Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC POPA SRL PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

 

           

Ca urmare a solicitării depuse de SC POPA SRL cu sediul in jud. Brasov, municipiul Codlea, str. Horia, nr. 4 pentru proiectul „Amplasare statie de betoane in cladire existenta" propus a fi realizat in jud. Brasov, municipiul Codlea, str. Fabricii, nr. 11 ( conform CU nr. 212/22.08.2014 emis de Primaria, municipiul Codlea)  înregistrata la APM Brasov cu nr. 12038/25.08.2014  (solicitare inregistrata electronic cu nr. 1189 din 25.08.2014  ) si completata cu nr. 15203/30.10.2014

- în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

 In baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 10.11.2014, ca proiectul „Amplasare statie de betoane in cladire existenta" propus a fi realizat in jud. Brasov, municipiul Codlea, str. Fabricii, nr. 11, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa nr.2, la pct. 10, alin. a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale.

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului:

            1. Caracteristicile proiectului:

              a)marimea proiectului: Terenul pe care se va construi statia de betoane este amplasat in intravilanul municipiului Codlea, este proprietate privata Popa Alexandra, conform extrase C.F. nr.101611, mun. Codlea, nr. cad 101611 si CF nr. 102223, mun. Codlea, nr. cad 102223, in suprafata totala de 5565 mp, cu drept de superficie in favoarea S.C. POPA SRL, conform actului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 1593/29.08.2014 si Certificat de Urbanism nr. 212/22.08.2014, emis de Primaria mun. Codlea. Accesul in incinta amplasamentului se face din str. Noua prin intermediul unei strazi ce suptratraverseaza paraul Vulcanita printr-un podet existent cu lungimea de 4,0 m.

Statia de betoane tip DB 3000 Dry Beton 3/50 va fi automatizata si asistata de calculator, cu capacitatea de 50 mc/h, va fi compusa din: 3 buncare predozare sorturi cu capacitatea de 30 mc fiecare, banda transportoare, sckip, malaxor planetar, sistem de cantarire, sistem de dozare aditivi, siloz de ciment cu V =45 to, prevazut cu snec de alimentare si echipament de comanda.

Constructii anexe: padocuri betonate pentru depozitarea sorturilor, container metalic (laborator, hol si birou), panou electric, platforma betonata si drumuri de acces.

Alimentarea cu apa potabila: - pentru baut se va folosi apa potabila, prin instalatii tip „     Fantana".

 Apa tehnologica:

-Sursa: suprafata paraul Vulcanita, printr-o priza laterala, prevazuta cu o fereastra si cu vanete de reglare a debitului captat si canal trapezoidal m prin care este alimentat un decantor bicompartimentat cu capacitatea de 12 mc echipat cu un grup de pompare  

 -Retele de distributie a apei: alimentarea cu apa a statiei de betoane din bazinul de alimentare se va face printr-o conducta PEHD Dn 50 mm, cu L=15 m. Pe conducta de alimentare va fi montat un aparat de masurare si contorizare pentru contorizarea volumului de apa prelevat.

 Evacuarea apelor uzate menajer: nu vor rezulta, intrucat statia de sortare spalare va fi dotata cu o toaleta ecologica cu un volum util stocare de 1 mc, care se va vidanja periodic de catre firme.

 Evacuarea apelor uzate tehnologic:pele uzate tehnologic provenite de la spalarea mixerului din statia de betoane si a autospecialelor de beton, vor fi colectate printr-o rigola, trecute printr-o instalatie de decantare formata dintr-un bazin realizat din beton, tricompartimentat, cu capacitatea de 39 mc. Primul compartiment va avea rol de decantor pentru sedimentarea suspensiilor si va avea capacitatea de 15 mc, din acesta apa va trece gravitational in cel de al doilea, respectiv al treilea compartiment, cu capacitatea de 12 mc fiecare, iar de aici apele decantate sunt recirculate, fiind preluate cu ajutorul unui grup de pompare tip Pedrollo, cu urmatoarele caracteristici: Q=10 mc/h, P=4,0 kw/h, H=15 mCA, n=1800 rot/min si reintroduse in circuitul de alimentare cu apa tehnologica a statiei de betoane.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul anexei, conventional curate, vor colectate prin scocuri si burlane, descarcate liber pe platforma betonata si deversate in bazinul de inmagazinare a apelor pluviale cu V=39 mc, de unde vor fi reintroduse in procesul tehnologic de preparare a betonului prin intermediul grupului de pompare.         

             b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale –  alimentarea cu apa tehnologica se realizeaza din paraul Vulcanita, printr-o priza laterala, solutie avizata prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 180 din  29.09.2014 emis de SGA Brasov.

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988 .

Sursele generatoare de pulberi de pe amplasament sunt prevazute cu filtre  pentru retinerea pulberilor.Concentratia pulberilor in aerul evacuat dupa filtrare este <10 mg/Nm3 pentru filtrele montate pe siloz si pe sistemul de cantarire.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului –  terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia este situat in intravilanul  municipiului Codlea si are destinatia de M –„ zona mixta"fiind admisa utilizarea de „activitati industriale si productivenepoluante"in care se incadreaza investitia ,conform CU nr.212/22.08.2014 emis de Primaria Municipiului Codlea

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora –nu ecazul

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica- nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate:  terenul pe care urmeaza sa se realizeze investita are urmatoarele vecinatati:

Nord:drum de exploatare DE 1734/2

Est:cale ferata la o distanta de aprox 30 m

Vest – Tipografia  „Nice Print

Sud –Rolem Codlea la o distanta de aprox 90 m

Cea mai apropiata locuinta se afla o distanta de aprox. 400 m.

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: proiectul propus nu necesita parcurgerea  procedurii de evaluare adecvata

           

Conditiile de realizare a proiectului:

 

1.      se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.      pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare

3.      deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

4.      se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;

5.      terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

6.      se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;

7.      se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

8.      se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare corespunzatoare;

9.      se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;

10.  se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

11.  in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

12.  în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

13.  Conform art. 21, alin.(4) din Oug. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare "răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii"

14.  Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor  pentru care s-a obţinut prezenta decizie, titularul este obligat să depună solicitarea pentru obtinerea autorizaţiei de mediu. Solicitarea  autorizaţiei se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, cu completarile si modificarile ulterioare pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 15. Se vor lua toate masurile de minimizare a producerii emisiilor de pulberi din activitatea de constructii printr-o organizare judicioasa a santierului (bariere in jurul zonei de activitati cu praf), controlul traficului (oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare, amenajarea traseelor din şantier si umezirea drumurilor, spalarea rotilor la plecarea din santier), utilizarea apei pentru a incorpora praful, prevenirea imprastierii stocurilor de materiale cauzate de vant, etc.

 

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                                              SERVICIUL  A.A.A,

                                                                                                                   Alexandrina VASILE

INTOCMIT:

consilier: Dan-Sava Muresan