere gradul de afanare al resurselor, nu este necesara efectuarea de lucrari de perforare impuscare pentru extragerea acestora.

            Se va executa o halda de steril, in partea estica a perimetrului, pe terenul societatii.

Metoda de exploatare a zacamintului este: exploatarea zacamantului in felii orizontale, cu extragerea descendenta a feliilor, cu utilaj mecanic cu actiune discontinua.

Lucrarile de extractie sunt complet mecanizate si se realizeaza cu ajutorul a  unui  excavator, cu cupa intoarsa, capacitatea cupei de 1.2 mc.

Grosimea utilului este cuprinsa intre 10,10 m (maxim conform profil P 5-5, in partea vestica a perimetrului) si 8,80 m (minim conform profil P 4-4 in partea centrala a perimetrului), din care rezulta ca se vor executa doua trepte de exploatare, dupa cum urmeaza:

Ø      treapta I  cu o inaltime variabila  maxima 5,10-3,80 m, situata la cota maxima  de +570,0 mdM;

Ø      treapta II cu o inaltime de  5 m  situata la cota vetrei  +565,0 mdM.

Cota inferioara a exploatarii se va situa la + 565,0 mdM, iar nivelul hidrostatic este situat la circa 25 m fata de cota terenului,  la cota  + 549,0 mdMN.

Feliile vor fi extrase in retragere; ele vor avea latimea de 4,0 m si lungimea medie de circa 28 m.

Panta taluzului treptelor de exploatare (exploatarea realizandu-se cu mijloace mecanizate) va fi conform profilelor transversale, pentru asigurarea stabilitatii acesteia.

Transportul materialului excavat din perimetrul temporar de exploatare la statia de sortare-spalare, se realizeaza cu autobasculante tip Man cu capacitatea de 16 mc.

Utilaje folosite la dispozitia societatii in balastiera si in zona perimetrului temporar de exploatare: statie sortare-spalare tip Mecon, concasor rotativ prin impact tip Svedala, Excavator tip O&K Masse, pe senile, cu cupa inversa, cu capacitatea de 1,2 mc.; buldoexcavator tip Komatsu, cu capacitatea de 0,8 mc ; incarcator frontal tip JKB; autobascule  tip Man de 26 tone   (16 mc) 2 buc. 

     Lucrari de refacere

Lucrarile de refacere a mediului ce vor fi executate pe parcursul derularii activitatii de exploatare (2014-2015) in perimetrul „CAMPSOR", conform devizului general anexa planului de refacere  a mediului sunt :

Lucrari in zona afectata de exploatare care constau in :

Ø  Lucrari de umplere a excavatiei cu materiale inerte si argila;

Ø  Lucrari de amenajare si stabilizare  a suprafetei pe care  se desfasoara exploatarea;

Ø  Alte lucrari: colectare sol contaminat cu produse petroliere (daca este cazul), colectarea deseurilor  menajere si tehnologice.

Lucrarile in zona haldei de sol vegetal constau in  nivelarea, amenajarea  si inierbarea suprafetei. O halda de steril propriu- zisa nu va fi constituita datorita vanzarii sau umplerii excavatiilor cu material grosier ramas.

Alte lucrari pentru refacerea mediului: rambleiere si nivelarea cailor de acces.

Lucrarile de refacere a drumurilor din incinta santierului reprezinta o preocupare continua, pentru care sunt alocate fonduri din categoria cheltuieli curente.

Lucrarile de refacere a mediului prevazute in proiectul tehnic (cap II – deviz general) sunt:

Ø  Lucrari de inchidere si ecologizare a suprafetelor de teren afectate prin excavat;

Ø  Trasport argila si materiale inerte de umplere in zona excavata;

Ø  Depunere argila berme, umplere excavatie si compactare.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – se exploateaza resursele naturale de nisip si pietris;

d)productia de deseuri – atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare, deseurile menajere rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract; Din activitate nu rezulta deseuri;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : reduse, doar la faza de lucrari;

APA-Pentru protecţia calităţii apelor, nu se vor realiza excavaţii sub limitele impuse de Agenţia Nationala de Resurse Minerale Bucureşti si DA OLT Rm. Valcea. Conform studiului hidrogeologic, se poate aprecia ca in urma activitatii de exploatare a agregatelor minerale nu va fi afectat in nici un fel regimul apelor subterane, deoarece cota vetrei excavatiei (+565,0 mdM) se va situa cu mult peste nivelul hidrostatic al acviferului freatic din zona, adancimea la care se intalneste nivelul hidrostatic este situata la cota N.H.= +549,0 mdMN, adica 16 m, fata de cota  vetrei si 25 m fata de cota terenului.

Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor din dotare, lucrările de revizii sau reparaţii care pot constitui surse de impurificare pentru factorul de mediu apa se vor executa in afara perimetrului de exploatare, in unităţi specializate.

          AER-Sursele de emisie in atmosfera sunt reprezentate de cele mobile, respectiv de autovehiculele care realizează exploatarea si utilajele echipate cu motoare termice.

Pentru efectuarea operaţiunilor de exploatare si manipulare a agregatelor minerale se folosesc utilaje tehnologice de tipul: excavator, buldozer, încărcător frontal, autobasculante de 16 tone. Aceste utilaje sunt echipate cu motoare cu aprindere prin compresie. Carburantul utilizat este motorina. Prin combustia motorinei se produc gaze reziduale care conţin monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), particule, hidrocarburi aromatice, policiclice.

