Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte decizii incadrare 2017

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

 

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC BALLROOM ALEXANDRA SRL, cu sediul în orașul Moldova Nouă, localitatea Măcești, str. Pârva Reca, nr.190, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 8190 din data de 22.12.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.02.2017 și a completărilor depuse sub nr. 2244/06.07.2017, că proiectul:

 

,,Sală ceremonii (actualizare și echipare edilitară),,

 

  propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, localitatea Măcești, str. Pârva Reca, nr.190, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. b) – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul propune creșterea capacității unei săli de la 350 locuri la o capacitate de 450 locuri.

  Se mențin condițiile de siguranță în exploatare din proiectul inițial și se vor impune noi instalații. Se va revizui și Scenariul de siguranță la incendiu. Nu se modifică indicii de ocupare a terenului.

   Destinația inițială de sală pentru ceremonii nu se modifică. Se propun următoarele:

 • La nivel demisol vor rămâne doar camere de cazare ocazională pentru deservirea evenimentelor, cu acces independent la nivelul demisolului Corp A. Centrala termică care va putea folosi atât combustibil solid, cît și energie electrică se va muta în Corp B, unde se va ridica un coș de fum.
 • La nivel etaj 1 a rezultat un hol amplu, care va fi compartimentat pentru o cameră, necesară salei de ceremonii.
 • Corpul B va cuprinde pe lângă cele inițiale și spații tehnice necesare centralei termice, ce se va adecva normelor prezente în vigoare, un spațiu pentru gospodărirea apei, care va cuprinde un hidrofor, o stație de filtrare, incluzând o instalație de ultraviolete.

Asigurarea utilităţilor se vor realiza astfel:

     - energia electrică – se va asigura prin branșament la rețelele de energie electrică existentă în zonă;

     - alimentarea cu apă  – se face printr-un racord la rețeaua orașului, un hidrofor și o stație de filtrare a apei. Amplasamentul puțului se recomandă în amonte de clădiri, în afara platformelor de circulație auto și la o distanță de minim 10m de fundațiile clădirilor;

     - canalizarea pluvială – de pe clădiri se asigură scurgeri prin canale pluviale interne sălii sau externe la corpul B. Scurgerile se vor evacua fie la nivelul solului, fie într-un canal pluvial ca se scurge în rigola străzii.

     - evacuarea apelor uzate – se propune un bazin vidanjabil îngropat cu capac etanș. Evacuarea se va face ritmic de către serviciile specializate, cu evacuarea la stația de epurare a orașului. Evacuarea apelor încărcate cu grăsimi de la bucătărie și spălătoare se va face numai după o prealabilă decantare prin separatorul de grăsimi.

    - încălzirea se face cu o centrală termică ce va funcționa cu lemne sau energie electrică.

   - pentru apa caldă menajeră se propun panouri solare pe acoperiș.

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ Toate lucrările pe perioada șantierului se vor desfășura în cadrul lotului. Se mențin racorduri provizorii pentru alimentarea cu apă și energie electrică. Nu sunt prevăzute staționări de utilaje și parc auto în cadrul incintei, astfel încât nu apare pericolul de contaminare a solului cu scurgeri de uleiuri și carburanți.

  Investiția este una definitivă și se vor reface doar terenurile din curte pentru parcare și spații verzi. Lucrările de săpătură pentru canale de rețele din domeniul public vor fi refăcute prin grija investitorului.

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 75/10.08.2016,  regimul juridic al terenului  este imobil proprietate particulară, destinația actuală ,,Sală de ceremonii,,

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

▪ proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind situat în ariile naturale protejate de interes comunitar ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei şi în Parcul Natural Porţile de Fier,

 • proiectul nu va avea influenţă directă asupra ariei naturale protejate, prin emisii în aer, perturbarea prin zgomot sau lumină, decât pe o perioada de scurta durata (perioada de execuţie a  lucrărilor)

   -  S-a obţinut avizul favorabil din partea administratorului ariilor naturale protejate, amplasamentul fiind situat în zona de dezvoltare durabilă potrivit zonării din Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier

   - Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 75/10.08.2016 eliberat de Primăria Orașului Moldova Nouă.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Realizarea investiţiei cu respectarea condițiilor din Avizul de Gospodărire a Apelor nr.ABAB 45/03.04.2017 emis de Administrația Bazinală de Apă Banat
 5. Respectarea condițiilor prevăzute în Avizul nr. 1064/28.02.2017 emis de RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Porțile de Fier RA
 6. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 7. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 8. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Obținerea autorizației de mediu la punerea în funcțiune a obiectivului.
 13. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

  ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA IABLANIŢA, cu sediul în comuna Iablaniţa, sat Iablaniţa, nr.89B, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7456 din data de 21.12.2015,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2016, că proiectul:

 

,,Modernizare şi reabilitare străzi şi drum comunal DC31, în comuna Iablaniţa, jud. Caraş-Severin,,

  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Iablaniţa, sat Iablaniţa, Petnic şi Globu Craiovei, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea unor străzi din intravilanul comunei Iablaniţa ;

▪ lungimea totală a străzilor ce se vor moderniza este de 4480,37 m, lugime fiind împărţite astfel:

   - Drum Comunal DC31 – km 0+020,00-0+890,00 – L = 870 m

   - Străzi în localitatea Globu Craiovei: Strada Slătinic-Sector I – L = 206 m

                                                               Strada Slatinic – Sector II – L = 420 m

                                                               Strada Slătinic – Sector III – L = 136,16 m

                                                               Strada Cimitir Baptist-Cazan – L = 252 m

                                                               Strada lui Moț-Cioaca – L = 190 m

                                                               Strada Brânzan+Strada Cioaca – L = 150 m

                                                               Strada Principală-Sector I – L = 229 m

                                                               Strada Principală-Sector II – L = 117 m

                                                               Strada Grădinița– L = 35 m

                                                               Strada Cimitir-Școală-Biserică-Crac-Sector I – L = 170 m

                                                               Strada Cimitir-Școală-Biserică-Crac-Sector II – L = 60,87 m

 

                                                               Strada Cimitir-Școală-Biserică-Crac-Sector III – L = 260 m

 

                                                             Strada Lunca– L = 350 m

- Străzi în localitatea Petnic:   Strada Țigănie – L = 180 m

                                             Strada Strenia – L = 265 m

                                             Strada Supa-Strenia – L = 589,34 m

                                                        

▪ Structura rutieră aplicată:

 • 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16
 • 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip B.A.D.20
 • 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă
 • 25 cm strat de fundație inferior din balast
 • 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare
 • Podețe de descărcare ᴓ 600 mm – 8 buc.
 • Podețe de descărcare ᴓ 400 mm – laterale – 10 buc.
 • Podețe dalate L = 2,00 m și H=1,18m – 2 buc.

  ▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă potabilă, canalizare, energie electrică: nu este cazul

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ organizarea de șantier constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatră concasată). Aceste depozite se vor amenaja pe traseul drumului în zona intersecțiilor cu drumuri laterale, nefiind necesare amenajări de platforme speciale.

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 3/25.04.2016,  terenul este în intravilan, folosinţa actuală find drumuri comunale. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare, fiind străzi modernizate

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 1708 m de rezervaţia naturală Ravena Crouri şi cca. 1207 de rezervaţia naturală Locul Fosilifer de la Globu Craiovei.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 3/25.04.2016 eliberat de Primăria Iablaniţa.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale

 

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

 

  ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Marius VODIŢĂ

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA IABLANIŢA, cu sediul în comuna Iablaniţa, sat Iablaniţa, nr.89B, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7456 din data de 21.12.2015,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2016, că proiectul:

 

,,Modernizare şi reabilitare străzi şi drum comunal DC31, în comuna Iablaniţa, jud. Caraş-Severin,,

  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Iablaniţa, sat Iablaniţa, Petnic şi Globu Craiovei, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea unor străzi din intravilanul comunei Iablaniţa ;

▪ lungimea totală a străzilor ce se vor moderniza este de 4480,37 m, lugime fiind împărţite astfel:

   - Drum Comunal DC31 – km 0+020,00-0+890,00 – L = 870 m

   - Străzi în localitatea Globu Craiovei: Strada Slătinic-Sector I – L = 206 m

                                                               Strada Slatinic – Sector II – L = 420 m

                                                               Strada Slătinic – Sector III – L = 136,16 m

                                                               Strada Cimitir Baptist-Cazan – L = 252 m

                                                               Strada lui Moț-Cioaca – L = 190 m

                                                               Strada Brânzan+Strada Cioaca – L = 150 m

                                                               Strada Principală-Sector I – L = 229 m

                                                               Strada Principală-Sector II – L = 117 m

                                                               Strada Grădinița– L = 35 m

                                                               Strada Cimitir-Școală-Biserică-Crac-Sector I – L = 170 m

                                                               Strada Cimitir-Școală-Biserică-Crac-Sector II – L = 60,87 m

 

                                                               Strada Cimitir-Școală-Biserică-Crac-Sector III – L = 260 m

 

                                                             Strada Lunca– L = 350 m

- Străzi în localitatea Petnic:   Strada Țigănie – L = 180 m

                                             Strada Strenia – L = 265 m

                                             Strada Supa-Strenia – L = 589,34 m

                                                        

▪ Structura rutieră aplicată:

 • 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16
 • 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip B.A.D.20
 • 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă
 • 25 cm strat de fundație inferior din balast
 • 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare
 • Podețe de descărcare ᴓ 600 mm – 8 buc.
 • Podețe de descărcare ᴓ 400 mm – laterale – 10 buc.
 • Podețe dalate L = 2,00 m și H=1,18m – 2 buc.

  ▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă potabilă, canalizare, energie electrică: nu este cazul

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ organizarea de șantier constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatră concasată). Aceste depozite se vor amenaja pe traseul drumului în zona intersecțiilor cu drumuri laterale, nefiind necesare amenajări de platforme speciale.

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 3/25.04.2016,  terenul este în intravilan, folosinţa actuală find drumuri comunale. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare, fiind străzi modernizate

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 1708 m de rezervaţia naturală Ravena Crouri şi cca. 1207 de rezervaţia naturală Locul Fosilifer de la Globu Craiovei.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 3/25.04.2016 eliberat de Primăria Iablaniţa.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale

 

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

 

  ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Marius VODIŢĂ

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GÎRNIC, reprezentată prin Tismănariu Nicolae, cu sediul în comuna Gîrnic, sat Gîrnic, str. Principală, nr.77, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 999 din data de 16.02.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2017, că proiectul:

 

,,Modernizare străzi în comuna Gîrnic, satele Padina Matei și Gîrnic,,

 

  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Iablaniţa, sat Padina Matei și Gîrnic, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea unor străzi din intravilanul comunei Gîrnic ;

▪ lungimea totală a străzilor ce se vor moderniza este de 4.646 m, lugime fiind împărţite astfel:

    - Străzi în localitatea Padina Matei:   Strada Peștera – L = 350 m

                                                               Strada Cimitirului – L = 265 m

                                                               Strada Biserica Baptistă – L = 150 m

                                                               Strada Mege – L = 150 m

                                                               Strada Mola – L = 125 m

                                                               Strada Travai – L = 952 m

                                                               Strada Ilie – L = 40 m

                                                               Strada Franța – L = 100 m

                                                               Strada Fântâna – L = 50 m

                                                               Strada Oșanu – L = 100 m

                                                               Strada Cecu – L = 140 m

                                                               Strada Adi – L = 224 m

                                                               Strada Truli – L = 400 m

                                                               Strada Tuchiliana – L = 400 m

                                                               Strada Cioaca – L = 500 m

 - Străzi în localitatea Gîrnic: Strada Cimitir – L = 330 m

                                             Strada Pompe – L = 370 m

▪ Structura rutieră aplicată:

 • 6 cm strat beton asfaltic
 • 15 cm strat piatră spartă
 • 20 cm strat de balast
 • Podețe tubulare ᴓ 1000 mm – 1 buc.
 • Podețe tubulare ᴓ 600 mm – 4 buc.
 • Podețe tubulare ᴓ 400 mm – laterale – 10 buc.
 • Podețe dalate L = 1,00 m – 2 buc.
 • Ziduri de sprijin H =  1m : 359 m
 • Ziduri de sprijin H =  2m : 75 m

  ▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă potabilă, canalizare, energie electrică: nu este cazul

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ organizarea de șantier constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatră concasată). Aceste depozite se vor amenaja pe traseul drumului în zona intersecțiilor cu drumuri laterale, nefiind necesare amenajări de platforme speciale.

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 22/05.02.2016,  terenul este în intravilan, proprietatea comunei, domeniu public de interes local, folosinţa actuală find tramă stradală destinată circulației rutiere și echipării tehnico-edilitare. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare, fiind străzi modernizate

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

▪  proiectul este amplasat în situl de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului şi în Parcul Natural Porţile de Fier, în intravilanul comunei Gârnic, sat Padina Matei.

▪ fiind intravilan, zonă antropizată, propunerea de proiect are un impact nesemnificativ, asupra sitului.

▪  Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 22/05.02.2016 eliberat de Consiliul Județean Caraș-Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

 

  ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Marius VODIŢĂ

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. FORMIN S.A., cu sediul în municipiul Caransebeș, str. Mihai Viteazu, nr.1, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1615 din data de 14.03.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2017, că proiectul:

 

,,Lucrări de cercetare geologică prin foraje pentru etapa de prospecțiune,,

 

  propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Ocna de Fier, Dognecea și a orașului Bocșa, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2. d);

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ suprafaţa totală a perimetrului de prospecţiune geologică ,,Cracul cu Aur,, este de 14.616 kmp

▪ Executarea lucrărilor de teren prin:

 • Lucrări de cartare geologică în deschideri naturale ale perimetrului se va face pe o suprafață de 14.616 km2, la scara 1:10.000, insistându-se pe delimitarea zonelor mineralizate;
 • Foraje de cerecetare geologică – vor fi utilizate instalații de foraj auto-purtate de tip Bohak, model KL, iar ca fluid de foraj se va folosi un amestec de polimeri biodegradabili și apă. Ca metodă de foraj se va utiliza sistemul Wire Line cu tub dublu, această metodă evitând zdrobirea accidentală a probelor și tulburarea coloanei litologice în timpul forajului și a extragerii probei.

   Elementele care compun sistemul de lucru sunt:

         -   coloana de avansare cu diametre de PQ-122mm și lungimi de 3.000 mm;

         -   sape de diferite tipur (videa, carburi de tungsten sau diamante);

         -   tub carotier introductibil – 2 buc ( diametru de 96mm);

         -   extractor ;

   Forajele geologice vor avea următorii parametri tehnici de săpare:

         -   diametrul - 93 mm;

         -   marșuri – 3,0 m ;

         -   recuperaj – 95-99% ;

 • Coordonatele proiectate ale forajelor sunt:

                      Forajul F2 - X = 432196; Y = 244761, adâncime 100m, suprafață afectată – 5m2

       Forajul F5 - X = 431721; Y = 246880, adâncime 100m, suprafață afectată – 5m2

       Forajul F8 - X = 429414; Y = 245404, adâncime 100m, suprafață afectată – 5m2

       Forajul F9 - X = 428790; Y = 245202, adâncime 100m, suprafață afectată – 5m2

 • măsurători geofizice
 • prelevări de probe – eșantioane reprezentative de dimensiunea 15cm x 10cm x 5 cm.
 • lucrări pregătitoare și organizare de șantier;
 • lucrări pentru protecția mediului și reabilitarea mediului.

▪ utilităţi: nu sunt nesare pe amplasament

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 43/10.03.2017,  terenul este în extravilan, situat pe teritoriile administrative ale comunelor Ocna de Fier și Dognecea, și a orașului Bocșa, folosința actuală a terenului fiind terenuri silvice, situate în zonă de potențial de valorificare a resurselor minerale. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • proiectul propus se află la cca 14.925 m de aria naturală protejată Munții Semenic-Cheile Carașului și la cca 9.345 m de Locul Fosilifer de la Tirol.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 45/25.08.2014 eliberat de Primăria Oraşului Oraviţa.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 8. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 9. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 10. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 11. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

 

  ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Marius VODIŢĂ

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 98 din xx.04.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de primăria comunei Carașova, cu sediul în localitatea Ciclova Română, str. Principală, nr. 203, prin primar Petru Bogdan, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 6020/15.09.2016,  în baza:

 1. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 2. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Caraş Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2017 și a completărilor depuse ulterior, că proiectul „Extindere rețea de canalizare în localitatea Carașova, județul Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Carașova, sat Carașova, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului

    Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. lit.a – Orice modificări sau extinderi , altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului;

     b)justificreaa în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

Proiectul este de interes local şi se referă la extinderea canalizării menajere a localităţii Carașova, unde la momentul actual există sistem centralizat de alimentare cu apă și sistem de canalizare și epurare construit în perioada aprilie2015-august 2016, sistemul de canalizare nu dispune de nici un racord la canalizare al gospodăriilor populației; investiția propusă se va realiza în intravilanul localității Carașova, domeniul public de interes local;

 

Lucrări propuse:

Sistemul de canalizare menajeră va fi compus din:

 1. Extinderea rețelei de canalizare menajeră: L= 635 m, din tuburi PVC, astfel:

Strada nr.1 D PVC-KG D250, L=210 m

Strada nr.2 G PVC-KG D250, L=80 m

Strada nr.6 C PVC-KG D250, L=160 m

Strada nr.5 PVC-KG D250, L=100 m

Strada nr.10 PVC-KG D250, L=85 m

 1. Racordul la canalizare a fiecărei proprietăți se va realiza din tuburi PVC KG D160, cu cămin de racord din PE având Ø355/3150mm; se vor realiza 628 de racorduri ale gospodăriilor populației și 10 ale instituțiilor publice;
 2. Cămine de vizitare (19) din elemente prefabricate din beton
 3.  

