Back

Anunturi emitere 2015

 

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înfiinţarea unei ferme de vaci de lapte cu o capacitate de 884 capete, amplasat în UAT Oraviţa, sat Agadici, titular SC WIKOKUH BANAT SRL .

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Afişat pe site: 26.06.2015

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Fermă bovine de carne, amplasat în UAT Oraviţa, sat Agadici, titular SC MAXVITA PROD SRL .

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Afişat pe site: 26.06.2015

 

Nr.: 451/AAA/11.06.2015    

DECIZIE FINALĂ

pentru emiterea Acordului de mediu

 

    Ca urmare a cererii adresate de  S.C. EUROLEMN TRANS S.R.L., cu sediul în oraşul Băile Herculane, str. Vicol, nr.47, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 451/29.01.2013,

         în urma analizei documentelor transmise, a studiului de evaluare a impactului asupra mediului, a verificării şi a parcurgerii tuturor etapelor procedurii de reglementare,

          în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare      

           în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a  evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite

 

DECIZIA FINALĂ

pentru eliberarea acordului de mediu pentru investiţia:

 

„Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale în perimetrul temporar de exploatare Iablaniţa"

 

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la cerere, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii.

Observaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 5 zile de la anunţul public al deciziei finale.

Prezenta decizie se afişează azi, 11.06.2015, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73.

Prezenta decizie se transmite titularului împreună cu conţinutul anunţului public. În conformitate cu prevederile art. 23 al Ordinului MMP nr. 135/2010, titularul proiectului are obligaţia de a mediatiza decizia primită, în termen de trei zile de la primirea anunţului, prin publicare în presa naţională sau locală şi prin afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, precum şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale (Primăria comunei Iablaniţa), pe raza căreia este propusă implementarea proiectului.

 

Anunţul public va avea următorul conţinut:

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

         ......................... (denumirea titularului) .......................... anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ........................ (denumire proiect) …….............., amplasat în ............... (adresa amplasamentului) ……..........…...

 

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 – 1400precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcs.anpm.ro/.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de ……..……….. (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).

Notă! În cazul afişării la sediul propriu, pe pagina proprie de internet şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale (Primăria comunei Iablaniţa), termenul de primire a observaţiilor / contestaţiilor publicului este de 8 zile calendaristice de la data afişării anunţului. În cazul afişării în presa naţională sau locală, termenul de primire a observaţiilor / contestaţiilor publicului este de 5 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

Conform prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, art.31, este necesar achitarea taxei în cuantum de 150 lei pentru emiterea acordului de mediu. Achitarea taxei se poate face prin ordin de plată în contul Administraţiei Fondului de Mediu Bucureşti:

RO23TREZ70620I185000XXXX,  CF 14715650.

O copie după ordinul de plată se va depune şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Ing. Marius VODIŢĂ

 

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Simona STÎNGU

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

Anunţ public

privind emiterea acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„Construire fermă pentru creștere și îngrașare porcine cu o capacitate de 8160 capete – localitatea Sacu, jud Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Sacu, C.F. nr. 31814 Sacu, nr. top 31814, jud. Caraș-Severin, titular S.C. ROCAD COM S.R.L., cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.9, jud. Caraș-Severin.

Proiectul acordului de mediu și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http//apmcs.anpm.ro.  

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data prezentului anunț, până la data de 17.02.2015 .

 

Data afişării anunţului pe site

13.02.2015

 

 

Anunţ public

privind emiterea acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„Construire fermă pentru creștere și îngrașare porcine cu o capacitate de 8160 capete – localitatea Sacu, jud Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Sacu, C.F. nr. 31814 Sacu, nr. top 31814, jud. Caraș-Severin, titular S.C. ROCAD COM S.R.L., cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.9, jud. Caraș-Severin.

Proiectul acordului de mediu și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http//apmcs.anpm.ro.  

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data prezentului anunț, până la data de 17.02.2015 .

 

Data afişării anunţului pe site

13.02.2015

 

 

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Exploatare experimentală în microcarieră a cărbunelui din perimetrul VERENDIN, comuna Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin amplasat în Verendin – în afara intravilanului, titular SC LCC COMPANIA CĂRBUNELUI SRL .

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.01.2015.