Limitarea preventiva a emisiilor de la mijloacele de transport mai sus amintite se realizează prin condiţiile tehnice impuse la inspecţiile tehnice periodice ale acestora si prin folosirea carburanţilor de calitate superioara.

Circulaţia mijloacelor de transport in perimetru se va face cu viteza redusa pentru a nu
antrena particule de praf.      

               ZGOMOT, VIBRATII, ASEZARI UMANE - Amplasarea exploatării se afla in extravilanul comunei Vulcan, la o distanta de aproximativ 0,35 km sud fata de deviatia Vulcanita, respectiv 0,370km vest fata de malul stang al paraului Barsa. Nu sunt alte obiective in jurul amplasamentului asupra carora sa se poata sesiza un impact negativ. Localitatile invecinate cu perimetrul de exploatare sunt :

Ø   N-V localitatea Codlea (la cca 4,5 km)

Ø   S-V             localitatea Vulcan (la cca 3,4 km)

Ø   N-E             localitatea Ghimbav (la cca 4,2 km)

Ø    V    localitatea Colonia 1Mai ( la cca 3,3 km)

Pentru limitarea zgomotului si vibraţiilor produse de utilajele din dotare sunt prevăzute restricţii de viteza. Utilajele de extracţie, încărcare si transport vor fi in stare tehnica buna pentru a nu emite zgomote la funcţionare peste limitele admise.

              SOL, SUBSOL, DESEURI-Obiectivul de investiţie, nu prezintă pericol de poluare pentru sol si subsol. In zona balastierei se vor utiliza in cadrul procesului tehnologic numai terenurile pentru care exista aprobare, evitandu-se orice degradare cu mijloacele de transport, utilaje sau prin depozitarea materialelor de balastiera in afara locurilor permise.

Excavatiile vor respecta geometria proiectata a balastierei (unghiul de taluz al treptelor de exploatare nu va depăşi 30° pentru a asigura stabilitatea acestora).

Utilajele folosite la extracţia, transportul balastului si a agregatelor rezultate se vor întreţinerea in stare buna de funcţionare pentru a evita posibile scurgeri de carburanţi pe sol sau in apa. Se va amenaja o platforma speciala pentru parcarea utilajelor din dotare, după teminarea programului de lucru. Alimentarea cu carburanţi, lucrările de revizii sau reparaţii se vor executa in afara perimetrului de exploatare.

Depozitarea deşeurilor generate pe amplasament se va face in recipiente si locuri special amenajate.

Terenul afectat de exploatare va fi redat la starea de folosinţa iniţiala.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului conf. C.U. nr.317/30.10.2014 eliberat de Consiliul Judetean Brasov – teren  extravilan, categoria de folosinta arabil;

Coordonatele limitelor perimetrului , in proiectie STEREO 70

Nr.crt

X

Y

1

462022

535093

2

461882

535385

3

461860

535370

4

462000

535079

 

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –;

d) parcurile si rezervatiile naturale –;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. –;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – proiectul nu se desfasoara in aproperea zonelor cu locuinte;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

1.      Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

2.      Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

3.      Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

4.      Se vor respecta condiţiile impuse prin Referatul Tehnic de Specialitate nr. 22/10.11.2014, emis de Administratia Bazinala de Apa Olt:

-          se va respecta cu strictete zona de protectie fata de riverani, adancimea maxima de exploatare si panta taluzelor excavatiei;

-          in situatia in care, pe perioada de executie a lucrarilor de excavatie, nivelul hidrostatic sufera modificari, se va pastra obligatoriu grosimea de balast de 1,00 m deasupra acestuia astfel incat acoperamantul resursei de apa subterana sa nu fie afectat;

-          sa delimiteze perimetrul de exploatare prin borne fixe;

5.      Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

6.      Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

7.      Se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

8.      Se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;

9.      Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;

10.  Se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

11.  Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;

12.  Suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;

13.  In cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

14. In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

ü  utilizarea materialelor speciale cu care se va acoperi pamantul excavat (sol vegetal), pana la reutilizarea lui  ca ultim strat de acoperire a excavatiilor (sau utilizarea apei sau a solutiilor speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului);

ü  se va întreţine drumul de acces spre zona propusa a se exploata, se va stropi  in perioadele secetoase cu apa pe parcursul intregii zi si se va circula cu viteza redusa  in vederea minimizarii emisiilor de particule si pulberi in suspensii;

ü  se va efectua la timp  reviziile tehnice ale  mijloacelor de transport si incarcare.

ü  oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului.

15.In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

 

La finalizarea Lucrari pregatitoare, respectiv, delimitarea perimetrul de exploatare prin borne fixe si amenajarea cailor de acces pana la perimetrul de exploatare, titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

 

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

- la inceperea exploatarii veti solicita si obtine autorizatie de mediu, cf. ORD.1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

             Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare  a impactului  asupra mediului si de evaluare adecvată.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                                                      

 

                                                                                                             SERVICIUL A.A.A,  

                                                                                                Alexandrina VASILE

                                                                                                               

        INTOCMIT:

        Codruta SAUCA