Back

Decizii de încadrare 2015

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – Extindere zonă locuiță – zonă Racoviță extravilan, propus a fi amplasat în oraşul Caransebeș, titular HURDUZEU ILIE OVIDIU, HURDUZEU GEANINA MIRELA ȘI NEDA ANCUȚA RODICA: nu necesită evaluare de mediu,.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.01.2016.

 

 

Data afişării anunţului pe site

28.12.2015

 

Agentia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare privind adoptarea planului Plan de Management Integrat Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa (ROSCI0031 şi ROSPA0020 Cheile Nerei - Beuşniţa) - fără aviz de mediu şi fără efectuarea evaluării adecvate. 

Proiectul deciziei etapei de încadrare poate fi consultat pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin (www.apmcs.anpm.ro).

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUD – Staţie de internet wireless şi branşament electric, propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Reşiţa, C.F. nr. 31708 Reşiţa – cad 31708, titular SC 2K TELECOM SRL : nu necesită evaluare de mediu,.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.07.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

09.07.2015

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4 din 15.01.2015

 

 

 

Ca urmare a notificării depuse de S.C. SERVICII FUNERARE GOE S.R.L., în vederea emiterii avizului de mediu pentru Planul urbanistic de detaliu – Clădire multifuncţională (birouri, magazie, bucătărie, sală de mese) cu anexă şi împrejmuire, strada Ardealului, F.N., Caransebeş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 6617 din 16.12.2014, titular S.C. SERVICII FUNERARE GOE S.R.L. în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordinului ministrului mediului şi a gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 14.01.2015, că planul urbanistic de detaliu PUD - Clădire multifuncţională (birouri, magazie, bucătărie, sală de mese) cu anexă şi împrejmuire, strada Ardealului, F.N., Caransebeş propus pentru terenul cu suprafaţa de 2340 m2 identificat prin Cartea Funciară nr. 38151 Caransebeş – top: 2907/1/1 cad. 36686,  nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente:

q  Documentaţia de urbanism întocmit de S.C. CUB-ART S.R.L.

q  Certificat de urbanism nr. 232/16.09.2014 – Primăria Municipiului Caransebeş.

q  Extras de Carte Funciară pentru informare, C.F. nr. 38151 Caransebeş, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caransebeş.

q  Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, vizat Biroul de Carte Funciară Caransebeş.

q  Dovada publicităţii repetate a planului prin publicare în Jurnal de Caraş-Severin.

q  Planuri : de încadrare, situaţia existentă, reglementări urbanistice, posibilităţi de mobilare urbanistică, desfăşurare front stradal, circulaţia terenurilor, reglementări edilitare.

q  Avizul nr. 5/25.11.2014, Municipiul Caransebeş – Comisia Tehnică de urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

q  Notificarea nr. 6367 din 15.12.2014, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

q  Adresa Aquacaraş S.A. – Exploatarea Caransebeş nr. 2825/16.12.2014.

q  Avizul de amplasament favorabil nr. 140405267/11.12.2014, Enel Distribuţie Banat S.A.

q  Avizul favorabil nr. 208904032/15.12.2014, E.ON Gaz Distribuţie S.A. – Centru Reţea Reşiţa.

                                                                             

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

1. Caracteristicile planului urbanistic de detaliu:

a) Planul urbanistic de detaliu PUD - Clădire multifuncţională (birouri, magazie, bucătărie, sală de mese) cu anexă şi împrejmuire, strada Ardealului, F.N., Caransebeş creează cadrul pentru un proiect unic, cu impact nesemnificativ asupra mediului care nu este inclus în anexele 1 şi 2 ale Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare iar activitatea care se va desfăşura ulterior pe amplasament (conform cod CAEN rev 2  - 5621 şi 5629) nu este inclusă în anexa nr. 1 la Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Planul urbanistic de detaliu respectă prevederile Regulamentul local de urbanism al PUG Caransebeş şi nu are influenţe semnificative asupra Planului urbanistic general al Municipiului Caransebeş şi asupra obiectivelor de protecţie ale patrimoniului cultural naţional, suprafaţa reglementată – 2340 m2, Sconstr. =936 m2, POT=40,0 %, CUT=0,60, regim de înălţime P+1E şi P.

c) Planul nu implică problemele de mediu semnificative din perspectiva dezvoltării durabile.

d) Planul asigură o zonificare funcţională rezonabilă, prevede reguli privind modul de ocupare al terenurilor şi echiparea tehnico-edilitară corespunzătoare gestionării apelor uzate menajere şi pluviale.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative în perioada de valabilitate a planului şi reversibile după încetarea valabilităţii acestuia.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard prin cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană, posibilitatea producerii de accidente ecologice este neglijabilă.

e) Nu sunt afectate: sănătatea oamenilor, calitatea aerului înconjurător, apele de suprafaţă, mediul geologic, patrimoniul cultural naţional,.

3. Informarea şi participarea publicului a fost realizată conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, secţiunea 4 - Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu

 

Condiţii impuse:

1.      Obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism şi în şedinţa Comitetului special constituit şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea.

2.      Se vor respecta indicii urbanistici din bilanţul teritorial.

3.      Se vor respecta prevederile din propunerea de reglementare urbanistică aferent PUD privind: funcţiunile admise şi interzise; regulile privind : păstrarea integrităţii mediului, siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public, asigurarea compatibilităţii funcţiunilor, amplasarea şi conformarea construcţiilor, asigurarea acceselor obligatorii, echiparea edilitară (branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a Municipiului Caransebeş, respectiv racordarea la canalizarea menajeră urbană), împrejmuiri, interdicţii temporare şi permanente.

4.      Respectarea recomandărilor studiului geotehnic privind realizarea fundaţiilor.

5.      Se va asigura colectarea apelor pluviale de pe suprafaţa integrală supusă planului urbanistic de detaliu cu asigurarea preepurării (separator de produse petroliere) şi a retenţiei în vederea întreţinerii spaţiilor verzi (120 m2), excesul fiind deversat în canalizarea oraşului.

6.      Se va respecta destinaţia funcţională declarată pentru prezentul plan urbanistic de detaliu.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Sebastian PUREC

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

  

 

   Întocmit: ing. Iosif PLACHI