Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte decizii incadrare 2017

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  OMV PETROM S.A. cu sediul în București, sector 1-013328, str. Coralilor, nr.22, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5788 din data de 07.10.2015 și a completărilor ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.01.2016 și a completărilor ulterioare înregistrate la nr.4756/24.07.2017 și 5365/21.08.2017  , că proiectul „Desființare depozit produse petroliere și depozit ANRS – OMV Petrom S.A. Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Calea Timișoarei, nr. 19, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

 

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Prezentul proiect propune dezafectarea  instalațiilor de depozitare a produselor petroliere și a depozitului ANRS (trei rezervoare în care a fost depozitată motorină), clădiri administrative, platforme betonate, casă poartă, excepție făcând împrejmuirea depozitului, clădirile C1- clădire birouri-246 mp, C2-clădire administrativă P+2 - 336 mp, C5-clădire poartă - 68 mp cu postul trafo inclus ( conf. planului de situație), existente pe amplasamentul S.C. OMV Petrom S.A. Reșița.

Suprafața totală de teren aferentă depozitului  este de 53429 mp.

Lucrările constau în dezafectarea și demolarea următoarelor obiective:

 • clădire arhivă - obiectiv C3, 152 mp, magazie butelii aragaz – ob.C4,345 mp, garaje- C6,72 mp, pompă cu soclu beton, -C7, 34 mp, magazie materiale-C8, 487 mp, magazie manipulare-C9, 174 mp, anexă-C10,10 mp, parc rezervoare carburanți: ob. C11-14 mp, C12-20 mp, C13-24 mp, ob. C14-20, 24 mp/buc.; C21-31 mp. C22-77 mp, C23- 52 mp, C24-32 mp, C25-32 mp,C26-32 mp, c27-78 mp, C30-31, 794 mp, C32, 798 mp, C28-clădire remiză PSI, 194 mp;
 • platforme betonate, alei, drumuri, fundații, structuri, zone pavate, instalații tehnologice.

  Parcul de rezervoare benzină și motorină este format din:

 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 10000 mc, montate suprateran, rezerva ANRS – 3 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 1500 mc, montate suprateran –2 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 700 mc, montate suprateran– 2 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 400 mc, montate suprateran–1buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 200 mc, montate suprateran–4 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 60 mc, montate suprateran– 8 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 50 mc, montate suprateran–1 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 40 mc, montate suprateran–1 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 30 mc, subterane–3 buc.;

Lucrările se vor desfășura în următoarea ordine:

 • demolare clădiri din zidărie
 • dezafectare conducte
 • demolare suprafețe betonate, asfaltate
 • dezafectare rezervoare metalice
 • demolare fundații de susținere rezervoare
 • dezafectare îndiguiri
 • demolare suprafețe betonate cu pante și rigole de scurgere
 • demolare suprafețe betonate și căi de acces
 • dezafectare instalații electrice
 • dezafectarea cuvelor de robineți
 • demolare remiză PSI
 • dezafectare rețelei de alimentare cu energie electrică-tablou general
 • dezafectare rețele: conducte tehnologice îngropate, canalizare, instalații împământare, protecție trăsnet;
 • dezafectare instalații PSI;

Instalațiile de depozitare produse petroliere sunt golite de conținut, depozitul a fost curățat și pregătit pentru  dezafectare de către societăți specializate.

Dezafectarea se realizează manual și mecanizat, ordinea în cazul clădirilor fiind de sus în jos, în sens invers procesului de construcție.

Depozitarea temporară a deșeurilor rezultate se va face în incinta amplasamentului în cadrul organizării de șantier.

▪ utilităţi: înainte de demolare, obiectivele se debranșează de la utilități. 

   - apă: –

- ape uzate menajere: –

- energie electrică: –

- energie termică: – 

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

        Tăierea, depozitarea și transportul rezervoarelor și a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din demolări se va face prin societăți autorizate; deșeuri rezultate vor fi colectate selectiv în vederea valorificării/eliminării prin operatori economici autorizați; rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

 • deșeuri din fier (cod deșeu 17 04 05):630 tone;
 • amestecuri de beton, cărămidă, țigle șu materiale ceramice (cod deșeu 17 01 07): 2497 tone;
 • beton de la fundații (cod deșeu 17 01 01): 3365 tone;
 • beton de la demolarea elementelor din beton (cod deșeu 17 01 01): 5000 tone;
 • deșeuri din lemn (cod deșeu 17 02 01): 4 tone;
 • deșeuri din sticlă (cod deșeu 17 02 02): 1 tone;
 • vată minerală (cod deșeu 17 06 04): 216 tone;
 • azbociment (cod deșeu 17 06 05*): 0,6 tone;
 • deșeuri menajere (cod deșeu 20 03 01): 4 tone.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii rezultate în perioada desfășurării dezafectării.

Proiectul prevede utilizarea de echipamente, utilaje și autovehicule omologate și conforme cu normele tehnice în vigoare, limitarea vitezei de deplasare în interiorul amplasamentului astfel încât zgomotul, vibrațiile, praful generat să nu producă disconfort.

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: se vor folosi tehnologii de demolare la care riscul de accident este redus. Nu se utilizează explozibili.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr.366/21.08.2015, emis de Primăria Municipiului Reşiţa, regimul juridic: imobil situat în intravilanul Municipiului Reşiţa; folosinţa actuală: clădiri, depozite, birouri, magazii, rezervoare, garaje, anexe; destinaţia propusă: zonă industrială, se păstrează folosința actuală, în conformitate cu UTR 40a din PUG Municipiul Reşiţa.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

- proiectul nu se situează în nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate la demolarea halelor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

  a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: impact local, limitat la amplasamentul proiectului (numai în zone în care vor fi executate lucrări de demolare și activități de transport), generat de tehnologia de demolare, de utilajele și mijloacele de transport de capacitate mare pe perioada execuției proiectului, fără afectarea populaţiei; -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impact mediu de scurtă durată al poluarii cu praf si zgomot pe perioada execuției lucrărilor de demolare mecanică/dezafectare;

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de demolare și a sortării deșeurilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact temporar, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor.

 

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor  de dezafectare și demolare și să ia toate măsurile cu caracter preventiv în scopul evitării poluării factorilor de mediu; se vor lua toate măsurile de limitare și eliminare a efectelor negative asupra mediului, în cazul producerii de evenimente accidentale.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Impactul asupra pânzei freatice se va determina prin intermediul forajelor de observație și control-1 foraj în zona rezervoarelor de depozitare carburanți, 2 foraje cu adancimea de 15 m ( în amonte și aval de rezervoarele de rezerva), 2 foraje cu adancimea de 12 m ( în aval  de rezervoarele de serviciu și tampon).
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc. Nu se utilizează explozibili.
 7. Se vor utiliza tehnologii de demolare care să minimizeze nivelul emisiilor de poluanți în timpul executării lucrărilor, a manipulării și transportului deșeurilor.
 8. programul de lucru al operatorului se va stabili astfel încat impactul poluării sonore asupra așezărilor umane datorat activității de demolare și transport deșeuri să fie minim;
 9. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de deșeuri din demolări, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 • dotarea șantierului cu echipamente și materiale necesare intervenției în cazul producerii de poluări accidentale;
 • suprafețele de lucru vor fi stropite, în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:
 • respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor în toate fazele de execuție a lucrărilor;
 • testarea proprietăților periculoase ale deșeurilor pentru încadrearea corectă în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin (1) și transmiterea buletinelor de analiză la A.P.M. Caraș-Severin;
 • Asigurarea transabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art.49, cu prezentarea anuală a documentelor doveditoare;
 • deşeurile rezultate din dezafectare și deșeurile tehnologice existente pe amplasament se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 •  pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic și se va limita înălțimea grămezilor de deșeuri;
 •  respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.
 •  deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 •  se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 •  se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Respectarea H.G. nr.124/2003, cu  privire la prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 3. Suprafețele acoperite cu vegetație nu vor fi afectate de lucrările de demolare.
 4.  Refacerea ecologică a zonelor afectate și readucerea terenului la starea în care să poată fi utilizat pentru activități industriale conform prevederilor PUG Reșița, UTR 40a.
 5. Automonitorizarea apei freatice și solului prin forajele de observație și control de pe amplasament.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 7. Notificarea A.P.M. Caraş-Severin și GNM CJ Caraș-Severin la finalizarea  lucrărilor.

