Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte decizii incadrare 2017

 

 

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 158/08.06.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA BERZOVIA cu sediul administrativ în județul Caraș-Severin, sat Berzovia, str. Revoluției din Decembrie, nr. 123, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3531 din 31.05.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2017 că proiectul Înființare drum agricol localitatea Berzovia – Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat în extravilanul satelor Berzovia și Gherteniș, identificat prin plan de delimitare și amplasament și nr. cad. 37484, 37485, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 - – proiecte de infrastructură, lit. e) construcţia drumurilor ....altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Drum agricol (conf. OG nr. 43/1997 consolidat – art. 3, lit. b) destinat traficului agricol și accesului la proprietățile agricole, categoria de importanță D-redusă (conf. HG nr. 766/1997), lungime: 4479 m;
 • Suprafaţa ocupată: 23761 m2;
 • Profil transversal:
 • Lățimea platformei: 5,00 m;
 • Lățimea părții carosabile: 4,00 m;
 • Acostamente: 2 x 0,50 m;
 • Structura rutieră:
 • Km 0+000 – km 4+184,00: 6 cm BAPC-16, 30 cm piatră spartă, 20 cm balast;
 • Km 4+184,00 – km 4+464,00: 6 cm BAPC-16, 30 cm piatră spartă, 20 cm balast, 30 cm piatră brută;
 • Scurgerea și evacuarea apelor: rigole din pământ;
 • Podețe:
 • 9 podețe transversale tubulare;
 • 6 podețe transversale dalate;
 • 5 podețe tubulare la intersecțiile cu drumurile laterale;
 • Lucrări accesorii:
 • Parapet metalic semigreu pe fundație izolată din beton pe lungimea de 265 m, în zonele cu rambleu înalt;
 • Racordurile cu drumurile laterale pe o lungime de 10 m, lățimea platformei de 4 m, structură rutieră 30 cm piatră spartă, 20 cm balast.

b) cumularea cu alte proiecte: nu sunt alte proiecte în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • Mixtură asfaltică BAPC-16: 3058 t;
 • Balast: 4725 m3;
 • Piatră spartă: 6905 m3;
 • Beton de ciment: 275 m3;
 • Deșeu de carieră pentru acostamente: 1344 m3.

d) producția de deșeuri:

 • deșeuri menajere cca 3 m3/lună stocare în pubele,
 • deșeuri metalice cca 30 kg/lună stocare în recipienți metalici,
 • deșeuri materiale plastice cca 20 kg/lună stocare în recipienți metalici,
 • deșeuri din construcții cca 5 m3/lună colectare în containere speciale,
 • anvelope uzate cca 10 buc/an stocate în spațiu amenajat,
 • ulei uzat cca 10 l/lună stocat în recipienți metalici.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament – în limita legală prin folosirea de autovehicule și utilaje nerutiere;
 • Emisii PM din proces.

f) riscul de accident: redus utilizează combustibil lichid ușor în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan categoria de folosință drum conf. extras de Carte Funciară;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - teren agricol neirigat, pierderea de sol este nesemnificativă;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - amplasamentul proiectului nu este situat în zona de influență a cursurilor de apă din zonă – râul Bârzava, pârâul Fizeș;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - nu este cazul, distanța față de limita ROSCI0226 – 32 km, ROSPA0127 este 29 km,
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate – nu este cazul RN 2.321. situată la 12 km, RN 2.320. situată la 10 km, RN 2.736. situată la 15 km;
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat la 500 m distanță de localitatea Brădișoru de Jos;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare având efecte nesemnificative asupra rețelei ecologice europene natura 2000 în România.           

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului deţinut de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 • Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 • Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 • În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Activitatea nu intră sub incidența Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 156/06.06.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  BALKAN HYDROENERGY S.R.L. cu sediul social în județul Timiș, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr. 3, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2261 din 07.04.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.05.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. 3566 din 06.06.2017 că proiectul Reparații scări de pești MHC Sebeșel 1, Sebeșel 2, Cuntu, Craiu 1, Craiu 2 în vederea optimizării conectivității logitudinale a tronsoanelor de apă propus a fi amplasat în extravilan sat Borlova, comuna Turnu Ruieni, identificat prin planurile de situație și încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului cu referire la proiecte încadrate în anexa 2, pct. 3, lit. h) instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Asigurarea conectivității longitudinale ale sectoarelor de râu prim reconstruirea scărilor de pești pentru:
 • Captare MHC Craiu 1;
 • Captare MHC Craiu 2;
 • Captare MHC Cuntu;
 • Captare MHC Sebeșel 1;
 • Captare MHC Sebeșel 2.
 • Suprafaţa totală amplasament: 26239 m2;
 • suprafața construită: 2124 m2;
 • alimentarea cu apă – surse locale;
 • organizare de șantier:
 • accesul se va realiza pe DJ608A și drumuri forestiere;
 • se amplasează un atelier și un depozit-baracă;
 • se amplasează containere pentru muncitori, container birou, toaletă ecologică.

b) cumularea cu alte proiecte/activități: în zonă sunt parchete de exploatare forestieră și se transportă masa lemnoasă rezultată, efectul cumulativ adăugat de reabilitarea scărilor de pești este nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • agregate minerale sortate, piatră de râu.

d) producția de deșeuri:

 • deșeurile menajere se colectează în europubele și se predau operatorului de salubritate al comunei Turnu Ruieni;
 • deșeurile din lucrările de construcții:
 • ambalaje de hârtie și carton (15 01 01) – 1 mc, se depun la un punct de colectare selectivă;
 • amestecuri de beton (17 01 07) – 28 mc, se transportă cu autobasculanta proprie la un depozit pentru deșeuri inerte;
 • lemn (17 02 01) – 3,5 mc se elimină prin operatorul de salubritate al comunei Turnu Ruieni;
 • materiale plastice (17 02 03) – 3 mc se transportă la un punct de colectare selectivă din Turnu Ruieni;
 • pământ și pietre din excavații (17 05 04) – 155 mc se va utiliza in situ la amenajarea terenului.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament de la utilaje și autovehicule – în limitele legale, emisia este redusă cantitativ prin numărul mic de utilaje folosite pe fiecare amplasament;
 • Emisiile de PM din lucrări sunt reduse datorită volumului mic de săpătură necesar și volumelor mici de agregate/ciment manipulate necesare realizării extinderii scărilor de pești.

f) riscul de accident: redus utilizează carburant auto în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan destinat construcții aferente MHC;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - impact redus asupra malurilor pârâurilor Craiu, Cuntu și Sebeșel prin prelungirea scărilor de pești existente cu 7 ÷ 20 m;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - amplasamentele situate în afara fondului forestier administrat de ICAS Marin Drăcea – Baza de Producție Caransebeș, nu necesită defrișare;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - efete nesemnificative asupra Geoparcului Dinzaurilor Țara Hațegului situat la 12 km, și asupra RN 2.300. situată la 8 km de amplasament;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - impactul lucrărilor asupra obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000  ROSCI0126 este redus iar  efectul asupra speciilor de pești de interes comunitar este favorabil.
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate consolidată – nu este cazul, PN-C este situat la 18 km, RN 2.300. este situată la 9 km distanță în linie dreaptă.
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat în afara zonelor de protecție ale localității Borlova;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 Munții Țarcu - ROSCI0126.  

Obiectivele de conservare ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu:

 • Tipuri de habitate: 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagoin);

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene;

91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;

91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpiniori);

 • specii referite art. 4 al Directivei Consiliului 79/409/EC și listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Canis lupus, Lynx lynx, Bombina variegata, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon vladykovi, Gobio uranoscopus, Asplenium adulterinum, Himantoglossum caprinum, Meesia longiseta, Tozzia carpathica;
 • alte specii importante de floră și faună: Capreolus capreolus, Erinaceus europaeus, Rupicapra rupicapra, Sorex alpinus, Bufo bufo, Lacerta trilineata, Salamandra salamandra, Alburnus alburnus, Lota lota, ThymallusThymallus, Astacus astacus, Hirudo medicinalis, Arnica montana, Dianthus serotinus, Ruscus aculeatus.
 • evaluarea semnificaţiei impactului proiectului asupra elementelor criteriu pentru ROSCI0126:
 • implementarea proiectului nu va conduce la pierderi sau fragmentări de habitate de interes comunitar;
 • nu sunt afectate habitatele de adăpostire, hrănire sau reproducere ale speciilor de interes comunitar acvatice prin deteriorarea calității apei râurilor Sebeșel, Craiu, Cuntu;
 • proiectul nu conduce la perturbarea speciilor de interes comunitar din ROSCI0126;
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi funcţia sitului de interes comunitar ROSCI0126;
 • se asigură conectivitatea longitudinală a cursurilor de apă cu efecte pozitive supra ihtiofaunei de interes comunitar.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentelor concesionate de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 4. Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 5. Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 7. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 8. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de exploatare, sunt interzise:
 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 3. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 4. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 5.  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 6. deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 1. uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 2. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 3. culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 5. deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 6. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
 1. Programarea lucrărilor se va face în afara perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes comunitar – martie-iunie.

 

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Titularul proiectului are obligaţia monitorizării și raportării conform prevederilor autorizaţiilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului