Autorizatia de mediu - descriere

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului este conform Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

- Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

- H.G. nr.1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;

- Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;

- OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

Acte necesare la depunerea solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu:


- Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
- Fişă de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007;
- Dovada că s-a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr.3 (publicarea în ziarele de tiraj solicitate de populaţie, prezentarea prin posturile de radio şi televiziune) - model anunt;
- Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
- Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea - -- Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, după caz;
- Certificat constatator emis în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr.359/2004 sau anexă la certificatul de înregistrare în cazul reautorizării;
- Dovadă achitare tarif (500 RON).

NOTA: Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.