Date ce vor fi raportate la A.P.M. Caraș-Severin:

- evidența gestiunii deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea de demolare/tip de deșeu conf. H.G nr. 853/2002 cu completările ulterioare, însoțită de documente doveditoare pentru valorificarea/eliminarea acestora–lunar.

- documente de transport deșeuri periculoase, conf. H.G. nr. 1061/2008 – anexa 1/la obținere și centralizator anexa nr.2- trimestrial.

- buletine de analiză și determinări necesare pentru automonitorizarea apei freatice și solului prin forajele de observație și control de pe amplasament.

- notificare asupra modului de realizare la termenele asumate potrivit măsurilor din Obligațiile de mediu stabilite prin adresa APMC-S nr.5789/26.03.2015.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Simona STÎNGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de SC ECU-NATUR SRL cu sediul în comuna Lăpușnicel, sat Pârvova, nr. 17, jud. Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.4694 din 20.07.2017,

        în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare ,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a  consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.08.2017, că proiectul:

 

„Lucrări de exploatare carieră pentru dacit industrial și de construcție în perimetrul temporar de exploatare Mehadia-Valea Mare”

 

   propus a fi amplasat în extravilanul comunei Mehadia, sat Mehadia, se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

         Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2, lit. a);

1) Caracteristicile proiectului:

    a) mărimea proiectului: Suprafaţa totală a perimetrului de exploatare este de 16.000 mp, suprafața efectivă a exploatării este de 13.000 mp, suprafața aferentă haldei de sol este de 700 mp, organizarea de șantier 250 mp.

    Metoda de exploatare care va fi folosită este:

 • exploatarea la zi în trepte descendente, și se va efectua cu respectarea următorilor parametrii specifici:

            -  înălțimea treptei de exploatare va fi de 10 m;

            - lățimea bermei va fi de 10-25m;

            - unghiul de taluz va fi de minim 650

 •   lungimea treptei de exploatare, max 175 m .

   Derocarea masei miniere se va realiza cu ajutorul explozibililor, după operațiunile de perforare mecanică și pușcare.

   În prima etapă va fi amenajat drumul de acces la halda de sol,vegetal cu o lungime de 250m.

   Perimetrul are pe o parte din suprafață, o copertă constituită din pătura de sol vegtal cu grosimi de 0,20m.

      Cantitatea de sol vegetal ce urmează a fi îndepărtată, s-a calculat având în vedere următorii parametrii:

            -  suprafața de decopertat carieră, 11.000 mp

            - grosimea medie a păturii de sol, 0,20m.

     Rezultă un volum de 2.200 mc de sol vegetal ce urmează a fi îndepărtat.

     Cantitatea de resurse minerale exploatabile este de 69.227 mc x 2,6 t/mc = 180.000 tone dacit industrial și de construcție.

    b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale:

            -  se va extrage dacit industrial și de construcție;

    d) producţia de deşeuri: amenajarea unei suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor

    e) emisiile poluante : nu este cazul

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - nesemnificativ, în condiţiile respectării normelor tehnice în vigoare.

          2) Localizarea proiectelor:

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1) utilizarea existentă a terenului:

      - Conform Certificatului de Urbanism nr.15/12.07.2017, folosinţa actuală este parțial exploatare carieră, parțial în circuitul silvic, perimetru cu resurse minerale, cercetat geologic în vederea exploatării.

    2.2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

   3) Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact semnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

▪  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare

  ▪ proiectul propus se află amplasat la cca 1017 m de Rezervația Naturală Valea Greațca și cca. 1500 m de Rezervația Naturală Râpa Neagră,

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXX din XX.0X.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT, cu sediul în Municipiul Timișoara, b-dul M. Viteazul nr. 32, jud. Timiș, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 3096/15.05.2017,  în baza:

 1. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 2. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Caraş Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.08.2017 și a completărilor depuse ulterior, că proiectul Consolidare maluri râu Timiș la Jupa și Sacu, jud Caraș-Severin” propus a fi executat pe teritoriile administrative ale comunei Sacu și orașului Caransebeș, în extravilan, județul Caraș-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

    Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. f) – construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor;

     b)justificreaa în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

Proiectul este de interes local şi se referă la lucrări de consolidări de maluri în zonele afectate de eroziuni active (Jupa şi Sacu) care pun în pericol obiective importante; astfel în zona Jupa avansarea eroziunii de mal înspre terasa înaltă pune în pericol ruinele castrului roman, iar în zona Sacu cele 2 eroziuni situate amonte şi aval de pod pun în pericol legătura rutieră între localităţile Sacu şi Tîncova.

Lucrări propuse:

 • Lucrările de defrişare şi reprofilare a albiei se vor executa după cum urmează:
 • în amplasamentul Jupa, pe o lungime de 425 ml, lăţimea albiei amenajate fiind de 20-30 m;
 • în amplasamentul Sacu, amonte de pod, pe o lungime de 135 ml, lăţimea albiei amenajate fiind de 40-50 m;
 • în amplasamentul Sacu, aval de pod, pe o lungime de 273 ml, lăţimea albiei amenajate fiind de 30 m.
 • Lucrările de cosolidări de maluri
 • geocontainere umplute cu material local, geocontainerele au dimensiunile 2,0x1,0x0,5 m şi se umplu cu material local până la 0,8 din volumul lor.
 • Lungimile consolidărilor de maluri sunt:

-în amplasamentul Jupa - 425 ml;

-în amplasamentul Sacu, amonte de pod, la malul stâng – 105 ml;

-în amplasamentul Sacu, aval de pod, la malul drept – 205 ml.

 

 • Praguri de fund (2 buc.) amplasate aval de zonele consolidate, un prag aval de consolidarea din zona Jupa și unul aval de consolidarea prevăzută la Sacu (aval de pod)

        b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material din săpături (se utilizează la umplerea geocontainerelor) alte deșeuri rezultate (menajere, resturi de materiale din construcții) depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: nu este cazul;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului       

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 214/06.10.2016, eliberat de Consiliul Județean Caraș-Severin,  terenul se află amplasat pe teritoriile administrative ale comunei Sacu și orașului Caransebeș în extravilan, domeniu public de interes național și proprietăți private;

Folosinţa actuală: albia minoră a râului Timiș;

 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul pentru implemantarea proiectului se suprapune parțial (zona Jupa) peste aria naturală protejată ROSCI0385 Râul Timiş între Rusca şi Prisaca.

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: cursul de apă traversează parțial zona de protecție a castrului roman  - înscris în LMI CS-I-s-A-10805.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

 • proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, locația  proiectului  fiind situat în perimetrul Sitului de importanță comunitară ROSCI0385 – Râul Timiș între Rusca și Prisaca;
 • după parcurgerea etapei de încadrare și completarea listei de control pentru evaluarea adecvată a rezultat că implementarea planului nu se generează un impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 214/06.10.2016, eliberat de Consiliul Județean Caraș-Severin;
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 71/28.07.2017 emis de Administrația națională Apele Române administrația Bazinală de apa Banat;
 4. Realizarea investiţiei cu respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr. 427/10.03.2017, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin;
 5. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor, în vederea verificării condiţiilor de realizare a proiectului stabilite prin prezenta decizie.
 13. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 14. Pentru protecția speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG nr. 57/2007, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
 • orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 • deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 • deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 • recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 • uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 • deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 • culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 • perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,;
 • deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 1. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

 

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de xx. yyyyy 2017 în ziarul ....................., nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

  

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Întocmit: consilier Liliana CONSTANTIN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AUTO ALEX SRL, cu sediul în orașul Moldova Nouă, str. Nicolae Bălcescu, nr.13, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3899 din data de 16.06.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.06.2017 şi a completărilor depuse sub nr. 4692 din data de 20.07.2017, că proiectul:

 

,,Construire magazin bricolaj și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de șantier pentru SC Auto Alex SRL,,

 

  propus a fi amplasat în intravilanul  orașului Oravița, str. Cloșca, nr.F.N., C.F. nr.36149, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct.10.b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ Proiectul propus se realizează pe terenul în suprafaţă de 8000 mp și va cuprinde o hală cu regim de înălțime parter, cu o suprafață de 2097 mp, cu funcțiunea de magazin de bricolaj și a unei cabine de poartă. Funcțiunile propuse în clădire sunt (spații pentru prezentarea produselor comerciale, spații pentru alimentație publică, depozitare, vestiare și spații administrative.

    La exterior se propune amenajarea unei zone de parcare pentru minim 60 locuri de parcare, trotuare și trotuare de gardă, drum, împrejmuirea cu gard a terenului, amplasarea unor panouri publicitare și a unui totem luminos.

  Clădirea propusă pentru magazin se va realiza cu structură de tip cadre cu stâlpi prefabricați din beton armat, încastrat în fundații și grinzi de beton armat precomprimat. Fundațiile pentru stâlpi vor fi de tipul fundații izolate sub stâlpi.Învelitoarea magazinului este de tip terasă necirculabilă și va fi realizată din tablă cutată pe structură metalică.

▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă- clădirea va fi racordată la rețeaua de distribuție a orașului.
 • evacuarea apelor uzate se face în rețeaua de canalizare a orașului.
 • apele meteorice vor fi colectate într-un rezervor de retenție, amplasat în incintă. Apa meteorică ce va fi colectată de pe acoperșul clădirii va fi condusă direct la acet rezervor, printr-o rețea separată de canalizare. Apa meteorică ce va fi colectată de pe platforma de parcare și de pe drumurile din incintă va fi colectată prin intermediul unor guri de scurgere stradale, cu sifon și depozit, prevăzute cu grătare din fontă și condusă printr-o rețea de conducte la un separator de hidrocsrburi și ulterior la bazinul de retenție. Apa colectată în acest rezervor va fi evacuată pe tern ( în spațiile verzi din incintă) în perioadele fără precipitații.
 • alimentarea cu energie electrică asigurată de la reţeaua localităţii

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

▪ organizarea de șantier cuprinde:

     - drum acces organizare de șantier, se va utiliza drumul în incintă;

     - platforme pentru depozitarea materialelor, se vor depozita materiale folosite pentru realizarea investiției;

     - parc autovehicule și utilaje.

După terminarea lucrărilor se va reface terenul afectat aducîndu-se la starea inițială. Lucrările de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerințelor proiectului tehnic de execuție și a proiectului de sistematizare a curții.

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 008/06.02.2017, terenul este în intravilan, folosinţa actuală fiind pășune si reglement prin HCL pentru aprobare PUZ din data de 18.07.2017, Consiliul Local Oravița. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

  ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 5.300 m de rezervaţia naturală Valea Ciclovei-Ilidia şi cca. 3.800 de Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 008/06.02.2017 eliberat de Primăria Oravița.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 10. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ȘANSA IMPEX SRL, cu sediul în comuna Armeniș, sat Feneș, nr.191, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4967 din data de 27.08.2015,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.09.2015 şi a completărilor depuse sub nr. 4524 din data de 13.07.2017, că proiectul:

 

,,Construire agropensiune Conacul Gugulanilor,,

 

  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Armeniș, sat Feneș, nr.191, C.F. nr.30285, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. b) – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul propune construirea unei agropensiuni în regim D+P+E1+E2.

    Suprafața totală este de 2877 mp.

    Agropensiunea va fi împărțită astfel:

 • Demisol (grup sanitar cu vestiare, jacuzzi, sauna, sală masaj, depozite alimente, magazii)
 • Parter (recepție, sală de mese, sală de jocuri distractive și bibliotecă, bucătărie cu depozite materie primă, vestiar)
 • Etajul I ( 4 camere dotate cu grup sanitar propriu, magazie produse, cameră lenjerii)
 • Etajul II (( 4 camere dotate cu grup sanitar propriu, magazie produse, cameră lenjerii)

În exterior agropensiunea cuprinde spații de joacă, locuri de parcare și spații verzi.

Asigurarea utilităţilor se vor realiza astfel:

     - energia electrică – se va asigura prin branșament la rețelele de energie electrică existentă în zonă;

     - alimentarea cu apă  – se va asigura de la rețeaua comunală existentă printr-un racord. Conducta de alimentare va avea o lungime de 57 ml și se va realiza subteran cu conductă din PEHD, PE80/SDR17, Pn 6, DE 63mm;

     - rețeaua de canalizare exterioară va fi racordată la canalizarea comunală. Conductele vor fi realizate din polietilenă PVC-KG cu Dn între 160-120 mm. Apele uzate menajere de la bucătărie vor fi trecute în prealabi printr-un separator de grăsimi.

     - apele pluviale se colectează prin jgheaburi și burlane și sunt deversate în canalizarea comunală.

  - încălzirea se realizează cu o centrală termică pe lemne având coș de fum de diametru 220mm și o înălțime de aproximativ 17 m.

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ Deșeurile generate pe amplasament în faza de execuție sunt:

 • Deșeuri menajere. Se vor colecta în europubelă de 120l și se vor elimina prin serviciul public de salubrizare;
 • Deșeuri provenite din lucrările de reamenajare, fasonarea grinzilor din lemn, așchii, rumeguș, praf, țiglă, resturi PVC. Se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare.

▪ Lucrări necesare organizării de șantier:

      Toate lucrările pe perioada șantierului se vor desfășura în cadrul lotului. Se mențin racorduri provizorii pentru alimentarea cu apă și energie electrică. Nu sunt prevăzute staționări de utilaje și parc auto în cadrul incintei, astfel încât nu apare pericolul de contaminare a solului cu scurgeri de uleiuri și carburanți.

  Investiția este una definitivă și se vor reface doar terenurile din curte pentru parcare și spații verzi. Lucrările de săpătură pentru canale de rețele din domeniul public vor fi refăcute prin grija investitorului.

