Back

Legea nr. 219/2019

Legea nr. 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanţa
de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 
În vigoare de la 18 noiembrie 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 15 noiembrie 2019. Formă aplicabilă la 28 noiembrie 2019.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. I. - Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. Alineatul (2) se abrogă.
 
2. După alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alineatele (21)-(27), cu următorul cuprins:
(21) Autorizaţia de mediu si autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.
(22) Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.
(23) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (21) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(24) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi, respectiv, Administraţia
Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.
(25) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
(26) În cazul în care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» sau Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4).
(27) Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ”
 
Art. II. - (1) Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
 
(2) Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
 
(3) În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.

(4) În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, cu aplicarea alin. (2), aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv, a autorizaţiei integrate de mediu.
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.