Suprafața de teren ocupată este: extindere rețea de canalizare: 1600mp, racorduri la canalizare:10900 mp.

        b) cumularea cu alte proiecte: prin extinderea rețelei de canalizare se vor efectua branșamentele la rețeau de canalizare existentă, stația de epurare putând fi funcțională capacitatea acesteia fiind de Qzimax=360 mc/zi.

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: sol vegetal decapat, material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului       

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 193/05.09.2016, eliberat de Primaria comunei Carașova,  terenul se află amplasat în intravilanul localității Carașova, domeniu public de interes local;

Folosinţa actuală: trama stradală destinată circulației și echipării edilitare;

 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:nu este cazul

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, distanța față de cea mai apropiată arie naturala protejată

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 193/05.09.2016, eliberat de Primaria comunei Carașova;
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. xx/xx.xx.2016 emis de Administrația națională Apele Române administrația Bazinală de apa Banat;
 4. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Acordului prealabil emis de Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin;
 5. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor, în vederea verificării condiţiilor de realizare a proiectului stabilite prin prezenta decizie.
 13. Solicitarea revizuirii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a extinderii.
 14. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

    

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

  Carmen SORESCU

                                                          

      

 

 

 

 

     Şef serviciu avize, Acorduri, Autorizații

     ing. Marius VODIȚĂ

 

 

 

     Întocmit, ing. Liliana CONSTANTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 89/05.04.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SPEED PROD S.R.L. cu sediul social în județul Caraș-Severin, municipiul Reșița, str. Văliugului, nr. 60A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1207 din 23.02.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.04.2017 că proiectul Amenajare stație de preparare asfalt în incinta unei stații de concasare și sortare piatră existente, amplasare stație de preparare asfalt pe platformă betonată, reabilitare clădire existentă, organizare de șantier propus a fi amplasat în UAT Oravița, extravilan sat Brădișoru de Jos, identificat prin nr. CAD. 31798 înscris în Cartea Funciară nr. 31798 Oravița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Stația de preparare mixturi asfaltice are capacitatea de producție de 120 tone/h mixturi asfaltice și este formată din:
 • Predozator agregate minerale,
 • Benzi transportoare I și II,
 • Uscător-malaxor,
 • Filtru de praf,
 • Buncăr de mixtură,
 • Instalație de aer comprimat,
 • Cabină de comandă,
 • Gospodărie de bitum,
 • Gospodărie de filer,
 • Gospodărie de praf recuperat;
 • Suprafaţa totală amplasament: 26239 m2;
 • suprafața construită: 2124 m2;
 • alimentarea cu apă – sursă locală, fântână;
 • canalizare locală racordată la decantor bicompartimentat cu evacuare prin vidanjare;
 • pluvialul colectat de pe platforma betonată se va  se va trece prin separator de hidrocarburi șise va evacua în pârâu necadastrat;
 • branşament la rețeaua zonală de energie electrică;

b) cumularea cu alte proiecte: în zonă funcționează o carieră de piatră situată la circa 800 m distanță aeriană;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • agregate minerale sortate, filer de calcar

d) producția de deșeuri:

 • deșeuri menajere,
 • reziduuri petroliere din separatorul de hidrocarburi,
 • nămoluri din separatorul de hidrocarburi,
 • deșeuri tehnologice

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de ardere de la cazanul termat CT250 combustibil lichid ușor;
 • Emisii PM din proces.

f) riscul de accident: redus utilizează combustibil lichid ușor în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan destinat construcții industriale și edilitare;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - nu este cazul;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - nu este cazul, distanța față de limita ROSCI0031/ROSPA0020 este 2 km,
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate – nu este cazul PN-E situat la 2 m,
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat la 500 m distanță de localitatea Brădișoru de Jos;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu are impact asupra monumentului istoric CS-II-a-A-10949.02.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare fiind situat la distanţa minimă de 2 km de limita ROSCI0031/ROSPA0020 Cheile Nerei-Beușnița, cu efecte nesemnificative asupra obiectivelor de conservare al acestora.     

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului deţinut de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 • Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 • Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 • În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Titularul proiectului are obligaţia solicitării autorizaţiei de mediu conform Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI


 

  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de SC DAMICONTRANS SRL cu sediul în municipiul Lugoj, str. Tiberiu Brediceanu, nr. 21, Încăperea 2, jud. Timiș, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.1375 din 03.03.2017,

        în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare ,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a  consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.03.2017, că proiectul:

 

„Cariera Ohaba Mâtnic-Măgura”

 

   propus a fi amplasat în extravilanul comunei Copăcele, se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

         Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2, lit. a);

 

1) Caracteristicile proiectului:

    a) mărimea proiectului: Suprafaţa perimetrului de exploatare este de 49.100 mp.

  Proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări:

 •  Exploatarea resursei minerale se va efectua prin metoda specifică exploatărilor miniere la zi în cariere, și anume, derocarea mecanică cu ajutorul explozivilor după operațiunile de perforare-pușcare.

    b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale:

            -  se va extrage bazalt;

    d) producţia de deşeuri: amenajarea unei suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor

    e) emisiile poluante : nu este cazul

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - nesemnificativ, în condiţiile respectării normelor tehnice în vigoare.

          2) Localizarea proiectelor:

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1) utilizarea existentă a terenului:

      - Conform Certificatului de Urbanism nr.3/27.02.2017, folosinţa actuală este teren extravilan – proprietate privată Damian Petru.

    2.2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

   3) Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact semnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

▪  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ARBEX 2001 S.R.L. cu sediul în localitatea Topleț, nr.448, județul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 343 din data de 17.01.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data 09.03.2017 și a completarilor solicitate, că proiectul „Construire piscină recreativă cu plajă și construcții anexe” propus a fi amplasat în orașul Băile Herculane, strada Castanilor, FN, CF nr. 30051 Băile Herculane, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 13, litera a);

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul propune construirea unei piscine recreative cu plajă și construcții anexe amplasate la demisol: saună umedă și uscată, spațiu de relaxare, centrală termică, vestiare, grupuri sanitare; amenajare parcare înierbată cu 15 locuri.

▪ suprafața de teren pe care se dorește implementarea proiectului este de 1044 mp; 

▪ Investiția propusă reprezintă construirea unei clădiri demisol+terasă cu funcțiuni de zonă de plajă și zonă de agrement.

  Piscina și anexele, situate la demisol, au următoarele dimensiuni:

 • Piscină - 28,69 m x 20,41 m;
 • saună umedă -14,60 mp;
 • saună uscată -13,80 mp;
 • centrală termică - 34,10 mp;
 • depozit peleți - 19,0 mp;
 • vestiare și dușuri;

   Parter:

 • parcare -101,00 mp;
 • terasă circulabilă – 43,6 mp;
 • terasă circulabilă – 54 mp;
 • cabină poartă și casa scării.

▪ Bilanţul teritorial:

 • suprafaţa teren=1043 mp
 • suprafaţa construită propusă=600 mp
 • suprafaţa utilă propusă=480 mp

▪ utilităţi:

 • racord la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a localităţii;
 • alimentarea cu energie electrică de la reţeaua localităţii.

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături (1645 mc: 335 mc - folosit la sistematizare) şi deşeuri/resturi din lucrările de construcţie și amenajare, depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 1/17.01.2017,  terenul este situat în intravilan, categoria de folosinţa: „curți construcții, teren intravilan, teren de construcții în Lunca de Sus”.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare asupra peisajului

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

▪  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1/17.01.2017 eliberat de Primăria Orașului Băile Herculane.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 5. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 6. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 3. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 4. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor deciziei de încadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA SOCOL cu sediul în comuna Socol, sat Socol, strada Principală, nr. 126, judeţul Caraş - Severin, pentru proiectul Modernizare străzi și drum comunal DC 111 km 10+700 – 11+000 în comuna Socol” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Socol, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 724 din data de 05.02.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică consituită la nivelul judeţului Caraş-Severin din data de 22.12.2016 şi a completărilor ușterioare înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin cu nr. 1488 din data de 09.03.2017, că proiectul:

 

Modernizare străzi și drum comunal DC 111 km 10+700 – 11+000 în comuna Socol”

 

propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Socol, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 – lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13 litera a) – orice modificări sau extinderi, altele decît cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 445/2009:

 

    1. Caracteristicile proiectelor

    a) mărimea proiectului:

 1. Proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea a 15 străzi și a drumului comunal DC 111 km 10+700 – 11+000, în comuna Socol; acestea  asigură deplasarea localnicilor şi a mijloacelor auto în interiorul satelor aparţinătoare comunei și conectivitatea cu drumul naţional DN 57A și drumul judeţean DJ 571C;
  • Lungimea totală a străzilor de modernizat este de 5.130 m, respectiv: în localitatea Socol – 2.570 m; în localitatea Câmpia – 1.819 m; în localitatea Zlatița – 561 m; în localitatea Baziaș – 180 m;
  • Lăţime în aliniament: parte carosabilă – de circa 3,00...5,50 m;
  • Elemente constructive realizate: suprastructură străzi; scurgerea și evacuarea apelor meteorice; 28 podețe tubulare din PEHD; staţii de încrucişare – 11 platforme, pe ambele părți;
 2. Lucrările ce vor fi executate prevăd:
 • Reparaţiile straturilor de fundaţie.
 • Frezări de suprafeţe cu recuperarea materialului frezat şi amestecarea cu liant hidraulic.
 • Executarea îmbrăcăminţii asfaltice – turnarea diferitelor straturi de mixtură asfaltică.
 • Acces la proprietăți.
 • Execuţia marcajelor rutiere şi semnalizarea rutieră – 46 indicatoare de circulaţie.
 1. Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin panta de 2,5% în profil transversal, iar în lungul traseelor străzilor aceasta este preluată şi evacuată de şanţurile proiectate şi  reprofilate.
 2. Utilităţi:
 • alimentare cu apa potabilă:  nu e cazul.
 • ape uzate menajere: nu e cazul.
 • alimentare cu energie electrică: racord la reţeaua electrică a comunei Socol.
 • energie termică pentru încălzire şi preparare apă menajeră: nu e cazul.

    b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

    c) utilizarea resurselor naturale:

 • pietriş şi piatră spartă în cantităţile necesare pentru lucrările prevăzute.

    d) producţia de deşeuri:

 • deşeurile generate în perioda de realizare a lucrărilor pentru modernizarea străzilor și a drumului comunal sunt relativ reduse cantitativ şi se încadrează în categoria deşeurilor inerte şi nepericuloase şi a deşeurilor valorificabile;
 • la faza de realizare a lucrărilor: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 • în timpul exploatării: noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot din trafic.

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

 

    2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • Conform Certificatului de Urbanism nr. 1/28.01.2016 eliberat de Comuna Socol, terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Socol, în intravilanul localităţilor Socol şi Zlatița, proprietatea comunei, domeniu public de interes local,;
 • lungimea însumată a străzilor supuse modernizării este de 5.130 m.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede – nu este cazul;

    b) zonele costiere – nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul este este situat parțial în ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei și în Parcul Natural Porțile de Fier;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

    h) ariile dens populate – nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului:

 • impact local, limitat la amplasamentul străzilor prevăzute în proiect, cu afectarea minimă a locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului.

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, în timpul execuţiei construcţiei;

    d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
 • impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, fiind situat parțial în ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei și în Parcul Natural Porțile de Fier;
 • proiectul nu va avea influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer,  perturbarea prin zgomot sau lumină – decât pe o perioada de scurta durata (perioada de execuţie a  lucrărilor);
 • proiectul nu va include acţiuni de construire, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar;
 • nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1/28.01.2016, eliberat de Comuna Socol.
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Avizului nr. 1024/05.01.2017 emis de R.N.P. Romsilva  - Administrația Parcului natural Porțile de Fier.
 4. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia  calităţii apelor şi protecţia obiectivelor cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică.
 7. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 8. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 9. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 10. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 13. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
  • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
  • Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Marius Vodiţă

 

  

 

 

 

 

 Întocmit: ing. Narcisa PÎNZARIU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CHIULAN S.R.L., cu sediul social în municipiul Caransebeș, strada Ardealului, nr. 169, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 62968 din 28.09.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.02.2017, că proiectul:

 

„Construire hală producție”

propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, strada Ardealului, nr. 169, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă la mărirea capacității de producție a unității prin construirea unei hale de producție;
 • suprafața totală a terenului este de 11.611 mp, în intravilanul localității Caransebeș și prevede următoarea echipare edilitară: arie construcții existente producție, birouri – 3.667 mp; arie construcție nouă – 2.652 mp; arie platforme – 846 mp; zone verzi amenajate – 225 mp; zonă spații verzi neamenajate – 4.221 mp.
 • construcția propusă spre construire va fi hală producție fabricare profile metalice, prevăzută cu:
  • utilaje și instalații pentru operațiuni de tăiere, găurire, montare, sudare, sablare, vopsire;
 • utilităţi:
 • alimentarea cu apă – racordare la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Caransebeș.
 • apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul rețelei de canalizare menajeră existentă și evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Caransebeș;
 • alimentarea cu gaz: asigurată prin racord la reţeaua publică de distribuție gaze naturale a municipiului Caransebeș;  
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică de alimentare a municipiului Caransebeș.

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire: deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare, de către firme autorizate; se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar pe o platforma betonată (deșeurile nepericuloase);
 • la funcţionare: deșeuri menajere şi asimilabile, colectate pe categorii şi predate la firme autorizate şi la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea; deșeuri tehnologice de producție.

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 • în timpul exploatării: noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot din trafic (redus);

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr. 171/08.06.2016 eliberat de Primăria Municipiului Caransebeș, terenul este amplasat în intravilanul localității în UTR 3 – zonă unități industriale/depozitare, respectiv zonă instituții publice și servicii, conform prevederilor PUG și RLU, având folosința actuală de ”curți, construcții”, ocupat parțial de bază producție.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
 • impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar:
  • la sud: ROSCI0385 Râul Timiş între Rusca şi Prisaca, fiind situată la o distanţă de cca 2,1 km, în linie dreaptă;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 171/08.06.2016 eliberat de Primăria Municipiului Caransebeș, judeţul Caraş–Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 3. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 4. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 5. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 6. Solicitarea revizuirii autorizaţiei de mediu la finalizarea proiectului.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 

CARMEN SORESCU

 

 ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Narcisa PÎNZARIU 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL CARANSEBEȘ prin Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare, cu sediul în municipiul Caransebeș, strada Teiușului, nr. 24, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7028 din 27.1.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.01.2017, că proiectul:

 

„Realizare puț forat”

propus a fi în municipiul Caransebeș, Zona Teiuș, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2. litera d) iii) – foraje pentru alimentarea cu apă;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă la executarea unui foraj de alimentare cu apă cu adâncimea de 150,0 metri pentru alimentarea cu apă a Cartierului Valea Cenchii, a celor 466 locuitori actuali și pentru creșterea în perspectivă a numărului populației cu circa 170 locuitori;
 • suprafața totală a terenului este de 1032,5 mp.
 • utilităţi:
 • apa potabilă: nu este cazul.
 • apele uzate menajere rezultate de la organizarea de șantier vor fi colectate în bazine vidanjabile.
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică de alimentare a municipiului Caransebeș.

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire: deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare, de către firme autorizate; se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar (deșeurile nepericuloase);
 • la funcţionare: deșeuri menajere şi asimilabile, colectate pe categorii şi predate la firme autorizate şi la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea.

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 • în timpul exploatării:   –

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr. 271/04.10.2016 eliberat de Primăria Municipiului Caransebeș, terenul este amplasat în UTR 15, fiind identificat la C.F. 2325, nr.topo 512.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
 • impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar:
  • la est: ROSCI0385 Râul Timiş între Rusca şi Prisaca, aflat la o distanță de cca 3,2 km, în linie dreaptă;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 271/04.10.2016 eliberat de Primăria Municipiului Caransebeș, judeţul Caraş–Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 3. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 4. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 5. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 

CARMEN SORESCU

 

 ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Narcisa PÎNZARIU 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xx din xx.02.2017

....

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Sasca Montană, cu sediul în localitatea Sasca Montană, str. Principală, nr. 375-376, jud. Caraș-Severin, prin primar Ion POPLICEAN, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 1990/29.03.2016,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Caraş Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.02.2017, că proiectul „Modernizare drum  comunal DC 54 și străzi în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin – faza D.A.L.I.”  propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Sasca Montană, în intravilanul localițăților Sasca Montană, Sasca Română, Slatina Nera, Potoc, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. lit.a – Orice modificări sau extinderi , altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului;

    b) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 445/2009:

 

    1. Caracteristicile proiectelor

    a) mărimea proiectului:

 

Proiectul este de interes local şi se referă la lucrări de modernizarea unei porțiuni din drumul communal DC 54  cuprinsă între km 1+431 – km 2+000 și 18 străzi situate în localitățile Sasca Montană, Sasca Română, Slatina Nera, Potoc, traseul proiectat fiind în lungime totală de  5,891 km.

Lungimile pe localități, pentru fiecare strada sunt:

Localitatea Sasca Romană:

 • tronson drum comunal:     L = 569,00 m;
 • strada La Italianul:              L = 272,00 m;
 • strada Spre Obârşie:          L = 373,00 m;
 • strada Spre Mocşandra:    L = 522,00 m;
 • strada Cotonul din Vale:   L = 405,00 m;
 • strada Turcoane:                 L = 178,00 m;
 • strada Bisericii:                    L = 297,00 m;
 • strada Lac:                           L = 126,00 m;
 • strada Spre Cimitir:             L = 452,00 m;

Localitatea Slatina Nera:

 • strada Centrală:L = 113,00 m;
 • strada Fabric:L = 263,00 m;
 • strada Surleşti Tronson1 :             L = 241,00 m;
 • strada Surleşti Tronson 2:             L = 334,00 m;
 • strada Surleşti Tronson 3:             L = 65,00 m;
 • strada Intrarea în Sat:                    L = 455,00 m;
 • strada Spre Spitalul Nera:             L = 592,00 m.

Localitatea Sasca Montană:

 • strada Cimitirul:                   L = 107,00 m;
 • strada de Jos:                      L = 287,00 m.

Localitatea Potoc :

 • strada Ion Popa:                  L = 240,00 m.

Toate lucrările se vor executa pe traseul existent nefiind necesare lucrări de exproprieri, demolări sau devieri de reţele tehnico-edilitare.

Elementele geometrice ale străzilor în profil transversal sunt următoarele:

- platforma       4,50…7,00 m;

- partea carosabilă      3,50…5,50 m;

- acostamente             2 x 0,75 m și 2 x 0,50 m;

- panta transversală a părţii carosabile unică   2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor      4,0 %.

Structură rutieră:

Strada Spre Spitalul Nera  km 0+000 – 0+592 loc. Slatina Nera.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată; - 25 cm strat inferior de fundaţie din balast peste zestrea existentă.  Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostame

Strada Intrarea în Sat  km 0+000 – 0 +455 loc. Slatina Nera.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată; - 25 … 30 cm pietruire existent; Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostamente.

Strada Cotonul din Vale km 0+000 – 0+405 loc. Sasca Română;

Strada Turcoane km 0+000 – 0+178 loc. Sasca Română;

Strada Surleşti Tronson 2 km 0+000 – 0+334 loc. Slatina Nera-prevăzut zid de sprijin din beton cu înălțimea elevației de 2,5 m

Strada Fabric km 0+000 – 0+263 loc. Slatina Nera prevăzut zid de sprijin din beton cu înălțimea elevației de 1,2m

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată; - 25 cm strat inferior de fundaţie; Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostamente.

Strada La Italianul  km 0+000 – km 0+272 loc. Sasca Română;

Strada Spre Obârşie  km 0+000 – km 0+373 loc. Sasca Română;

Strada Surleşti Tronson 1 km 0+000 – km 0+241 loc. Slatina Nera

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 6 cm preluare denivelări cu piatră spartă sort 25 - 40; - 35 … 45 cm pietruire existentă.;Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostamente.

Strada Spre Mocşandra km 0+000 – km 0+522 loc. Sasca Română;

Strada Bisericii km 0+000 – km 0+297 loc. Sasca Română.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 15 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată; - 25 … 35 cm pietruire existent; Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostamente.

Strada Centrală km 0+000 – km 0+113 loc. Slatina Nera.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 15 cm strat superior de fundaţie reciclat în situ cu ciment şi bitum spumat cu adaos de material granular; - 35 … 40 cm pietruire existentă.; Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostamente.

Drum comunal DC 54 km 1+431 – km 2+000 loc. Sasca Română.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 15 cm strat superior de fundaţie reciclat în situ cu ciment şi bitum spumat cu adaos de material granular; - 35 … 40 cm pietruire existent; Pantă sub formă de acoperiş de 2,5%  parte carosabilă şi 4% acostamente

Strada Cimitirului km 0+000 – km 0+107 loc. Sasca Montană;

Strada Ion Popa km 0+000 – km 0+240 loc. Potoc.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 15 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată; - 25 … 35 cm pietruire existentă.  Pantă unică de 2,5% spre dreapta  şi 4% acostamente.

Strada De Jos km 0+000 – km 0+287 loc. Sasca Montană.

 • 6 cm strat de uzură din B.A.16; - 6 cm preluare denivelări cu piatră spartă sort 25 - 40; - 35 … 45 cm pietruire existent;Pantă unică de 2,5% spre dreapta  şi 4% acostamente.

Pe toată lungimea străzilor proiectate acostamentele vor fi realizate din deşeuri de carieră.

Scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabilă este asigurată prin panta de 2,5% în profil transversal, iar în lungul traseelor străzilor aceasta este preluată şi evacuată de şanţurile proiectate şi  reprofilate, şanţurile şi rigolele proiectate din beton de ciment C25/30 pe o lungime de 5 808m (şanţuri protejate cu beton de ciment), 113 m (rigole protejate cu beton de ciment),  1 338 m (rigole carosabile), 219 m (şanţuri pereate cu pereu din piatră brută) şi 50 m (rigole de platformă).

Pentru asigurarea unei scurgeri optime a apelor prin descărcare transversală a străzilor au fost proiectate 2 podeţe tubulare din PEHD Ф =0.40 m, B=4,50 m, 10 podeţe tubulare din PEHD Ф =0.40 m, B=6,00 m,  1 podeţ tubular din PEHD Ф =0.60 m, B=6,00 m, 4 podeţe tubulare din PEHD Ф =0.60 m, B=7,00 m. La podeţele existente, care sunt în stare bună s-au prevăzut reparaţii.

Aducerea la cotă a acceselor la proprietăţi se va face pe o lăţime de 2,00 m şi o lungime de 4,0 m.

Racordurile cu străzile laterale, în număr de 20 buc, se vor amenaja pe o lungime de 15 m şi o lăţime a părţii carosabile de 3,50 m.

Sunt proiectate 2 platforme de încrucişare pe ambele părţi, acolo unde spaţiul permite realizarea acestora. Staţiile de încrucişare s-au proiectat cu lungimea de 15,00 m, cu lăţimea de 2,50 m şi cu pene de racordare de 5,00.  În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pentru completarea semnalizării pe verticală a fost prevăzută amplasarea unui număr de 31 indicatoare.

 Materiile prime utilizate: mixtură asfaltică tip B.A. 16, având o cantitate de 4.286 t; - balast, având o cantitate de 3.745 mc; - piatră spartă având o cantitate de 4.537 mc; - beton de ciment, având o cantitate de 2.373 mc; - deșeu de carieră, având o cantitate de 1.475 t;

Terenul ce urmează a fi ocupat în urma lucrărilor de modernizare a sectoarelor de străzi și a drumului comunal are o suprafaţă de cca. 38.500 m2.

Organizarea de șantier – pe terenul aferent pe care se va organiza şantierul se vor amplasa  următoarele obiecte provizorii: – magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule  (lopeţi, răngi, târnăcoape) ; – tablou electric; – stalpi de iluminat; – punct PSI; – platou depozitare materiale; – containere de deşeuri.

Utilităţi:

alimentare cu apa potabilă:  nu e cazul.

ape uzate menajere: nu e cazul.

alimentare cu energie electrică: nu este cazul

energie termică pentru încălzire şi preparare apă menajeră: nu e cazul.

    b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

    c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

    d) producţia de deşeuri:

deşeurile generate în perioda de realizare a lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii de drum sunt reduse cantitativ şi se încadrează în categoria deşeurilor valorificabile;

la faza de realizare a lucrărilor: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus).

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

    2. Localizarea proiectelor

   Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 4/14.03.2016, emis de Primăria Comunei Sasca Montană, terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Sasca Montană, intravilanul localițăților Sasca Montană, Sasca Română, Slatina Nera, Potoc, jud. Caraş-Severin, proprietatea comunei, domeniul public de interes local.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede – nu este cazul;

    b) zonele costiere – nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

    h) ariile dens populate – nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului:

impact local, limitat la amplasament, cu afectarea minimă a locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului.

