Back

Anunturi etapa de incadrare 2015

 

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu nr. 8/17.08.2015 - revizuit pentru proiectul Fermă reproducţie porcine (măsura 121 - modernizarea exploataţiilor agricole) amplasat în satul Mercina, comuna Vărădia, titular SC MARESAU BREEDING SRL.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni - joi/vineri, între orele 9:00 - 15:00/13:00  şi la sediul titularului din Municipiul Timişoara, strada Odobescu, nr. 6, ap. 3/B, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în termen de 13 zile de la afişare.

            

Data afişării anunţului pe site:

18.12.2015

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare străzi: cartier Valea Cenchii”, propus a se realiza în municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, titular: Municipiul Caransebeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  23.12.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

16.11.2015

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA BOLVAŞNIŢA prin primar SURU VICHENTE cu sediul în comuna Bucoşniţa, sat Bucoşniţa, strada Principală, nr. 154, judeţul Caraş - Severin, pentru proiectul Modernizare drum comunal DN6 – Petroşniţa - Bucoşniţa” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bucoşniţa, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5986 din data de 15.10.2015,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică consituită la nivelul judeţului Caraş-Severin din data de 18.11.2015 şi a completărilor înregistrate cu nr. 6886 din data de 27.11.2015, că proiectul:

 

Modernizare drum comunal DN6 – Petroşniţa - Bucoşniţa

 

propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bucoşniţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 – lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13 litera a) – orice modificări sau extinderi, altele decît cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 445/2009:

 

    1. Caracteristicile proiectelor

    a) mărimea proiectului:

q  Proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea drumului comunal DN6 – Petroşniţa - Bucoşniţa:

o   Suprafaţa totală a terenului – 26.719 mp;

o   Lungimea drumului de modernizat – 4.859 ml;

o   Lăţime în aliniament: în intravilan – parte carosabilă-5,0 m; în extravilan – parte carosabilă-4,0 m;

o   Elemente constructive realizate: şanţuri trapezoidale – 5.725 ml; staţii de încrucişare – 8 buc;

q  Lucrările ce vor fi executate prevăd:

  • Reparaţiile straturilor de fundaţie.
  • Frezări de suprafeţe cu recuperarea materialului frezat şi amestecarea cu liant hidraulic de tip „Doroport”.
  • Executarea îmbrăcăminţii asfaltice din două straturi/turnarea diferitelor straturi de mixtură asfaltică.
  • Execuţia marcajelor rutiere – 15 km echiv şi semnalizarea rutieră – 36 indicatoare de circulaţie.
  1. Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin rigole carosabile şi podeţe tubulare.
  2. Utilităţi:
  • alimentare cu apa potabilă:  nu e cazul.
  • ape uzate menajere: nu e cazul.
  • alimentare cu energie electrică: racord la reţeaua electrică a comunei Bucoşniţa.
  • energie termică pentru încălzire şi preparare apă menajeră: nu e cazul.

    b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

    c) utilizarea resurselor naturale:

§  pietriş şi piatră spartă în cantităţile necesare pentru lucrările prevăzute.

    d) producţia de deşeuri:

§  deşeurile generate în perioda de realizare a lucrărilor pentru modernizarea drumului sunt relativ reduse cantitativ şi se încadrează în categoria deşeurilor inerte şi nepericuloase şi a deşeurilor valorificabile;

§  la faza de realizare a lucrărilor: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

§  în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

§  în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic.

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

 

    2. Localizarea proiectelor

   Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

§  Conform Certificatului de Urbanism nr. 234/28.09.2015 eliberat de Consiliul Judeţean Caraş–Severin, terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Bolvaşniţa, în intravilanul şi extravilanul localităţilor Bucoşniţa şi Petroşniţa, proprietatea comunei, domeniu public de interes local, judeţean (DJ 608C) şi parţial de interes naţional în zona de intersecţie cu DN6;

§  lungimea însumată a străzilor supuse reparaţiei capitale este de 4.859 m.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede – nu este cazul;

    b) zonele costiere – nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

    h) ariile dens populate – nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului:

§  impact local, limitat la amplasamentul străzilor prevăzute în proiect, cu afectarea minimă a locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului.

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului:

§  impact redus, în timpul execuţiei construcţiei;

    d) probabilitatea impactului:

§  minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

§  în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;

§  impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

§  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)       Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;

b)      Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 234/28.09.2015, eliberat de Consiliul Judeţean Caraş–Severin.

c)       Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia  calităţii apelor şi protecţia obiectivelor cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică.

d)      Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

e)       Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.

f)        Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.

g)      Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

h)      Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală.

i)        Refacerea ecologică a zonelor afectate.

j)        Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.

k)      Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:

§  deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;

§  deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;

§  se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;

§  se interzice incinerarea deşeurilor.

l)   Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

m)   Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

 

 

 

 

 

 

p. DIRECTOR EXECUTIV,

 

ing. Marius Vodiţă

 

p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Simona STÎNGU

 

  

 

 

 

 

 

 Întocmit: ing. Narcisa PÎNZARIU

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare străzi centru localităţii Oţelu Roşu”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al oraşului Oţelu Roşu, intravilan, titular Oraş Oţelu Roşu

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.11.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.12.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum comunal DN6 – Petroşniţa – Bucoşniţa”, propus a se realiza în comuna Bucoşniţa, judeţul Caraş-Severin, titular: Comuna Bucoşniţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  04.12.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

27.11.2015

 

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu nr. 8/17.08.2015 - revizuit pentru proiectul Fermă porcine pentru reproducţie şi creştere purcei (măsura 121 - modernizarea exploataţiilor agricole) amplasat în satul Agadici, Oraş Oraviţa, titular SC FERKEL ZUCHT SRL.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni - joi/vineri, între orele 9:00 - 15:00/13:00  şi la sediul titularului din Municipiul Timişoara, strada Piaţa Victoriei nr. 1, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în termen de 13 zile de la afişare.

            

Data afişării anunţului pe site:

27.11.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare prin asfaltare drumuri comunale în localitățile Cornea, Cuptoare și Crușovăț”  în intravilanul comunei Cornea, sat Cornea, Cuptoare și Crușovăț, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Cornea.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

26.11.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hale de producție și depozitare” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, teren înscris în CF nr. 34951, nr. cad. 1174, nr. Top 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/2/2/1, jud. Caraş-Severin, titular S.C. MECHATRIX S.R.L.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

24.11.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare spațiu comercial la demisol, amplasare firmă luminoasă și reclamă pe fațadă, realizare acces marfă, clienți, rampă pentru persoane cu dizabilități, amenajare parcare” propus a fi amplasat în orașul Anina, str. Sfînta Varvara, nr.51, jud. Caraş-Severin, titular S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

24.11.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Demolare construcție existentă și construire case modulare de vacanță”   propus a fi amplasat în com. Sasca Montană, sat Sasca Română, nr. 55, jud. Caraş-Severin; titular: SC PENSION LAEȘ SRL.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 13.11.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

06.11.2015

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Alimentare cu energie electrică Staţie de Epurare Moldova Nouă , propus a fi amplasat în Moldova Nouă , titular Enel Distribuţie Banat SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 04.11.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere alimentare cu apă Vermeș - localitatea Ersig, comuna Vermeș, jud. Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vermeș, sat Ersig, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Vermeș.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  18.03.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

04.11.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Ziduri de sprijin şi refacere sprijiniri în urma calamităţilor în localitatea Padina Matei, comuna Gîrnic, jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Gîrnic satul Padina Matei , titular UAT Gîrnic .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 28.10.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Refacere şi modernizare străzi calamitate în comuna Măureni, propus a fi amplasat în UAT Măureni - satele Măureni şi Şoşdea , titular UAT Măureni.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 28.10.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ LEA JT CIUDANOVIŢA COLONIE ZONA PTA 9424 ŞI PTA 9425 , propus a fi amplasat în UAT Ciudanoviţa, titular Enel Distribuţie Banat SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 28.10.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de construire – CANALIZATRE MENAJERĂ A LOCALITĂȚII ȘOPOTU VECHI, COMUNA DALBOȘEȚ”,  titular: Comuna Dalboșeț, propus  a fi amplasat în localitatea Sopotu Vechi, jud. Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.10.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.10.2015


 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 MARGARETE, propus a fi amplasat în intravilanul Comunei Văliug, nr. 116, judeţul Caraş-Severin, titular KREITER IOSIF PFA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 20.10.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire staţie distribuţie carburanţi”, propus a se realiza în municipiul Reşiţa, strada Timişoarei – în vecinătatea Muzeului de locomotive, judeţul Caraş-Severin, titular: SC LUKOIL ROMÂNIA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.10.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

08.10.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de prospecţiune pentru minereu polimetalic în perimetrul UAT Oraviţa-Tâlva Mică”, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Oraviţa, titular SC Extract Pasado SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.10.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 07.10.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Punct de traversare a Dunării cu bacul între localităţile Moldova Nouă şi Golubac – cod proiect IPA 1345, finanţat sub egida Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, propus a fi amplasat în extravilanul Oraşului Moldova Nouă, top 1311 înscris în Cartea Funciară nr. 31942 Moldova Nouă, titular Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 21.09.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare spălătorie auto”, propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Caransebeş, str. Bradului, nr.20, titular TALPEŞ STANA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.09.2014.

 

Data afişării anunţului pe site: 18.09.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare infrastructura LEA JT Reșița zona PTZ 4063”,  titular: SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, propus  a fi amplasat în localitatea Reșița, str. V. Țepeș, str. M. Kogălniceanu, str. Teilor, jud. Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.09.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 27.08.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire microhidrocentrală Nera 2, construire captare, construire conductă de aducţiune, racordare la SEN, propus a fi amplasat în comuna Prigor, extravilan, judeţul Caraş-Severin titular S.C. Nera Prigor Energy S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.09.2015 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

          Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro, până la data de 16.09.2015 (în termen de 13 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

04.09.2015 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire microhidrocentrală Nera 1, construire captare, construire conductă de aducţiune, racordare la SEN, propus a fi amplasat în comuna Prigor, extravilan, judeţul Caraş-Severin titular S.C. Semenic Energy S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.09.2015 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

          Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro, până la data de 16.09.2015 (în termen de 13 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

04.09.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare străzi în municipiul Caransebeş: strada Carbonifera Veche, strada Scorilo, strada Spitalului, strada Aninilor şi strada Ştefan Velovan”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Caransebeş, intravilan, titular Municipiul Caransebeş

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.09.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 03.09.2015

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu nr. 7/30.06.2015 - revizuit pentru proiectul FFERMĂ BOVINE DE CARNE (măsura 121 - modernizarea exploataţiilor agricole) amplasat în satul Agadici, Oraş Oraviţa, titular MAXVITA PROD SRL.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni - joi/vineri, între orele 8:00 - 16:30/14:00  şi la sediul titularului din Municipiul Timişoara, str. Florimund Mercy, nr. 4, ap. 17, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în termen de 13 zile de la afişare.

             Data afişării anunţului pe site: 03.09.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

 

S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, titular al proiectului ” REPARAŢIA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE Φ 20” BĂCIA – CARANSEBEŞ, ÎN URMA INSPECŢIEI CU PIG INTELIGENT “,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării de mediu şi evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

 

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294 sector 6 Bucureşti, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00,la sediile Agenţiei pentru Protecţia Mediului - Caraş Severin, Reşiţa, Strada Petru Maior, nr. 73, Judeţul Caraş SeverinşiAgenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Deva, Strada Aurel Vlaicu, nr. 25, Judeţul Hunedoara,precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/reglementari/acordul de mediu/decizii etapa de încadrare

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.09.2015, la sediul sediul ANPM, precum şi la următoarea adresă de e-mail : autorizari@anpm.ro.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitare alimentare cu apă localitatea  Sfânta Elena, comuna Coronini”,  titular: Comuna Coronini, propus  a fi amplasat în localitatea Sfânta Elena, comuna Coronini, jud. Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.08.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 06.08.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demontare conductă de aducţiune apă de la baraj Poiana la C.H. Măru”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zăvoi, sat Măru, judeţul Caraş-Severin, titular: SC ESO METAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  19.08.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

12.08.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reprofilare, regularizare albie minoră, râul Bistra, propus a fi amplasat în intravilanului Oțelu Roșu, titular CARLUK-TRANS ESCAV SRL .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 05.08.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Pavilion 12, alimentare cu energie electrică”, propus a se realiza în localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, titular: SC VERSAY SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  07.08.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

31.07.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare torenți de pe teritoriul Municipiului Reșița” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul municipiului Reșița, jud. Caraş-Severin, titular primaria municipiului Reșița.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  30.07.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

30.07.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modificări ale fluxului tehnologic prin introducerea activităţii de turnare a aluminiului”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al municipiului Caransebeş, DN 68 – km 3,7, judeţul Caraş-Severin, titular: MARCHESI EASTERN EUROPE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  09.07.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

13.07.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Refacere drumuri comunale (drum spre cimitir şi drum Secoşan) afectate de inundaţii pe raza comunei Vermeş, jud Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satul Izgar, titular UAT Comuna Vermeş.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 09.07.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere poduri dalate (Tramnic, Căzan și Cimitir) afectate de inundațiile  de pe raza comunei Vermeș, jud. Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vermeș, sat Vermeș, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Vermeș.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  08.07.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

15.07.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire-Reabilitare drum comunal Ciclova Montană – Mânăstirea Călugăra” propus a fi amplasat în localitatea Ciclova Montană, oraș Oravița, județul Caraș-Severin, titular primaria orașului Oravița.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.07.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

08.07.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectele

1.      „Reabilitare cu pavaj str. Al. Vlăhuță”,

2.      „Reabilitare cu pavaj str. Grigorescu”,

3.      „Reabilitare cu pavaj str. Romul Ladea”,

4.      „Reabilitare cu pavaj str. Vânătorilor”,

5.      „Reabilitare cu pavaj str. Zorilor”,

propus a fi amplasat în municipiul Reșița, jud. Caraş-Severin, titular: SERVICIUL PUBLIC „DIRECȚIA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE” municipiul Reșița, jud. Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.07.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare LEA 0,4 kV zona PT 4089 Reşiţa”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, titular: ENEL DISTRIBUŢIE BANAT .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  09.07.2015 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

02.07.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Mal, orașul Oțelu-Roșu, județul Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul orașului Oțelu-Roșu, sat Mal, jud. Caraş-Severin,, titular primaria comunei Vrani.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

29.06.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune medie tronson SRMP – str. Gării, M. Eminescu, SRM Ductil, loc. Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Oţelu Roşu, titular E.on Gaz Distribuţie SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 22.06.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conductă gaze naturale presiune redusă în cartier Mociur pe str. Grigore Alexandrescu, Barbu Lăutaru, Mociur", propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, jud. Caraş-Severin, titular E-ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.06.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

19.06.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Staţie de sortare, spălare şi concasare agregate minerale", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Iablaniţa sat Petnic, nr. F.N., titular SC Eurolemn Trans SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.06.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.05.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare drum comunal DC21 afectat de inundații de pe raza comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin"  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bucoșnița, sat Goleț, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Bucosnita.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.05.2015(în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

13.05.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ LEA JT BRĂDIŞORUL DE JOS , propus a fi amplasat în UAT Oraviţa, titular Enel Distribuţie Banat SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 14.05.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul MODERNIZARE LEA 20 KV NAIDĂŞ , propus a fi amplasat în UAT Pojejena şi UAT Socol , titular Enel Distribuţie Banat SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 14.05.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Înființare fermă de vaci de lapte 884 capete, Agadici , propus a fi amplasat în UAT Oravița, sat Agadici, titular WIKOKUH BANAT S.R.L.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.05.2015.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmcs.anpm.ro , până la data de 07.05.2015.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 04.05.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Fermă bovine de carne, Agadici , propus a fi amplasat în UAT Oravița, sat Agadici, titular MAXVITA PROD S.R.L.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.05.2015.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmcs.anpm.ro , până la data de 07.05.2015.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 04.05.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire, modificare, extindere, reabilitare, reparare şi schimbare de destinaţie a construcţiilor cu scopul amenajării unei tabere de copii şi tineret", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Berlişte, sat Milcoveni, nr. F.N., titular SC TABĂRA MARABU SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.04.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.04.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Realizare clădire multifuncţională (birouri, magazie, bucătărie, sala mese) cu anexă şi împrejmuire, propus a fi amplasat în Caransebeş, str. Ardealului, FN, titular SERVICII FUNERARE GOE SRL .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 09.04.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire hală producţie prelucrare lemn, propus a fi amplasat în Cornea, CF 30290, 30332, titular STOLOJESCU FOREST COMPANY SRL .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 6 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 09.04.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă"  propus a fi amplasat în municipiul Reșița, Aleea Gugu, nr. FN, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. prin S.C. LASPROM S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.04.2015.

          

Data afişării anunţului pe site

1.04.2015

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire fermă de vaci", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Zăvoi, sat Zăvoi, nr. F.N., titular Colcear Gheorghe

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.04.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 30.03.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Canalizare menajeră în localitățiile Secu, Cuptoare și Moniom din municipiul Reșița" propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Reșița, localitățile Secu, Cuptoare și Moniom,  jud. Caraş-Severin, titular primaria municipiului Reșița.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  02.04.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

25.03.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Canalizare menajeră în localitatea Doman, componentă a Municipiului Reșița" propus a fi amplasat în intravilanul și parțial în extravilanul Municipiului Reșița, localitatea Doman componentă a Municipiului Reșița, jud. Caraş-Severin, titular primaria municipiului Reșița.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  02.04.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

25.03.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Montare staţie sortare balast şi montare staţie betoane mobilă, propus a fi amplasat în oraşul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, zona Plandişte, CF 30538, nr. topo 4936/2, titular PETROBANAT TRADE S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.03.2015 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

12.03.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă", propus a fi amplasat in municipiul Reşiţa, str. Rândul2, Rândul3, Ţerovei, nr. F.N., titular E-on Gaz Romania Distribuţie SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.03.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.03.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă", propus a fi amplasat in municipiul Reşiţa, b-dul A. I. Cuza, nr. F.N., titular E-on Gaz Romania Distribuţie SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.03.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.03.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Vrani și Ciortea, comuna Vrani, jud. Caraș-Severin", propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vrani, sat Vrani și Ciortea, jud. Caraş-Severin,, titular primaria comunei Vrani.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  18.03.2015 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

11.03.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Refacere drum pavat, refacere podeţe şi ziduri de sprijin afectate de calamitate pe strada Butovăţ" propus a fi amplasat în municipiul Reşiţa, jud. Caraş-Severin; titular: MUNICIPIUL REŞIŢA.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 19.03.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

12.03.2015

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă"  propus a fi amplasat în comuna Zăvoi, sat Zăvoi, V. Bistrei, Voislova, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.,.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.03.2015.

          

Data afişării anunţului pe site

11.03.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă"  propus a fi amplasat în orașul Oțelu Roșu, str. Rozelor, Tineretului, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.,.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.03.2015.

          

Data afişării anunţului pe site

11.03.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conductă și branșamentegaze naturale presiune redusă str. Funicularului (parțial), Oltului, Dacia, I.Renoiu (parțial)....." propus a fi amplasat în oraș Bocșa, străzile Funicularului, Oltului, Dacia, I.Renoiu, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.,.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.03.2015.

          

Data afişării anunţului pe site

11.03.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere pensiune şi amenajare pod pensiune în spaţii de cazare"   propus a fi amplasat în Reşiţa, str. Minda, nr. 30, jud. Caraş-Severin; titular: SC L.A. BORADY SRL.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 12.03.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

05.03.2015

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi comunale comuna Goruia, jud. Caraș-Severin" , propus a fi amplasat în comuna Goruia, jud. Caraş-Severin, comuna Goruia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.03.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 04.03.2015

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demontare CAF1; 2; 3; zăvor hidraulic din incinta CET Energoterm S.A.", propus a se realiza în Reşiţa, b-dul Revoluţia din Decembrie nr. 1, jud. Caraş-Severin, titular: SC  TOPNEF RECICLARE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  04.03.2015.

 

 

Data afişării anunţului pe site

25.02.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demontare CAF1; 2; 3; zăvor hidraulic din incinta CET Energoterm S.A.", propus a se realiza în Reşiţa, b-dul Revoluţia din Decembrie nr. 1, jud. Caraş-Severin, titular: SC  TOPNEF RECICLARE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  04.03.2015.

 

 

Data afişării anunţului pe site

25.02.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Reamenajare străzi afectate de inundaţii pe raza comunei Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satele Sasca Montană, Sasca Română, Bogodinţ, Slatina Nera şi Potoc , titular UAT Comuna Sasca Montană.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 25.02.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Reamenajare străzi afectate de inundaţii pe raza comunei Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satele Sasca Montană, Sasca Română, Bogodinţ, Slatina Nera şi Potoc , titular UAT Comuna Sasca Montană.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 25.02.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Refacere drumuri comunale calamitate DC135 şi DC136, Comuna Şopotu Nou, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Şopotu Nou , titular Comuna Şopotu Nou.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului) www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 19.02.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Refacere drumuri comunale calamitate DC135 şi DC136, Comuna Şopotu Nou, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Şopotu Nou , titular Comuna Şopotu Nou.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului) www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 19.02.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire Vila Zamolxe, regim de înălţime P+M", propus a fi amplasat in oraşul Băile Herculane, DN67D, nr. F.N., titular SC POLS SECURITY SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.02.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 18.02.2015

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare drum comunal Dolina – Topla L ~ 2 km, com. Cornereva, jud. Caraş-Severin"  propus a fi amplasat în com. Cornereva, jud. Caraş-Severin; titular: COMUNA CORNEREVA.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 12.02.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

05.02.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul:

„Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de turism din stațiunea  balneară Băile Herculane Etapa A", propus a fi amplasat pe raza orașului Băile Herculane, titular ORAȘUL BĂILE HERCULANE

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, și vineri  între orele 0800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.02.2015 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

03.02.2015

                                                          

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Intrare in legalitate – construire parcare dalata, construire hol intrare incintă, modernizare şopron", propus a fi amplasat in oraşul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, str. N.Titulescu, nr.10A, titular SC AUTO ALEX SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.02.2015.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.01.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Edificare amplasament de radiocomunicaţii, translator de televiziune Oraviţa; clădire administrativă parter aprox 35 mp, turn metalic h=60 m, împrejmuire , propus a fi amplasat în extravilanul UAT Oraviţa, C.F. nr. 2648 top. 1153/2/a, proprietate a ROMSILVA S.A. , titular S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A. – Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara.

Decizia etapei de încadrare este de continuare a procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare fără parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 02.02.2015.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 28.01.2015

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire abator pe structură independentă şi platformă betonată", propus a se realiza în Bocşa, strada Binişului nr. 10, jud. Caraş-Severin, titular: SC TRANSAVIA SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  19.01.2015.

 

 

Data afişării anunţului pe site

12.01.2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modificare faţadă, compartimentări interioare, construire anexă, platformă betonată şi împrejmuire, schimbare destinaţie hală (din depozit  materiale de construcţii în hală de producţie pentru prelucrare piese din aluminiu cu maşini CNC)", propus a se realiza în municipiul Caransebeş, DN 68 km 3,7, jud. Caraş-Severin, titular: SC MECHATRIX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  19.01.2015.

 

 

Data afişării anunţului pe site

12.01.2015