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 7/25.08.2015,  regimul juridic al terenului  este teren proprietate privată situat in extravilanul localității Feneș.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei;

 

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 2729 m de aria naturală protejată Cheile Teregovei.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 7/25.08.2016 eliberat de Primăria Comunei Armeniș.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 10. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

- proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 194 din 14.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  HYBRID ENERGY S.R.L. cu sediul social în Municipiul Deva, str. Horea, nr. 94, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2892 din 05.05.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.05.2017, că proiectul Program de explorare cu foraje în perimetrul ASCUȚITA MARE, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat în extravilanul UAT Comuna Glimboca nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2 – Industria extractivă, lit. d) foraje de adâncime;

          Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

explorarea se va face în interiorul perimetrului ASCUȚITA MARE delimitat de următoarele coordonate stereo 70:

Punct

1

2

3

4

X (Nord)

457800

457800

454300

454300

Y (Est)

289000

292300

291300

288000

 

Se vor executa în perioada 2017-2018 nouă foraje cu adâncimea proiectată între 250 și 900 m.

 • foraje geologice (grupa 0-100 m.)

Nr.foraj

                         COORDONATE

Adâncime proiectată (m.)

          X

           Y

  Z (m.)

F1

 

 

 

 

F2

 

 

 

 

F3

 

 

 

 

F4

 

 

 

 

F5

 

 

 

 

F6

 

 

 

 

F7

 

 

 

 

F8

 

 

 

 

F9

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 • organizare de santier :
 • Accesul la locatiile de foraj ASTD – 06, ASTD – 07, ASTD – 12 si ASTD – 13 se realizeaza pe firul vailor Glimboca Stanga (ASTD – 06 si ASTD – 07), Glimboca Dreapta (ASTD – 13) si paraul Cofu Mare (ASTD – 12), pe acestea instalatia de foraj senilata putandu-se deplasa cu usurinta. Pentru locatiile de foraj ASTD – 09, ASTD – 10 si ASTD – 11 se vor realiza  scurte rampe.
 • Amenajarea platformei de foraj de circa 50 m2 pentru amplasamentul unei instalatii de foraj mobila - senilata  si a accesoriilor acestora precum, batal metalic de apa de 1 mc, stativ prajini de foraj, stativ tub carotier precum si materiale si consumabile, care vor ocupa temporar o suprafata de cca 50 mp.
 • Lucrari de refacere pentru zona afectata de executarea forajelor geologice
 • La terminarea fiecarui foraj, locatia acestuia se va curata si nivela, terenul fiind readus la configuraţia initiala. Gaura de foraj se va conserva cu un tub de plastic de 50 cm lungime de la sol, pe care se va inscriptiona numarul forajului.
 • Monitorizarea în perioada de execuţie:

Factorul de mediu “aer”:

 • menţinerea şi folosirea utilajelor la parametrii prevăzuţi de fabricant şi utilizarea cu precădere a maşinilor prevăzute cu catalizator.

Factorul de mediu „apă”:

 • controlul depozitării temporare a materialelor şi deşeurilor şi a manevrării utilajelor în vederea evitării poluării cu produse petroliere.

Factorul „mediu geologic”:

 • respectarea limitelor perimetrului aprobat şi controlul aplicării măsurilor de prevenire;
 • urmărirea activităţii utilajelor în scopul evitării scurgerilor de produse petroliere;

Factorul de mediu “biodiversitate”:

 • personalul va fi instruit pentru recunoaşterea şi protejarea speciilor de plante şi animale de pe amplasament;
 • Dezafectarea organizării de şantier şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului acesteia:
  • Suprafaţa perimetrului de explorare este de 11,55 km2.
  • Organizare suprafaţă perimetru de explorare:
 • suprafaţă platfome de foraj: 450 m2.
 • suprafaţă afectată de căi de acces: 2606 m2.
  • La finalizarea execuţiei forajelor, lucrările de ecologizare, închidere şi de postînchidere a suprafeţelor afectate vor consta în:
 • retragere echipamente ce au asigurat executia forajelor;
 • nivelare drumuri de acces la locaţie foraje;
 • nivelarea manuala a suprafetelor la nivelul carora au fost amplasate platformele de foraj (S = 450 m2);.

    b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale: proiectul vizează evidenţierea resursei minerale şi cunoaşterea posibilităţilor de exploatare şi valorificare al rezervei/zăcământului;

    d) producţia de deşeuri:

Conform H.G. 856/16.08.2002, prin activitatea ce se desfăşoară în perimetrul de explorare se produc deşeuri care se încadrează astfel:

Denumirea

deşeului

Cantitatea prevăzută a fi generată

Cod

deşeu

Managementul deşeurilor

- cantitatea prevăzută a fi generată

Valorifi-cată

Eliminată

Rămasă în stoc

Deșeuri menajere

77 kg

200301

-

77

-

Deșeuri metalice

0,02

160117

0,02

-

-

 

Pentru preluarea deşeurilor operatorul va perfecta contracte cu firme autorizate în acest domeniu.

Ambalajele care se vor constitui în deşeuri sunt ambalajele nereturnabile, din carton sau hârtie, provenind de la piesele de schimb şi materialele cu care va fi aprovizionat obiectivul. Acestea se vor depozita împreună cu deşeurile menajere.

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile sunt generate de motoarele utilajelor în limitele admisibile prin legislaţia în vigoare, nivelul de zgomot generat de instalația de foraj și de buldozer va fi sub limitele admise la receptori;

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

 • riscul utilizării motorinei pentru alimentarea instalației de foraj este redus, datorită cantității mici din instalație;
 • nu se stochează pe amplasament cantități suplimentare de motorină;
 • alimentarea cu motorină  a instalaţiei se va realiza direct din butoiul metalic prin intermediul unui furtun flexibil, cu ajutorul unei pompe manuale;
 • sunt prevăzute măsuri de limitare a dispersiei produselor petroliere la suprafața solului și a infiltrării în sol prin aplicarea de materiale absorbante;
 • materiale absorbante îmbibate cu carburant şi solul contaminat vor fi depozitate în locuri speciale în recipiente etanşe, astfel încât să nu vină în contact cu apele pluviale.

    2. Localizarea proiectelor:

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - pădure fond forestier național administrat de Ocolul Silvic Oțelu Roșu;

Suprafaţa temporar ocupată de lucrările de forare este de 450 m2 şi de 2606 m2 pentru drumurile temporare de acces;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul utilizării resurselor naturale;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - nu este cazul;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform: - nu este cazul.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial:

    a) extinderea impactului: - local, în punctele de executare a forajelor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus;

    d) probabilitatea impactului: - redusă;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - impact reversibil, încetează la finalizarea explorării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Respectarea condiţiilor din certificatul de urbanism emis de Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
 2. Pentru lucrări care vizează afectarea terenurilor forestiere sau a fondului forestier se va solicita şi obţine avizul administratorului fondului forestier şi a Gărzii Forestiere Timişoara.
 3. Se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor emis de Administrația Bazinală de Apă Banat.
 4. Căile de acces la platformele pentru realizarea forajelor, necesare amplasării forezei se vor executa fără afectarea vegetaţiei forestiere, arboret şi seminţiş.
 5. Depozitele de pământ şi piatră rezultate din terasamente se vor amplasa cu respectarea următoarelor condiţii:
  • amplasarea să fie la cât mai mică distanţă faţă de lucrările din care provin;
  • terenurile folosite pentru depozitare să fie, pe cât posibil, improprii producţiei agricole şi în afara seminţişului;
  • terenurile să fie stabile din punct de vedere geotehnic;
 6. De asemenea se vor respecte următoarele condiţii, referitoare la protecția cursurilor de apă din zonă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice traversarea cursurilor de apă altfel decât pe podeţe amenajate în acest scop;
  • Se interzice spălarea în albia râului a vehiculelor şi utilajelor.
 7. Activitatea se va desfăşura pe amplasamentul aprobat, fără ocuparea altor suprafeţe de teren cu organizarea de şantier şi depozitarea de materiale sau deşeuri şi fără executarea de construcţii suplimentare.
 1. Gestionarea deşeurilor generate de lucrările de săpături şi rezultate indirect din lucrările de explorare, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :
 • Lucrările necesare instalării echipamentelor de foraj, se vor rambleia cu materialul rezultat din săparea acestora ;
 • Pentru reducerea la minim a cantităţii excedentare de pământ şi piatră din săpături se va realiza compactarea rambleului;
 • Se interzice abandonarea deşeurilor ;
 • Se interzice incinerarea deşeurilor;
 • Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • Se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.
 1. Limitarea emisiilor de noxe în atmosferă se va realiza prin:
 • Utilizarea numai a utilajelor şi autovehiculelor omologate şi verificate tehnic;
 • Evitarea funcţionării în gol a utilajelor şi autovehiculelor în perioadele de staţionare.

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Iosif PLACHI

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 190/12.07.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA ORAȘULUI ORAVIȚA, cu sediul în localitatea Oravița, str.1Decembrie, nr.60, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3843 din data de 15.06.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.07.2017 , că proiectul  „Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate” propus a fi amplasat în orașul Oravița, str. Zona Gării, C.F. nr. 33967 și 33975,  judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 10. lit.b) proiecte de dezvoltare urbană inclusive construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul propune  amenajarea unui parc pe două parcele de teren învecinate, în suprafață totală de  41352 mp, parc destinat recreerii și activităților de agrement pentru locuitorii din zonă, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă.

Zona urbană pe care se va implementa proiectul este o zonă periferică a orașului, în imediata vecinătate a cartierului de blocuri dens populat - Zona Gării.

Accesul pe teren se va face  din strada  Zona Gării, strada care flanchează amplasamentul pe partea de sud.

Bilanț teritorial: parcela are o forma neregulata, avand o suprafață totală  de  41352 mp, regim de înalțime clădiri propuse – P, suprafață construită la sol (zonă anexe tehnice – 144,35 mp), platforme/alei carosabile propuse – 1658,87 mp, alei dale/gazon propus – 608,74 mp, spațiu verde propus - 38940 mp (94,16%).

Obiective aferente proiectului :

1. Amenajări exterioare :

     - sunt propuse trei feluri de alei - alei pietonale, pentru biciclete și pietonale/carosabile (pentru role și ocazional pentru mașinile de pompieri, sau întreținere spații verzi sau spații construite); va fi amenajat un traseu pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de vedere sau locomotorii; materiale folosite - dale piatră și gazon armat.

    - aleile sunt fără fundament cu lățimea de 1,3 m; sunt alei din piatră fixate în pământ pe un pat din nisip stabilizat de aprox. 5 cm; rosturile dintre dale se seamănă cu iarbă de gazon.

   - aleile pentru biciclete se vor realiza din gazon armat, lățimea =1,3 m.  

2. Anexe tehnice:

 - clădire toalete publice x 1 buc.;

- depozitul parc (42 mp) și platformă aferentă exterioară (37,125) -  amplasate în imediata vecinătate a accesului secundar; vor fi depozitate unelte și echipamente necesare întreținerii parcului.

3. Amenajarea teritoriului: principalele lucrări constau în sistematizarea pe verticală și construirea de movile de pământ peste terenul natural existent.

 Se propune o colină, plecând de la cota terenului natural, până la cota de 2,5 m; este propusă ca un mic amfiteatru care în mijloc se deschide către o platformă pavată. Necesarul de pământ pentru sistematizări este de aprox. 13000 mc.

  După sistematizarea pe verticală se așează un strat de 30 cm de sol fertil pentru plantare de vegetație; cantitatea de sol vegetal necesară este de aprox. 500 mc.

  Spații verzi create: masive de arbori, alcătuiți din vegetație lemnoasă de talie mare, mijlocie, mică și arbori ornamentali de diferite înălțimi.

   ▪ utilităţi: 

   - apă: racord la rețeaua urbană ;

   - ape uzate menajere: racord la rețeaua de canalizare urbană ;

   - energie electrică: este asigurată în sistem mixt: prin montarea de panouri fotovoltaice cu puterea de 25 KW și prin racord la rețeaua publică de energie; se va monta un post de transformare în anvelopa uscată, cu puterea de 120 kVA;  

  - energie termică: -   

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

    Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de amenajare: pamânt  rezultat din decaparea terenului și săpături- se folosește la sistematizarea pe vertical a amenajărilor peisagistice;

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată numai în perioada desfășurării lucrărilor;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:-

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr.079/02.11.2016, emis de Primăria Orașului Oravița, regimul juridic: terenul se află în zona de intravilan a orașului Oravița, str. Zona Gării, domeniu privat – oraș Oravița; folosința actuală - curți construcții, în suprafață de 20000 mp parcela C.F. nr.33967 și 21352 mp parcela C.F. nr. 33975.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate la demolarea halelor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada de modernizare și reabilitare.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de amenajare modernizare și reabilitare.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Se vor utiliza tehnologii care să minimizeze nivelul emisiilor de poluanți în timpul executării lucrărilor, a manipulării și transportului materiilor prime/materialelor/deșeurilor.
 6. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în cadrul organizării de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.,

 

Întocmit: consilier Simona STÎNGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AGDEPOT S.R.L., cu sediul în localitatea Oravița, strada Piața Ferdinand, nr. 6, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5152 din 03.08.2016 și a depunerii memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 4007 din 21.06.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.06.2017, că proiectul:

 

„Instalație GPL și depozit GPL capacitate 4990 litri”

propus a fi amplasat în localitatea Oravița, DN 57, km 5,1, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. litera a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă la amplasarea unei instalații monobloc SKID de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, cu volum de 5.000 litri GPL (capacitate de stocare de 4.000 litri); GPL-ul va fi folosit pentru uscarea cerealelor – scăderea umidității și redarea calității cerealelor, pe perioada de iarnă;
 • SKID-ul are în componență un recipient cilindric orizontal, suprateran, amplasat pe o platformă betonată; parametrii de lucru recipient stocare: presiune maximă de lucru – 17,65 bar, presiune de probă – 22,5 bar, temperatura de lucru – de la     – 250C la +500C;  dimensiuni recipient: diametru – 1.200 mm, lungime – 4.700 mm, înălțimea cu suporturi – 1.560 mm;  
 • suprafața totală a amplasamentului este de 28.957 mp; pe amplasament există depozit de cereale, hale depozitare, atelier întreținere utilaje, stație internă de carburant, platformă gospodărie apă, spații administrative;
 • suprafața platformei betonate aferente instalații monobloc SKID de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule este de 96 mp.
 • utilităţi:
 • alimentarea cu apă potabilă folosită pentru desfășurarea activității – nu este cazul.
 • apele uzate menajere – nu este cazul;
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică de alimentare.

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire: deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare, de către firme autorizate; se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar pe amplasament (deșeurile nepericuloase);
 • la funcţionare: deșeuri tehnologice.

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 • în timpul exploatării: noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot din trafic (redus);

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr. 28/15.04.2016 eliberat de Primăria Orașului Oravița, terenul este amplasat pe teritoriul administrativ al UAT Oravita – sat Broșteni; folosința actuală – teren construcții industriale și edilitare.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei lucrărilor de construire și amenajare;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
 • impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cea mai apropiată arie naturală protejată de importanţă comunitară este ROSCI0361 Râul Caraș, fiind situată la o distanţă de circa 4 km, în linie dreaptă.

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 28/15.04.2016 eliberat de Primăria Orașului Oravița.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 3. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 4. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 5. Solicitarea revizuirii autorizaţiei de mediu la finalizarea proiectului.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Narcisa PÎNZARIU

 

- proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 186 din 05.07.2017

 

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN cu sediul administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4157 din 27.06.2017,

        în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.07.2017 că proiectul MODERNIZARE DJ 581, INTERSECȚIA CU DJ 586 (SECĂȘENI) – INTERSECȚIE CU DN 57 (GRĂDINARI)  propus a fi amplasat în comuna Grădinari, sat Grădinari extravilan și intravilan, comuna Ticvaniu Mare, sat Ticvaniu Mare extravilan și intravilan și sat Secășeni extravilan, județul Caraș-Severin – conform planurilor de situaţie, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13, litera a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, cu referire la proiecte încadrate la pct. 10 – proiecte de infrastructură, lit. e) construcţia drumurilor ....altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1

1) Caracteristicile proiectului:

    a) mărimea proiectului:

 • Lungime supusă modernizării 8,510 km;
 • Amenajare trotuare în localități;
 • Amenajare piste pentru bicicliști la marginea trotuarelor;
 • Semnalizarea rutieră;
 • Amenajare de stații BUS;
 • Amenajare de parcări;
 • Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale;
 • Asigurarea scurgerii apelor pluviale.

    b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale:

- se vor utiliza materiale de construcție în cantităţi limitate pentru punerea în operă a construcţiilor proiectate;

    d) producţia de deşeuri:

- deşeurile generate în perioada de realizare a proiectului, specifice lucrărilor de construcţii, sunt în cantităţi mici şi administrate corespunzător, astfel pământul şi piatra rezultate din anrocamente și șanțuri (cod deşeu 17 05 04) se vor utiliza pentru umpluturi, excesul fiind evacuat şi depozitat într-o locaţie şi în condiţiile stabilite de administraţia publică locală.

- deşeurile menajere şi celelalte tipuri de deşeuri specifice activităţii, se vor colecta şi depozita temporar în recipiente corespunzătoare în vederea transportului pentru valorificare/eliminare ;

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul sunt generate de utilaje şi autovehicule, nu sunt prevăzute activităţi generatoare de mirosuri neplăcute;

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - nesemnificativ, în condiţiile respectării normelor tehnice în vigoare şi a gestionării corespunzătoare a carburanţilor şi uleiurilor minerale necesare utilajelor pe amplasamente, nu se utilizează alte substanţe şi produse periculoase.

          2) Localizarea proiectelor: intravilan și extravilan, domeniu public, folosința actuală drum județean destinat circulației rutiere - rămâne neschimbată.

    2.1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 123 din 30.05.2017 emis de Consiliul Judeţean Caraş-Severin - nu se schimbă destinația terenului;

    2.2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    - zone umede – nu este cazul;

    - zonele costiere: - nu este cazul;

    - zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    - parcurile și rezervațiile naturale: - nu este cazul;

    - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

- arii în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

- ariile dens populate: - nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu are impact asupra monumentelor istorice CS-I-m-A-10886, CS-I-s-B-10887, CS-II-m-B-11120, CS-II-m-B-11121 și CS-II-m-B-11213.

          3) Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local, în perioda de realizare a proiectului;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus, în faza de construcţie şi pozitiv în funcţionare;

    d) probabilitatea impactului: - redusă în perioada execuţiei, pozitivă în perioada funcţionării;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - impact redus pe durata realizării lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 1. proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat la distanțe mai mari de 70 m de limitele sitului Natura 2000 ROSCI0361 Râul Caraș cu efecte nesemnificative asupra obiectivelor de conservare ale acestuia (distanțele la alte situri Natura 2000: ROSCI0226, ROSCI0031, ROSPA0020 sunt de peste 10 km);

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

Organizarea de şantier :

 1. Se va desfăşura pe amplasamentul aprobat, fără ocuparea altor suprafeţe de teren cu organizarea de şantier şi depozitarea de materiale sau deşeuri.
 2. Se vor asigura condiţiile de depozitare în siguranţă a carburanţilor şi lubrifianţilor dacă se impune.
 3. Platforma pentru staţionarea utilajelor şi autovehiculelor se va compacta cu materiale locale impermeabile şi se va împrejmui cu o bordură pentru evitarea răspândirii în zona adiacentă a eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi, uleiuri, alte lichide utilizate.
 4. Se vor amplasa toalete ecologice pentru personal.

Protecţia aerului :

 1. Se vor utiliza numai utilaje şi autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanţi prin gazele de eşapament.
 2. Pentru limitarea nivelului de zgomot utilajele şi echipamentele vor fi dotate cu eşapamente antizgomot şi amortizoare.
 3. Se va evitarea funcţionarea în gol a utilajelor şi autovehiculelor în perioadele de staţionare.
 4. Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile comunale în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 5. Materialele cu granulaţie fină (nisip, ciment, pământ din excavaţii) se vor transporta în mijloace de transport acoperite şi se vor depozita în condiţii ferite de acţiunea vântului (prin umectare sau acoperire).

Protecţia apelor de suprafaţă :

 1. Se interzice deplasarea utilajelor prin albiile cursurilor de apă.
 2. Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop.
 3. Este interzisă depozitarea de materiale şi deşeuri pe maluri şi în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor.
 4. Manipularea carburanţilor şi a uleiurilor (de motor, hidraulic, de transmisie ) în zone din proximitatea apelor de suprafaţă se va face cu luarea măsurilor în vederea evitării poluării apei.
 5. Este interzisă spălarea, în cursul de apă şi pe malul acestuia, a vehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe periculoase.
 6. In cazul producerii unei poluări accidentale se vor lua măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, respectiv pentru limitarea efectelor şi informarea celei mai apropiate unităţi de gospodărire a apelor.

Protecţia solului, subsolului şi a apelor subterane :

 1. Se interzice deversarea de carburanţi, lubrifianţi sau alte lichide tehnice pe amplasamentele proiectelor, intervenţiile pentru reparaţiile utilajelor se vor efectua în organizarea de şantier sau ateliere specializate.
 2. Se interzice deplasarea în zona amplasamentelor în afara drumurilor existente.
 3. Gestionarea deşeurilor generate de lucrările de săpături şi rezultate indirect din lucrările de instalare a conductelor şi a branşamentelor, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :
 •  Eliminarea deşeurilor din săpături (pământ, piatră) se va realiza în condiţiile stabilite de autoritatea publică locală a Comunei Vermeş;
 • Se interzice abandonarea deşeurilor ;
 • Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • Deșeurile valorificabile și deșeurile menajere vor fi colectate selectiv.

Monitorizarea :

 1. Se vor monitoriza: respectarea încadrării în limitele amplasamentelor alocate pentru proiect şi organizarea de şantier, depozitare materiale şi deşeuri, funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor pentru prevenirea pierderilor accidentale.

Refacerea mediului :

 1. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor din construcţii, desfiinţarea drumurilor provizorii de acces, nivelarea terenului şi transportul pământului excedentar, rezultat din excavaţii, la un depozit pentru deşeuri inerte.

 

Condiţii generale :

 

Realizarea investiţiei se va face cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi a avizelor emise de alte autorităţi publice.

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Titularul de proiect/executantul va notifica Administraţia Bazinală de Apă Banat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ARION ROMULUS și ARION AURELIA, cu domiciliul  în municipiul Timișoara, str. Johann Sebastian Bach, nr. 4, ap.1, jud. Timiș,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3175 din 17.05.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din 05.07.2017 şi a completărilor depuse la nr. 3950 din 19.06.2017, că proiectul :

 

                  „CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ÎN REGIM P+M

 

 propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Zăvoi, localitatea Poiana Mărului, nr.FN, jud. Caraș – Severin,  amplasament delimitat  prin coordonatele stereo 70:

 

Punct

x

y

1

436100

308100

2

436200

308100

3

436100

308200

4

436200

308200

 

 

 

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

        

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de evaluare iniţială în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • proiectul este amplasat în interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu.

Obiectivele de conservare ale sitului ROSCI0126 Munții Țarcu sunt:

Munții Țarcu, suprafața 58679 ha, este situată în regiunea administrativă R042 Vest, regiuni biogeografice: alpină (94,55%) și continentală (4,45%).

Habitatele pentru care a fost desemnat situl Munții Țarcu (coduri Natura 2000): 3220, 4060, 4070, 4080, 6150, 6170, 6230, 6430, 7220, 72230, 8110, 8220, 9110, 9130, 9150, 9180, 91E0, 91k0, 91I_0, 91M0, 91V0, 9410.

Speciile enumerate în Formularul Standard (ari. 4 – Directiva Păsări și anexa II – DirectivaHabitate):

 • Mamifere: Caniș lupus*, Lynx lynx
 • Amfibieni: Bombina variegata
 • Pești:Barbus meridionalis, Cotts gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon vladykovy, Gobio uranoscopus
 • Plante: Asplenium adulterinum, Himatoglasum caprlnum, Meesla loniseta, Tozzia carpatica

Clase de habitate (suprafața ocupată din suprafața sitului): N06 Râuri, lacuri-0,27%N08

Tufișuri, tufărișuri – 4,55% N09 Pajiști naturale, stepe – 14,86% N14 Pășuni – 1,10% N15 Alte terenuri arabile -1,19%

N16 Păduri de foiase – 30,05%

N17 Păduri de conifere – 17,79%

N19 Păduri de amestec – 24,96%

N22 Stâncării, zone sărace în vegetație – 1,16%

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine) -0,33%

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) – 3,66%

Proiectul este propus pe un amplasament situat în intravilanul localității Poiana Mărului, cod CLC: 112-non cod Natura 2000, în afara oricărui habitat de interes comunitar.

Pe amplasament nu există specii de interes comunitar, singura specie cu răspîndire pe cursul râului Bistra Mărului, Tozzia carpathicanu are un habitat favorabil în zona amplasamentului proiectului (habitate favorabile: 6150, 6170, 4060, 4070, 3220)

Urmare a parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în cadrul procedurii de evaluare adecvată au rezultat următoarele:

 • amplasamentul proiectului este situat în interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu.
 • proiectul are un impact nesemnificativ, asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu, deoarece prin măsurile propuse în proiect pentru realizarea şi funcţionarea obiectivelor:
 • nu se reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară,
 • nu va exista o fragmentare sau deteriorare a habitatelor de importanţă comunitară,
 • nu este influenţată realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului,
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar şi ariei de protecţie specială avifaunistică.

Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea proiectului se va face cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii, a Certificatului de urbanism nr. 13/15.05.2017 emis de Primăria Comunei Zăvoi.
 • Lucrările se vor desfăşura strict în perimetrul delimitat de coordonatele geografice STEREO 70 prevăzute în documentaţia depusă la APM CS;
 • Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 107/1996 legea apelor cu modicifările şi completările ulterioare şi a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 1. Personalul angrenat în realizarea proiectului va fi instruit pentru recunoaşterea şi protejarea speciilor de faună şi floră ocrotite de lege care pot fi întâlnite pe amplasament.
 2. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de explorare, sunt interzise:
 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 3. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 4. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 5.  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 6. deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 1. uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 2. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 3. culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă
 5. deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 6. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
  • Organizarea de şantier se va amplasa numai pe terenul proprietate particulară a titularului, cu utilizarea de minim de suprafaţă, fără ocuparea altor terenuri.
  • Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
  • Circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;
  • Este interzisă decopertarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe o suprafaţă mai mare decât cea stabilită în proiect;
  • Se vor crea condiţiile necesare refacerii naturale a vegetaţiei caracteristice zonei pe suprafeţele afectate de lucrările stabilite în proiect și se interzice plantarea de specii alohtone.
  • Se interzice depozitarea necontrolată de deşeuri, de orice natură, în perimetrul ariei naturale protejate;
  • Se vor evita zgomotele suplimentare ce pot deranja speciile de interes comunitar;
  • Titularul proiectului va instrui personalul care îl va implementa, asupra măsurilor de reducere a impactului precum şi asupra prevederilor legislaţiei în vigoare;
  • Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate:
   • respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
   • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
   • se interzice abandonarea deşeurilor, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
   • deşeurile din construcţii se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
   • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrările de construcţii vor fi colectate şi depozitate temporar în saci menajeri şi transportaţi la un punct de colectare urban al Comunei Zăvoi;
   • se interzice incinerarea deşeurilor.
  • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
  • Amplasamentele pe care s-au realizat lucrările se vor aduce la starea şi folosinţa iniţială;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

Întocmit: consilier Oana STÎNGU

 

 

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 158/08.06.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA BERZOVIA cu sediul administrativ în județul Caraș-Severin, sat Berzovia, str. Revoluției din Decembrie, nr. 123, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3531 din 31.05.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2017 că proiectul Înființare drum agricol localitatea Berzovia – Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat în extravilanul satelor Berzovia și Gherteniș, identificat prin plan de delimitare și amplasament și nr. cad. 37484, 37485, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 - – proiecte de infrastructură, lit. e) construcţia drumurilor ....altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Drum agricol (conf. OG nr. 43/1997 consolidat – art. 3, lit. b) destinat traficului agricol și accesului la proprietățile agricole, categoria de importanță D-redusă (conf. HG nr. 766/1997), lungime: 4479 m;
 • Suprafaţa ocupată: 23761 m2;
 • Profil transversal:
 • Lățimea platformei: 5,00 m;
 • Lățimea părții carosabile: 4,00 m;
 • Acostamente: 2 x 0,50 m;
 • Structura rutieră:
 • Km 0+000 – km 4+184,00: 6 cm BAPC-16, 30 cm piatră spartă, 20 cm balast;
 • Km 4+184,00 – km 4+464,00: 6 cm BAPC-16, 30 cm piatră spartă, 20 cm balast, 30 cm piatră brută;
 • Scurgerea și evacuarea apelor: rigole din pământ;
 • Podețe:
 • 9 podețe transversale tubulare;
 • 6 podețe transversale dalate;
 • 5 podețe tubulare la intersecțiile cu drumurile laterale;
 • Lucrări accesorii:
 • Parapet metalic semigreu pe fundație izolată din beton pe lungimea de 265 m, în zonele cu rambleu înalt;
 • Racordurile cu drumurile laterale pe o lungime de 10 m, lățimea platformei de 4 m, structură rutieră 30 cm piatră spartă, 20 cm balast.

b) cumularea cu alte proiecte: nu sunt alte proiecte în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • Mixtură asfaltică BAPC-16: 3058 t;
 • Balast: 4725 m3;
 • Piatră spartă: 6905 m3;
 • Beton de ciment: 275 m3;
 • Deșeu de carieră pentru acostamente: 1344 m3.

d) producția de deșeuri:

 • deșeuri menajere cca 3 m3/lună stocare în pubele,
 • deșeuri metalice cca 30 kg/lună stocare în recipienți metalici,
 • deșeuri materiale plastice cca 20 kg/lună stocare în recipienți metalici,
 • deșeuri din construcții cca 5 m3/lună colectare în containere speciale,
 • anvelope uzate cca 10 buc/an stocate în spațiu amenajat,
 • ulei uzat cca 10 l/lună stocat în recipienți metalici.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament – în limita legală prin folosirea de autovehicule și utilaje nerutiere;
 • Emisii PM din proces.

f) riscul de accident: redus utilizează combustibil lichid ușor în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan categoria de folosință drum conf. extras de Carte Funciară;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - teren agricol neirigat, pierderea de sol este nesemnificativă;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - amplasamentul proiectului nu este situat în zona de influență a cursurilor de apă din zonă – râul Bârzava, pârâul Fizeș;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - nu este cazul, distanța față de limita ROSCI0226 – 32 km, ROSPA0127 este 29 km,
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate – nu este cazul RN 2.321. situată la 12 km, RN 2.320. situată la 10 km, RN 2.736. situată la 15 km;
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat la 500 m distanță de localitatea Brădișoru de Jos;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare având efecte nesemnificative asupra rețelei ecologice europene natura 2000 în România.           

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului deţinut de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 • Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 • Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 • În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Activitatea nu intră sub incidența Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 156/06.06.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  BALKAN HYDROENERGY S.R.L. cu sediul social în județul Timiș, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr. 3, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2261 din 07.04.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.05.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. 3566 din 06.06.2017 că proiectul Reparații scări de pești MHC Sebeșel 1, Sebeșel 2, Cuntu, Craiu 1, Craiu 2 în vederea optimizării conectivității logitudinale a tronsoanelor de apă propus a fi amplasat în extravilan sat Borlova, comuna Turnu Ruieni, identificat prin planurile de situație și încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului cu referire la proiecte încadrate în anexa 2, pct. 3, lit. h) instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Asigurarea conectivității longitudinale ale sectoarelor de râu prim reconstruirea scărilor de pești pentru:
 • Captare MHC Craiu 1;
 • Captare MHC Craiu 2;
 • Captare MHC Cuntu;
 • Captare MHC Sebeșel 1;
 • Captare MHC Sebeșel 2.
 • Suprafaţa totală amplasament: 26239 m2;
 • suprafața construită: 2124 m2;
 • alimentarea cu apă – surse locale;
 • organizare de șantier:
 • accesul se va realiza pe DJ608A și drumuri forestiere;
 • se amplasează un atelier și un depozit-baracă;
 • se amplasează containere pentru muncitori, container birou, toaletă ecologică.

b) cumularea cu alte proiecte/activități: în zonă sunt parchete de exploatare forestieră și se transportă masa lemnoasă rezultată, efectul cumulativ adăugat de reabilitarea scărilor de pești este nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • agregate minerale sortate, piatră de râu.

d) producția de deșeuri:

 • deșeurile menajere se colectează în europubele și se predau operatorului de salubritate al comunei Turnu Ruieni;
 • deșeurile din lucrările de construcții:
 • ambalaje de hârtie și carton (15 01 01) – 1 mc, se depun la un punct de colectare selectivă;
 • amestecuri de beton (17 01 07) – 28 mc, se transportă cu autobasculanta proprie la un depozit pentru deșeuri inerte;
 • lemn (17 02 01) – 3,5 mc se elimină prin operatorul de salubritate al comunei Turnu Ruieni;
 • materiale plastice (17 02 03) – 3 mc se transportă la un punct de colectare selectivă din Turnu Ruieni;
 • pământ și pietre din excavații (17 05 04) – 155 mc se va utiliza in situ la amenajarea terenului.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament de la utilaje și autovehicule – în limitele legale, emisia este redusă cantitativ prin numărul mic de utilaje folosite pe fiecare amplasament;
 • Emisiile de PM din lucrări sunt reduse datorită volumului mic de săpătură necesar și volumelor mici de agregate/ciment manipulate necesare realizării extinderii scărilor de pești.

f) riscul de accident: redus utilizează carburant auto în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan destinat construcții aferente MHC;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - impact redus asupra malurilor pârâurilor Craiu, Cuntu și Sebeșel prin prelungirea scărilor de pești existente cu 7 ÷ 20 m;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - amplasamentele situate în afara fondului forestier administrat de ICAS Marin Drăcea – Baza de Producție Caransebeș, nu necesită defrișare;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - efete nesemnificative asupra Geoparcului Dinzaurilor Țara Hațegului situat la 12 km, și asupra RN 2.300. situată la 8 km de amplasament;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - impactul lucrărilor asupra obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000  ROSCI0126 este redus iar  efectul asupra speciilor de pești de interes comunitar este favorabil.
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate consolidată – nu este cazul, PN-C este situat la 18 km, RN 2.300. este situată la 9 km distanță în linie dreaptă.
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat în afara zonelor de protecție ale localității Borlova;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 Munții Țarcu - ROSCI0126.  

Obiectivele de conservare ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu:

 • Tipuri de habitate: 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagoin);

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene;

91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;

91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpiniori);

 • specii referite art. 4 al Directivei Consiliului 79/409/EC și listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Canis lupus, Lynx lynx, Bombina variegata, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon vladykovi, Gobio uranoscopus, Asplenium adulterinum, Himantoglossum caprinum, Meesia longiseta, Tozzia carpathica;
 • alte specii importante de floră și faună: Capreolus capreolus, Erinaceus europaeus, Rupicapra rupicapra, Sorex alpinus, Bufo bufo, Lacerta trilineata, Salamandra salamandra, Alburnus alburnus, Lota lota, ThymallusThymallus, Astacus astacus, Hirudo medicinalis, Arnica montana, Dianthus serotinus, Ruscus aculeatus.
 • evaluarea semnificaţiei impactului proiectului asupra elementelor criteriu pentru ROSCI0126:
 • implementarea proiectului nu va conduce la pierderi sau fragmentări de habitate de interes comunitar;
 • nu sunt afectate habitatele de adăpostire, hrănire sau reproducere ale speciilor de interes comunitar acvatice prin deteriorarea calității apei râurilor Sebeșel, Craiu, Cuntu;
 • proiectul nu conduce la perturbarea speciilor de interes comunitar din ROSCI0126;
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi funcţia sitului de interes comunitar ROSCI0126;
 • se asigură conectivitatea longitudinală a cursurilor de apă cu efecte pozitive supra ihtiofaunei de interes comunitar.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentelor concesionate de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 4. Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 5. Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 7. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 8. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de exploatare, sunt interzise:
 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 3. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 4. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 5.  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 6. deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 1. uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 2. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 3. culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 5. deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 6. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
 1. Programarea lucrărilor se va face în afara perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes comunitar – martie-iunie.

 

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Titularul proiectului are obligaţia monitorizării și raportării conform prevederilor autorizaţiilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului