Back

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU

DECIZIE  PRIVIND EMITEREA  AVIZULUI DE MEDIU

pentru

„PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI RUPEA” actualizat

titular de plan  U.A.T RUPEA

Având în vedere:

–        H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

–        O.M. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

–        O.M. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. 1076/2004;

–        Concluziile consultărilor din şedinţele Comitetului Special Constituit,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov decide:

Emiterea avizului de mediu pentru „Planul Urbanistic General al Orasului Rupea” actualizat, judeţul Brasov, titular de planU.A.T Rupea.

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în H.G. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a examinării punctelor de vedere transmise de autorităţile membre ale Comitetului Special Constituit pentru plan de la nivelul judeţului Brasov, a analizării Raportului de Mediu, Studiului de Evaluare adecvata şi completărilor solicitate.  Decizia a fost definitivată în cadrul Comitetului Intern de Analiză întrunit în data de 17.03.2014 la sediul A.P.M. Brasov.

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi a publicului interesat posibil a fi afectat de implementarea acestuia, aspectele relevante ale stării actuale a mediului.

Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde programului de amenajare a teritoriului  şi programului de dezvoltare al localităţilor.

Obiectivele urmărite prin implementarea Planului Urbanistic General:

–        Probleme principale rezultate din analiza situatiei existente, disfuntionalitati si prioritati  de interventie in teritoriu;

–        Zonificarea functionala a teritoriului localitatii si stabilirea regimului juridic ala acestora printr-un sistem de reglementari si servituti adecvate;

–        Volumul si structura potentialului uman, resurse de munca;

–        Potentialul economic al localitatii;

–        Organizarea circulatiilor si a transporturilor;

–        Echiparea tehnico-edilitara;

–        Reabilitarea,protectia si conservarea mediului;

–        Conditii si posibilitati de realizarea a obiectivelor de utilitate publica.

 

Consideraţii de mediu relevante care  au stat la baza luării deciziei de emitere a avizului:

 

Capitol  AER

·         Realizarea unor plantaţii de protecţie către infrastructura majoră de circulaţie, infrastructura tehnico-edilitară şi unităţile de producţie industriale şi agro-zootehnice;

·         Amenajarea a minimum 25% din suprafaţa fiecărei parcele noi ca spaţiu verde;

·         Modernizarea şi realizarea de noi spaţii verzi;

 

Capitol    APĂ

·         Elaborarea unui studiu privind riscul la inundaţii şi a unei hărţi de risc la inundaţii, având în vedere existenţa în intravilanul oraşului (zona ştrandului) a unei suprafeţe inundată periodic de către pârâul Fişer;

·         Îndepărtarea diverselor materiale şi gunoaie din secţiunea de curgere a pârâului Fişer, pe sectorul care traversează Oraşul Rupea;

·         Întreţinerea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor existente;

·         Studii de specialitate privind amenajarea hidrotehnică a pârâului Fişer pe sectorul care traversează satul Fişer şi pe sectorul dintre sat şi Oraşul Rupea;

·         Îmbunătăţirea sistemului centralizat de alimentare cu apă al oraşului Rupea, prin reabilitarea aducţiunii de apă brută din acumularea Dopca la staţia de tratare a apei de la Bogata, pe o lungime de 2788m şi Dn= 400mm; modernizarea procesului de tratare al apei în staţia de la Bogata; reabilitarea reţelei de distribuţie a apei pe o lungime totală de 10.400m şi extinderea reţelei de distribuţie pe o lungime de 2.313m cu Dn=110mm;

·         Reabilitarea sistemului de canalizare prin realizarea unei noi staţii compacte de epurare, amplasată lângă Hoghiz, şi extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe străzile: Republicii, Frăţiei, 1Decembrie, Văii, Pârâului, Pieţii, Târgului, colector Rupea-Hoghiz, precum şi în zonele propuse spre dezvoltare;

 

Capitol   SOL

·         Respectarea prevederilor Codului de Bune Paractici Agricole;

·         Reabilitarea sistemului de canalizare prin realizarea unei noi staţii compacte de epurare, amplasată lângă Hoghiz, şi extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere;

·         Conversia funcţională a zonelor industriale şi agro-zootehnice abandonate în zone mixte de servicii şi activităţi productive nepoluante;

·         Intrarea în funcţiune a instalaţiei de tratare termică a deşeurilor, Waste to Energy, conform Master Planului privind sistemul integrat de gestionare a deşeurilor din judeţul Braşov şi închiderea depozitului neconform de la Rupea, urmată de acţiuni de ecologizare a acelui perimetru;

·         In cadrul oricărei lucrări de construcţii se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ, precum şi pentru utilizarea pământului excavat în reamenajarea şi restaurarea terenurilor.

 

Capitol   BIODIVERSITATE

·         Limitarea extinderii zonei construite în ariile naturale protejate, precum şi propunerea excluderii din intravilan a zonelor neconstruite situate în intravilanul existent şi interiorul unei arii naturale;

·         Construirea în interiorul acestor arii naturale se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale Planului de Management al ariei protejate;

·         Mărirea suprafeţelor zonelor verzi prin realizarea de noi zone cu funcţiuni de agrement şi recreere;

·         Interzicerea includerii pădurilor în intravilan

 

Capitol POPULATIA/SANATATEA UMANA

·         Realizarea unor plantaţii de protecţie către infrastructura majoră de circulaţie, infrastructura tehnico-edilitară şi unităţile de producţie industriale şi agro-zootehnice, dar şi de-a lungul cursurilor de ape ;

·         Amenajarea a minimum 25% din suprafaţa fiecărei parcele noi ca spaţiu verde, în vederea îmbunătăţirii microclimatului zonei;

·         Modernizarea şi realizarea de noi spaţii verzi;

·         Organizarea unor noi spaţii de joacă pentru copii;

·         Îmbunătăţirea sistemului centralizat de alimentare cu apă al oraşului Rupea

 

Capitol PEISAJUL NATURAL/MOSTENIREA CULTURALA/PATRIMONIUL ISTORIC

·         Promovarea potenţialului turistic al oraşului Rupea;

·         Măsuri pentru protecţia ţesutului urban tradiţional şi a peisajului cultural reprezentat de Cetatea Rupea şi Fişer cu amplasamentele lor naturale;

·         Măsuri pentru prezervarea perspectivelor către cetate şi oraş;

·         Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţională şi estetică a spaţiilor urbane;

·         Instituirea unei zone de protecţie în jurul monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, conform studiului istoric aferent PUG;

·         Înfiinţarea unei zone de dotări turistice şi servicii complementare;

·         Menţinerea caracteristicilor arhitecturii tradiţionale în zonele identificate ca având caracteristici specifice cu valoare tradiţională, şi realizarea noilor construcţii în aceste areale astfel încât să nu creeze o notă discordantă cu acestea;

 

Pe parcursul procedurii de evaluare de mediu nu au existat observaţii din partea publicului.

Raportul de Mediu respectă conţinutul-cadru,  prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. 1076/2004.

Studiul de Evaluare Adecvata respecta continutul-cadru, prevazut in Ord.19/2010.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu, încadrarea planului în categoria celor ce necesită efectuarea evaluării de mediu, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Braşov şi la U.A.T Rupea, pe durata derulării procedurii.

Decizia de emitere a avizului de mediu se publică în mass media de cătretitular şi se afişează pe pagina web a APM Brasov http://apmbv.anpm.ro, a titularului şi se va afişa la sediul APM Braşov.