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului:

impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

    d) probabilitatea impactului:

minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;impact pozitiv după finalizare.   

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, distanța față de cea mai apropiată arie protejată……

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism  nr.      4/14.03.2016, emis de Primăria Comunei Sasca Montană.
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia  calităţii apelor şi protecţia obiectivelor cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică.
 4. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea Ordinului nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor;
 6. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 7. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 8. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 9. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală.
 10. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 11. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 12. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
  1. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
  2. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor    ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

 

 Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de xx.xx.2017 în ziarul .........................................., nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

   

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    

DIRECTOR EXECUTIV

  Carmen SORESCU

  

 

 

     Şef serviciu, Ing. Marius VODIȚĂ

 

     Întocmit, ing. Liliana CONSTANTIN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ȚIMONEA MIHAI, cu domiciliul în municipiul Caransebeș, strada Cloșca nr. 3, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4898 din 22.07.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2016 și a completărilor ulterioare înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 341 din data de 17.01.2017, că proiectul:

 

„Realizare imobil în regim S+P+1E+2E parțial cu maxim 10 parcări la subsol și spații comerciale la parter și locuințe și/sau birouri la etaj 1 și etaj 2 parțial”

propus a fi în municipiul Caransebeș, strada Libertății, nr. 13, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. litera b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă construirea unui imobil în regim S+P+1E+2E parțial cu maxim 10 parcări la subsol și spații comerciale la parter și locuințe și/sau birouri la etaj 1 și etaj 2 parțial;
 • amplasamentul, înscris în C.F. nr. 38783, este situat în municipiul Caransebes, încadrat în UTR1 - zonă de protecție față de obiective cu valoare de patrimoniu, este adiacent la două străzi: Libertății și str. Poștei (Căpitan Iancu Temeș.)
 • suprafața totală a terenului este de 1.270 mp, în intravilanul localității Caransebeș și prevede următoarea echipare edilitară: arie construită la sol – 714,80 mp, suprafață desfășurată – 2.475 mp, arie suprafață circulații auto, alei pietonale – 285,20 mp; zone verzi – 270 mp.
 • Construcția propusă, clădire cu funcţiune mixtă, majoritară de locuire 71%, prevede:
  • subsol (suprafața construită  - 599,50 mp, suprafața utilă – 531,70 mp) se va realiza: un parcaj pentru 10 autoturisme, destinat apartamentelor de la etajul 1 şi 2 parțial, accesibil din curte prin intermediul unui elevator de autoturisme; spațiu pentru cărucioare, biciclete și un adapost ALA;
  • parter (suprafața construită  - 714,80 mp, suprafața utilă – 556,65 mp) va fi compus din: 5 unități cu funcțiuni publice de tip spații comerciale, fiecare unitate având holuri de acces, unde sunt montate centralele termice, cu grupurile sanitare aferente; spațiu tehnic pentru tablou general electric; spațiu lift auto;
  • etajul 1 (suprafața construită  - 714,80 mp, suprafața utilă – 571,30 mp) va fi compus din: 2 apartamente formate din 3 camere, o bucătărie, 2 băi și spații de circulație; 2 apartamente formate din 2 camere, o bucătărie, o baie și spatii de circulație; 3 unități de birouri formate din 2 încăperi cu birouri, un oficiu, un grup sanitar și spații de circulație; hol comun, casa scării;
  • etajul 2 retras (suprafața construită  - 446,50 mp, suprafața utilă – 360,25 mp) va fi compus din: 1 apartament format din 4 camere, o bucătărie, 2 băi și spații de circulatie; 1 apartament format din 3 camere, o bucătărie, 2 băi și spații de circulație; 1 apartament format din 2 camere, o bucătărie/oficiu, o baie și spații de circulație; 1 apartament format dintr-o cameră, o bucătărie, o baie și hol; hol comun, casa scării – 2 accese;
  • partea de terasa spre cele doua străzi, Libertății și Căpitan Iancu Nemeș, cu o suprafata de 232,809 mp, va fi de tip terasă grădină amenajată ambiental cu gazon, arbuști și flori, ochiuri de apă, pergole și spații pavate.
 • utilităţi:
 • alimentarea cu apă – racordare la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Caransebeș prin intermediul unei extinderi de reţea propusă pe strada Căpitan Iancu Temeş.
 • apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul rețelei de canalizare menajeră și evacuate în colectorul menajer stradal existenta, prin cămin de racord la canal (CR) propus a se monta pe domeniul public (în trotuar, pe strada Libertății);
 • apele pluviale provenite de pe suprafaţa acoperişului tip terasa al clădirii, vor fi colectate şi evacuate separat de canalizarea menajeră printr-un sistem de receptori de terasă şi coloane interioare cu evacuare la teren în sistemul de colectare ape pluviale pe strada Libertății şi rigole deschise pe strada Căpitan Iancu Temeş;
 • încălzirea apartamentelor și a spațiilor comerciale: se va realiza prin montarea de microcentrale termice automatizate în fiecare apartament și spațiu comercial, în condensaţie, funcționând pe combustibil gaz metan, Q= 24 kW;
 • alimentarea cu gaz: asigurată prin racord la reţeaua publică de distribuție gaze naturale a municipiului Caransebeș;  
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică de alimentare a municipiului Caransebeș.

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire: deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare, de către firme autorizate; se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar pe o platforma betonată (deșeurile nepericuloase);
 • la funcţionare: deșeuri menajere şi asimilabile, colectate pe categorii şi predate la firme autorizate şi la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea.

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 • în timpul exploatării: noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot din trafic (redus);

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr. 128/09.05.2016 eliberat de Primăria Municipiului caransebeș, terenul este amplasat în intravilanul localității în UTR 1 – zonă de protecție față de obiectivele cu valoare de patrimoniu, conform prevederilor PUG și RLU, având folosința actuală de ”curți, construcții”.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
 • impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar:
  • la sud: ROSCI0385 Râul Timiş între Rusca şi Prisaca, fiind situată la o distanţă de cca 1,3 km, în linie dreaptă;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 128/09.05.2016 eliberat de Primăria Municipiului Caransebeș, judeţul Caraş–Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 3. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 4. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 5. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 

CARMEN SORESCU

 

 ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Narcisa PÎNZARIU 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                                                  PROIECT

                                                                                                                 

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA VERMEȘ, cu sediul în localitatea Vermeș, nr.152, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 61 din data de 04.01.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.02.2017 , că proiectul  „Refacere și modernizare străzi calamitate în comuna Vermeș” propus a fi amplasat pe raza localităților Vermeș și Ersig, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și se referă la refacerea și modernizarea a trei străzi (în lungime totală de 2,35 km) afectate de calamități în comuna Vermeș, satele: Vermeș - două străzi în lungime de 1,55 km și Ersig - o stradă în lungime de 0,80 km.

În localitatea Vermeș:

- pe strada Muraru în lungime de 800 m și pe strada Samos în lungime de 750 m. Refcerea constă în aplicarea următoarelor straturi rutiere:

- balast cu grosimea de 30 cm;

- piatră spartă cu grosimea de 20 cm;

- strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 cu grosimea de 6 cm;

   Caracteristici străzi:

 • lățime parte carosabilă:4,00 m și 3,00 m (str. Samos);
 • lățime acostamente: 2x0,50 m;
 • podețe tubulare de acces Dn 400: 10 + 10 buc.;
 • podețe tubulare Dn 600 m: 2+3 buc. (str. Samos);
 • marcaje longitudinale: 1,6 km, pentru fiecare stradă;
 • marcaje transversale: 30 mp, pentru fiecare stradă;
 • indicatoare rutiere: 2 buc., pentru fiecare stradă;

În localitatea Ersig: strada Sivale, în lungime de 800 m:

    Caracteristici:

 • lățime parte carosabilă 3,00 m;
 • lățime acostamente: 2x0,50 m;
 • lungime sanț pereat: 800 m;
 • podețe tubulare de acces Dn 400: 10 buc.;
 • podețe tubulare Dn 600 m: 3 buc.;
 • marcaje longitudinale: 1,6 km;
 • marcaje transversale: 30 mp;
 • indicatoare rutiere: 2 buc.;

Straturi rutiere aplicate:

 •  balast cu grosimea de 30 cm,
 •  piatră spartă cu grosimea de 20 cm
 •  strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 cu grosimea de 6 cm;

 Materii prime utilizate:

- balast: 2488 mc;

- piatră spartă: 2352 mc;

- beton asfaltic BAPC 16: 868,6 tone.

   ▪ utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare: pământ și pietre - aprox. 20 tone; beton rezultat de la demolarea podețelor degradate, eliminat/valorificat prin societăți autorizate.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr. 250/14.11.2016, emis de C.J. Caraș-Severin, regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Vermeș, în intravilanul loc.Vermeș și în intravilanul și extravilanul loc. Ersig, domeniu public de interes local; regimul economic: folosința actuală: rețea stradală a localității destinată circulației rutiere și echipării edilitare.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit, fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                                                  PROIECT

                                                                                                                 

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VERMEȘ, cu sediul în localitatea Vermeș, nr.152, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 62 din data de 04.01.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.02.2017 , că proiectul  „Lucrări de refacere drum comunal calamitat DC 87 Vermeș-Valeapai” propus a fi amplasat pe raza localității Vermeș, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și se constă în refacerea drumului comunal DC 87, în lungime totală de 2,7 km, afectat de calamități.

Refcerea constă în aplicarea următoarelor straturi rutiere:

- balast cu grosimea de 10 cm;

- piatră spartă cu grosimea de 20 cm;

- strat de uzură din beton asfaltic BAPC 20 cu grosimea de 5 cm;

- strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 cu grosimea de 4 cm.

    Caracteristici drum:

 • lățime parte carosabilă 4,00 m;
 • lățime acostamente: 2x0,50 m;
 • lungime sanț pereat: 1000 m;
 • lungime sanț nepereat: 1700 m;
 • podețe tubulare de acces Dn 400: 20 buc.;
 • podețe tubulare Dn 600 m: 9 buc.;
 • podeț dalat Lo=2 m: 1 buc.;
 • podeț dalat Lo=4 m: 1 buc.;
 • marcaje longitudinale: 5,4 km;
 • marcaje transversale: 60 mp;
 • indicatoare rutiere: 5 buc.;

Materii prime utilizate:

- balast: 2457 mc;

- piatră spartă: 4445 mc;

- beton asfaltic BAPC 16: 116,7 tone;

- beton asfaltic BAPC 20: 1556,3 tone.

   ▪ utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare: pământ și pietre - aprox. 30 tone; beton rezultat de la demolarea podețelor degradate, eliminat/valorificat prin societăți autorizate.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr. 254/16.11.2016, emis de C.J. Caraș-Severin, regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Vermeș, în intravilanul și în afara intravilanului loc.Vermeș, domeniu public de interes local DC 87; regimul economic: folosința actuală: cale de circulație rutieră, DC 87 în intravilanul și în afara intravilanului loc.Vermeș, stradzi destinate circulației rutiere și echipării edilitare.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit, fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                                                  PROIECT

                                                                                                                 

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LOMPREP S.R.L. prin Lungu Oprița, cu sediul în Oțelu Roșu, str. Revoluției, nr.206, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 22 din data de 03.01.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.02.2017 , că proiectul  „Renovare vilă, etajare parțială și extindere cu unități de cazare” propus a fi amplasat în localitatea Oțelu Roșu, str. Revoluției, nr.164, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Prezentul proiect propune:

- etajarea parțială a construcției existente, cu destinația de spații de cazare; se estimează 50 locuri de cazare;

- modificarea parțială a acoperișului în sistem șarpantă de lemn cu învelitoare de țiglă ceramică;

- construcția unui corp de clădire în regim P+1E - în partea de N-E cu destinația de spații de cazare la etaj;

- renovarea și modernizarea spațiilor de cazare și a anexelor aferente (camera tehnică, oficiu, casa scării) în regim P+E, suprafața totală= 441,58 mp;

 Spații propuse: nouă camere (S utilă= 150,73 mp), cameră tehnică, cameră frig, grupuri sanitare, hol, recepție;

Bilant teritorial - Ac finală: 1412 mp, Adesf. finală: 3088,82 mp, POT final: 80%, CUT final: 1,76.

Soluții constructive și de finisaj:

 • sistem constructiv: zidărie portantă cu stâlpi de beton;
 • închideri exterioare și compartimentări interioare: materiale BCA cu grosimea 20 - 30 cm;
 • finisaje interioare și exterioare;
 • acoperișul și învelitoarea: în pante, din țigle ceramice;

   ▪ utilităţi: 

   - apă: racord la rețeaua urbană;

   - ape uzate menajere: racord la rețeaua de canalizare urbană;

   - energie electrică: racord la rețeaua urbană;   

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de renovare și extindere sunt: pământ-aprox. 3 tone, deșeuri rezultate din amenajări interioare – aprox. 200 kg, sunt eliminate prin serviciile Primăriei Oțelu Roșu;

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de renovare și extindere;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr. 60/22.12.2016, emis de Orașul Oțelu Roșu, regimul juridic: imobilul este situat în intravilanul orașului Oțelu Roșu, în proprietatea beneficiarului; regimul economic: teren intravilan cu destinația de curți construcții.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor de renovare și extindere.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada de renovare și extindere.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de renovare și extindere.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

                       

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xx din 01.01.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CICLOVA ROMANA, cu sediul în localitatea Ciclova Română, str. Principală, nr. 203, prin primar Percea Gheorghe, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 5470/22.09.2015,  în baza:

 1. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 2. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Caraş Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.12.2016 și a completărilor depuse ulterior, că proiectul „Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română” propus a fi amplasat în localitatea Ciclova Română, județul Caraș-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului.  

    Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. lit. b - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto; și la pct. 11. lit. c - staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

     b)justificreaa în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

Proiectul este de interes local şi se referă la canalizarea menajeră a localităţii Ciclova Română și construirea unei stații de epurare în localitatea Ciclova Română, unde la momentul actual nu există sistem de canalizare menajeră; investiția propusă se va realiza în intravilanul și extravilanul localității Ciclova Română, în totalitate pe domeniul public; Localitatea Ciclova Română dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă.

 

Lucrări propuse:

Sistemul de canalizare menajeră va fi compus din:

 1. Rețea de canalizare menajeră: L= 11992 m, din tuburi PVC, Ø 200÷400 mm;
 2. Cămine de vizitare, amplasate din 40 m în 40 m, în punctele de schimbare a direcției terenului și de racord, prin intermediul cărora se preiau apele uzate;
 3. 4 stații de pompare cu cheson, semiîngropate, pentru pomparea apelor spre stația de epurare;
 4. Stația de epurare mecano-biologică monobloc, dimensionată pentru Quz zi max=210m3/zi (2,43 l/s) și 1575 locuitori echivalenți, amplasată pe domeniul piblic al comunei Ciclova Română, adiacent DJ 571J care face legătura cu localitatea Ilidia, la aproximativ 152 m de ultima locuință, pe malul stâng al pârâului Ciclova; stația de epurare cuprinde: treaptă mecanică, treaptă biologică, traptă chimică, tratarea nămolului;
 5. Conducta de legătură între stația de epurare și gura de vărsare a apei epurate în pârâul Vraniu  va avea următoarele caracteristici:990 m refulare de la stația de pompare ape epurate, în ampriza DJ 571C Ciclova Română-Ilidia; 382 m canalizare menajeră ape epurate tranzitate din vârful pantei până la gura de vărsare Dn 250mm, montată în ampriza DJ 571C Ciclova Română-Ilidia până la gura de vărdare Vraniu

Suprafața de teren ocupată este: definitiv 1241mp, temporar 11992 mp.

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: sol vegetal decapat, material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului       

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 10/07.07.2016, eliberat de Primaria comunei Ciclova Română,  terenul se află amplasat în intravilanul și extravilanul localității Ciclova Română, domeniu public;

Folosinţa actuală: circulație publică și lucrări edilitare de folosință publică, teren agricol – stația de epurare

 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:nu este cazul

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, distanța față de cea mai apropiată arie naturala protejată, ROSPA 0020 Cheile Nerei Beușnița, fiind de 0,002 km în zona gura de vărsare Vraniu.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 10/07.07.2016, eliberat de Primaria comunei Ciclova Română;
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 81/12.10.2016 emis de Administrația națională Apele Române administrația Bazinală de apa Banat;
 4. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Acordului prealabil emis de Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin;
 5. Realizarea investiţiei cu respectarea clauzelor impuse prin notificarea Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin;
 6. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 7. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 8. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 9. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 10. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 11. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 12. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 13. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor, în vederea verificării condiţiilor de realizare a proiectului stabilite prin prezenta decizie.
 14. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a obiectivului.
 15. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

   

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    

 

DIRECTOR EXECUTIV

  Carmen SORESCU

                                                         

      

 

 

     Şef serviciu avize, Acorduri, Autorizații

     ing. Marius VODIȚĂ

 

     Întocmit, ing. Liliana CONSTANTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC RESTAURANT CĂRNĂREASA-BREBU SRL, cu sediul în comuna Brebu, sat Brebu, DN58, nr.270, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5157 din data de 03.08.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.09.2016 şi a completărilor depuse sub nr. 8102 din data de 19.12.2016, că proiectul:

 

,,Extindere clădire și adăugare funcțiune cazare, Restaurant Cărnăreasa-Brebu, pentru intrare în legalitate,,

 

  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Brebu, sat Brebu, DN58, nr.270, C.F. nr.30118, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul propune mărirea capacității sălii de restaurant și adăugarea la funcțiunea existentă de alimentație publică, și pe cea de cazare. Pentru aceasta clădirea se va extinde și în plan orizontal cît și în plan vertical.

    Astfel, la nivelul parterului – pe o suprafață ocupată înainte de terasa acoperită – închide clădirea perimetral, rezultând o suprafață construită totală, la parter de 24,85m x 18,75m = 466mp. Suprfața rezultată urmează a se compartimenta în vederea obținerii unei capacități mai mari a restaurantului, dar și pentru asigurarea funcțiunilor conexe acestuia.

    Pentru activitatea de cazare, aceasta se va desfășura la etaj, realizându-se ca extindere pe verticală, pe toată suprafața construită a parterului. Acoperișul a fost realizat încât să permită executarea spațiilor de cazare la etaj, fără a interveni la structura de rezistență a șarpantei ci doar la nivelul închiderilor. În acst sens șarpanta a fost concepută având geometria în două ape, cu pante frânte spre margini. În spațiul de sub șarpantă, prin compartimentarea și închiderea perimetrală a zonei, se vor executa camera de locuit, fiecare cameră fiind dotată cu baie proprie.

Asigurarea utilităţilor se vor realiza astfel:

     - energia electrică – se va asigura prin branșament la rețelele de energie electrică existentă în zonă;

     - alimentarea cu apă  – se va executa dintr-un foraj Hmax=80m, Ø=125mm, Q=6mc/h. Forajul se va echipa cu electropompă submersibilă, rețeaua de aducțiune a apei se va realiza din tuburi PEHD de diametre variind între Ø 63 mm și Ø 24 mm;

     - apele uzate menajere  provenite de la grupurile sanitare se evacuează în bazinul vidanjabil existent, realizat din beton armat, cu trei compartimente de decantare având dimesiunile de 3x6x2=16m3.

     - apele uzate provenite de la bucătărie se vor trece mai întâi prin separatorul de grăsimi, iar apoi se vor conduce la bazinul vidanjabil din care, surplusul parțial epurat se va evacua în emisar.

     - apele pluviale se colectează prin jgheaburi și burlane și sunt deversate liber, pe terenul sistematizat astfel încât ele să fie dirijate pe pante spre zonele verzi, iar de pe acestea spre emisarul din vecinătate.

  - încălzirea se realizează cu corpuri de încălzire statice (radiatoare de oțel tip 22/23, H=300 – 600 mm, L=400 – 1800mm).

  - apa caldă pentru încălzire se realizează prin intermediul unui cazan de încălzire funcționând pe principiul gazeificării având P=100kW.

  - apa caldă menajeră se realizează prin intermediul unui boiler dublă sursă (apă caldă încălzire/energie electrică) având V=1000l.

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ Deșeurile generate pe amplasament în faza de execuție sunt:

 • Deșeuri menajere provenite din activitățile de cazare și restaurant. Se vor colecta în europubelă de 120l și se vor elimina prin serviciul public de salubrizare;
 • Deșeuri provenite din lucrările de construire, fasonarea grinzilor din lemn, așchii rumeguș, praf;
 • Deșeuri provenite din activitatea de construcții, moloz, bucăți ceramice, țiglă, resturi PVC;

Deșeurile din procesul de construire vor fi colectate selectiv. Deșeurile reciclabile, lemn, materiale plastice, metal, etc. Se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare. Amestecurile de beton, cărămizi sau materiale ceramice, materiale de construcție pe bază de gips se vor precolecta în containere de capacitate 2mc și transportate către locul indicat de operatorul de salubritate.

▪ Lucrări necesare organizării de șantier:

     Materialele necesare execuției lucrărilor se vor aduce în cantități zilnice necesare, punerea în operă făcându-se imediat. Nu se depozita materiale pe amplasament.

     Depozitarea temporară a materialelor necesare se va realiza pe o platformă ce va fi amenajată în zona parcării propuse.

     Nu se vor realiza construcții provizorii în cadrul oragnizării de șantier.

     Singurele masuri vor fi: împrejmuirea perimetrală a terenului, amenajarea platformei pentru depozitarea temporară a materialelor și a solului vegetal dizlocat din săpăturile de fundații, realizarea puțului de alimentare cu apă și montarea unui grup sanitar ecologic pentru muncitori.

▪ Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției:

    După realizarea construcțiilor, terenul va fi curățat de eventualele resturi de materiale de construcții și se va împrăștia stratul vegetal decapat înaintea începerii execuției lucrărilor. Terenul va fi tasat și nivelat și se vor face înierbări și plantări de arbuști ornamentali.

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 8/19.07.2016,  regimul juridic al terenului  este teren proprietate privată situat in extravilanul localității Brebu, teren proprietate particulară.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 4800 m de Locul Fosilifer de la Zorlențu Mare și cca. 4500 m de Locul Fosilifer de la Apadia .

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 8/19.07.2016 eliberat de Primăria Comunei Brebu.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor din Avizul de Gospodărire a Apelor nr. ABAB -222/09.12.2016 eliberat de Administrația Bazinală de Apă Banat.
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 9. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 10. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 11. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a obiectivului.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea, compactarea terenului şi transportul pământului excedentar.

 

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

  ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

 

 

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC LOMPREP SRL, cu domiciliul în Oțelu Roșu, strada Revoluției, nr.164, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7468 din data de 16.11.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.01.2017, că proiectul:

 

„Etajare parțială, modificare parțială acoperiș, restaurant și extindere imobil pe două corpuri”

propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Oțelu Roșu, strada Revoluției, nr.164, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă la etajarea parțială cu destinația de spații  de cazare, modificarea parțială a acoperișului și extinderea clădirii pe două părți cu scopul de a mări spațiul destinat evenimentelor și cu destinația de spații de cazare ;
 • se dorește realizarea unei terase deschise la parter;
 • suprafața totală ce urmează să fie construită va fi de 707,51 mp;
 • utilităţi:
 • apa potabilă: asigurată de la rețeaua publică;
 • apele uzate menajere se vor evacua în rețeaua de canalizare ;
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică a localităţii Oțelu Roșu.                      

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire:deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare;
 • la funcţionare:transportul deșeurilor  va fi realizat de către societatea locală de salubritate;

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport;

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr.55/18.10.2016 eliberat de Primăria orașului Oțelu Roșu, terenul este amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Oțelu Roșu, în intravilan.                                                                            
 •  2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar: ROSCI219 Rusca Montană-7 km și ROSCI0126 Munții Țarcu-8 km;
 • Condiţiile de realizare a proiectului:
 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 55/18.10.2016 eliberat de Primăria orașului Oțelu Roșu, judeţul Caraş–Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 3. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 4. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 5. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform  prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

 ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Bogdana LAIEȘ

 PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  PLAST LASGO SRL, cu domiciliul în Bocșa, strada Carpați, nr.5, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7674 din data de 28.11.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.01.2017, că proiectul:

 

„Extindere hală depozitare”

propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Bocșa, strada Carpați, nr.5, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă la construirea unor spații destinate activitățiilor de depozitare a sticlei. Aceste spații sunt organizate în extinderea halei existente;
 • se dorește realizarea unei închideri uscate cu acces facil, avînd în vedere legătura fluxului tehnologic ce urmează a fi îmbunătățit datorită închiderii propuse;
 • suprafața ocupată la sol crește cu 190 mp;
 • utilităţi:
 • apa potabilă: asigurată de la rețeaua publică;
 • apele uzate menajere se vor evacua în rețeaua de canalizare ;
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică a localităţii Bocșa.                      

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire: deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare;
 • la funcţionare:transportul deșeurilor  va fi realizat de către societatea locală de salubritate;

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport;

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr.32/18.04.2016 eliberat de Primăria orașului Bocșa, terenul este amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Bocșa, în intravilan.                                                                            
 •  2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar: la sud: Parcul Național Semenic – Cheile, ROSCI0226 Semenic – Cheile Carașului și ROSPA0086 Munții Semenic – Cheile Carașului, aflate la o distanță de cca 21 km, în linie dreaptă;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 32/18.04.2016 eliberat de Primăria orașului Bocșa, judeţul Caraş–Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 3. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 4. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 5. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform  prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

 ŞEF SERVICIU AVIZE,

     ACORDURI, AUTORIZAŢII

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Bogdana LAIEȘ


Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului