Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE-SC PUROLITE SRL-PROIECT

                                                                                                                                                                                                                       DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ####/ I din ##########

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PUROLITE SRL cu sediul în orasul Victoria, str.Aleea Uzinei nr.11, jud.Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr.7685/02.06.2014, cu completari nr.14675/14.10.2014, nr.15243/31.10.2014 si nr.electronic 715/29.05.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

           Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.11.2014 că proiectul " Modificare instalatie existenta de producere copolimer stirenic „ propus a fi amplasat în orasul Victoria, str. Aleea Uzinei nr.11, jud.Brasov, in incinta unei instalatii existente , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.13, lit.(a) „ Orice modificari sau extinderi , altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului"

- instalatia de producere copolimer  este cuprinsa incadrul instalatiei IPPC autorizate; Modificarea adusă instalației are loc în secția cationiți și copolimeri si are ca scop integrarea în fluxul tehnologic existent a unei faze de operare imbunatatite „Recuperarea mai bună a izooctanului din procesul tehnologic și pentru micșorarea emisiilor de poluanți în atmosferă" . Prin realizarea lucrărilor de optimizare tehnologică prevăzute în proiect nu se modifică profilul actual al instalaţiei şi nu se măreşte capacitatea de producţie a instalaţiei de copolimeri de 11.600 kg/zi copolimer stiren-divinilbenzenic (produs intermediar utilizat la fabricarea anioniţilor şi cationiţilor, materii prime pentru industria schimbătorilor de ioni).

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, respectiv:

b) se prevede : modificarea instalației existente de producere copolimer stirenic pentru a permite o recuperare mai bună a izooctanului din procesul tehnologic .In prezent izooctanul se recupereaza prin procesul clasic de recuperare prin distilare ,dar care influenteaza negativ calitatea produsului. Prin operatia tehnologica introdusa nu rezulta alte produse fata de profilul productiei de pana acum, diferenta constand in folosirea agentului porogen respectiv izooctanul pentru o mai buna porozitate a copolimerului ce urmeaaza a fi activat chimic. Instalatia tehnologica nu impune modificarea cladirii in care va fi amplasata sau construirea altor cladiri. Montajul utilajelor se va face pe stuctura de suportare existenta.

În cadrul proiectului nu se vor executa demolări de clădiri,  modificari ale drumului de acces la instalatie si modificari ale retelelor subterane existente.

Proiectul constă în amplasarea a 5 echipamente pe diferite cote care vor fi introduse în fluxul tehnologic alături de echipamentele existente. Amplasarea echipamentelor noi se va face pe structura metalică existentă și pe structuri metalice nou proiectate adiacente structurii metalice existente.

Amplasarea echipamentelor noi se va face după cum urmează:

 • Separatorul gaz-lichid 11-S-601 va fi amplasat la cota +10,00 între axele Ap-Bp și stâlpii 3p-4p;
 • Schimbătorul de căldură 11-E-602 va fi amplasat la cota +10,40 pe o structura metalică nouă adiacentă structurii metalice existente între axele Ap-XP și stâlpii 2p-3p.
 • Vasul colector de izooctan 11-V-604 va fi montat la cota +5,600 pe o structura metalică nouă adiacentă structurii metalice existente între axele Ap-Bp și stâlpul 0p.
 • Vasul tampon de azot 11-V-603 va fi montat în exteriorul halei ce adăpostește instalația la cota ±0,00 pe o fundație nou proiectată.
 • Pompa 11-P-606 va fi montată la cota +3,10 pe o platformă metalică nouă între axele Ap-Bp și stâlpul 0p.

Fluxul tehnologic, ce se va desfăşura în „instalaţia de copolimeri optimizată", va

cuprinde următoarele operaţii tehnologice:

- preparare fază apoasă şi amestec de monomeri

- obţinere fază dispersată („dispersia de monomeri") prin dozarea fazei apoase

şi a amestecului de monomeri în cadrul a 4 unităţi de dispersie

- polimerizare copolimer

- distilare şi recuperare materii prime

- spălare

- uscare cu recuperare a agentului porogen respectiv a izooctanuluiin mediu inert de azot (aceasta modificare de instalatie propune recuperarea avansata a izooctanului din perla de copolimer si reintroducerea acestuia in circuitul de productie. Izooctanul are rolul de agent de gonflare a bilei, pentru copolimerul stirenic de tip macroporos, asigurandu-i acestu ia o porozitate optima pentru anumite tipuri de rasini schimbatoare de ioni) .

- sortare

- stocare

Materii prime şi auxiliare :  materia prima o reprezinta copolimerul in stare umeda si izooctanul lichid.

Faza nou introdusă, Recuperarea mai bună a izooctanului din procesul tehnologic și pentru micșorarea emisiilor de poluanți în atmosferă" se realizează in circuit inchis in mediu inert de azot .

INSTALAŢII HIDROTEHNICE

Modificarea propusa nu necesita modificarea sau suplimentarea instalatiilor interioare apa si canal. Necesarul de apa potabila nu se modifica fata de cel existent si autorizat. Necesarul de apa tehnologica pt. Sectia copolimeri , modificata, ramane acelasi , respectiv 1035,66 mc/zi. Societatea detine Aurorizatia GA nr.3/10.01.2014 emisa de BA Olt iar modificarea propusa a obtinut NIE nr.69/28.10.2014 eliberata de SGA Brasov .

INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE-VENTILAŢIE ÎN HALA INSTALAŢIA NOUĂ

Modificarea propusa a fi realizata nu necesita modificarea sau suplimentarea instalatiilor de incalzire si ventilatie.

c) cumularea cu alte proiecte : În prezent, în cadrul instalaţiei de copolimeri se pregătesc materiile prime (faza apoasă şi amestecul de monomeri), care merg după dozare în reactorul de polimerizare, unde are loc dispersia în mod aleatoriu a picăturilor de materii prime şi obţinerea unei şarje având dimensiuni ale picăturilor cuprinse între 100 şi 1200 μm, care conduce la obţinerea produsului finit, copolimerul stiren-divinilbenzenic.

Cu aceasta modificare de instalatie se prevede recuperarea avansata a izooctanului din perla de copolimer si reintroducerea acestuia in circuitul de productie.

Produsele finite rezultate din fazele de producţie desfăşurate în instalaţie sunt reprezentate de copolimerii stiren-divinilbenzenici, copolimeri vinilaromatici cu structură poroasă, sub formă de granule, ce sunt utilizaţi ca materie primă pentru industria schimbătorilor de ioni. Copolimerul uscat se sortează cu ajutorul unui sortator cu site şi se stochează în supersaci sau containere metalice.

d) utilizarea resurselor naturale – nu se utilizeaza; Utilităţi:

 • Energie electrică, 220/380 V, 50 Hz Alimentarea tablourilor noi se va face din sursa existentă iar puterea instalata suplimentara nu va depasi 5 kw.
 • Aer comprimat instrumental: 7,5-8 bar a, uscat, fără ulei, punct de rouă -

40oC, se asigură din reţeaua societăţii;

 • Abur saturat 5 bar a: consum maxim 0,5 t/h – se asigură din reţeaua
 •  
 • Apă refrigerată 5 – 12C: se asigură din reţeaua societăţii;
 • Azot: puritate 99,9 % – se asigură din reţeaua societăţii;

e) productia de deseuri – Prin implementarea în cadrul procesului de fabricaţie a copolimerilor a fazei imbunatatite „Uscare cu recuperarea avansata a agentului porogen" nu de modifica cantitatea de deşeuri solide sub formă de copolimer ce va fi generată ci se va reduce cu circa 30% faţă de cantitatea produsă la funcţionarea instalaţiei anterior optimizării tehnologice a proiectului anterior.

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – Modificarea fazei din fluxul tehnologic al instalaţiei de copolimeri – „uscarea cu recuperarea avansata a agentului pororgen " nu prezintă surse de evacuare directă a poluanţilor în mediu, ci prevede toate măsurile necesare pentru captarea şi tratarea emisiilor înaintede scărcarea în factorii de mediu aer şi apă. Din această fază nu se evacuează deşeuri tehnologice.

g) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – – Instalaţia de copolimeri face parte dintr-o unitate industrială care intră sub incidenţa H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi completată de H.G. nr. 79/2009 – fiind un obiectiv cu risc major conform Directivei SEVESO.

Măsuri şi dotări privind securitatea la incendiu :

Cantităţile de substanţe inflamabile vehiculate în instalaţia din clădirea nouă şi modul

etanş de vehiculare nu prezintă un pericol de incendiu (volum sub 5% din volumul halei). Ca măsură de siguranţă la un eveniment accidental, în zonele de lucru cu astfel de substanţe se va prevedea iluminat anti ex.

Substanţe periculoase posibil generate în timpul amenajărilor aferente proiectului „Modificare instalatie existenta de producere copolimer stirenic"

Executarea amenajărilor aferente modificarii tehnologice la Instalaţia de Copolimeri

 nu necesită vehicularea de substanţe sau preparate periculoase.

Înainte de începerea lucrărilor prevăzute de proiect (în special intervenţii mecanice la

vase sau trasee), instalaţia de copolimeri se va opri, se va goli, spăla şi se va aerisi

corespunzător, astfel încât va fi înlăturată probabilitatea existenţei de substanţe din celevehiculate în procesul de fabricaţie în utilajele, echipamentele şi conductele aferenteinstalaţiei. Se vor inspecta utilajele, se vor deschide ştuţurile de aerisire şi se vor aerisi bineutilajele şi conductele, respectându-se cu stricteţe normele de securitatea muncii şisecuritatea la incendii, prevenind astfel orice posibilitate de apariţie a riscurilor pentru factoruluman şi a incendiilor sau exploziilor.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – Proiectul propus se realizeaza pe amplasamentul  SC Purolite  SRL, in cadrul instalatiilor existente. Pentru acest proiect s-a eliberat certificatul de urbanism  nr.75 din 28.10.2013 emis de Primaria orasului Vitoria . Terenul pe care este poziţionată societatea PUROLITE are destinaţie industrială, S totala = 30.880 mp. Suprafaţa de teren pentru noua investiţie – nu utilizeza alt spatiu fiind inclusa in cladirea Instalatiei de Copolimer.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea locului de muncă a formaţiunii (echipei) ce va executa lucrările de

optimizare tehnologică presupune alocarea unui teren pe care să fie stocate materialele şi utilajele pe care executantul le va utiliza.

În cadrul proiectului analizat, lucrările de construcţie sunt de mică anvergură şi se vor

realiza cu contractori externi locali, care au amplasamentul la o distanţă scurtă faţă de platforma PUROLITE, astfel încât nu va fi necesară crearea unei locaţii special amenajate în incinta societăţii cu rol de „şantier". Se vor utiliza platformele betonate din zona Instalaţiei Copolimeri pentru stocarea materialelor, banc de lucru şi amplasare container/containere Site Supervisor.

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente. Aprovizionarea la punctele delucru a materialelor se va face astfel încât fluxurile tehnologice desfăşurate pe platformă sănu sufere întreruperi.În imediata vecinătate a spaţiului în care se vor desfăşura lucrările de construcţii se voramplasa şi spaţiile pentru depozitarea controlată, în containere, a deşeurilor rezultate dinactivitatea de construcţie sau din activităţi menajere.

În ceea ce priveşte lucrările de montaj utilaje şi conducte, acestea se vor executa de

către personal specializat, mecanic, al executantului sau din cadrul unităţii.

 

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora: -

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica zonele de protectie speciala:   -

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

 h) ariile dens populate- zona de unitati de productie industriale;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul; Platforma chimică a S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria este situată la o distanţă de cca.1,7 km sud faţă de centrul oraşului Victoria. Amplasamentul analizat îndeplineşte următoarele condiţii:

- distanţa faţă de cele mai apropiate zone locuite (în partea de nord – primele locuinţeale oraşului Victoria): cca. 1 km;

- distanţa faţă de zone de agrement > 2 km;

- distanţa faţă de cel mai apropiat curs de apă (pârâul Ucea): cca. 170 m.

Măsurile prevăzute pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii şi diminuareariscurilor industriale, vor situa impactul poluării, datorat realizării investiţiei, asupraaşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public din oraşul Victoria, în domeniulnesemnificativ.

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul .

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

- Deşeurile rezultate la faza de dezafectare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; se va avea o deosebita atentie la manipularea substatelor folosite.

- Se interzice evacuarea de efluenti tenologici (ape de spalare) sau insuficient epurati in retelele de canalizare ale platformei industriale;

 

 

- In conformitate cu prevederile OUG 164/2008 "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

nu se vor face depozite de deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- Pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu  se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- Echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

- Emisiile si imisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Ord.462/1993 si STAS 12574/1987;

- Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988;

 

La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

      Ciprian BANCILA

 

                                                                                                    SERVICIU  AAA,

                                                                                                   Alexandrina VASILE

INTOCMIT: Alexandrina VASILE