Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte decizii incadrare 2017 - I

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BERZOVIA, cu sediul în localitatea Berzovia, str. Revoluția din Decembrie, nr.123, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5710 din data de 06.09.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.10.2017 , că proiectul  „Realizare sistem de canalizare în localitatea Gherteniș, comuna Berzovia, jud. Caraș-Severin” propus a fi amplasat pe raza localității Șoșdea, comuna Berzovia, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 10.lit. b) Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și se referă la colectarea apelor uzate menajere de pe vatra localității Gherteniș, realizarea a 395 racorduri la rețea și tranzitarea apelor spre stația de epurare existentă în localitatea Berzovia.

 În prezent, localitatea Gherteniș are o populație de 995 locuitori ( 350 gospodării), din care 486 (162 gospodării) branșați la rețeaua de alimentare cu apă

   Rețeua de canalizare  din interiorul localității Gherteniș urmărește trama stradală și se va realiza din tuburi PVC îngropate, din 50 m în 50 m; este echipată cu cămine de vizitare (265 buc.), de schimbare a direcției și de racord.  

Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră și a conductei de refulare este de 17.977 m; sunt 7 zone în care racordarea la sistem se face prin pompare.

Se vor realiza 395 de racorduri a  gospodăriilor la rețeaua de canalizare menajeră:130 racorduri  în cămine de canalizare și 265 racorduri în conducta de canalizare.

Conducta de refulare va subtraversa pârâul Fizeș la cca 1160 maval de podul de traversare aferent DN 58.

Debite caracteristice de ape uzate menajere ce vor fi evacuate la  stația de epurare a localității Berzovia: - Quz zi max.=144,53 mc/zi(1,67 l/sec);

 •  Quz zi med.=111,18 mc/zi(1,28 l/sec);

- Quz orar max.=17,43 mc/h(4,84 l/sec);

Suprafețe ocupate definitiv-286 mp, suprafețe ocupate temporar -17977 mp.

   ▪ utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de amplasare conducte de canalizare: pământ; resturi de materiale de construcție, eliminate prin societăți autorizate.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr. 246/05.09.2017, emis de C.J. Caraș-Severin, regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, în intravilanul și extravilanul  localității Gherteniș, domeniu public de interes local; regimul economic: folosința actuală: teren în trama stradală, destinat circulației și echipării tehnico-edilitare și teren agricol-extravilan.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane: executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, praf, etc.
 5. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit, fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără depozitarea deșeurilor rezultate, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă; fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Simona STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MĂURENI, cu sediul în localitatea Măureni, nr.371, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5549 din data de 31.08.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.02.2017 , că proiectul  „Refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 83 A Șoșdea-limită de județ Timiș, jud Caraș-Severin” propus a fi amplasat pe raza localității Măureni, sat Șoșdea, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și se referă la refacerea și modernizarea drumului comunal calamitat DC 83A între  km 7+165 și km 10+400 Șoșdea- limită jud. Timiș,  lungimea totală de 3,24 km.

   Caracteristici drum comunal:

 • lățime parte carosabilă: 4,00 m;
 • lățime acostamente: 2x0,50 m;
 • podețe tubulare de subtraversare, diametru 600 mm: 10 buc;
 • podețe tubulare de acces Dn 400: 30 buc.;
 • lungime șanțuri nepereate: 6329 m;
 •  platforme de încrucișare: 9 buc.(360 m);
 •  drumuri laterale: 10 buc. (600 m)
 • marcaje longitudinale: 9,72 km;
 • indicatoare rutiere: 5 buc.;

Straturi rutiere aplicate:

 •  balast cu grosimea de 10 cm;
 •  piatră spartă cu grosimea de 20 cm;
 •  beton asfaltic, două tipuri, cu grosimea 4 și 5 cm;

      Suprafețe:

 • carosabil: 14751 mp;
 • acostamente: 3235 mp;
 • șanțuri: 10126 mp;
 • drumuri laterale și platforme de încrucișare: 960 mp;
 •  suprafața construită: 29081 mp.

   ▪ utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare: pământ și pietre - aprox. 10 tone; beton rezultat de la demolarea podețelor degradate, eliminat/valorificat prin societăți autorizate.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr. 219/23.08.2017, emis de C.J. Caraș-Severin, regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Măureni, domeniu public de interes local; regimul economic: folosința actuală: cale de circulație a echipării echipării tehnico-edilitare.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit, fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Simona STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PĂLTINIȘ, cu sediul în comuna Păltiniș, sat Păltiniș, nr.125, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 341 din data de 19.01.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.09.2017, că proiectul:

 

,,Modernizare străzi în comuna Păltiniș, jud. Caraş-Severin,,

 

  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Păltiniș, sat Păltiniș. Cornuțel, Delinești, Rugi, jud. Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea unor străzi pe teritoriul administrativ al comunei Păltiniș;

▪ Străzile ce fac obiectul prezentului proiect sunt în număr de 15 și fac legătura între domiciliile și proprietățile locuitorilor din localitățile Păltiniș, Cornuțel, Delinești și Rugi cu drumul județean DJ587 și cu drumul național DN58. Lungimea totală a acestora este de 6279 m, fiind împărţite astfel:

   - Străzi în localitatea Delinești  : Strada 1 – L = 160 m

                                                    Strada 2 – L = 205 m

                                                    Strada 3 – L = 870 m

                                                    Strada 4 – L = 516 m

                                                    Strada 5 – L = 365 m

   - Străzi în localitatea Rugi:      Strada 1 – L = 288 m

                                                 Strada 5 – L = 200 m

   - Străzi în localitatea Cornuțel  : Strada 2 – L = 225 m

                                                    Strada 5 – L = 280 m

                                                    Strada Bisericii 1 – L = 1.050 m

                                                    Strada Bisericii 2 – L = 150 m

   - Străzi în localitatea Păltiniș  : Strada 1 – L = 450 m

                                                    Strada 5 – L = 650 m

                                                    Strada 6 – L = 330 m

                                                    Strada 7 – L = 120 m

                                                    Strada 8-1 – L = 362 m

                                                    Strada 8-2 – L = 58 m

▪ Structura rutieră aplicată:

 • 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip B.A.D.P.C. 20
 • 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16
 • 15 cm strat de piatră spartă amestec optimal
 • 25 cm strat de fundație din balast
 • Podețe tubulare ᴓ 400 mm din tuburi prefabricate cu lungimea de 5,00 m – 16 buc.

  ▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă potabilă, canalizare, energie electrică: nu este cazul

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ organizarea de șantier constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatră concasată). Aceste depozite se vor amenaja pe traseul drumului în zona intersecțiilor cu drumuri laterale, nefiind necesare amenajări de platforme speciale.

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 13/11.12.2015,  terenul este în intravilan, folosinţa actuală find rețea stradală destinată circulației rutiere și echipării tehnico-edilitare. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare, fiind străzi modernizate

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 2845 m de aria naturală protejată Râul Timiș între Rusca și Prisaca și la cca. 859 m de rezervaţia naturală Locul Fosilifer de la Delinești.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 13/11.12.2015 eliberat de Primăria Comunei Păltiniș.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin CATALINA

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de COMUNA LUNCAVIȚA, reprezentată de primar Velescu Nicolae Ion, cu sediul în comuna Luncavița, sat Luncavița, nr.43, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr. 5717 din data de 06.09.2017

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.09.2017 , că proiectul „Reabilitare DC 32 Verendin, jud. Caraș - Severin” propus a fi amplasat pe tereitoriul administrativ al comunei Luncavița, în intravilanul și extravilanul localității Verendin, proprietatea comunei, domeniul public de interes local, jud. Caraș – Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13 , litera  a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

 

Investiția constă în realizarea a două tronsoane ale drumului comunal DC32 :

Tronson 1 – DC32 Extravilan L1= 2850m;

Tronson 2 –DC32 Intravilan L2= 900m

Lungimea totală este de 3750m, localitatea Verendin, comuna Luncavița

 

 

 • Materii prime utilizate:
 •  
 • Tronson 1 – DC32 Extravilan L1= 2850m;

 Execuția plombelor cu beton asfaltic BADPC20 pe cca.40% din suprafață, execuția unui strat de legaătură din beton asfaltic BADPC20 cu grosimea de 6cm și a stratului de uzură din beton asfaltic BAPC16 cu grosimea de 4cm       

 • Tratarea burdușirilor : 4cm beton asfaltic BAPC16 ; 6cm beton asfaltic BADPC20; 20cm strat din piatră spartă; 30cm strat din balast

 

 • Tronson 2 –DC32 Intravilan L2= 900m

Execuția plombelor cu beton asfaltic BAPC16 pe cca.40%, pozarea geotextilului antifisură și execuția stratului de uzură din beton asfaltic BAPC16 cu grosimea de 6cm.

Pe acest tronson în paralel cu reabilitarea carosabilului, se vor efectua reparații la 3 podețe existente.

 • Se vor amenaja 9 buc. Drumuri laterale pe o lungime de 15m și o lățime de 4m, care vor avea o structură din : 15cm piatră spartă, 6cm beton asfaltic BADPC20 și 4cm beton asfaltic BA16.
 •  

Materiale înglobate în lucrare:

            - 376,2 mc balast

            - 250,80 mc piatră spartă

            - 2475,4 to beton asfaltic BADPC20

            - 2138,1 to beton asfaltic BAPC16

 • Siguranța circulației se va realiza prin montarea de parapeți de protective, se vor executa marcaje longitudinale, transversal și se vor monta indicatoare rutiere.

Utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

       b) cumularea cu alte proiecte:

       c) utilizarea resurselor naturale: –

       d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare : pământul de excavație va fi refolosit pe cât posibil ca umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de primărie.

Deșeurile rezultate constau în :

Pământ și pietre , cod 17 05 04 – aprox. 10to;

Beton, cod 17 01 01 – necuantificabil

Deșeurile rezultate în perioada lucrărilor de construcție se vor colecta în pubele de diferite capacități, amplasate în incinta șantierului și vor fi evacuate prin servicii specializate.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 230/31.08.2017, emis de Consiliul Județean Caraș - Severin, regimul juridic: terenul este situat în în intravilanul și extravilanul localității Verendin

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a) zonele umede: nu este cazul

        b) zonele costiere: nu e cazul

        c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

        d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

         e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

        f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

       g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

        h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

       i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

     a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

     b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

     c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

     d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

     e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea  prevederilor  Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 6. Organizarea de șantier:
 • Organizarea de șantier pentru acest proiect se propune a fi amplasată pe teritoriul administrative al comunei Luncavița și va ocupa o suprafață de aprox. 400mp.
 • Şantierul va fi îngrădit ..În perimetrul organizării se vor amplasa următoarele construcţii provizorii: 2 containere dotate cu grup sanitar; 1 pichet de intervenție PSI;  containere pentru gunoi menajer colectate selectiv;
 • Agregatele naturale (balastul, piatra spartă) nu se vor depozita provizoriu pe șantier, ci vor fi puse în operă odată cu aducerea lor pe șantier, realizându-se graficul de transport în corelare cu graficul de execuție.
 • Materialele de construcție excedentare sau cu deficiente se vor îndepărta de pe șantier şi se vor transporta în spaţii special amenajate în cadrul organizării de șantier, lăsând situl curat.
 • Se vor asigura condiţiile de depozitare în siguranţă a carburanţilor şi lubrifianţilor dacă se impune.
 • Platforma pentru staţionarea utilajelor şi autovehiculelor se va compacta cu materiale locale impermeabile şi se va împrejmui cu o bordură pentru evitarea răspândirii în zona adiacentă a eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi, uleiuri, alte lichide utilizate.
 • După finalizarea lucrărilor, organizarea de șantier se va dezafecta prin demontarea împrejmuirii, demontarea și transportul containerelor, curățirea locului de orice fel de deșeuri, refacerea zonelor verzi afectate prin lucrări specifice de scarificare și însămânțare. Deasemenea, se va realiza debranșarea de la utilități conform condițiilor impuse de fiecare deținător de utilități în parte. Toate aceste lucrări intră în sarcina Constructorului
 1. Pe perioda de exploatare a străzilor, curățenia și lucrările de întreținere curentă a acestora intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală al Primăriei Luncavița.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Titularul de proiect/executantul va notifica Administraţia Bazinală de Apă Banat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL REȘIȚA, cu sediul în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 422 din data de 22.01.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.09.2017, că proiectul:

 

,,Modernizare drum de acces și străzi în cartier Poiana Golului,,

 

  propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, cartier Poiana Golului, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea drumului de acces și a unor străzi în cartier Poiana Golului, lucrările fiind împărțite astfel:

   Modernizarea drumului de acces a fost propusă după cum urmează:

   - Sector 1 – km 0+000-km 0+394 ; L = 394 m, l=5,50 m

           - desfacerea bordurilor, frezarea asfaltului 6cm la carosabil și 3 cm la trotuare;

           - înlocuirea bordurilor, refacerea covoarelor asfaltice la trotuar și carosabil;

       - Sector 2 – km 0+394-km 0+699 ; L = 305 m, l=5,50 m

           - desfacerea bordurilor, săpături pentru fundația drumului, frezarea asfaltului la trotuare;

           - înlocuirea bordurilor, refacerea structurii rutiere 80% din suprafață, frezarea asfaltului de 20% din suprafață;

           - refacerea covorului asfaltic la trotuare și executarea structurii rutiere noi;

           - executarea șanțurilor noi și a reparațiilor la șanțurile existente;

   - Sector 3 – km 0+699-km 1+387 ; L = 688 m, l=5,00 m

           - executarea fundației rutiere noi pe 90% din suprafață ;

           - așterenerea straturilor asfaltice pe toată suprafața;

           - executarea zidurilor de sprijin noi, după desfacerea celor existente;

           - executarea șanțurilor noi și a reparațiilor la cele existente.

   Modernizarea străzilor a fost propusă după cum urmează:

       - Strada 1 – categoria III - colectoare ; L = 591 m, l=5,50 m

           - executarea săpăturilor pentru structura rutieră;

           - demolarea șanțurilor existente distruse;

           - montarea bordurilor;

           - executarea structurii rutiere;

           - executarea șanțurilor dreptunghiulare protejate;

           - executarea șanțurilor carosabile și acceselor spre proprietăți;

       - Strada 2 – 9 - secundare – categoria IV – deservire locală - cumulate ; L = 1.303 m, l=3,50 – 4,00 m

           - executarea săpăturilor pentru structura rutieră;

           - executare rigolă scafă axial străzii;

           - montarea bordurilor;

           - executarea fundației și a pavajului;

           - executarea șanțurilor carosabile la intersecții de străzi;

▪ Structura rutieră aplicată:

 • Trotuare - 3,0 cm BA 8, după frezare existent;
 • Carosabil - 4,0 cm BA 16

               - 6,0 cm BA 25

               - 10,0 cm macadam simplu

               - 30,0 cm balast

               - borduri 20x25 și de 15x10 cm pentru încadrare.

  ▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă potabilă, canalizare, energie electrică: nu este cazul

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ organizarea de șantier constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatră concasată). Aceste depozite se vor amenaja pe traseul drumului în zona intersecțiilor cu drumuri laterale, nefiind necesare amenajări de platforme speciale.

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 129/10.04.2017,  terenul este în intravilan, folosinţa actuală find teren ocupat de carosabil și zone pietonale. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare, fiind străzi modernizate

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 6.121 m de Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și la cca. 6.456 m de rezervaţia naturală Pădurea Ezerișel.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 129/10.04.2016 eliberat de Primăria Municipiului Reșița.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BUCOȘNIȚA, cu sediul în comuna Bucoșnița, sat Bucoșnița, nr.18, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 838 din data de 10.02.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.09.2017, că proiectul:

 

,,Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Bucoșnița, jud. Caraş-Severin,,

 

  propus a fi amplasat în comuna Bucoșnița, sat Goleț, Vălișoara, intravilan, sat Petroșnița, extravilan, sat Bucoșnița, intravilan și extravilan, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

 

 

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul este de interes local şi se referă la modernizarea unor drumuri comunale și străzi pe teritoriul administrativ al comunei Bucoșnița;

▪ Lungimea totală a străzilor ce se vor moderniza este de 6614 ml, fiind împărţite astfel:

   - DC16 - face legătura între E70 și localitatea Vălișoara – L = 452 m

   - DC20 - face legătura între E70 și localitatea Bucoșnița – L = 952 m

   - DC21 - face legătura între DJ608C și localitatea Goleț – L = 926 m

   - DC Petroșnița – Schitul Înălțarea Sfintei Cruci – L = 3.154 m

   - Străzi în localitatea Petroșnița: Strada Petroșnița – L = 282 m

   - Străzi în localitatea Goleț:    Strada 1 – L = 450 m

                                                 Strada 2 – L = 127 m

                                                 Strada 3 – L = 166 m

                                                 Strada 4 – L = 105 m

▪ Structura rutieră aplicată:

 • 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16
 • 5,0 cm beton de ciment existent
 • 15 cm strat de piatră spartă amestec optimal
 • 20 cm strat de fundație din balast existent
 • Podețe tubulare ᴓ 400 mm – 1 buc.
 • Podețe tubulare ᴓ 800 mm  – 2 buc.
 • Podețe tubulare ᴓ 600 mm  – 2 buc.
 • Podețe tubulare ᴓ 1000 mm  – 1 buc.
 • Podeț prefabricat tip P2- L = 17,00 – 1 buc.

  ▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă potabilă, canalizare, energie electrică: nu este cazul

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ organizarea de șantier constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatră concasată). Aceste depozite se vor amenaja pe traseul drumului în zona intersecțiilor cu drumuri laterale, nefiind necesare amenajări de platforme speciale.

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 5/19.01.2016,  terenul este în intravilan și extravilan, folosinţa actuală find rețea stradală destinată circulației rutiere și echipării tehnico-edilitare. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

▪ impact pozitiv după terminare, fiind străzi modernizate

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 280 m de aria naturală protejată Râul Timiș între Rusca și Prisaca și la cca. 550 m de rezervaţia naturală Locul Fosilifer de la Petroșnița.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 5/19.01.2016 eliberat de Consiliul Județean Caraș-Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 13. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de Comuna Ciudanovița reprezentată de Nebunu Constantin Dorian - primar, cu sediul în comuna Ciudanovița, sat Ciudanovița, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr. 5757 din data de 07.09.2017

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.09.2017 , că proiectul „Lucrări de MODERNIZARE DRUM VECINAL CIUDANOVITA-GORUIA (4,3KM), COMUNA CIUDANOVITA, JUD. CARAȘ - SEVERIN” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Ciudanovița și Goruia,  în intravilanul și extravilanul localităților Ciudanovița și Goruia, proprietatea comunelor, domeniu public de interes local, judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13 , litera  a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

Drumul Ciudanovița - Goruia este un drum vecinal de clasă tehnică V ce asigură o legătură directă între cele două comune

Lungimea totală a sectorului proiectat este de 4365 m.  Drumul se proiectează conform prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 și STAS 863-85.

Imaginea traseului în lung, pe sectoare omogene, este dată în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Sector omogen

Declivitate medie

(%)

Declivitate maximă

(%)

 
 

1

Km 0+000 - km 2+000

+5,15

+13,60

 

2

Km 2+000 - km 4+365

-8,23

-18,20

 

            Notă: semnul + indică rampă, semnul – indică pantă

 

În profil transversal s-a proiectat un drum cu o bandă de circulație de 4,00 m lățime, încadrată de acostamente de 0,5 m. Platforma totală a drumului va avea minim 5,00 m

S-au prevăzut următoarele amenajări:

- 280 m rigolă de acostament

            - 2045 m de rigolă betonată h=25 cm

            - 2025 m de șanț betonat h=25 cm, b=30 cm

            - 135 m de rigolă carosabilă

Sistemul de scurgere a apelor se completează cu 22 podețele.

 

 • Materii prime utilizate:

            Din punct de vedere al structurii rutiere, s-a proiectat o structură elastică, cu îmbrăcăminte bituminoasă, cu următoarea alcătuire:

 

Structură rutieră proiectată

Strat de uzură BA16 - 4 cm

Strat de legătură BAD20 - 5 cm

Strat de fundație din piatră spartă 0/63 - 22 cm

Strat inferior de fundație din zgură - 25 cm

 

Materiale noi ce se vor îngloba în lucrare:

            - 7530 mc zgură

            - 5522 mc piatră spartă

            - 4458 to mixtură asfaltică

            - 1300 mc beton la șanțuri

            - 4440 mc beton la structuri de sprijin

            - 7800 mc piatră brută pentru structuri de sprijin

 

Utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

       b) cumularea cu alte proiecte:

       c) utilizarea resurselor naturale: –

       d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare : cantitățile de săpături la terasamente (13690 mc) se compensează cu necesarul de umpluturi. Pe perioda de exploatare a drumului, curățenia și lucrările de întreținere curentă a acestora intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală a Primăriilor Goruia și Ciudanovița .

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 214/23.08.2017, emis de Consiliul Județean Caraș - Severin, regimul juridic: terenul este situat în intravilanul și extravilanul localităților Ciudanovița și Goruia

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a) zonele umede: nu este cazul

        b) zonele costiere: nu e cazul

        c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

        d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

         e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

        f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

       g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

        h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

       i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

     a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

     b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

     c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

     d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

     e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea  prevederilor  Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 6. Organizarea de șantier:
 • Organizarea de șantier pentru acest proiect se propune a fi amplasată în extravilan, pe izlazul comunei Ciudanovița, la mijlocul traseului dintre Ciudanovița și Goruia și va avea o suprafață de 1000 mp. Acest loc oferă un spațiu suficient pentru amenajarea organizării și este amplasat într-o zonă fără gospodări.
 • Şantierul va fi îngrădit . Perimetrul îngrădit va acoperi o suprafaţă de 1000 mp având laturile de 25 x 40 m .În perimetrul organizării se vor amplasa următoarele construcţii provizorii: 3 containere monobloc; 1 toaletă ecologică; un container gunoi;
 • Agregatele naturale (balastul, piatra spartă) nu se vor depozita provizoriu pe șantier, ci vor fi puse în operă odată cu aducerea lor pe șantier, realizându-se graficul de transport în corelare cu graficul de execuție.
 • Materialele de construcție excedentare sau cu deficiente se vor îndepărta de pe șantier şi se vor transporta în spaţii special amenajate în cadrul organizării de șantier, lăsând situl curat.
 • Se vor asigura condiţiile de depozitare în siguranţă a carburanţilor şi lubrifianţilor dacă se impune.
 • Platforma pentru staţionarea utilajelor şi autovehiculelor se va compacta cu materiale locale impermeabile şi se va împrejmui cu o bordură pentru evitarea răspândirii în zona adiacentă a eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi, uleiuri, alte lichide utilizate.
 • După finalizarea lucrărilor, organizarea de șantier se va dezafecta prin demontarea împrejmuirii, demontarea și transportul containerelor, curățirea locului de orice fel de deșeuri, refacerea zonelor verzi afectate prin lucrări specifice de scarificare și însămânțare. Deasemenea, se va realiza debranșarea de la utilități conform condițiilor impuse de fiecare deținător de utilități în parte. Toate aceste lucrări intră în sarcina Constructorului
 1. Pe perioda de exploatare a străzilor, curățenia și lucrările de întreținere curentă a acestora intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală al Primăriei Ciudanovița.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

 

Titularul de proiect/executantul va notifica Administraţia Bazinală de Apă Banat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DINCĂ DAN ADRIAN, Municipiul Timișoara, strada Lt. Ovidiu Balea, nr.51A, jud.Timiș, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.  5479 din data de 28.08.2017, în baza:

 • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Motodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private,
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate,
 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru Aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,
 • Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.09.2017, că proiectul:

„Construire casă familială în regim parter”

propus a fi amplasat în intravilanul comunei Zăvoi, sat Poiana Mărului, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de evaluare iniţială în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 • proiectul nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 1. Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 – amplasamentul se regăsește în aria naturală protejată ROSCI0126 Munții Țarcu.
 2. Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt:

Punct

X

Y

1

436350

306650

2

436350

306700

3

436300

306650

4

436300

306700

 1. Lucrările de realizare a proiectului nu vor determina modificări fizice semnificative în aria naturală protejată de interes comunitar.
 2. Speciile și habitatele de interes comunitar din cadrul ariei naturale protejate nu sunt afectate de implementarea proiectului.
 3. Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere a unor habitate naturale de interes comunitar.
 4. Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploataea apelor de suprafață și subterane, activitățile extractive de suprafață de  sol, argilă, nisip, pietriș, defrișarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar.
 5. Pe amplasamentul proiectului nu se vor realiza depozite de materiale sau substanțe care să afecteze speciile și/sau habitatele naturale de interes comunitar.
 6. Proiectul are un impact nesemnificativ, asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu, deoarece prin măsurile propuse în proiect pentru realizarea şi funcţionarea obiectivelor:
 • nu se reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară,
 • nu va exista o fragmentare sau deteriorare a habitatelor de importanţă comunitară,
 • nu este influenţată realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului,
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar şi ariei de protecţie specială avifaunistică,

 

Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Proiectul va fi de interes local, cu o suprafață totală de 975 mp și o suprafață construită de 129 mp.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 22/22.08.2017 eliberat de Primăria Comunei Zăvoi.
 4. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

În vederea prevenirii și reducerii potențialelor efecte adverse asupra mediului recomandăm a se lua în considerare următoarele măsuri:

 • lucrările se vor desfăşura strict în perimetrul delimitat de coordonatele geografice STEREO 70 anexate documentaţiei depuse la APM CS;
 • circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;
 • este interzisă decopertarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe o suprafaţă mai mare decât cea stabilită în proiect;
 • se vor evita zgomotele suplimentare ce pot deranja speciile de interes comunitar;
 1. Respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
 2. În cazul unei poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți) în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul și depozitarea se vor face în unități specializate pentru eliminare.
 3. În cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunța în cel mai scurt timp Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Executarea lucrărilor fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 8.  Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 • Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea și anularea acesteia, după caz.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

Proiect - DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 280/13.06.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  GIARMATA INVEST S.R.L. cu sediul social în județul Timiș, municipiul Timișoara, strada  Frații Buzești, nr. 3, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4682 din 12.07.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din 20.07.2016, respectiv 13.09.2017 că proiectul Construire pensiune agroturistică în com. Zăvoi, sat Poiana Mărului, jud. Caraș-Severin în programul PNDR 2014-2020 submăsura 6-4 propus a fi amplasat în intravilan sat Poiana Mărului, comuna Zăvoi, identificat prin plan de amplasament și delimitare, înscris în CF nr. 30805 Zăvoi – cad 2455/5/3, top 896/1/2/5/3-Măru, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 12, lit. c) sate de vacanță și complexuri hoteliere în afara zonelor urbane și amenajările aferente.

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Clădire Dp+P+1E+M, suprafața construită: 99 m2;
 • Drum de acces, alei și parcări: 200 m2;
 • Spații verzi: 1354 m2;
 • alimentarea cu apă – foraj;
 • ape uzate menajere: colectare în bazin etanș vidanjabil cu volu util de minim 16 m3;
 • organizarea de șantier pe amplasament pentru deepozitarea materialelor de construcție și echipamentelor.

b) cumularea cu alte proiecte/activități: în zonă sunt în derulare/finalizate proiecte cu impact nesemnificativ asupra mediului (case familiale, case de vacanță, modernizarea infrastructurii urbane), efectul cumulativ adăugat este nesemnificativ.

c) utilizarea resurselor naturale:

 • apă din foraj (resursă regenerabilă) pentru activitatea de cazare, normă 150 l/persoană și zi 1,50 m3/zi.

d) generarea deșeurilor:

 • deșeuri din lucrările de construcții: amestecuri de beton, cărămizi, materiale ceramice (17 01 07),  lemn (17 02 01), sticlă (17 02 02), material plastic (17 02 03), fier și oțel (17 04 05), pământ și pietre (17 05 04), amestecuri de deșeuri de la construcții (17 09 04) - se utilizează la sistematizarea terenului, excedentul se transportă la un depozit pentru deșeuri inerte;
 • deșeuri din activitate: municipale amestecate (20 03 01), fracțiuni colectate separat în vederea valorificării (15 01 01, 15 01 02, 15 01 06) se colectează în europubele și se predau operatorului de salubritate al comunei Zăvoi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament de la utilaje și autovehicule – în limitele legale, emisia este redusă cantitativ prin numărul mic de utilaje folosite pe amplasament;
 • Emisiile de PM din lucrări sunt reduse datorită volumului de săpătură necesar și volumelor mici de agregate/ciment manipulate necesare realizării construcțiilor.

f) riscul de accident: nesemnificativ.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren categoria de folosință fâneață situat în intravilanul localității Poiana Mărului conform documentației de urbanism nr. 179/2003 faza PUG aprobată prin HCL Zăvoi nr. 28/23.04.2004;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - impact nesemnificativ asupra râului Bistra Mărului (lacul de acumulare Poiana Mărului) situat la circa 50 m de limita amplasamentului;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - amplasament situat în afara fondului forestier administrat de Direcția Silvică Caraș-Severin, nu necesită defrișare;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - efecte nesemnificative asupra Geoparcului Dinzaurilor Țara Hațegului situat la 10 km, și asupra Parcului Național Retezat situat la 12 km de amplasament;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - impactul lucrărilor asupra obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000  ROSCI0126 este nesemnificativ iar  efectul asupra speciilor de interes comunitar este nesemnificativ.
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate consolidată – nu este cazul, PN-C este situat la 12 km, RN 2.300. este situată la 18 km distanță în linie dreaptă.
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei );

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 Munții Țarcu - ROSCI0126.  

Obiectivele de conservare ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu:

Situl Munții Țarcu este situat în județul Caraș-Severin, la o altitudine minimă de 396 m, maximă de 2201 m și medie de1198 m, Regiunea Biogeografică Alpină, Continentală, suprafața sitului fiind de 58657 ha.

 • Tipuri de habitate: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagoin); 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene; 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpiniori); 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio Piceetea); 4060 Tufărișuri alpine și boreale; 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium; 4080 Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix; 6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine; 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin; 7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8220 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase; 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior; 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane; 6150 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios; 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin; 7230 Mlaștini alcaline;
 • specii referite art. 4 al Directivei Consiliului 79/409/EC și listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Canis lupus, Lynx lynx, Lutra lutra, Bombina variegata, Cordulegaster heros, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon vladykovi, Gobio uranoscopus, Asplenium adulterinum, Himantoglossum caprinum, Meesia longiseta, Tozzia carpathica;
 • alte specii importante de floră și faună: Capreolus capreolus, Erinaceus europaeus, Rupicapra rupicapra, Sorex alpinus, Bufo bufo, Lacerta trilineata, Salamandra salamandra, Alburnus alburnus, Lota lota, Thymallus thymallus, Astacus astacus, Hirudo medicinalis, Arnica montana, Dianthus serotinus, Ruscus aculeatus, Artemisia insipida.
 • Pe amplasamentul proiectului nu sunt suprafețe de habitate de interes comunitar enumerate în formularul standard Natura 2000 al ROSCI0126;
 • În zona proiectului nu sunt prezente speciile de interes comunitar enumerate în formularul standard al sitului ROSCI0126;
 • Releveele floristice efectuate pe amplasament evidențiază existența unor habitate de pajiști degradate (fânețe) cu o valoare  furajeră scăzută.
 • evaluarea semnificaţiei impactului proiectului asupra elementelor criteriu pentru ROSCI0126:
 • implementarea proiectului nu va conduce la pierderi sau fragmentări de habitate de interes comunitar;
 • nu sunt afectate habitatele de hrănire, reproducere , odihnăiernare ale speciilor de interes comunitar;
 • proiectul nu conduce la perturbarea speciilor de interes comunitar din ROSCI0126;
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi funcţia sitului de interes comunitar ROSCI0126;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea prevederilor Legii nr. 107/1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare – reglementarea alimentării cu apă din sursă subterană.
 4. Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal.
 5. Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi.
 6. Activitatea șantierului va respecta programul de odihnă aprobat de Consiliul Local Zăvoi, dacă este cazul.
 7. Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 8. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv manipularea corespunzătoare a materialelor puverulente pentru reducerea emisiilor de pulberi și reducerea nivelului de zgomot până la nivelul admis pentru zonele rezidențiale.
 9. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 10. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în zona proiectului, sunt interzise:
 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 3. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 4. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 5.  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 6. deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 1. uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 2. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 3. culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 5. deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 6. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Iosif PLACHI

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de COMUNA TURNU RUIENI, reprezentată de Mărălescu Mihai, cu sediul în comuna Turnu Ruieni, sat Turnu Ruieni, str. Principală, nr.45, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr. 5404 din data de 23.08.2017

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.09.2017 , că proiectul :  „Modernizare străzi în comuna Turnu Ruieni, satele Zervești, Dalci, Turnu Ruieni și Borlova, județul Caraș-Severin” propus a fi amplasat în intravilanul localităților Zervești, Dalci, Turnu Ruieni, și Borlova, judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13 , litera  a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

 Străzile propuse pentru modernizare se încadrează din punct de vedere tehni

și funcțional încategoria străzilor secundare în mediul rural și sunt amplasate în intravilanul localităților Zervești, Dalci, Turnu Ruieni și Borlova.

 

Acestea cumulează 7,075 km și au fost împărțite în două obiecte astfel:

 

 • Obiect 1: Străzi în Zervești și Dalci (1780 m)
 • Acest obiect grupează cinci străzi din cele două sate: 540 m străzi în Zervești, respectiv 1240 m străzi în Dalci
 • Partea carosabilă în aliniament se amenajează în profil cu pantă unică, cu dever de 2,5 %, respectiv 4 % spre exterior pentru acostamente.
 • Pentru descărcarea apelor în sens transversal (la intersecții sau în alte secțiuni) s-au prevăzut podețe tubulare Ø600 mm (2 buc) și Ø400 mm (2 buc.). Pe strada Dalci 2 s-a proiectat un podețe dalat D=2,00 m la traversarea unui ogaș.
 • Marcaje și indicatoare utilizate- siguranța circulației :

Lucrările privind siguranța circulației prevăd următoarele amenajări minime: marcaj rutier longitudinal de încadrare (și de separare a benzilor pentru Zervești) și indicatoare rutiere.

 

 • Obiect 2: Străzi în Turnu Ruieni și Borlova (5295 m)
 • Astfel, pe majoritatea străzilor s-a proiectat o lățime a părții carosabile de 3,5 m, iar izolat de 5,50 m, respectiv 4,00 m.          
 • Marcaje și indicatoare utilizate- siguranța circulației :

Lucrările privind siguranța circulației prevăd următoarele amenajări minime: marcaj

rutier longitudinal de încadrare (și de separare a benzilor pentru sectoarele cu două sensuri de mers) și indicatoare rutiere la intersecții

 

 • Pentru colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă s-au proiectat trei tipuri de dispozitive:

            - rigole carosabile;

            - rigole tip scafă;

            - șanțuri betonate cu secțiune trapezoidală.

 • Pentru descărcarea apelor în sens transversal (la intersecții sau în alte secțiuni) s-au prevăzut în general subtraversări cu rigole carosabile sau podețe tubulare.

Soluții constructive :

 • Materii prime utilizate:

            Pentru străzile incluse în acest obiect s-a proiectat o structură rutieră nouă, care va arăta astfel:

Structură rutieră proiectată

Strat de uzură BA16 - 6 cm

Strat de fundație din piatră spartă împănată - 20 cm

Strat inferior de fundație din balast - 25 cm

 

 

 • Materiale noi ce se vor îngloba în lucrare:

            - 7100 mc balast

            - 6510 mc piatră spartă

            - 4150 to mixtură asfaltică

Utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

       b) cumularea cu alte proiecte:

       c) utilizarea resurselor naturale: –

       d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare : se menționează amestecul de agregate și pământ rezultat din lucrări de terasamente (3870 mc). Aceste deșeuri de construcții se vor transporta către un deponeu provizoriu indicat de beneficiar, pe raza comunei, în ideea folosirii lor la lucrări de umpluturi și sistematizări.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 22/18.08.2017, emis de Primăria Comunei Turnu Ruieni, regimul juridic: terenul este situat în intravilanul comunei Turnu Ruieni

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a) zonele umede: nu este cazul

        b) zonele costiere: nu e cazul

        c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

        d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

         e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

        f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

       g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

            h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

       i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: lucrările nu se desfășoară în zonele de protectie ale monumentelor istorice enumerate in LMI 2010; se va solicita punctul de vedere al Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

     a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

     b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

     c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

     d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

     e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea  prevederilor  Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 6. Organizarea de șantier:
 • Organizarea de șantier pentru acest proiect se propune a fi amplasată pe un teren viran adiacent DJ608A, la ieșirea din Borlova, pe partea dreaptă. Acest loc oferă un spațiu suficient pentru amenajarea organizării și este amplasat într-o zonă fără gospodări.
 • Şantierul va fi îngrădit . Perimetrul îngrădit va acoperi o suprafaţă de 500 mp având laturile de 25 x 20 m .În perimetrul organizării se vor amplasa următoarele construcţii provizorii: 3 containere monobloc; 1 toaletă ecologică; un container gunoi;
 • Agregatele naturale (balastul, piatra spartă) nu se vor depozita provizoriu pe șantier, ci vor fi puse în operă odată cu aducerea lor pe șantier, realizându-se graficul de transport în corelare cu graficul de execuție.
 • Materialele de construcție excedentare sau cu deficiente se vor îndepărta de pe șantier şi se vor transporta în spaţii special amenajate în cadrul organizării de șantier, lăsând situl curat.
 • Se vor asigura condiţiile de depozitare în siguranţă a carburanţilor şi lubrifianţilor dacă se impune.
 • Platforma pentru staţionarea utilajelor şi autovehiculelor se va compacta cu materiale locale impermeabile şi se va împrejmui cu o bordură pentru evitarea răspândirii în zona adiacentă a eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi, uleiuri, alte lichide utilizate.
 • După finalizarea lucrărilor, organizarea de șantier se va dezafecta prin demontarea împrejmuirii, demontarea și transportul containerelor, curățirea locului de orice fel de deșeuri, refacerea zonelor verzi afectate prin lucrări specifice de scarificare și însămânțare. Deasemenea, se va realiza debranșarea de la utilități conform condițiilor impuse de fiecare deținător de utilități în parte. Toate aceste lucrări intră în sarcina Constructorului
 1. Pe perioda de exploatare a străzilor, curățenia și lucrările de întreținere curentă a acestora intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală al Primăriei Turnu Ruieni.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Titularul de proiect/executantul va notifica Administraţia Bazinală de Apă Banat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  OMV PETROM S.A. cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5789 din data de 07.10.2015 și a completărilor ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.01.2016 și a completărilor ulterioare înregistrate la nr.4756/24.07.2017 și 5365/21.08.2017 , că proiectul „Desființare rampă CF și linii CF – Depozit produse petroliere OMV Petrom Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Calea Timișoarei, nr. 19, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

 

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Prezentul proiect propune desființarea totală a liniei CF și a clădirilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, excluzând împrejmuirea, aferente depozitului de produse petroliere.

 Suprafața terenului este de 7099 mp, accesul se face din str. Timișoarei.

Obiective care se vor dezafecta și demola:

 • anexă pompe - obiectiv C1-155 mp, anexă - obiectiv C2-48 mp, anexă - C6-10 mp, clădire pază – C4 - 5 mp, separator produse petroliere –C5 - 49 mp, bazin –C6 -114 mp, linie CF-784 ml, rampă CF, instalații tehnologice.

  Lucrări care se vor executa:

 • demolare șine CF;
 • demontare furniture și instalații CF;
 • demontare traverse din lemn;
 • demolare platforme betonate și căi de acces;
 • demolare clădiri din zidărie;
 • dezafectare conducte;
 • demolare separator produse petroliere;
 • demolare suprafețe betonate, asfaltate;
 • dezafectare instalații electrice;
 • dezafectare rețele alimentare cu energie electrică-tablou general TDG-1, canalizare, conducte afertente hidranților, instalații împământare, protecție trăsnet;
 • dezafectare instalații PSI.

Intregul amplasament-depozitul de produse petroliere rampa și linii CF, a fost curățat și pregătit pentru  dezafectare de către societăți specializate.

Dezafectarea clădirilor se realizează manual și mecanizat, ordinea fiind de sus în jos, în sens invers procesului de construcție.

Depozitarea temporară a deșeurilor rezultate se va face în incinta amplasamentului în cadrul organizării de șantier.

▪ utilităţi: înainte de demolare, obiectivele se debranșează de la utilități. 

   - apă: –

- ape uzate menajere: –

- energie electrică: –

- energie termică: – 

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate din dezafectare vor fi colectate selectiv în vederea valorificării/eliminării prin operatori economici autorizați; deșeurile periculoase sunt preluate și transportate de către S.C. Vivani Salubritate S.A.

 • deșeuri din fier (cod deșeu 17 04 05): 32 tone;
 • amestecuri  din cărămidă (cod deșeu 17 01 02): 50 mc;
 • beton de la fundații (cod deșeu 17 01 01): 35 mc;
 • beton din demolarea elementelor din beton (cod deșeu 17 01 01): 45 mc;
 • deșeuri din lemn (cod deșeu 17 02 01): 2 mc;
 • deșeuri din sticlă (cod deșeu 17 02 02): 0,5 mc;
 • vată minerală (cod deșeu 17 06 04): 1,5 tone;
 • lemn contaminat-traverse CF (cod deșeu 17 02 04*): 85 tone;
 • azbociment (cod deșeu 17 06 05*): 0,2 tone
 • deșeuri menajere (cod deșeu 20 03 01): 2 mc.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii rezultate în perioada desfășurării dezafectării.

Proiectul prevede utilizarea de echipamente, utilaje și autovehicule omologate și conforme cu normele tehnice în vigoare, limitarea vitezei de deplasare în interiorul amplasamentului astfel încât zgomotul, vibrațiile, praful generat să nu producă disconfort.

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: se vor folosi tehnologii de demolare la care riscul de accident este redus. Nu se utilizează explozibili.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr.367/21.08.2015, emis de Primăria Municipiului Reşiţa, regimul juridic: imobil situat în intravilanul Municipiului Reşiţa; destinaţia propusă: zonă industrială, se păstrează folosința actuală, în conformitate cu UTR 40a din PUG Municipiul Reşiţa.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

- proiectul nu se situează în nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate la demolarea halelor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: impact local, limitat la amplasamentul proiectului (numai în zone în care vor fi executate lucrări de demolare și activități de transport), generat de tehnologia de demolare, de utilajele și mijloacele de transport de capacitate mare pe perioada execuției proiectului, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impact mediu de scurtă durată al poluarii cu praf si zgomot pe perioada execuției lucrărilor de demolare.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de demolare și a sortării deșeurilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor  de dezafectare și demolare și să ia toate măsurile cu caracter preventiv în scopul evitării poluării factorilor de mediu; se vor lua toate măsurile de limitare și eliminare a efectelor negative asupra mediului, în cazul producerii de evenimente accidentale.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Impactul asupra pânzei freatice se va determina prin intermediul forajului de observație și control din zona rampei CF.
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc. Nu se utilizează explozibili.
 7. Se vor utiliza tehnologii de demolare care să minimizeze nivelul emisiilor de poluanți în timpul executării lucrărilor, a manipulării și transportului deșeurilor.
 8. Programul de lucru al operatorului se ca stabili astfel încât impactul poluării sonore asupra așezărilor umane datorat activității de demolare și transport deșeuri să fie minim;
 9. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de deșeuri din demolări, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 • dotarea șantierului cu echipamente și materiale necesare intervenției în cazul producerii de poluări accidentale;
 • suprafețele de lucru vor fi stropite, în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:
 • respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor în toate fazele de execuție a lucrărilor;
 • testarea proprietăților periculoase ale deșeurilor pentru încadrearea corectă în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin (1) și transmiterea buletinelor de analiză la A.P.M. Caraș-Severin;
 • Asigurarea transabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art.49, cu prezentarea anuală a documentelor doveditoare;
 • deşeurile rezultate din dezafectare și deșeurile tehnologice existente pe amplasament se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 •  pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic și se va limita înălțimea grămezilor de deșeuri;
 •  respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.
 •  deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 •  se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 •  se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Respectarea H.G. nr.124/2003, cu  privire la prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 3. Suprafețele acoperite cu vegetație nu vor fi afectate de lucrările de demolare.
 4.  Refacerea ecologică a zonelor afectate și readucerea terenului la starea în care să poată fi utilizat pentru activități industriale conform prevederilor PUG Reșița, UTR 40a.
 5. Automonitorizarea apei freatice și solului prin forajul de observație și control de pe amplasament.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 7. Notificarea A.P.M. Caraş-Severin și GNM CJ Caraș-Severin la finalizarea  lucrărilor.

Date ce vor fi raportate la A.P.M. Caraș-Severin:

- evidența gestiunii deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea de demolare/tip de deșeu conf. H.G nr. 853/2002 cu completările ulterioare, însoțită de documente doveditoare pentru valorificarea/eliminarea acestora–lunar.

- documente de transport deșeuri periculoase, conf. H.G. nr. 1061/2008 – anexa 1/la obținere și centralizator anexa nr.2- trimestrial.

- buletine de analiză și determinări necesare pentru automonitorizarea apei freatice și solului prin forajul de observație și control de pe amplasament-semestrial.

- notificare asupra modului de realizare la termenele asumate potrivit măsurilor din Obligațiile de mediu stabilite prin adresa APMC-S nr.5789/26.03.2015.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Simona STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  OMV PETROM S.A. cu sediul în București, sector 1-013328, str. Coralilor, nr.22, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5788 din data de 07.10.2015 și a completărilor ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.01.2016 și a completărilor ulterioare înregistrate la nr.4756/24.07.2017 și 5365/21.08.2017  , că proiectul „Desființare depozit produse petroliere și depozit ANRS – OMV Petrom S.A. Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Calea Timișoarei, nr. 19, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

 

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Prezentul proiect propune dezafectarea  instalațiilor de depozitare a produselor petroliere și a depozitului ANRS (trei rezervoare în care a fost depozitată motorină), clădiri administrative, platforme betonate, casă poartă, excepție făcând împrejmuirea depozitului, clădirile C1- clădire birouri-246 mp, C2-clădire administrativă P+2 - 336 mp, C5-clădire poartă - 68 mp cu postul trafo inclus ( conf. planului de situație), existente pe amplasamentul S.C. OMV Petrom S.A. Reșița.

Suprafața totală de teren aferentă depozitului  este de 53429 mp.

Lucrările constau în dezafectarea și demolarea următoarelor obiective:

 • clădire arhivă - obiectiv C3, 152 mp, magazie butelii aragaz – ob.C4,345 mp, garaje- C6,72 mp, pompă cu soclu beton, -C7, 34 mp, magazie materiale-C8, 487 mp, magazie manipulare-C9, 174 mp, anexă-C10,10 mp, parc rezervoare carburanți: ob. C11-14 mp, C12-20 mp, C13-24 mp, ob. C14-20, 24 mp/buc.; C21-31 mp. C22-77 mp, C23- 52 mp, C24-32 mp, C25-32 mp,C26-32 mp, c27-78 mp, C30-31, 794 mp, C32, 798 mp, C28-clădire remiză PSI, 194 mp;
 • platforme betonate, alei, drumuri, fundații, structuri, zone pavate, instalații tehnologice.

  Parcul de rezervoare benzină și motorină este format din:

 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 10000 mc, montate suprateran, rezerva ANRS – 3 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 1500 mc, montate suprateran –2 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 700 mc, montate suprateran– 2 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 400 mc, montate suprateran–1buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 200 mc, montate suprateran–4 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 60 mc, montate suprateran– 8 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 50 mc, montate suprateran–1 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 40 mc, montate suprateran–1 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 30 mc, subterane–3 buc.;

Lucrările se vor desfășura în următoarea ordine:

 • demolare clădiri din zidărie
 • dezafectare conducte
 • demolare suprafețe betonate, asfaltate
 • dezafectare rezervoare metalice
 • demolare fundații de susținere rezervoare
 • dezafectare îndiguiri
 • demolare suprafețe betonate cu pante și rigole de scurgere
 • demolare suprafețe betonate și căi de acces
 • dezafectare instalații electrice
 • dezafectarea cuvelor de robineți
 • demolare remiză PSI
 • dezafectare rețelei de alimentare cu energie electrică-tablou general
 • dezafectare rețele: conducte tehnologice îngropate, canalizare, instalații împământare, protecție trăsnet;
 • dezafectare instalații PSI;

Instalațiile de depozitare produse petroliere sunt golite de conținut, depozitul a fost curățat și pregătit pentru  dezafectare de către societăți specializate.

Dezafectarea se realizează manual și mecanizat, ordinea în cazul clădirilor fiind de sus în jos, în sens invers procesului de construcție.

Depozitarea temporară a deșeurilor rezultate se va face în incinta amplasamentului în cadrul organizării de șantier.

▪ utilităţi: înainte de demolare, obiectivele se debranșează de la utilități. 

   - apă: –

- ape uzate menajere: –

- energie electrică: –

- energie termică: – 

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

        Tăierea, depozitarea și transportul rezervoarelor și a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din demolări se va face prin societăți autorizate; deșeuri rezultate vor fi colectate selectiv în vederea valorificării/eliminării prin operatori economici autorizați; rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

 • deșeuri din fier (cod deșeu 17 04 05):630 tone;
 • amestecuri de beton, cărămidă, țigle șu materiale ceramice (cod deșeu 17 01 07): 2497 tone;
 • beton de la fundații (cod deșeu 17 01 01): 3365 tone;
 • beton de la demolarea elementelor din beton (cod deșeu 17 01 01): 5000 tone;
 • deșeuri din lemn (cod deșeu 17 02 01): 4 tone;
 • deșeuri din sticlă (cod deșeu 17 02 02): 1 tone;
 • vată minerală (cod deșeu 17 06 04): 216 tone;
 • azbociment (cod deșeu 17 06 05*): 0,6 tone;
 • deșeuri menajere (cod deșeu 20 03 01): 4 tone.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii rezultate în perioada desfășurării dezafectării.

Proiectul prevede utilizarea de echipamente, utilaje și autovehicule omologate și conforme cu normele tehnice în vigoare, limitarea vitezei de deplasare în interiorul amplasamentului astfel încât zgomotul, vibrațiile, praful generat să nu producă disconfort.

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: se vor folosi tehnologii de demolare la care riscul de accident este redus. Nu se utilizează explozibili.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr.366/21.08.2015, emis de Primăria Municipiului Reşiţa, regimul juridic: imobil situat în intravilanul Municipiului Reşiţa; folosinţa actuală: clădiri, depozite, birouri, magazii, rezervoare, garaje, anexe; destinaţia propusă: zonă industrială, se păstrează folosința actuală, în conformitate cu UTR 40a din PUG Municipiul Reşiţa.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

- proiectul nu se situează în nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate la demolarea halelor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

  a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: impact local, limitat la amplasamentul proiectului (numai în zone în care vor fi executate lucrări de demolare și activități de transport), generat de tehnologia de demolare, de utilajele și mijloacele de transport de capacitate mare pe perioada execuției proiectului, fără afectarea populaţiei; -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impact mediu de scurtă durată al poluarii cu praf si zgomot pe perioada execuției lucrărilor de demolare mecanică/dezafectare;

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de demolare și a sortării deșeurilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact temporar, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor.

 

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor  de dezafectare și demolare și să ia toate măsurile cu caracter preventiv în scopul evitării poluării factorilor de mediu; se vor lua toate măsurile de limitare și eliminare a efectelor negative asupra mediului, în cazul producerii de evenimente accidentale.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Impactul asupra pânzei freatice se va determina prin intermediul forajelor de observație și control-1 foraj în zona rezervoarelor de depozitare carburanți, 2 foraje cu adancimea de 15 m ( în amonte și aval de rezervoarele de rezerva), 2 foraje cu adancimea de 12 m ( în aval  de rezervoarele de serviciu și tampon).
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc. Nu se utilizează explozibili.
 7. Se vor utiliza tehnologii de demolare care să minimizeze nivelul emisiilor de poluanți în timpul executării lucrărilor, a manipulării și transportului deșeurilor.
 8. programul de lucru al operatorului se va stabili astfel încat impactul poluării sonore asupra așezărilor umane datorat activității de demolare și transport deșeuri să fie minim;
 9. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de deșeuri din demolări, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 • dotarea șantierului cu echipamente și materiale necesare intervenției în cazul producerii de poluări accidentale;
 • suprafețele de lucru vor fi stropite, în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:
 • respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor în toate fazele de execuție a lucrărilor;
 • testarea proprietăților periculoase ale deșeurilor pentru încadrearea corectă în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin (1) și transmiterea buletinelor de analiză la A.P.M. Caraș-Severin;
 • Asigurarea transabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art.49, cu prezentarea anuală a documentelor doveditoare;
 • deşeurile rezultate din dezafectare și deșeurile tehnologice existente pe amplasament se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 •  pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic și se va limita înălțimea grămezilor de deșeuri;
 •  respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.
 •  deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 •  se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 •  se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Respectarea H.G. nr.124/2003, cu  privire la prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 3. Suprafețele acoperite cu vegetație nu vor fi afectate de lucrările de demolare.
 4.  Refacerea ecologică a zonelor afectate și readucerea terenului la starea în care să poată fi utilizat pentru activități industriale conform prevederilor PUG Reșița, UTR 40a.
 5. Automonitorizarea apei freatice și solului prin forajele de observație și control de pe amplasament.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 7. Notificarea A.P.M. Caraş-Severin și GNM CJ Caraș-Severin la finalizarea  lucrărilor.

Date ce vor fi raportate la A.P.M. Caraș-Severin:

- evidența gestiunii deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea de demolare/tip de deșeu conf. H.G nr. 853/2002 cu completările ulterioare, însoțită de documente doveditoare pentru valorificarea/eliminarea acestora–lunar.

- documente de transport deșeuri periculoase, conf. H.G. nr. 1061/2008 – anexa 1/la obținere și centralizator anexa nr.2- trimestrial.

- buletine de analiză și determinări necesare pentru automonitorizarea apei freatice și solului prin forajele de observație și control de pe amplasament.

- notificare asupra modului de realizare la termenele asumate potrivit măsurilor din Obligațiile de mediu stabilite prin adresa APMC-S nr.5789/26.03.2015.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Simona STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de COMUNA ARMENIȘ, reprezentată de Vela Ioan Cristian,  cu sediul în comuna Armeniș, sat Armeniș, str. Principală, nr.368,  judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr.  5240 din data de 16.08.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.08.2017 , că proiectul :  „Modernizare străzi în localitatea Sat-Bătrân, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin , propus a fi amplasat în intravilanul comunei Armeniș, sat Sat-Bătrân, judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

 a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și constă în refacerea unor străzi rurale secundare, avand categoria de importanță C și clasa de importanță III, în lungime totală de

1 645,00 m, din care :

 • STRADA 7- L =  285,00 m
 • stradă situată în extremitatea vestică a localității Sat Bătrân, pe partea stângă a drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la drumul comunal DC 22;
 • STRADA 8 - L =  515,00 m
 • stradă situată în extremitatea vestică a localității Sat Bătrân, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la drumul comunal DC 22;
 • STRADA 9 - L =  237,00 m
 • stradă situată în extremitatea vestică a localității Sat Bătrân, pe partea dreaptă a

drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la drumul comunal DC 22;

 • STRADA 10 - L =  260,00 m
 • stradă situată în extremitatea vestică a localității Sat Bătrân, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la Strada 3;
 • STRADA 11 - L =  130,00 m
 • stradă situată în extremitatea estică a localității Sat Bătrân, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la drumul comunal DC 22;
 • STRADA 12 - L =  90,00 m
 • stradă situată în extremitatea estică a localității Sat Bătrân, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la drumul comunal DC 22;
 • STRADA 13 - L =  128,00 m
 • stradă situată în zona centrală a localității Sat Bătrân, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 22, ce asigurâ accesul riveranilor la o stradă modernizată din localitate, aceasta asigurând la rândul ei legătura cu drumul comunal DC 22;

Proiectul constă în modernizarea structurii rutiere existente prin realizarea unei structuri rutiere corespunzătoare traficului actual şi de perspectivă elementele privind scurgerea și evacuare apelor pluviale, elemente privind asigurarea stabilității terasamentelor din ampriza străzilor şi cele privind siguranţa circulaţiei.

 • Modernizare conform profiluri transversale:

lăţime parte carosabilă                                                                   3,00…4,00 m

panta transversală                                                                           2,5 % - pantă unică;

lățime acostamente:                                                                         2 x 0,50 m

panta transversală acostamente                                                    4 %

lăţime platformă                                                                               4,00…5,00 m        

 • Modernizarea în profil longitudinal, s-a proiectat cu respectarea

prevederilor STAS 863-85, STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

 • Structură rutieră proiectată :
  •   6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic deschis tip B.A. 16;
  • 15,0 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă împănată, sort 40-80;
  • 25,0 cm strat de fundaţie inferior din ballast;
  • 10,0 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare.
 • Caracteristici drum:
 • Aliniamentele străzilor s-au racordat cu arce de cerc sau prin intermediul frânturilor (pentru U<197g), raza minimă a racordării cu arc de cerc fiind 6,00 m, iar cea maximă de 520,00 m.
 • Fiind străzi cu o singură bandă de circulaţie au fost prevăzute de staţii de încrucişare care au lăţimea părţii carosabile de 6,00 m şi lungimea de 10,00 m şi s-au proiectat în limitele vizibilităţii, fără a depăşi 300 – 400 m. Racordarea staţiilor la partea carosabilă s-a realizat pe lungimi de 10,00 m atât la intrare cât şi la ieşire.
 • Racordarea marginilor părţii carosabile a străzilor proiectate, la marginea părţii carosabile a drumului comunal DC 22, se realizează cu racordări arc de cerc având raza cuprinsă între 6,00 m și 12,00 m.
 • Realizării următoarelor dispozitive de scurgere a apelor de suprafaţă:
 • Rigolă de acostament cu secțiune betonată                                - 987,00 m.
 • Rigolă cu secţiune betonată și plăcuță carosabilă                     - 165,00 m;
 • Şanţuri cu secţiune protejată                                                         - 987,00 m;
 • Realizarea următoarelor podeţe tubulare:
 • Podeţe de descărcare cu diametrul de 400 mm               -  7,0 bucăţi;
 • Podeţe de descărcare cu diametrul de 600 mm               -  5,0 bucăţi;
 • Podeţ dalat L = 2,00 m și H = 1,18 m                               -  1,0 bucată;
 • Pentru a se asigura stabilitatea terasamentelor în zonele supuse fenomenelor de alunecare, precum şi în terenurile accidentate cu pante transversale mari s-a adoptat ca măsură de sprijinire realizarea de ziduri de sprijin din piatră brută rostuită cu mortar de ciment.

Utilităţi: 

- apă: nu e cazul.

- ape uzate menajere: nu e cazul.

 - energie electrică: nu e cazul.    

b) cumularea cu alte proiecte:

c) utilizarea resurselor naturale: –

d) producţia de deşeuri:

 • Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor provin din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.) tip deseuri rezultate din construcţii şi demolări, cod 17: beton - cod 17 01 01; asfalturi - cod 17 03 02; fier şi oţel - cod 17 04 05; amestecuri metalice - cod 17 04 07; pământ şi pietre - cod 17 05 04; resturi de balast - cod 17 05 08. Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte. Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum şi cele provenite de la organizările de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate,  puse la dispoziție de către primaria comunei;
 • deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoara în incinta şantierului ;
 • În categoria deşeurilor sunt cuprinse şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc.

 e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

  f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 6/03.08.2017, emis de Primăria Comunei Armeniș, regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Armeniș.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

 a) zonele umede: nu este cazul

b) zonele costiere: nu e cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

 f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

 g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

 h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

 i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

3. Caracteristicile impactului potenţial:

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

 

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea  prevederilor  Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 6. Organizarea de șantier:
 • Organizarea de șantier va fi realizată pe strada denumită popular “La Seivan”, strada aflată în apropierea drumul comunal DC 24, pe partea dreaptă a acestuia, în localitatea Feneș, comuna Sat Bătrân, pe o suprafață de teren plană de cel puțin 570,00 m (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m);
 • Incinta este împrejuită cu gard din plasă de fier și stâlpi din beton iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi (25,00 m) o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m;
 • Accesul persoanelor străine în zona șantierului va fi strict interzis;
 • Antreprenorul va suporta plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a terenurilor limitrofe şantierului, prin depozitarea de pământ, materiale sau obiecte;
 • Nu se vor amenaja locuri de depozitare pentru materialele rezultate din demolări ci se vor transporta şi depozita la bazele executantului. Materialele se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în opera pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va face în aşa fel încât să constituie ecrane între şantier şi localităţi;
 • Pentru zonele de lucru, fiecare firmă executantă va trebui să prevadă toalete mobile; având în vedere caracterul itinerant al şantierul, o alternativă o reprezintă încheierea unor convenţii sau acorduri cu localuri precum baruri, mici restaurante etc. din apropiere;
 • Pentru amplasamentele din localitate, se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00 - 22.00), respectându-se perioada de odihna a localnicilor;
 • Apa potabilă va fi asigurată prin punerea la dispoziţie a unei cantităţi corespunzătoare de apă îmbuteliată;
 • Se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • Pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 • Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie stocate în bazine sigure care să nu permită infiltraţii în sol, apa uzată stocată urmând a fi vidanjata periodic;
 • Trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, care spală o suprafață mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma bălţi, care in timp se pot infiltra în subteran, poluând solul şi stratul freatic.;
 • Întreţinerea utilajelor (reparaţii, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată. Se recomandă ca platformele bazelor de producţie să aibă o suprafaţă de beton sau piatră spartă, pentru a impiedica sau reduce infiltraţiile de substanţe poluante;
 • Platformele de întreţinere şi spălare a utilajelor să fie realizate cu o pantă astfel încât să asigure colectarea apelor reziduale (rezultate din spălarea maşinilor), a uleiurilor, a combustibililor, şi apoi introducerea acestora într-un decantor care să fie curăţat periodic, iar depunerile să fie transportate la cea mai apropiată staţie de epurare;
 • Cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor se va verifica dacă spaţiile utilizate de câtre executant au suferit degradări din cauza acestuia, cu obligativitatea readucerii lor la starea iniţială.
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoara în incinta şantierului se colectează (pe tipuri de deşeuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc special, care se goleşte periodic la rampa de salubrizare a localităţii;
 • Activităţile de colectare si evacuare periodică a deşeurilor provenite din activităţile de şantier reduc la minin posibilitatea de poluare a solului şi subsolului;
 • Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor provin din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.) deşeuri care se încadrează în categoria deşeurilor inerte precum şi cele provenite de la organizările de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate,  puse la dispoziție de către primaria comunei;
 • În categoria deşeurilor care cuprind: anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate şi evacuate separat prin unităţi de salubritate specializate în colectarea acestor tipuri de deşeuri;
 • Se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • Se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 • Dacă prin derularea proiectului vor fi afectate temporar suprafeţe de teren pentru organizările de şantier, titularul de proiect a a prevăzut în proiect cheltuieli pentru amenajări prin plantarea vegetaţiei corespunzătoare zoneleor . Zonele se vor reamenaja astfel încât să conducă la influenţe favorabile asupra factorilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de COMUNA ARMENIȘ, reprezentată de Vela Ioan Cristian,  cu sediul în comuna Armeniș, sat Armeniș, str. Principală, nr.368,  judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr.  5241 din data de 16.08.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.08.2017 , că proiectul :  „Modernizare drum comunal DC24 și străzi în localitatea Feneș, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Armeniș, sat Feneș, judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

 a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și constă în refacerea unor străzi rurale secundare, avand categoria de importanță C , clasa de importanță III și  clasă tehnică V, în lungime totală de  4.150,00 m, din care :

 • DRUM COMUNAL ARMENIȘ-FENEȘ (DC 24) – KM 0+080,00 – 4 + 053,00 - L = 3.973,00 m, drum situat în partea sud-estică a comunei, ce asigură accesul locuitorilor către drumul național    DN 6;
 • STRADA 297 - L =  177,00 m, stradă situată în centul localității Feneș, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 24, ce asigură accesul riveranilor către gospodării, respectiv asigură accesul direct al riveranilor la drumul comunal DC 24;
 • Modernizare conform profiluri transversale:
 • Pentru strada 297:
  • lățime parte carosabilă                                            2,75 m
  • panta transversală                                                    2,5 % - pantă unică;
  • lățime acostamente:                                                 2 x 0,375 m;
  • panta transversală acostamente                             4 %;
  • lățime platformă                                                       3,50 m
 • Pentru drumul comunal
 • km 0 + 080,00 – 2 + 150,00:
  • lățime parte carosabilă                                            5,50 m
  • panta transversală                                                    2,5 % - acoperiș;
  • lățime acostamente:                                                 2 x 0,75 m;
  • panta transversală acostamente                             4 %;
  • lățime platformă                                                       7,00 m
 • km 2 + 150,00 – 2 + 300,00 și km 2 + 450,00 – 3 + 250,00:
  • lățime parte carosabilă                                            5,00 m
  • panta transversală                                                    2,5 % - acoperiș;
  • lățime acostamente:                                                 2 x 0,75 m;
  • panta transversală acostamente                             4 %;
  • lățime platformă                                                       6,50 m
 • km 2 + 300,00 – 2 + 450,00 și km 3 + 250,00 – 4 + 053,00:
  • lățime parte carosabilă                                            4,00 m
  • panta transversală                                                    2,5 % - pantă unică;
  • lățime acostamente:                                                 2 x 0,50 m;
  • panta transversală acostamente                             4 %;
  • lățime platformă                                                       5,00 m
 • Pentru străzi și drumuri laterale:
  • lățime parte carosabilă                                            2,75 m/4,00 m
  • panta transversală                                                    2,5 % - pantă unică;
  • lățime acostamente:                                                 2 x 0,375 m/ 2 x 0,50 m;
  • panta transversală acostamente                             4 %;
  • lățime platformă                                                       3,50 m/5,00 m
 • Modernizare conform profiluri longitudinal:
 • asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h;
 • urmărirea cât mai fidelă a declivităţilor existente, acolo unde este posibil,  pentru a avea un volum de terasamente cât mai mic;
 • realizarea unor declivităţi cu lungime cât mai mare;
 • realizarea racordărilor verticale cu raze mari astfel încât valoarea lungimii racordării verticale sa fie cel puţin egală cu valoarea vitezei de bază;
 • respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate.
 • Structură rutieră proiectată :
 • Pe drumul comunal DC 24:
  • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului                            AND 605/2014;
  • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 20 conform indicativului AND 605/2014;
  • 20 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă împănată, sort 40-80/agregate reciclate (beton reciclat), conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
  • min.  35 cm strat de fundație inferior alcătuit din agregatele existente sub dala de beton;
 • Pentru realizarea casetelor de lărgire de pe drumul comunal DC 24, se prevedere realizarea următoarelor straturi:
 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului                            AND 605/2014;
 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 20 conform indicativului AND 605/2014;
 • 20 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-63 conform                                       SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84/ agregate reciclate (beton reciclat);
 • 25 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și                  STAS 6400-84;
 • 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform                                               SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.
 • Pentru strada 297:
 • 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului                            AND 605/2014;
 • 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-63 conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • 25 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și                  STAS 6400-84;
 • 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform                                               SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.
 • Pentru modernizarea străzilor și drumurilor laterale se va utiliza aceeași structură rutieră ca cea utilizată pe strada 297.
 • Structura rutieră pentru realizarea trotuarelor proiectate s-a ales avându-se în vedere prevederile normativului NP 116-2004, SR EN 1338-2004 și a STAS 10144/2-91, prevăzându-se o structură rutieră cu stratul de uzură din pavele autoblocante din beton de ciment, rezultând următoarea configurație:
 • 6 cm strat de uzură din pavele prefabricate din beton conform SR EN 1338/2004 și         SR 6978:1995 ;
 • 3.5 cm strat suport din nisip conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • 15 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • geotextil cu rol de separare si filtrare conform AND 592/2014;
 • Structura rutieră a trotuarelor în dreptul acceselor la proprietăți va avea următoarea configurație:
 • 8 cm strat de uzură din pavele prefabricate din beton conform SR EN 1338/2004 și                 SR 6978:1995;
 • 3.5 cm strat suport din nisip conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • 30 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform                                SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • geotextil cu rol de separare si filtrare conform AND 592/2014;
  • Structura rutieră pentru accesele la proprietăți va avea următoarea configurație:
 • 6 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16 conform Indicativ AND 605/2014;
 • 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-63 mm conform  SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • 25 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
 • 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform                                  SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

 

 • Caracteristici drum:
 • Aliniamentele străzilor și drumurilor comunale s-au racordat cu arce de cerc sau prin intermediul frânturilor (pentru U<197g), raza minimă a racordării cu arc de cerc fiind                        25,00 m, iar cea maximă de 1000,00 m.
 • Racordarea marginilor părţii carosabile a străzi proiectate, la marginea părţii carosabile a drumului comunal DC 24, dar și a străzilor și drumurilor laterale la marginea părții carosabile a drumului comunal DC 24, se realizează cu racordări arc de cerc având raza cuprinsă între 3,00 m și 25,00 m.
 • Străzile și drumurile laterale se amenajează pe o lungime de 15,00 m și 25,00 m, cu lățimea părții carosabile de 4,00 m și lățimea platformei de 5,00 m pentru drumul comunal, iar pentru strada 297, cu lățimea părții carosabile de 2,75 m și lățimea platformei de 3,50 m. În urma proiectării elementelor geomerice, au rezultat un număr de 11 străzi/drumuri laterale.
 • Trotuarele sunt prevăzute pe partea stângă și partea dreaptă a drumului communal. Bordurile de încadrare sunt prevăzute a se realiza cu dimensiunile de 10 x 15 cm și se vor monta pe o fundație din beton de ciment cu dimensiunile 10 x 20 cm. Rigole tip scafă vor fi dispuse transversal trotuarelor.
 • Se vor amenaja accese la proprietăți pe o lungime variabilă cuprinsă între marginea părții carosabile și bordura de încadrare a trotuarelor. În ceea ce privește lățimea, acestea se amenajează pe o lățime de minim 4,00 m.
 • Accese la proprietăți se vor încadra cu borduri prefabricate din beton de ciment pe toată lungimea, mai puțin in zona rigolelor, acolo unde frontul stradal o permite.
 • Bordurile de încadrare sunt prevăzute a se realiza cu dimensiunile de 10 x 15 cm și se vor monta pe o fundație din beton de ciment cu dimensiunile 10 x 20 cm.
 • Realizării următoarelor dispozitive de scurgere a apelor de suprafaţă:
  • Rigolă de acostament cu secțiune betonată                                    - 750,00 m.
  • Rigolă cu secţiune betonată și plăcuță carosabilă                       - 2.620,00 m;
  • Şanţuri cu secţiune neprotejată                                            - 550,00 m;
 • Realizarea următoarelor podeţe:
 • podețe tubulare cu diametrul de 400 mm;
  • podețe tubulare cu diametrul de 600 mm;
  • Podețe cadru Tip P2, L = 2,00 m, H = 1,18 m;
  • Podețe dalate cu lungimea suprastructurii Lsupr= 3,90 m, L = 3,00 m;
 • Astfel, în urma proiectării a rezultat necesitatea realizării a următoarelor podeţe:
  • Podeţe de descărcare cu diametrul de 400 mm                  -  1,0 bucată;
  • Podeţe de descărcare cu diametrul de 600 mm                  -  4,0 bucăţi;
  • Podeț dalat, Lsupr=3,90                                                        -  1,0 bucată;
  • Podeţ cadru L = 2,00 m și H = 1,18 m                                  -  2,0 bucăți;

 

 • Utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

 - energie electrică: nu e cazul.    

b) cumularea cu alte proiecte:

c) utilizarea resurselor naturale: –

d) producţia de deşeuri:

 • Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor provin din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.) tip deseuri rezultate din construcţii şi demolări, cod 17: beton - cod 17 01 01; asfalturi - cod 17 03 02; fier şi oţel - cod 17 04 05; amestecuri metalice - cod 17 04 07; pământ şi pietre - cod 17 05 04; resturi de balast - cod 17 05 08. Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte. Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum şi cele provenite de la organizările de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate,  puse la dispoziție de către primaria comunei;
 • Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoara în incinta şantierului;
 • În categoria deşeurilor sunt cuprinse şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc.

  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare.

  f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 7/03.08.2017, emis de Primăria Comunei Armeniș, regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Armeniș.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a) zonele umede: nu este cazul

        b) zonele costiere: nu e cazul

        c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

        d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

         e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

         f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

       g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

      h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

      i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: Tramă stradală destinată circulației și echipării tehnico-edilitare conform regulamentului PUG parțial în zona de protecție a monumentului de arhitectură Moară din piatră și 2 case de lemn, obiective necuprinse în lista monumentelor.

 3. Caracteristicile impactului potenţial:

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

  a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

  b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

  c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

 d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea  prevederilor  Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 6. Organizarea de șantier:
 • Organizarea de șantier va fi realizată pe strada denumită popular “La Seivan”, strada aflată în apropierea drumul comunal DC 24, pe partea dreaptă a acestuia, în localitatea Feneș, comuna Sat Bătrân, pe o suprafață de teren plană de cel puțin 570,00 m (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m);
 • Incinta este împrejuită cu gard din plasă de fier și stâlpi din beton iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi (25,00 m) o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m;
 • Accesul persoanelor străine în zona șantierului va fi strict interzis;
 • Antreprenorul va suporta plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a terenurilor limitrofe şantierului, prin depozitarea de pământ, materiale sau obiecte;
 • Nu se vor amenaja locuri de depozitare pentru materialele rezultate din demolări ci se vor transporta şi depozita la bazele executantului. Materialele se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în opera pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va face în aşa fel încât să constituie ecrane între şantier şi localităţi;
 • Pentru zonele de lucru, fiecare firmă executantă va trebui să prevadă toalete mobile; având în vedere caracterul itinerant al şantierul, o alternativă o reprezintă încheierea unor convenţii sau acorduri cu localuri precum baruri, mici restaurante etc. din apropiere;
 • Pentru amplasamentele din localitate, se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00 - 22.00), respectându-se perioada de odihna a localnicilor;
 • Apa potabilă va fi asigurată prin punerea la dispoziţie a unei cantităţi corespunzătoare de apă îmbuteliată;
 • Se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • Pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 • Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie stocate în bazine sigure care să nu permită infiltraţii în sol, apa uzată stocată urmând a fi vidanjata periodic;
 • Trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, care spală o suprafață mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma bălţi, care in timp se pot infiltra în subteran, poluând solul şi stratul freatic.;
 • Întreţinerea utilajelor (reparaţii, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată. Se recomandă ca platformele bazelor de producţie să aibă o suprafaţă de beton sau piatră spartă, pentru a impiedica sau reduce infiltraţiile de substanţe poluante;
 • Platformele de întreţinere şi spălare a utilajelor să fie realizate cu o pantă astfel încât să asigure colectarea apelor reziduale (rezultate din spălarea maşinilor), a uleiurilor, a combustibililor, şi apoi introducerea acestora într-un decantor care să fie curăţat periodic, iar depunerile să fie transportate la cea mai apropiată staţie de epurare;
 • Cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor se va verifica dacă spaţiile utilizate de câtre executant au suferit degradări din cauza acestuia, cu obligativitatea readucerii lor la starea iniţială.
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoara în incinta şantierului se colectează (pe tipuri de deşeuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc special, care se goleşte periodic la rampa de salubrizare a localităţii. Activităţile de colectare si evacuare periodică a deşeurilor provenite din activităţile de şantier reduc la minin posibilitatea de poluare a solului şi subsolului;
 • Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor provin din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.) deşeuri care se încadrează în categoria deşeurilor inerte precum şi cele provenite de la organizările de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate,  puse la dispoziție de către primaria comunei;
 • În categoria deşeurilor care cuprind: anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate şi evacuate separat prin unităţi de salubritate specializate în colectarea acestor tipuri de deşeuri;
 • Se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • Se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 • Dacă prin derularea proiectului vor fi afectate temporar suprafeţe de teren pentru organizările de şantier, titularul de proiect a a prevăzut în proiect cheltuieli pentru amenajări prin plantarea vegetaţiei corespunzătoare zoneleor . Zonele se vor reamenaja astfel încât să conducă la influenţe favorabile asupra factorilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  ROMSWISS  SRL cu sediul în municipiul Reșița, str. Timișorii, nr.7, județul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4853 din data de 28.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.08.2017 , că proiectul „Schimbare destinație corpuri clădiri existente în autoservice”  propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, str. Timișoarei, nr.7,  judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13 , litera  a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

 

   1. Caracteristicile proiectului

 1. mărimea proiectului
 • proiectul este de interes local şi se referă la schimbarea destinației clădirilor existente în autoservice. Schimbarea destinaței nu implică lucrări de construcții sau demolări. Amplasamentul se situează pe teritoriul administrativ al Municipiului Reșița, propritate privată SC ROMSWISS SRL;
 •          suprafața totală a terenului este de 2460 mp, fiind amplasat în intersecția a 2 străzi;
 • Pe teren exista patru constructii executate in regim parter.
 • Constructia 1 este un Atelier Scoala Profesionala care isi va schimba destinatia in HALA MONTAJ FOLIE SI INLOCUIRE PARBRIZE

         Datele tehnice ale constructiei sunt :

                   Ac=268,0 mp               

Ad=268,0 mp

                   Au=214,0 mp

 • Constructia 2 este o Hala productie care isi va schimba destinatia in HALA VULCANIZARE

         Datele tehnice ale constructiei sunt :

                   Ac=252,0 mp               

Ad=252,0 mp

                   Au=202,0 mp

 • Constructia 3 este o Hala productie care isi va schimba destinatia in HALA SPALATORIE AUTO

         Datele tehnice ale constructiei sunt :

                   Ac=162,0 mp               

Ad=162,0 mp

                   Au=130,0 mp

-constructii existente : 2 deznisipatoare pentru colectarea și preepurarea apelor dprovenite de la spălătoria auto, pe care proprietarul își propune să le modenizeze

-Construcții existente în incinta amplasamentului: separator de produse petroliere

 • Constructia 4 este o Hala metalica care isi va schimba destinatia in HALA VULCANIZARE

         Datele tehnice ale constructiei sunt :

                   Ac=176,0 mp               

Ad=176,0 mp

                   Au=141,0 mp

 • utilităţi:
 • alimentarea cu apă potabilă: asigurată prin racord la reţeaua de alimentare cu apă a Municipiului Reșița;
 • apele uzate menajere: evacuare în reţeaua publică de canalizare a Municipiului Reșița;
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică de alimentare a Municipiului Reșița;
 • energia termică: asigurată prin 3 centrale propri; din care 2 centrale pe gaz și 1 pe lemne/peleți.

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu se utilizează resurse naturale în cadrul acestui proiect

   d) producţia de deşeuri:

 • la funcţionare: deșeuri menajere şi asimilabile, colectate pe categorii şi predate la firme autorizate şi la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea; 

  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:-

  f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: -

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 297/20.07.2017, emis de Primăria Municipiului Reșița, regimul juridic: terenul este situat în intravilanul Municipiului Reșița – propritate privată SC ROMSWISS SRL

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: nu e cazul

         d) probabilitatea impactului: nu e cazul

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu e cazul

 

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 5. Solicitarea autorizaţiei de mediu pentru desfășurarea activității COD CAEN 4520.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de GHERGA SORIN ILIE – ADMINISTRATOR PUBLIC-PRIMĂRIA TEREGOVA,  cu sediul în Comuna Teregova, nr. 358,  judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr.  4054 din data de 22.06.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.08.2017 , că proiectul Ș  „Modernizare drumuri și străzi în comuna Teregova ”, județul Caraș-Severin , propus a fi amplasat în intravilanul satelor Teregova și Rusca, titular Comuna Teregova jud. Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul este de interes local și constă în refacerea unor străzi rurale secundare, avand categoria de importanță C și clasa de importanță III, în lungime totală de 5,61 km, din care 1,088 km în localitatea Rusca și 4,522 km în localitatea Teregova. În cadrul lucrării sunt incluse și construirea la intersecția cu drumurile laterale a unui numar de 23 podețe în localitatea Teregova și 15 podețe în localitatea Rusca.

Refacerea străzilor constă în realizarea infrastructurii rutiere, realizarea

suprastructurii rutiere, realizarea dispozitivelor de scurgere și evacuare a apelor și realizarea lucrărilor privind siguranța circulației .

 • Modernizare conform profiluri transversale tip 1 și 6 adoptate pentru structură rutieră, are o lățime de 2,75 m a părții carosabile, cu grosime de:
 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.P.C. 16
 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic B.A.D.P.C. 20
 • 15 cm strat de bază din piatră spartă, cu împănare fără înnoroire
 • 20 cm strat de fundație din balast
 • Modernizare conform profiluri transversale tip 2, 3, 4 și 5 adoptate pentru structură rutieră, are o lățime de 4,00 m a părții carosabile, cu grosime de:
 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.P.C. 16
 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic B.A.D.P.C. 20
 • 15 cm strat de bază din piatră spartă, cu împănare fără înnoroire
 • 20 cm strat de fundație din balast
 • Modernizare conform profiluri transversale tip 7 și 8 adoptate pentru structură rutieră, are o lățime de 2,75 m a părții carosabile, cu grosime de:
 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.P.C. 16
 • Preluare denivelări

Nivelitic, străzile se vor executa cu pante transversale și longitudinale ce asigură scurgerea apelor meteorice de suprafață spre spațiul verde.

 • Soluții constructive :

- realizarea unui strat inferior de fundație din balast cu grosimea de 20 cm, conform STAS 6400-84 și Normativ C 148-85, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute în SR EN 13242-2013;

- realizarea unui strat de fundație din piatră spartă cu grosimea de min. 15 cm, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242-2013;

- realizarea îmbrăcămintei bituminoase în două straturi 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.P.C.16 și 6 cm strat de legătură din beton asfaltic B.A.D.P.C. 20 conform Normativului indicativ AND 605 – 2014;

    Caracteristici drum:

 • Sectoare de drum cu 1 bandă de circulație avînd lățimea părții carosabile de 2,75 m cu acostamente cu lățimea de 0,375 m, rezultînd astfel o platformă de 3,50 m
 • Sectoare cu 1 bandă de circulație avînd lățimea părții carosabile de 4,00 m și acostamente cu lățimea de 0,50 m, rezultând astfel o platformă de 5,00 m
 • Sectoare cu 2 benzi de circulație cu lățimea de 2,75 m, lățimea părții carosabile fiind de 5,50 m și acostamente cu lățimea de 0,75m, rezultînd astfel o platformă de 7,00 m

Materii prime utilizate:

- balast - conform SR 662, STAS 6400;

- beton asfaltic B.A.P.C. 16;

- beton asfaltic B.A.D.P.C. 20

Marcaje și indicatoare utilizate :

 • In conformitate cu STAS 1848

Utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare: pământ și pietre (tipuri 17.05.04 și 17.05.03)- în cantități reduse -, eliminat/depozitat/valorificat prin societăți autorizate.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 3/30.03.2017, emis de Primăria Comunei Teregova, regimul juridic: terenul este situat în intravilanul comunei Teregova- Domeniul public – Proprietar Statul Roman

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit, fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere. Suprafața ocupată de șantier va fi de 1000 mp;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

Intocmit: consilier Oana STINGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de COMUNA TURNU RUIENI, reprezentată de Mărălescu Mihai, cu sediul în comuna Turnu Ruieni, sat Turnu Ruieni, str. Principală, nr.45, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu  nr. 1848 din data de 22.03.2017

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.08.2017 , că proiectul :  „Modernizare drumuri de interes local în comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al  comunei Turnu Ruieni, intravilan și extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13 , litera  a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Drumurile ce fac obiectul studiului sunt drumuri de interes local in comuna Turnu Ruieni facilitând legătura cu drumurile judetene DJ608C, DJ608A și drumul comunal DC12.

Drumurile ce apartin comunei și care fac obiectul prezentului studiu au o lungime totală de 5.485 km.

Modernizare propusă are drept scop mărirea capacităţii de circulaţie a drumurilor respective, corespunzător necesităţilor de trafic actuale şi de perspectivă prin realizarea unor drumuri moderne care să asigure:

scurtarea duratei deplasărilor (pentru călători şi mărfuri);

reducerea consumului de carburanţi;

scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor;

consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor;

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul;

accesul unitaților de intervenție (ambulanță, protecție civilă, etc).

 

       Drumurile ce urmează a fi modernizate sunt următoarele :

 

 • Profil transversal Tip 1
 • Drum comunal Zlagna – Valea Timisului, km 0+000-km 0+210
 • Latime parte carosabilă 5m
 • Lățime acostamente 2x0,25m
 • Profil transversal Tip 2
 • Drum comunal Zlagna – Valea Timisului,  km 0+210-km 1+000
 • Drum comunal stradal Borlova spre Muntele Mic
 • Drum comunal stradal spre hotel Felix
 • Latime parte carosabilă 4m
 • Lățime acostamente 2x0,5m
 • Profil transversal Tip 3
 • Drum comunal Borlova – Varciorova,  
 • Drum comunal stradal spre Zavoi, km 0+075-km 0+220
 • Drum comunal stradal Rumanata
 • Latime parte carosabilă 3,5m
 • Lățime acostamente 2x(0,25m÷0,5m)
 • Profil transversal Tip 4
 • Drum comunal stradal spre Zăvoi, km 0+220, mm 0+541  
 • Latime parte carosabilă 3,5m
 • Lățime acostamente 2x(0,25m÷0,5m)

 

● Șanțuri de pământ şi rigole pereate în zonele în care panta drumului depășește 4%, , conform profilelor longitudinale. Vor avea secțiunea trapezoidală cu lățimea variabilă de 0,80-1,20m și adâncimea de 0,35-0,40m

    ● Rigolele pereate se vor realiza din beton de ciment C25/30 cu grosimea de 8cm, iar cele carosabile vor avea o lățime de 0,90m

● În cadrul lucrării sunt prevăzute lucrări de reabilitare sau reconstruirea și a unui numar de 30 podețe și anume :

● Podețele transversale tubulare  Ø 800mm - Ø 1000mm

● Podețele transversale tip D3 si tip D5

● Podețele la drumurile laterale Ø 600mm

    ● Poduri din elemente metalice SuperCor SB-15L/SB-18L, functie de suprafata bazinului de receptie aferent

● Viteza de proiectare 25 km/h

 

 • Soluții constructive :

Materii prime utilizate:

Denumirea materialelor din strat

Grosimea stratului (cm)

Beton asfaltic în strat de uzură din BAPC 20

4

Beton asfaltic în strat de legătură BADPS 20

5

Strat de fundație din piatră spartă

15

Strat de fundație de balast

35

 

Marcaje și indicatoare utilizate- siguranța circulației :

 • Proiectarea lucrărilor de protecție pentru siguranța circulației (parapete și stâlpi de dirijare) se efectuează în conformitate cu prevedrile Indicativului AND 591-05 și a  STAS 1948/1-91 și STAS 1984/2-95

Utilităţi: 

   - apă: nu e cazul.

   - ape uzate menajere: nu e cazul.

   - energie electrică: nu e cazul.    

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

         Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de refacere și modernizare: pământ și pietre - în cantități reduse -, eliminat/depozitat/valorificat prin societăți autorizate.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor pe perioada execuției sunt următoarele: pământ excavat și resturi de materiale de construcții.  Volumul total de pământ excavat pentru aducerea platformei drumului la parametrii este pământ rezultat din compensările în profil longitudinal. Cofrajele pentru podețe (lemn) se utilizează la 10 cicluri de turnare după care se depreciază și se evacuează ca și deșeu. Deșeul de lemn va fi valorificat la sătenii din zonă ca și lemn de foc. Deșeurile de la materialele de construcție vor fi eliminate de către firma constructoare.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism  nr. 8/22.03.2017, emis de Primăria Comunei Turnu Ruieni, regimul juridic: terenul este situat în intravilanul și extravilanul comunei Turnu Ruieni în proprietatea domeniului public

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor,  în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada executării lucrărilor.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea  prevederilor  Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 6. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit, fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • se va dota cu pichet PSI, toaletă ecologică sau WC uscat, recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale absorbante pentru produse petroliere, tăvi de retenţie pentru alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi.
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare de asemenea se vor stabili măsuri de protecție sonoră la receptori prin ecrane locale;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se vor utiliza materiale absorbante pentru produse petroliere și tăvi de retenţie pentru alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţii menționați în memoriul de prezentare (motorină, benzină, carburanți de la utilaje și mijloace de transport, lubrifianți : ulei, vaselină
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

 

Întocmit: ing. Oana STÎNGU

 

- Proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 226/17.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  UAT Comuna Berzovia cu sediul în satul Berzovia, str. Revoluției din Decembrie, nr. 123, judetul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4888 din 31.07.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.08.2017, că proiectul MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BERZOVIA propus a fi amplasat în intravilanul satelor Berzovia și Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin – amplasament identificat prin planurile de situaţie/încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, punctul 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, cu referire la proiecte încadrare în anexa nr. 2 la punctul 10 – proiecte de infrastructură, lit. e) construcţia drumurilor, …, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

Modernizarea străzilor și a drumului comunal DC 105 are o importanță semnificativă din punct de vedere socio-economic iar realizarea lucrării va îmbunătăți considerabil starea tehnică a străzilor și implicit confortul și siguranța circulației, de asemenea se vor ameliora condițiile de mediu prin reducerea emisiilor de pulberi, noxel și zgomot.

 

1. Caracteristicile proiectului :

Berzovia

Strada

Lungime (m)

Suprafață (mp)

Podețe D 600 mm

DC105

596

5518

1

B1

490

9340

1

B2

526

1331

1

B3

684

21884

1

B4

489

8974

2

B5

186

377

2

B6

202

3141

2

B7

325

5627

1

Total Berzovia

2902

56192

10

Gherteniș

Strada

Lungime (m)

Suprafață (mp)

Podețe D 600 mm

G1

604

11046

3

G2

584

110606

1

G3

799

16020

3

G4

590

12284

2

G5

503

8595

2

G6

1182

7783

3

G7

355

8269

1

G8

285

5253

1

Total Gherteniș

4902

80856

16

 

 • Profilul transversal:
 • Lăţimea platformei: 5,00 m;
 • Lăţimea părţii carosabile: 4,00 m;
 • Lăţimea acostamentelor: 2x0,50 m;
 • Panta transversală, unică: 2,5%;
 • Șanțuri trapezoidale cu secțiune neprotejată 0,40x0,40 m.
 • Structura rutieră proiectată:
 • 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16;
 • 15,0 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă împănată;
 • 20,0 cm strat de fundaţie din balast;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea proiectului se utilizează piatră spartă, balast, beton şi beton asfaltic, perioada de exploatare necesită doar cantităţi reduse în vederea întreţinerii;

d) producţia de deşeuri – se generează pământ şi piatră din amenajarea amprizei străzilor, care se vor folosi ca material de umplutură în alte lucrări, la indicaţia autorităţii publice locale;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile sunt generate de motoarele utilajelor nerutiere şi autovehiculelor considerate în limitele admisibile prin legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor:

    2.1. utilizarea existentă a terenului: – nu se schimbă destinaţia;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - nu este cazul;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform: - nu este cazul.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu are impact asupra monumentului istoric CS-I-s-A-10785 cele mai apropiate străzi supuse modernizării B3 și B6 fiind situate la circa 300 m de limita sitului.

    3. Caracteristicile impactului potenţial:

    a) extinderea impactului: - liniar, pe tronsoanele supuse modernizării, cu dezvoltare transversală limitată;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul, nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus la emisiilor de zgomot şi pulberi în aer;

    d) probabilitatea impactului: - redusă;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - impact reversibil, încetează la finalizarea lucrărilor de modernizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare fiind amplasat la distanțe mai mari de 20 km de limitele rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului aprobat, fără ocuparea altor terenuri şi va include amenajările specifice pentru protecţia mediului referitoare la depozitarea şi manipularea carburanţilor şi lubrifianţilor, la parcarea utilajelor şi la reţinerea apelor uzate tehnologice şi menajere;
 •  

Protecţia aerului :

 • Se vor utiliza numai utilaje şi autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament.
 • Pentru limitarea nivelului de zgomot utilajele şi echipamentele vor fi dotate cu eşapamente antizgomot şi amortizoare.
 • Evitarea funcţionării în gol a utilajelor şi autovehiculelor în perioadele de staţionare.
 • Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 • Materialele cu granulaţie fină (nisip, ciment, pământ din excavaţii) se vor transporta în mijloace de transport acoperite şi se vor depozita în condiţii ferite de acţiunea vântului (prin umectare sau acoperire).

Protecţia apelor de suprafaţă :

 • Titularul de proiect/executantul va notifica Administraţia Bazinală de Apă Banat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.
 • Se interzice deplasarea utilajelor prin albiile cursurilor de apă.
 • Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop.
 • Este interzisă depozitarea de materiale şi deşeuri pe maluri şi în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor.
 • Manipularea carburanţilor şi a uleiurilor (de motor, hidraulic, de transmisie ) în zone din proximitatea apelor de suprafaţă se va face cu luarea măsurilor în vederea evitării poluării apei.
 • Este interzisă spălarea, în cursurile de apă şi pe malul acestuia, a vehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe periculoase.
 • In cazul producerii unei poluări accidentale se vor lua măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, respectiv pentru limitarea efectelor şi informarea celei mai apropiate unităţi de gospodărire a apelor.

Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:

 • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • Deşeurile tehnologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • Deşeurile din excavaţiile în ampriza drumurilor se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.

Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu va avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;

La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale (piatră spartă, balast), nivelarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săpături, la un depozit pentru deşeuri inerte.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

          Ca urmare a notificării depuse de SC G.M. AGREMENT JOJO SRL, cu sediul în orașul Băile Herculane, str. Pecinișca, nr.175B, jud. Caraș-Severin, titular al Planului Urbanistic Zonal în vederea emiterii avizului de mediu pentru „PUZ–Bază agrement-Valea Cernei” amplasat în extravilanul orașului Băile Herculane, nr. F.N., înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5074 din 29.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordinului ministrului mediului şi a gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 17.08.2017 și a completărilor depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin sub nr. 5133/09.08.2017, că planul urbanistic zonal  „PUZ–Bază agrement-Valea Cernei”  propus a fi amplasat în extravilanul orașului Băile Herculane, nr. F.N.,

 

             nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

 

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente anexate la notificare:

 1. Memoriu de prezentare, întocmit de B.I.A. arh. Maria Miculescu
 2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ, întocmit de B.I.A. arh. Maria Miculescu
 3. Dovada publicării planului în presa Jurnal de Caraș din data de 19.07.2016, respectiv din data de 22.07.2016
 4. Planuri de situaţie şi încadrare în zonă.
 5. Certificat de urbanism nr. 55/09.11.2015 – Primăria Orașului Băile Herculane
 6. Adresei nr. 11016/09.08.2017 – Administrația Parcului Național Domogled-Valea Cernei
 7. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. ABAB 151/12.07.2017 – Administrația Bazinală de Apă Banat

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Planul urbanistic zonal  „PUZ–Bază agrement-Valea Cernei”, amplasat în extravilanul orașului Băile Herculane, nr. F.N.,

jud. Caraş-Severin, crează cadrul pentru proiecte cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului care nu sunt incluse în anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

b) Planul se încadrează în prevederile  PUG Băile Herculane.

c) Planul nu are  influenţe semnificative asupra asupra obiectivelor de protecţie ale patrimoniului cultural naţional.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de valabilitate a planului.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard pentru cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.

e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului.

         3. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

Condiţii impuse:

 1. Se vor respecta indicii urbanistici solicitaţi în bilanţul teritorial
 2. Suprafaţa totală a terenului pentru care se întocmeşte PUZ este de 1.131 mp.
 3. Se vor respecta prevederile planului privind : modul de ocupare al terenurilor; reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii; echiparea edilitară; asigurarea acceselor; amplasarea spaţiilor verzi.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost sesizări ale populaţiei, decizia devine finală.

 

  Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. EXTRACT PASADO S.R.L., cu sediul în oraşul Oraviţa, str. Răcăjdiei, nr.115, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4557 din data de 14.07.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.08.2017, că proiectul:

 

,,Foraje de explorare pentru minereu cuprifer perimetrul Oraviţa-Tîlva Mică , judeţul Caraş-Severin,,

      propus a fi amplasat pe teritoriului administrativ al oraşului Oraviţa, în extravilan, judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se

   supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2. d);

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ suprafaţa totală a perimetrului de explorare pentru minereu polimetalic are o suprafață de 3,960 kmp.

    Din această suprafață, pentru realizarea programului de explorare este necesară o suprafață de 1025 mp distribuită astfel:

 • Amenajarea amplasamentelor (platforme cu o suprafață de 25 mp fiecare) instalațiilor de foraj, 41 foraje x 25 mp = 1025 mp.

▪ Executarea lucrărilor de teren prin:

 • cartări geologice de detaliu, scara 1:5.000 pe o suprafață de 3.960kmp;
 • probare geochimică – probe de sol prelevate din baza orizontului B, de la o adâncime cuprinsă între 20 și 40 cm prin săparea unei gropi mici cu ajutorul unei cazmale;
 • probare litogeochimică – din aflorimentele cu roci mineralizate sau intens alterate vor fi prelevate probe informative prin ciupire. Probele vor avea greutatea de 1-3 kg, fiind colectate în saci de pânză;
 • prospecțiuni geofizice – măsurători magnetice și geoelectrice
 • foraje de cercetare geolocică – forajele geologice vor străbate formațiunile din acoperișul zăcămîntului, rocile mineralizate, fiind oprite în rocile sterile, adâncimea maximă proiectată a forajelor fiind cuprinsă între 300-600ml. Volumul total de foraje estimat pentru cei 3 ani contractuali este de 20300ml. Forajele, în număr de 41 vor putea suferi modificări atât ca volum, cât și ca număr de lucrări, anul II și anul III fiind dependente de rezultatele anului I de explorare. Pentru executarea forajelor se va utiliza metoda de foraj în carotaj continuu. Vor fi utilizate instalații de foraj auto-purtate cu sistem Wire Line cu tub carotier dublu. Această metodă asigură un recuperaj foarte bun al carotelor (peste 95-100%), evitând zdrobirea accidentală a probelor și tulburarea coloanei litologice în timpul forării și a extragerii probei.
 • Ridicări topografice în coordonate Stereo 70
 • lucrări de refacere a  mediului -  amplasarea, atunci când este posibil, a lucrărilor de cartare geologică în zone lipsite de vegetație, decaparea solului de pe locațiile forajelor și depozitarea lui pe o platformă special amenajată, rambleierea excavațiilor realizate, nivelarea și compactarea acestora, iar la final acoperirea cu sol vegetal;
 • lucrări de birou.

▪ utilităţi: nu sunt nesare pe amplasament

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 041/07.07.2017,  terenul este în extravilan, folosinţa actuală fiind teren neproductiv. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 •     proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
 •  proiectul propus se află amplasat la cca 2,995 m de aria naturală protejată Cheile Nerei-Beușnița,

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 041/07.07.2017 eliberat de Primăria Oraşului Oraviţa.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 8. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 9. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 10. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 11. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

   Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

 

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  OMV PETROM S.A. cu sediul în București, sector 1-013328, str. Coralilor, nr.22, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5788 din data de 07.10.2015 și a completărilor ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.01.2016 și a completărilor ulterioare înregistrate la nr.4756/24.07.2017 și 5365/21.08.2017  , că proiectul „Desființare depozit produse petroliere și depozit ANRS – OMV Petrom S.A. Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Calea Timișoarei, nr. 19, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 13. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

 

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Prezentul proiect propune dezafectarea  instalațiilor de depozitare a produselor petroliere și a depozitului ANRS (trei rezervoare în care a fost depozitată motorină), clădiri administrative, platforme betonate, casă poartă, excepție făcând împrejmuirea depozitului, clădirile C1- clădire birouri-246 mp, C2-clădire administrativă P+2 - 336 mp, C5-clădire poartă - 68 mp cu postul trafo inclus ( conf. planului de situație), existente pe amplasamentul S.C. OMV Petrom S.A. Reșița.

Suprafața totală de teren aferentă depozitului  este de 53429 mp.

Lucrările constau în dezafectarea și demolarea următoarelor obiective:

 • clădire arhivă - obiectiv C3, 152 mp, magazie butelii aragaz – ob.C4,345 mp, garaje- C6,72 mp, pompă cu soclu beton, -C7, 34 mp, magazie materiale-C8, 487 mp, magazie manipulare-C9, 174 mp, anexă-C10,10 mp, parc rezervoare carburanți: ob. C11-14 mp, C12-20 mp, C13-24 mp, ob. C14-20, 24 mp/buc.; C21-31 mp. C22-77 mp, C23- 52 mp, C24-32 mp, C25-32 mp,C26-32 mp, c27-78 mp, C30-31, 794 mp, C32, 798 mp, C28-clădire remiză PSI, 194 mp;
 • platforme betonate, alei, drumuri, fundații, structuri, zone pavate, instalații tehnologice.

  Parcul de rezervoare benzină și motorină este format din:

 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 10000 mc, montate suprateran, rezerva ANRS – 3 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 1500 mc, montate suprateran –2 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 700 mc, montate suprateran– 2 buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 400 mc, montate suprateran–1buc.;
 • rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 200 mc, montate suprateran–4 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 60 mc, montate suprateran– 8 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 50 mc, montate suprateran–1 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 40 mc, montate suprateran–1 buc.;
 • rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 30 mc, subterane–3 buc.;

Lucrările se vor desfășura în următoarea ordine:

 • demolare clădiri din zidărie
 • dezafectare conducte
 • demolare suprafețe betonate, asfaltate
 • dezafectare rezervoare metalice
 • demolare fundații de susținere rezervoare
 • dezafectare îndiguiri
 • demolare suprafețe betonate cu pante și rigole de scurgere
 • demolare suprafețe betonate și căi de acces
 • dezafectare instalații electrice
 • dezafectarea cuvelor de robineți
 • demolare remiză PSI
 • dezafectare rețelei de alimentare cu energie electrică-tablou general
 • dezafectare rețele: conducte tehnologice îngropate, canalizare, instalații împământare, protecție trăsnet;
 • dezafectare instalații PSI;

Instalațiile de depozitare produse petroliere sunt golite de conținut, depozitul a fost curățat și pregătit pentru  dezafectare de către societăți specializate.

Dezafectarea se realizează manual și mecanizat, ordinea în cazul clădirilor fiind de sus în jos, în sens invers procesului de construcție.

Depozitarea temporară a deșeurilor rezultate se va face în incinta amplasamentului în cadrul organizării de șantier.

▪ utilităţi: înainte de demolare, obiectivele se debranșează de la utilități. 

   - apă: –

- ape uzate menajere: –

- energie electrică: –

- energie termică: – 

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

        Tăierea, depozitarea și transportul rezervoarelor și a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din demolări se va face prin societăți autorizate; deșeuri rezultate vor fi colectate selectiv în vederea valorificării/eliminării prin operatori economici autorizați; rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

 • deșeuri din fier (cod deșeu 17 04 05):630 tone;
 • amestecuri de beton, cărămidă, țigle șu materiale ceramice (cod deșeu 17 01 07): 2497 tone;
 • beton de la fundații (cod deșeu 17 01 01): 3365 tone;
 • beton de la demolarea elementelor din beton (cod deșeu 17 01 01): 5000 tone;
 • deșeuri din lemn (cod deșeu 17 02 01): 4 tone;
 • deșeuri din sticlă (cod deșeu 17 02 02): 1 tone;
 • vată minerală (cod deșeu 17 06 04): 216 tone;
 • azbociment (cod deșeu 17 06 05*): 0,6 tone;
 • deșeuri menajere (cod deșeu 20 03 01): 4 tone.

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii rezultate în perioada desfășurării dezafectării.

Proiectul prevede utilizarea de echipamente, utilaje și autovehicule omologate și conforme cu normele tehnice în vigoare, limitarea vitezei de deplasare în interiorul amplasamentului astfel încât zgomotul, vibrațiile, praful generat să nu producă disconfort.

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: se vor folosi tehnologii de demolare la care riscul de accident este redus. Nu se utilizează explozibili.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr.366/21.08.2015, emis de Primăria Municipiului Reşiţa, regimul juridic: imobil situat în intravilanul Municipiului Reşiţa; folosinţa actuală: clădiri, depozite, birouri, magazii, rezervoare, garaje, anexe; destinaţia propusă: zonă industrială, se păstrează folosința actuală, în conformitate cu UTR 40a din PUG Municipiul Reşiţa.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

- proiectul nu se situează în nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate la demolarea halelor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

  a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: impact local, limitat la amplasamentul proiectului (numai în zone în care vor fi executate lucrări de demolare și activități de transport), generat de tehnologia de demolare, de utilajele și mijloacele de transport de capacitate mare pe perioada execuției proiectului, fără afectarea populaţiei; -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impact mediu de scurtă durată al poluarii cu praf si zgomot pe perioada execuției lucrărilor de demolare mecanică/dezafectare;

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de demolare și a sortării deșeurilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact temporar, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor.

 

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor  de dezafectare și demolare și să ia toate măsurile cu caracter preventiv în scopul evitării poluării factorilor de mediu; se vor lua toate măsurile de limitare și eliminare a efectelor negative asupra mediului, în cazul producerii de evenimente accidentale.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Impactul asupra pânzei freatice se va determina prin intermediul forajelor de observație și control-1 foraj în zona rezervoarelor de depozitare carburanți, 2 foraje cu adancimea de 15 m ( în amonte și aval de rezervoarele de rezerva), 2 foraje cu adancimea de 12 m ( în aval  de rezervoarele de serviciu și tampon).
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc. Nu se utilizează explozibili.
 7. Se vor utiliza tehnologii de demolare care să minimizeze nivelul emisiilor de poluanți în timpul executării lucrărilor, a manipulării și transportului deșeurilor.
 8. programul de lucru al operatorului se va stabili astfel încat impactul poluării sonore asupra așezărilor umane datorat activității de demolare și transport deșeuri să fie minim;
 9. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de deșeuri din demolări, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 • dotarea șantierului cu echipamente și materiale necesare intervenției în cazul producerii de poluări accidentale;
 • suprafețele de lucru vor fi stropite, în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:
 • respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor în toate fazele de execuție a lucrărilor;
 • testarea proprietăților periculoase ale deșeurilor pentru încadrearea corectă în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin (1) și transmiterea buletinelor de analiză la A.P.M. Caraș-Severin;
 • Asigurarea transabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art.49, cu prezentarea anuală a documentelor doveditoare;
 • deşeurile rezultate din dezafectare și deșeurile tehnologice existente pe amplasament se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 •  pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic și se va limita înălțimea grămezilor de deșeuri;
 •  respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.
 •  deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 •  se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 •  se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Respectarea H.G. nr.124/2003, cu  privire la prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.
 3. Suprafețele acoperite cu vegetație nu vor fi afectate de lucrările de demolare.
 4.  Refacerea ecologică a zonelor afectate și readucerea terenului la starea în care să poată fi utilizat pentru activități industriale conform prevederilor PUG Reșița, UTR 40a.
 5. Automonitorizarea apei freatice și solului prin forajele de observație și control de pe amplasament.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 7. Notificarea A.P.M. Caraş-Severin și GNM CJ Caraș-Severin la finalizarea  lucrărilor.

Date ce vor fi raportate la A.P.M. Caraș-Severin:

- evidența gestiunii deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea de demolare/tip de deșeu conf. H.G nr. 853/2002 cu completările ulterioare, însoțită de documente doveditoare pentru valorificarea/eliminarea acestora–lunar.

- documente de transport deșeuri periculoase, conf. H.G. nr. 1061/2008 – anexa 1/la obținere și centralizator anexa nr.2- trimestrial.

- buletine de analiză și determinări necesare pentru automonitorizarea apei freatice și solului prin forajele de observație și control de pe amplasament.

- notificare asupra modului de realizare la termenele asumate potrivit măsurilor din Obligațiile de mediu stabilite prin adresa APMC-S nr.5789/26.03.2015.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Simona STÎNGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de SC ECU-NATUR SRL cu sediul în comuna Lăpușnicel, sat Pârvova, nr. 17, jud. Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.4694 din 20.07.2017,

        în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare ,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a  consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.08.2017, că proiectul:

 

„Lucrări de exploatare carieră pentru dacit industrial și de construcție în perimetrul temporar de exploatare Mehadia-Valea Mare”

 

   propus a fi amplasat în extravilanul comunei Mehadia, sat Mehadia, se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

         Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2, lit. a);

1) Caracteristicile proiectului:

    a) mărimea proiectului: Suprafaţa totală a perimetrului de exploatare este de 16.000 mp, suprafața efectivă a exploatării este de 13.000 mp, suprafața aferentă haldei de sol este de 700 mp, organizarea de șantier 250 mp.

    Metoda de exploatare care va fi folosită este:

 • exploatarea la zi în trepte descendente, și se va efectua cu respectarea următorilor parametrii specifici:

            -  înălțimea treptei de exploatare va fi de 10 m;

            - lățimea bermei va fi de 10-25m;

            - unghiul de taluz va fi de minim 650

 •   lungimea treptei de exploatare, max 175 m .

   Derocarea masei miniere se va realiza cu ajutorul explozibililor, după operațiunile de perforare mecanică și pușcare.

   În prima etapă va fi amenajat drumul de acces la halda de sol,vegetal cu o lungime de 250m.

   Perimetrul are pe o parte din suprafață, o copertă constituită din pătura de sol vegtal cu grosimi de 0,20m.

      Cantitatea de sol vegetal ce urmează a fi îndepărtată, s-a calculat având în vedere următorii parametrii:

            -  suprafața de decopertat carieră, 11.000 mp

            - grosimea medie a păturii de sol, 0,20m.

     Rezultă un volum de 2.200 mc de sol vegetal ce urmează a fi îndepărtat.

     Cantitatea de resurse minerale exploatabile este de 69.227 mc x 2,6 t/mc = 180.000 tone dacit industrial și de construcție.

    b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale:

            -  se va extrage dacit industrial și de construcție;

    d) producţia de deşeuri: amenajarea unei suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor

    e) emisiile poluante : nu este cazul

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - nesemnificativ, în condiţiile respectării normelor tehnice în vigoare.

          2) Localizarea proiectelor:

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1) utilizarea existentă a terenului:

      - Conform Certificatului de Urbanism nr.15/12.07.2017, folosinţa actuală este parțial exploatare carieră, parțial în circuitul silvic, perimetru cu resurse minerale, cercetat geologic în vederea exploatării.

    2.2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

   3) Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact semnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

▪  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare

  ▪ proiectul propus se află amplasat la cca 1017 m de Rezervația Naturală Valea Greațca și cca. 1500 m de Rezervația Naturală Râpa Neagră,

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXX din XX.0X.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT, cu sediul în Municipiul Timișoara, b-dul M. Viteazul nr. 32, jud. Timiș, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 3096/15.05.2017,  în baza:

 1. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 2. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Caraş Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.08.2017 și a completărilor depuse ulterior, că proiectul Consolidare maluri râu Timiș la Jupa și Sacu, jud Caraș-Severin” propus a fi executat pe teritoriile administrative ale comunei Sacu și orașului Caransebeș, în extravilan, județul Caraș-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

    Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. f) – construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor;

     b)justificreaa în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

Proiectul este de interes local şi se referă la lucrări de consolidări de maluri în zonele afectate de eroziuni active (Jupa şi Sacu) care pun în pericol obiective importante; astfel în zona Jupa avansarea eroziunii de mal înspre terasa înaltă pune în pericol ruinele castrului roman, iar în zona Sacu cele 2 eroziuni situate amonte şi aval de pod pun în pericol legătura rutieră între localităţile Sacu şi Tîncova.

Lucrări propuse:

 • Lucrările de defrişare şi reprofilare a albiei se vor executa după cum urmează:
 • în amplasamentul Jupa, pe o lungime de 425 ml, lăţimea albiei amenajate fiind de 20-30 m;
 • în amplasamentul Sacu, amonte de pod, pe o lungime de 135 ml, lăţimea albiei amenajate fiind de 40-50 m;
 • în amplasamentul Sacu, aval de pod, pe o lungime de 273 ml, lăţimea albiei amenajate fiind de 30 m.
 • Lucrările de cosolidări de maluri
 • geocontainere umplute cu material local, geocontainerele au dimensiunile 2,0x1,0x0,5 m şi se umplu cu material local până la 0,8 din volumul lor.
 • Lungimile consolidărilor de maluri sunt:

-în amplasamentul Jupa - 425 ml;

-în amplasamentul Sacu, amonte de pod, la malul stâng – 105 ml;

-în amplasamentul Sacu, aval de pod, la malul drept – 205 ml.

 

 • Praguri de fund (2 buc.) amplasate aval de zonele consolidate, un prag aval de consolidarea din zona Jupa și unul aval de consolidarea prevăzută la Sacu (aval de pod)

        b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material din săpături (se utilizează la umplerea geocontainerelor) alte deșeuri rezultate (menajere, resturi de materiale din construcții) depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: nu este cazul;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului       

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 214/06.10.2016, eliberat de Consiliul Județean Caraș-Severin,  terenul se află amplasat pe teritoriile administrative ale comunei Sacu și orașului Caransebeș în extravilan, domeniu public de interes național și proprietăți private;

Folosinţa actuală: albia minoră a râului Timiș;

 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul pentru implemantarea proiectului se suprapune parțial (zona Jupa) peste aria naturală protejată ROSCI0385 Râul Timiş între Rusca şi Prisaca.

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: cursul de apă traversează parțial zona de protecție a castrului roman  - înscris în LMI CS-I-s-A-10805.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

 • proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, locația  proiectului  fiind situat în perimetrul Sitului de importanță comunitară ROSCI0385 – Râul Timiș între Rusca și Prisaca;
 • după parcurgerea etapei de încadrare și completarea listei de control pentru evaluarea adecvată a rezultat că implementarea planului nu se generează un impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 214/06.10.2016, eliberat de Consiliul Județean Caraș-Severin;
 3. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 71/28.07.2017 emis de Administrația națională Apele Române administrația Bazinală de apa Banat;
 4. Realizarea investiţiei cu respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr. 427/10.03.2017, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin;
 5. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 7. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 8. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 12. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor, în vederea verificării condiţiilor de realizare a proiectului stabilite prin prezenta decizie.
 13. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 14. Pentru protecția speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG nr. 57/2007, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
 • orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 • deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 • deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 • recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 • uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 • deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 • culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 • perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,;
 • deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 1. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

 

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de xx. yyyyy 2017 în ziarul ....................., nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

  

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Întocmit: consilier Liliana CONSTANTIN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AUTO ALEX SRL, cu sediul în orașul Moldova Nouă, str. Nicolae Bălcescu, nr.13, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3899 din data de 16.06.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.06.2017 şi a completărilor depuse sub nr. 4692 din data de 20.07.2017, că proiectul:

 

,,Construire magazin bricolaj și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de șantier pentru SC Auto Alex SRL,,

 

  propus a fi amplasat în intravilanul  orașului Oravița, str. Cloșca, nr.F.N., C.F. nr.36149, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct.10.b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ Proiectul propus se realizează pe terenul în suprafaţă de 8000 mp și va cuprinde o hală cu regim de înălțime parter, cu o suprafață de 2097 mp, cu funcțiunea de magazin de bricolaj și a unei cabine de poartă. Funcțiunile propuse în clădire sunt (spații pentru prezentarea produselor comerciale, spații pentru alimentație publică, depozitare, vestiare și spații administrative.

    La exterior se propune amenajarea unei zone de parcare pentru minim 60 locuri de parcare, trotuare și trotuare de gardă, drum, împrejmuirea cu gard a terenului, amplasarea unor panouri publicitare și a unui totem luminos.

  Clădirea propusă pentru magazin se va realiza cu structură de tip cadre cu stâlpi prefabricați din beton armat, încastrat în fundații și grinzi de beton armat precomprimat. Fundațiile pentru stâlpi vor fi de tipul fundații izolate sub stâlpi.Învelitoarea magazinului este de tip terasă necirculabilă și va fi realizată din tablă cutată pe structură metalică.

▪ utilităţi:

 • alimentarea cu apă- clădirea va fi racordată la rețeaua de distribuție a orașului.
 • evacuarea apelor uzate se face în rețeaua de canalizare a orașului.
 • apele meteorice vor fi colectate într-un rezervor de retenție, amplasat în incintă. Apa meteorică ce va fi colectată de pe acoperșul clădirii va fi condusă direct la acet rezervor, printr-o rețea separată de canalizare. Apa meteorică ce va fi colectată de pe platforma de parcare și de pe drumurile din incintă va fi colectată prin intermediul unor guri de scurgere stradale, cu sifon și depozit, prevăzute cu grătare din fontă și condusă printr-o rețea de conducte la un separator de hidrocsrburi și ulterior la bazinul de retenție. Apa colectată în acest rezervor va fi evacuată pe tern ( în spațiile verzi din incintă) în perioadele fără precipitații.
 • alimentarea cu energie electrică asigurată de la reţeaua localităţii

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ la faza de construire: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

▪ la funcţionare: deşeuri menajere, colectate pe categorii şi predate la serviciul de salubritate care deserveşte localitatea;

▪ organizarea de șantier cuprinde:

     - drum acces organizare de șantier, se va utiliza drumul în incintă;

     - platforme pentru depozitarea materialelor, se vor depozita materiale folosite pentru realizarea investiției;

     - parc autovehicule și utilaje.

După terminarea lucrărilor se va reface terenul afectat aducîndu-se la starea inițială. Lucrările de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerințelor proiectului tehnic de execuție și a proiectului de sistematizare a curții.

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 008/06.02.2017, terenul este în intravilan, folosinţa actuală fiind pășune si reglement prin HCL pentru aprobare PUZ din data de 18.07.2017, Consiliul Local Oravița. 

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

  ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 5.300 m de rezervaţia naturală Valea Ciclovei-Ilidia şi cca. 3.800 de Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 008/06.02.2017 eliberat de Primăria Oravița.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 10. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ȘANSA IMPEX SRL, cu sediul în comuna Armeniș, sat Feneș, nr.191, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4967 din data de 27.08.2015,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.09.2015 şi a completărilor depuse sub nr. 4524 din data de 13.07.2017, că proiectul:

 

,,Construire agropensiune Conacul Gugulanilor,,

 

  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Armeniș, sat Feneș, nr.191, C.F. nr.30285, jud. Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10. b) – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪ proiectul propune construirea unei agropensiuni în regim D+P+E1+E2.

    Suprafața totală este de 2877 mp.

    Agropensiunea va fi împărțită astfel:

 • Demisol (grup sanitar cu vestiare, jacuzzi, sauna, sală masaj, depozite alimente, magazii)
 • Parter (recepție, sală de mese, sală de jocuri distractive și bibliotecă, bucătărie cu depozite materie primă, vestiar)
 • Etajul I ( 4 camere dotate cu grup sanitar propriu, magazie produse, cameră lenjerii)
 • Etajul II (( 4 camere dotate cu grup sanitar propriu, magazie produse, cameră lenjerii)

În exterior agropensiunea cuprinde spații de joacă, locuri de parcare și spații verzi.

Asigurarea utilităţilor se vor realiza astfel:

     - energia electrică – se va asigura prin branșament la rețelele de energie electrică existentă în zonă;

     - alimentarea cu apă  – se va asigura de la rețeaua comunală existentă printr-un racord. Conducta de alimentare va avea o lungime de 57 ml și se va realiza subteran cu conductă din PEHD, PE80/SDR17, Pn 6, DE 63mm;

     - rețeaua de canalizare exterioară va fi racordată la canalizarea comunală. Conductele vor fi realizate din polietilenă PVC-KG cu Dn între 160-120 mm. Apele uzate menajere de la bucătărie vor fi trecute în prealabi printr-un separator de grăsimi.

     - apele pluviale se colectează prin jgheaburi și burlane și sunt deversate în canalizarea comunală.

  - încălzirea se realizează cu o centrală termică pe lemne având coș de fum de diametru 220mm și o înălțime de aproximativ 17 m.

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e czul

        d) producţia de deşeuri:

▪ Deșeurile generate pe amplasament în faza de execuție sunt:

 • Deșeuri menajere. Se vor colecta în europubelă de 120l și se vor elimina prin serviciul public de salubrizare;
 • Deșeuri provenite din lucrările de reamenajare, fasonarea grinzilor din lemn, așchii, rumeguș, praf, țiglă, resturi PVC. Se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare.

▪ Lucrări necesare organizării de șantier:

      Toate lucrările pe perioada șantierului se vor desfășura în cadrul lotului. Se mențin racorduri provizorii pentru alimentarea cu apă și energie electrică. Nu sunt prevăzute staționări de utilaje și parc auto în cadrul incintei, astfel încât nu apare pericolul de contaminare a solului cu scurgeri de uleiuri și carburanți.

  Investiția este una definitivă și se vor reface doar terenurile din curte pentru parcare și spații verzi. Lucrările de săpătură pentru canale de rețele din domeniul public vor fi refăcute prin grija investitorului.

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

▪ în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus);

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 7/25.08.2015,  regimul juridic al terenului  este teren proprietate privată situat in extravilanul localității Feneș.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

▪ impact local, nesemnificativ;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei;

 

         d) probabilitatea impactului:

▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

▪ în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 ▪ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

▪ proiectul propus se află amplasat la cca 2729 m de aria naturală protejată Cheile Teregovei.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 7/25.08.2016 eliberat de Primăria Comunei Armeniș.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.
 8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 10. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

 

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

    Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

     Nerespectarea prevedrilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

- proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 194 din 14.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  HYBRID ENERGY S.R.L. cu sediul social în Municipiul Deva, str. Horea, nr. 94, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2892 din 05.05.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.05.2017, că proiectul Program de explorare cu foraje în perimetrul ASCUȚITA MARE, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat în extravilanul UAT Comuna Glimboca nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2 – Industria extractivă, lit. d) foraje de adâncime;

          Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

explorarea se va face în interiorul perimetrului ASCUȚITA MARE delimitat de următoarele coordonate stereo 70:

Punct

1

2

3

4

X (Nord)

457800

457800

454300

454300

Y (Est)

289000

292300

291300

288000

 

Se vor executa în perioada 2017-2018 nouă foraje cu adâncimea proiectată între 250 și 900 m.

 • foraje geologice (grupa 0-100 m.)

Nr.foraj

                         COORDONATE

Adâncime proiectată (m.)

          X

           Y

  Z (m.)

F1

 

 

 

 

F2

 

 

 

 

F3

 

 

 

 

F4

 

 

 

 

F5

 

 

 

 

F6

 

 

 

 

F7

 

 

 

 

F8

 

 

 

 

F9

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 • organizare de santier :
 • Accesul la locatiile de foraj ASTD – 06, ASTD – 07, ASTD – 12 si ASTD – 13 se realizeaza pe firul vailor Glimboca Stanga (ASTD – 06 si ASTD – 07), Glimboca Dreapta (ASTD – 13) si paraul Cofu Mare (ASTD – 12), pe acestea instalatia de foraj senilata putandu-se deplasa cu usurinta. Pentru locatiile de foraj ASTD – 09, ASTD – 10 si ASTD – 11 se vor realiza  scurte rampe.
 • Amenajarea platformei de foraj de circa 50 m2 pentru amplasamentul unei instalatii de foraj mobila - senilata  si a accesoriilor acestora precum, batal metalic de apa de 1 mc, stativ prajini de foraj, stativ tub carotier precum si materiale si consumabile, care vor ocupa temporar o suprafata de cca 50 mp.
 • Lucrari de refacere pentru zona afectata de executarea forajelor geologice
 • La terminarea fiecarui foraj, locatia acestuia se va curata si nivela, terenul fiind readus la configuraţia initiala. Gaura de foraj se va conserva cu un tub de plastic de 50 cm lungime de la sol, pe care se va inscriptiona numarul forajului.
 • Monitorizarea în perioada de execuţie:

Factorul de mediu “aer”:

 • menţinerea şi folosirea utilajelor la parametrii prevăzuţi de fabricant şi utilizarea cu precădere a maşinilor prevăzute cu catalizator.

Factorul de mediu „apă”:

 • controlul depozitării temporare a materialelor şi deşeurilor şi a manevrării utilajelor în vederea evitării poluării cu produse petroliere.

Factorul „mediu geologic”:

 • respectarea limitelor perimetrului aprobat şi controlul aplicării măsurilor de prevenire;
 • urmărirea activităţii utilajelor în scopul evitării scurgerilor de produse petroliere;

Factorul de mediu “biodiversitate”:

 • personalul va fi instruit pentru recunoaşterea şi protejarea speciilor de plante şi animale de pe amplasament;
 • Dezafectarea organizării de şantier şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului acesteia:
  • Suprafaţa perimetrului de explorare este de 11,55 km2.
  • Organizare suprafaţă perimetru de explorare:
 • suprafaţă platfome de foraj: 450 m2.
 • suprafaţă afectată de căi de acces: 2606 m2.
  • La finalizarea execuţiei forajelor, lucrările de ecologizare, închidere şi de postînchidere a suprafeţelor afectate vor consta în:
 • retragere echipamente ce au asigurat executia forajelor;
 • nivelare drumuri de acces la locaţie foraje;
 • nivelarea manuala a suprafetelor la nivelul carora au fost amplasate platformele de foraj (S = 450 m2);.

    b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale: proiectul vizează evidenţierea resursei minerale şi cunoaşterea posibilităţilor de exploatare şi valorificare al rezervei/zăcământului;

    d) producţia de deşeuri:

Conform H.G. 856/16.08.2002, prin activitatea ce se desfăşoară în perimetrul de explorare se produc deşeuri care se încadrează astfel:

Denumirea

deşeului

Cantitatea prevăzută a fi generată

Cod

deşeu

Managementul deşeurilor

- cantitatea prevăzută a fi generată

Valorifi-cată

Eliminată

Rămasă în stoc

Deșeuri menajere

77 kg

200301

-

77

-

Deșeuri metalice

0,02

160117

0,02

-

-

 

Pentru preluarea deşeurilor operatorul va perfecta contracte cu firme autorizate în acest domeniu.

Ambalajele care se vor constitui în deşeuri sunt ambalajele nereturnabile, din carton sau hârtie, provenind de la piesele de schimb şi materialele cu care va fi aprovizionat obiectivul. Acestea se vor depozita împreună cu deşeurile menajere.

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile sunt generate de motoarele utilajelor în limitele admisibile prin legislaţia în vigoare, nivelul de zgomot generat de instalația de foraj și de buldozer va fi sub limitele admise la receptori;

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

 • riscul utilizării motorinei pentru alimentarea instalației de foraj este redus, datorită cantității mici din instalație;
 • nu se stochează pe amplasament cantități suplimentare de motorină;
 • alimentarea cu motorină  a instalaţiei se va realiza direct din butoiul metalic prin intermediul unui furtun flexibil, cu ajutorul unei pompe manuale;
 • sunt prevăzute măsuri de limitare a dispersiei produselor petroliere la suprafața solului și a infiltrării în sol prin aplicarea de materiale absorbante;
 • materiale absorbante îmbibate cu carburant şi solul contaminat vor fi depozitate în locuri speciale în recipiente etanşe, astfel încât să nu vină în contact cu apele pluviale.

    2. Localizarea proiectelor:

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - pădure fond forestier național administrat de Ocolul Silvic Oțelu Roșu;

Suprafaţa temporar ocupată de lucrările de forare este de 450 m2 şi de 2606 m2 pentru drumurile temporare de acces;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul utilizării resurselor naturale;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - nu este cazul;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform: - nu este cazul.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial:

    a) extinderea impactului: - local, în punctele de executare a forajelor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus;

    d) probabilitatea impactului: - redusă;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - impact reversibil, încetează la finalizarea explorării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Respectarea condiţiilor din certificatul de urbanism emis de Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
 2. Pentru lucrări care vizează afectarea terenurilor forestiere sau a fondului forestier se va solicita şi obţine avizul administratorului fondului forestier şi a Gărzii Forestiere Timişoara.
 3. Se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor emis de Administrația Bazinală de Apă Banat.
 4. Căile de acces la platformele pentru realizarea forajelor, necesare amplasării forezei se vor executa fără afectarea vegetaţiei forestiere, arboret şi seminţiş.
 5. Depozitele de pământ şi piatră rezultate din terasamente se vor amplasa cu respectarea următoarelor condiţii:
  • amplasarea să fie la cât mai mică distanţă faţă de lucrările din care provin;
  • terenurile folosite pentru depozitare să fie, pe cât posibil, improprii producţiei agricole şi în afara seminţişului;
  • terenurile să fie stabile din punct de vedere geotehnic;
 6. De asemenea se vor respecte următoarele condiţii, referitoare la protecția cursurilor de apă din zonă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice traversarea cursurilor de apă altfel decât pe podeţe amenajate în acest scop;
  • Se interzice spălarea în albia râului a vehiculelor şi utilajelor.
 7. Activitatea se va desfăşura pe amplasamentul aprobat, fără ocuparea altor suprafeţe de teren cu organizarea de şantier şi depozitarea de materiale sau deşeuri şi fără executarea de construcţii suplimentare.
 1. Gestionarea deşeurilor generate de lucrările de săpături şi rezultate indirect din lucrările de explorare, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :
 • Lucrările necesare instalării echipamentelor de foraj, se vor rambleia cu materialul rezultat din săparea acestora ;
 • Pentru reducerea la minim a cantităţii excedentare de pământ şi piatră din săpături se va realiza compactarea rambleului;
 • Se interzice abandonarea deşeurilor ;
 • Se interzice incinerarea deşeurilor;
 • Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • Se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.
 1. Limitarea emisiilor de noxe în atmosferă se va realiza prin:
 • Utilizarea numai a utilajelor şi autovehiculelor omologate şi verificate tehnic;
 • Evitarea funcţionării în gol a utilajelor şi autovehiculelor în perioadele de staţionare.

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Iosif PLACHI

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 190/12.07.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA ORAȘULUI ORAVIȚA, cu sediul în localitatea Oravița, str.1Decembrie, nr.60, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3843 din data de 15.06.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.07.2017 , că proiectul  „Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate” propus a fi amplasat în orașul Oravița, str. Zona Gării, C.F. nr. 33967 și 33975,  judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa  nr. 2, la pct. 10. lit.b) proiecte de dezvoltare urbană inclusive construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

▪  Proiectul propune  amenajarea unui parc pe două parcele de teren învecinate, în suprafață totală de  41352 mp, parc destinat recreerii și activităților de agrement pentru locuitorii din zonă, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă.

Zona urbană pe care se va implementa proiectul este o zonă periferică a orașului, în imediata vecinătate a cartierului de blocuri dens populat - Zona Gării.

Accesul pe teren se va face  din strada  Zona Gării, strada care flanchează amplasamentul pe partea de sud.

Bilanț teritorial: parcela are o forma neregulata, avand o suprafață totală  de  41352 mp, regim de înalțime clădiri propuse – P, suprafață construită la sol (zonă anexe tehnice – 144,35 mp), platforme/alei carosabile propuse – 1658,87 mp, alei dale/gazon propus – 608,74 mp, spațiu verde propus - 38940 mp (94,16%).

Obiective aferente proiectului :

1. Amenajări exterioare :

     - sunt propuse trei feluri de alei - alei pietonale, pentru biciclete și pietonale/carosabile (pentru role și ocazional pentru mașinile de pompieri, sau întreținere spații verzi sau spații construite); va fi amenajat un traseu pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de vedere sau locomotorii; materiale folosite - dale piatră și gazon armat.

    - aleile sunt fără fundament cu lățimea de 1,3 m; sunt alei din piatră fixate în pământ pe un pat din nisip stabilizat de aprox. 5 cm; rosturile dintre dale se seamănă cu iarbă de gazon.

   - aleile pentru biciclete se vor realiza din gazon armat, lățimea =1,3 m.  

2. Anexe tehnice:

 - clădire toalete publice x 1 buc.;

- depozitul parc (42 mp) și platformă aferentă exterioară (37,125) -  amplasate în imediata vecinătate a accesului secundar; vor fi depozitate unelte și echipamente necesare întreținerii parcului.

3. Amenajarea teritoriului: principalele lucrări constau în sistematizarea pe verticală și construirea de movile de pământ peste terenul natural existent.

 Se propune o colină, plecând de la cota terenului natural, până la cota de 2,5 m; este propusă ca un mic amfiteatru care în mijloc se deschide către o platformă pavată. Necesarul de pământ pentru sistematizări este de aprox. 13000 mc.

  După sistematizarea pe verticală se așează un strat de 30 cm de sol fertil pentru plantare de vegetație; cantitatea de sol vegetal necesară este de aprox. 500 mc.

  Spații verzi create: masive de arbori, alcătuiți din vegetație lemnoasă de talie mare, mijlocie, mică și arbori ornamentali de diferite înălțimi.

   ▪ utilităţi: 

   - apă: racord la rețeaua urbană ;

   - ape uzate menajere: racord la rețeaua de canalizare urbană ;

   - energie electrică: este asigurată în sistem mixt: prin montarea de panouri fotovoltaice cu puterea de 25 KW și prin racord la rețeaua publică de energie; se va monta un post de transformare în anvelopa uscată, cu puterea de 120 kVA;  

  - energie termică: -   

 b) cumularea cu alte proiecte:

 c) utilizarea resurselor naturale: –

        d) producţia de deşeuri:

    Deșeuri rezultate în urma lucrărilor de amenajare: pamânt  rezultat din decaparea terenului și săpături- se folosește la sistematizarea pe vertical a amenajărilor peisagistice;

      e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: sunt emisii pe perioadă determinată numai în perioada desfășurării lucrărilor;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: este redus.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:-

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

  - conform Certificatului de Urbanism nr.079/02.11.2016, emis de Primăria Orașului Oravița, regimul juridic: terenul se află în zona de intravilan a orașului Oravița, str. Zona Gării, domeniu privat – oraș Oravița; folosința actuală - curți construcții, în suprafață de 20000 mp parcela C.F. nr.33967 și 21352 mp parcela C.F. nr. 33975.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul.

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prinLegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilorLegii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul,

             g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul

             h) ariile dens populate: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate la demolarea halelor.

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este temporar și redus, numai în perioada de modernizare și reabilitare.

         d) probabilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor de amenajare modernizare și reabilitare.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusă, doar pe perioada executării lucrărilor.

    Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Respectarea  prevederilor  Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Protecția așezărilor umane:  executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
 5. Se vor utiliza tehnologii care să minimizeze nivelul emisiilor de poluanți în timpul executării lucrărilor, a manipulării și transportului materiilor prime/materialelor/deșeurilor.
 6. Organizarea de șantier:
 • se va amplasa numai în limitele amplasamentului fără ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea apelor tehnologice și menajere;
 • în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri,  etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale;
 • se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 • pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu eșapamente antizgomot și amortizoare;
 • se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii antrenării particulelor solide;
 1. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 • deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme  prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 • respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în cadrul organizării de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor;
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia lucrărilor.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, A.P.M. Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art .22 alin(3) din H.G. nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.,

 

Întocmit: consilier Simona STÎNGU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AGDEPOT S.R.L., cu sediul în localitatea Oravița, strada Piața Ferdinand, nr. 6, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5152 din 03.08.2016 și a depunerii memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 4007 din 21.06.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.06.2017, că proiectul:

 

„Instalație GPL și depozit GPL capacitate 4990 litri”

propus a fi amplasat în localitatea Oravița, DN 57, km 5,1, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. litera a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

 

   1. Caracteristicile proiectului

   a) mărimea proiectului:

 • proiectul este de interes local şi se referă la amplasarea unei instalații monobloc SKID de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, cu volum de 5.000 litri GPL (capacitate de stocare de 4.000 litri); GPL-ul va fi folosit pentru uscarea cerealelor – scăderea umidității și redarea calității cerealelor, pe perioada de iarnă;
 • SKID-ul are în componență un recipient cilindric orizontal, suprateran, amplasat pe o platformă betonată; parametrii de lucru recipient stocare: presiune maximă de lucru – 17,65 bar, presiune de probă – 22,5 bar, temperatura de lucru – de la     – 250C la +500C;  dimensiuni recipient: diametru – 1.200 mm, lungime – 4.700 mm, înălțimea cu suporturi – 1.560 mm;  
 • suprafața totală a amplasamentului este de 28.957 mp; pe amplasament există depozit de cereale, hale depozitare, atelier întreținere utilaje, stație internă de carburant, platformă gospodărie apă, spații administrative;
 • suprafața platformei betonate aferente instalații monobloc SKID de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule este de 96 mp.
 • utilităţi:
 • alimentarea cu apă potabilă folosită pentru desfășurarea activității – nu este cazul.
 • apele uzate menajere – nu este cazul;
 • energie electrică: asigurată prin racord la reţeaua publică de alimentare.

   b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

   c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

   d) producţia de deşeuri:

 • la faza de construire: deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/ reutilizate/evacuate conform legislaţiei în vigoare, de către firme autorizate; se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar pe amplasament (deșeurile nepericuloase);
 • la funcţionare: deșeuri tehnologice.

   e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 • în timpul exploatării: noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot din trafic (redus);

   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

 

    2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existentă a terenului:

 • conform Certificatului de Urbanism nr. 28/15.04.2016 eliberat de Primăria Orașului Oravița, terenul este amplasat pe teritoriul administrativ al UAT Oravita – sat Broșteni; folosința actuală – teren construcții industriale și edilitare.

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: nu este cazul

    b) zonele costiere: nu este cazul

    c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

     f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

 • amplasamentul nu este este situat în arie naturală protejată.

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul

   h) ariile dens populate: nu este cazul

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

 

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
 • impact local, nesemnificativ, limitat la amplasamentul proiectului, fără afectarea populaţiei;

 b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

 c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei lucrărilor de construire și amenajare;

 d) probabilitatea impactului:

 • minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
 • impact pozitiv după finalizare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:    

 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 • cea mai apropiată arie naturală protejată de importanţă comunitară este ROSCI0361 Râul Caraș, fiind situată la o distanţă de circa 4 km, în linie dreaptă.

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 28/15.04.2016 eliberat de Primăria Orașului Oravița.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 6. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
 • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
 • se interzice incinerarea deşeurilor.
 1. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 2. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 3. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 4. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 5. Solicitarea revizuirii autorizaţiei de mediu la finalizarea proiectului.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit: consilier Narcisa PÎNZARIU

 

- proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 186 din 05.07.2017

 

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN cu sediul administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4157 din 27.06.2017,

        în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.07.2017 că proiectul MODERNIZARE DJ 581, INTERSECȚIA CU DJ 586 (SECĂȘENI) – INTERSECȚIE CU DN 57 (GRĂDINARI)  propus a fi amplasat în comuna Grădinari, sat Grădinari extravilan și intravilan, comuna Ticvaniu Mare, sat Ticvaniu Mare extravilan și intravilan și sat Secășeni extravilan, județul Caraș-Severin – conform planurilor de situaţie, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13, litera a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, cu referire la proiecte încadrate la pct. 10 – proiecte de infrastructură, lit. e) construcţia drumurilor ....altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1

1) Caracteristicile proiectului:

    a) mărimea proiectului:

 • Lungime supusă modernizării 8,510 km;
 • Amenajare trotuare în localități;
 • Amenajare piste pentru bicicliști la marginea trotuarelor;
 • Semnalizarea rutieră;
 • Amenajare de stații BUS;
 • Amenajare de parcări;
 • Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale;
 • Asigurarea scurgerii apelor pluviale.

    b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

    c) utilizarea resurselor naturale:

- se vor utiliza materiale de construcție în cantităţi limitate pentru punerea în operă a construcţiilor proiectate;

    d) producţia de deşeuri:

- deşeurile generate în perioada de realizare a proiectului, specifice lucrărilor de construcţii, sunt în cantităţi mici şi administrate corespunzător, astfel pământul şi piatra rezultate din anrocamente și șanțuri (cod deşeu 17 05 04) se vor utiliza pentru umpluturi, excesul fiind evacuat şi depozitat într-o locaţie şi în condiţiile stabilite de administraţia publică locală.

- deşeurile menajere şi celelalte tipuri de deşeuri specifice activităţii, se vor colecta şi depozita temporar în recipiente corespunzătoare în vederea transportului pentru valorificare/eliminare ;

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul sunt generate de utilaje şi autovehicule, nu sunt prevăzute activităţi generatoare de mirosuri neplăcute;

    f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - nesemnificativ, în condiţiile respectării normelor tehnice în vigoare şi a gestionării corespunzătoare a carburanţilor şi uleiurilor minerale necesare utilajelor pe amplasamente, nu se utilizează alte substanţe şi produse periculoase.

          2) Localizarea proiectelor: intravilan și extravilan, domeniu public, folosința actuală drum județean destinat circulației rutiere - rămâne neschimbată.

    2.1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 123 din 30.05.2017 emis de Consiliul Judeţean Caraş-Severin - nu se schimbă destinația terenului;

    2.2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    - zone umede – nu este cazul;

    - zonele costiere: - nu este cazul;

    - zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    - parcurile și rezervațiile naturale: - nu este cazul;

    - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

- arii în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

- ariile dens populate: - nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu are impact asupra monumentelor istorice CS-I-m-A-10886, CS-I-s-B-10887, CS-II-m-B-11120, CS-II-m-B-11121 și CS-II-m-B-11213.

          3) Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local, în perioda de realizare a proiectului;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus, în faza de construcţie şi pozitiv în funcţionare;

    d) probabilitatea impactului: - redusă în perioada execuţiei, pozitivă în perioada funcţionării;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - impact redus pe durata realizării lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 1. proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat la distanțe mai mari de 70 m de limitele sitului Natura 2000 ROSCI0361 Râul Caraș cu efecte nesemnificative asupra obiectivelor de conservare ale acestuia (distanțele la alte situri Natura 2000: ROSCI0226, ROSCI0031, ROSPA0020 sunt de peste 10 km);

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

Organizarea de şantier :

 1. Se va desfăşura pe amplasamentul aprobat, fără ocuparea altor suprafeţe de teren cu organizarea de şantier şi depozitarea de materiale sau deşeuri.
 2. Se vor asigura condiţiile de depozitare în siguranţă a carburanţilor şi lubrifianţilor dacă se impune.
 3. Platforma pentru staţionarea utilajelor şi autovehiculelor se va compacta cu materiale locale impermeabile şi se va împrejmui cu o bordură pentru evitarea răspândirii în zona adiacentă a eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi, uleiuri, alte lichide utilizate.
 4. Se vor amplasa toalete ecologice pentru personal.

Protecţia aerului :

 1. Se vor utiliza numai utilaje şi autovehicule omologate din punct de vedere al nivelului emisiilor de poluanţi prin gazele de eşapament.
 2. Pentru limitarea nivelului de zgomot utilajele şi echipamentele vor fi dotate cu eşapamente antizgomot şi amortizoare.
 3. Se va evitarea funcţionarea în gol a utilajelor şi autovehiculelor în perioadele de staţionare.
 4. Se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile comunale în vederea reducerii antrenării particulelor solide.
 5. Materialele cu granulaţie fină (nisip, ciment, pământ din excavaţii) se vor transporta în mijloace de transport acoperite şi se vor depozita în condiţii ferite de acţiunea vântului (prin umectare sau acoperire).

Protecţia apelor de suprafaţă :

 1. Se interzice deplasarea utilajelor prin albiile cursurilor de apă.
 2. Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop.
 3. Este interzisă depozitarea de materiale şi deşeuri pe maluri şi în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor.
 4. Manipularea carburanţilor şi a uleiurilor (de motor, hidraulic, de transmisie ) în zone din proximitatea apelor de suprafaţă se va face cu luarea măsurilor în vederea evitării poluării apei.
 5. Este interzisă spălarea, în cursul de apă şi pe malul acestuia, a vehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe periculoase.
 6. In cazul producerii unei poluări accidentale se vor lua măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, respectiv pentru limitarea efectelor şi informarea celei mai apropiate unităţi de gospodărire a apelor.

Protecţia solului, subsolului şi a apelor subterane :

 1. Se interzice deversarea de carburanţi, lubrifianţi sau alte lichide tehnice pe amplasamentele proiectelor, intervenţiile pentru reparaţiile utilajelor se vor efectua în organizarea de şantier sau ateliere specializate.
 2. Se interzice deplasarea în zona amplasamentelor în afara drumurilor existente.
 3. Gestionarea deşeurilor generate de lucrările de săpături şi rezultate indirect din lucrările de instalare a conductelor şi a branşamentelor, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :
 •  Eliminarea deşeurilor din săpături (pământ, piatră) se va realiza în condiţiile stabilite de autoritatea publică locală a Comunei Vermeş;
 • Se interzice abandonarea deşeurilor ;
 • Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • Deșeurile valorificabile și deșeurile menajere vor fi colectate selectiv.

Monitorizarea :

 1. Se vor monitoriza: respectarea încadrării în limitele amplasamentelor alocate pentru proiect şi organizarea de şantier, depozitare materiale şi deşeuri, funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor pentru prevenirea pierderilor accidentale.

Refacerea mediului :

 1. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor din construcţii, desfiinţarea drumurilor provizorii de acces, nivelarea terenului şi transportul pământului excedentar, rezultat din excavaţii, la un depozit pentru deşeuri inerte.

 

Condiţii generale :

 

Realizarea investiţiei se va face cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi a avizelor emise de alte autorităţi publice.

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Titularul de proiect/executantul va notifica Administraţia Bazinală de Apă Banat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ARION ROMULUS și ARION AURELIA, cu domiciliul  în municipiul Timișoara, str. Johann Sebastian Bach, nr. 4, ap.1, jud. Timiș,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3175 din 17.05.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din 05.07.2017 şi a completărilor depuse la nr. 3950 din 19.06.2017, că proiectul :

 

                  „CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ÎN REGIM P+M

 

 propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Zăvoi, localitatea Poiana Mărului, nr.FN, jud. Caraș – Severin,  amplasament delimitat  prin coordonatele stereo 70:

 

Punct

x

y

1

436100

308100

2

436200

308100

3

436100

308200

4

436200

308200

 

 

 

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

        

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de evaluare iniţială în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • proiectul este amplasat în interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu.

Obiectivele de conservare ale sitului ROSCI0126 Munții Țarcu sunt:

Munții Țarcu, suprafața 58679 ha, este situată în regiunea administrativă R042 Vest, regiuni biogeografice: alpină (94,55%) și continentală (4,45%).

Habitatele pentru care a fost desemnat situl Munții Țarcu (coduri Natura 2000): 3220, 4060, 4070, 4080, 6150, 6170, 6230, 6430, 7220, 72230, 8110, 8220, 9110, 9130, 9150, 9180, 91E0, 91k0, 91I_0, 91M0, 91V0, 9410.

Speciile enumerate în Formularul Standard (ari. 4 – Directiva Păsări și anexa II – DirectivaHabitate):

 • Mamifere: Caniș lupus*, Lynx lynx
 • Amfibieni: Bombina variegata
 • Pești:Barbus meridionalis, Cotts gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon vladykovy, Gobio uranoscopus
 • Plante: Asplenium adulterinum, Himatoglasum caprlnum, Meesla loniseta, Tozzia carpatica

Clase de habitate (suprafața ocupată din suprafața sitului): N06 Râuri, lacuri-0,27%N08

Tufișuri, tufărișuri – 4,55% N09 Pajiști naturale, stepe – 14,86% N14 Pășuni – 1,10% N15 Alte terenuri arabile -1,19%

N16 Păduri de foiase – 30,05%

N17 Păduri de conifere – 17,79%

N19 Păduri de amestec – 24,96%

N22 Stâncării, zone sărace în vegetație – 1,16%

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine) -0,33%

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) – 3,66%

Proiectul este propus pe un amplasament situat în intravilanul localității Poiana Mărului, cod CLC: 112-non cod Natura 2000, în afara oricărui habitat de interes comunitar.

Pe amplasament nu există specii de interes comunitar, singura specie cu răspîndire pe cursul râului Bistra Mărului, Tozzia carpathicanu are un habitat favorabil în zona amplasamentului proiectului (habitate favorabile: 6150, 6170, 4060, 4070, 3220)

Urmare a parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în cadrul procedurii de evaluare adecvată au rezultat următoarele:

 • amplasamentul proiectului este situat în interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu.
 • proiectul are un impact nesemnificativ, asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu, deoarece prin măsurile propuse în proiect pentru realizarea şi funcţionarea obiectivelor:
 • nu se reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară,
 • nu va exista o fragmentare sau deteriorare a habitatelor de importanţă comunitară,
 • nu este influenţată realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului,
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar şi ariei de protecţie specială avifaunistică.

Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea proiectului se va face cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii, a Certificatului de urbanism nr. 13/15.05.2017 emis de Primăria Comunei Zăvoi.
 • Lucrările se vor desfăşura strict în perimetrul delimitat de coordonatele geografice STEREO 70 prevăzute în documentaţia depusă la APM CS;
 • Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 107/1996 legea apelor cu modicifările şi completările ulterioare şi a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
 1. Personalul angrenat în realizarea proiectului va fi instruit pentru recunoaşterea şi protejarea speciilor de faună şi floră ocrotite de lege care pot fi întâlnite pe amplasament.
 2. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de explorare, sunt interzise:
 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 3. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 4. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 5.  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 6. deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 1. uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 2. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 3. culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă
 5. deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 6. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
  • Organizarea de şantier se va amplasa numai pe terenul proprietate particulară a titularului, cu utilizarea de minim de suprafaţă, fără ocuparea altor terenuri.
  • Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
  • Circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;
  • Este interzisă decopertarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe o suprafaţă mai mare decât cea stabilită în proiect;
  • Se vor crea condiţiile necesare refacerii naturale a vegetaţiei caracteristice zonei pe suprafeţele afectate de lucrările stabilite în proiect și se interzice plantarea de specii alohtone.
  • Se interzice depozitarea necontrolată de deşeuri, de orice natură, în perimetrul ariei naturale protejate;
  • Se vor evita zgomotele suplimentare ce pot deranja speciile de interes comunitar;
  • Titularul proiectului va instrui personalul care îl va implementa, asupra măsurilor de reducere a impactului precum şi asupra prevederilor legislaţiei în vigoare;
  • Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate:
   • respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
   • deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
   • se interzice abandonarea deşeurilor, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
   • deşeurile din construcţii se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
   • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrările de construcţii vor fi colectate şi depozitate temporar în saci menajeri şi transportaţi la un punct de colectare urban al Comunei Zăvoi;
   • se interzice incinerarea deşeurilor.
  • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
  • Amplasamentele pe care s-au realizat lucrările se vor aduce la starea şi folosinţa iniţială;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

Întocmit: consilier Oana STÎNGU

 

 

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 158/08.06.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA BERZOVIA cu sediul administrativ în județul Caraș-Severin, sat Berzovia, str. Revoluției din Decembrie, nr. 123, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3531 din 31.05.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2017 că proiectul Înființare drum agricol localitatea Berzovia – Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat în extravilanul satelor Berzovia și Gherteniș, identificat prin plan de delimitare și amplasament și nr. cad. 37484, 37485, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 - – proiecte de infrastructură, lit. e) construcţia drumurilor ....altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Drum agricol (conf. OG nr. 43/1997 consolidat – art. 3, lit. b) destinat traficului agricol și accesului la proprietățile agricole, categoria de importanță D-redusă (conf. HG nr. 766/1997), lungime: 4479 m;
 • Suprafaţa ocupată: 23761 m2;
 • Profil transversal:
 • Lățimea platformei: 5,00 m;
 • Lățimea părții carosabile: 4,00 m;
 • Acostamente: 2 x 0,50 m;
 • Structura rutieră:
 • Km 0+000 – km 4+184,00: 6 cm BAPC-16, 30 cm piatră spartă, 20 cm balast;
 • Km 4+184,00 – km 4+464,00: 6 cm BAPC-16, 30 cm piatră spartă, 20 cm balast, 30 cm piatră brută;
 • Scurgerea și evacuarea apelor: rigole din pământ;
 • Podețe:
 • 9 podețe transversale tubulare;
 • 6 podețe transversale dalate;
 • 5 podețe tubulare la intersecțiile cu drumurile laterale;
 • Lucrări accesorii:
 • Parapet metalic semigreu pe fundație izolată din beton pe lungimea de 265 m, în zonele cu rambleu înalt;
 • Racordurile cu drumurile laterale pe o lungime de 10 m, lățimea platformei de 4 m, structură rutieră 30 cm piatră spartă, 20 cm balast.

b) cumularea cu alte proiecte: nu sunt alte proiecte în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • Mixtură asfaltică BAPC-16: 3058 t;
 • Balast: 4725 m3;
 • Piatră spartă: 6905 m3;
 • Beton de ciment: 275 m3;
 • Deșeu de carieră pentru acostamente: 1344 m3.

d) producția de deșeuri:

 • deșeuri menajere cca 3 m3/lună stocare în pubele,
 • deșeuri metalice cca 30 kg/lună stocare în recipienți metalici,
 • deșeuri materiale plastice cca 20 kg/lună stocare în recipienți metalici,
 • deșeuri din construcții cca 5 m3/lună colectare în containere speciale,
 • anvelope uzate cca 10 buc/an stocate în spațiu amenajat,
 • ulei uzat cca 10 l/lună stocat în recipienți metalici.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament – în limita legală prin folosirea de autovehicule și utilaje nerutiere;
 • Emisii PM din proces.

f) riscul de accident: redus utilizează combustibil lichid ușor în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan categoria de folosință drum conf. extras de Carte Funciară;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - teren agricol neirigat, pierderea de sol este nesemnificativă;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - amplasamentul proiectului nu este situat în zona de influență a cursurilor de apă din zonă – râul Bârzava, pârâul Fizeș;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - nu este cazul, distanța față de limita ROSCI0226 – 32 km, ROSPA0127 este 29 km,
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate – nu este cazul RN 2.321. situată la 12 km, RN 2.320. situată la 10 km, RN 2.736. situată la 15 km;
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat la 500 m distanță de localitatea Brădișoru de Jos;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare având efecte nesemnificative asupra rețelei ecologice europene natura 2000 în România.           

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 • Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului deţinut de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 • Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 • Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 • Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 • În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Activitatea nu intră sub incidența Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

- Proiect -

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. 156/06.06.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  BALKAN HYDROENERGY S.R.L. cu sediul social în județul Timiș, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr. 3, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2261 din 07.04.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.05.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. 3566 din 06.06.2017 că proiectul Reparații scări de pești MHC Sebeșel 1, Sebeșel 2, Cuntu, Craiu 1, Craiu 2 în vederea optimizării conectivității logitudinale a tronsoanelor de apă propus a fi amplasat în extravilan sat Borlova, comuna Turnu Ruieni, identificat prin planurile de situație și încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului cu referire la proiecte încadrate în anexa 2, pct. 3, lit. h) instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice;

    1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

 • Asigurarea conectivității longitudinale ale sectoarelor de râu prim reconstruirea scărilor de pești pentru:
 • Captare MHC Craiu 1;
 • Captare MHC Craiu 2;
 • Captare MHC Cuntu;
 • Captare MHC Sebeșel 1;
 • Captare MHC Sebeșel 2.
 • Suprafaţa totală amplasament: 26239 m2;
 • suprafața construită: 2124 m2;
 • alimentarea cu apă – surse locale;
 • organizare de șantier:
 • accesul se va realiza pe DJ608A și drumuri forestiere;
 • se amplasează un atelier și un depozit-baracă;
 • se amplasează containere pentru muncitori, container birou, toaletă ecologică.

b) cumularea cu alte proiecte/activități: în zonă sunt parchete de exploatare forestieră și se transportă masa lemnoasă rezultată, efectul cumulativ adăugat de reabilitarea scărilor de pești este nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale:

 • agregate minerale sortate, piatră de râu.

d) producția de deșeuri:

 • deșeurile menajere se colectează în europubele și se predau operatorului de salubritate al comunei Turnu Ruieni;
 • deșeurile din lucrările de construcții:
 • ambalaje de hârtie și carton (15 01 01) – 1 mc, se depun la un punct de colectare selectivă;
 • amestecuri de beton (17 01 07) – 28 mc, se transportă cu autobasculanta proprie la un depozit pentru deșeuri inerte;
 • lemn (17 02 01) – 3,5 mc se elimină prin operatorul de salubritate al comunei Turnu Ruieni;
 • materiale plastice (17 02 03) – 3 mc se transportă la un punct de colectare selectivă din Turnu Ruieni;
 • pământ și pietre din excavații (17 05 04) – 155 mc se va utiliza in situ la amenajarea terenului.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort:

 • Gaze de eșapament de la utilaje și autovehicule – în limitele legale, emisia este redusă cantitativ prin numărul mic de utilaje folosite pe fiecare amplasament;
 • Emisiile de PM din lucrări sunt reduse datorită volumului mic de săpătură necesar și volumelor mici de agregate/ciment manipulate necesare realizării extinderii scărilor de pești.

f) riscul de accident: redus utilizează carburant auto în condiții controlate.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: - teren extravilan destinat construcții aferente MHC;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

    a) zonele umede: - impact redus asupra malurilor pârâurilor Craiu, Cuntu și Sebeșel prin prelungirea scărilor de pești existente cu 7 ÷ 20 m;

    b) zonele costiere: - nu este cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite: - amplasamentele situate în afara fondului forestier administrat de ICAS Marin Drăcea – Baza de Producție Caransebeș, nu necesită defrișare;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - efete nesemnificative asupra Geoparcului Dinzaurilor Țara Hațegului situat la 12 km, și asupra RN 2.300. situată la 8 km de amplasament;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. : - nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, desemnate prin:

 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: - impactul lucrărilor asupra obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000  ROSCI0126 este redus iar  efectul asupra speciilor de pești de interes comunitar este favorabil.
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate consolidată – nu este cazul, PN-C este situat la 18 km, RN 2.300. este situată la 9 km distanță în linie dreaptă.
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: - nu este cazul;

    h) ariile dens populate: - nu este cazul (cu încadrarea în prevederile art. 5 al OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – situat în afara zonelor de protecție ale localității Borlova;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: - nu este cazul suprapunerii cu perimetre de protecție instituite conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice consolidată, respectiv Legii nr 5/2000 consolidată.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: local fără afectarea vecinătăţilor;

    b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul nu este inclus în anexa modificată prin Decizia III/7 al Doilea amendament la Convenția de la Espoo;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - improbabil;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

      - proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 Munții Țarcu - ROSCI0126.  

Obiectivele de conservare ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu:

 • Tipuri de habitate: 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagoin);

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene;

91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;

91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpiniori);

 • specii referite art. 4 al Directivei Consiliului 79/409/EC și listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Canis lupus, Lynx lynx, Bombina variegata, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon vladykovi, Gobio uranoscopus, Asplenium adulterinum, Himantoglossum caprinum, Meesia longiseta, Tozzia carpathica;
 • alte specii importante de floră și faună: Capreolus capreolus, Erinaceus europaeus, Rupicapra rupicapra, Sorex alpinus, Bufo bufo, Lacerta trilineata, Salamandra salamandra, Alburnus alburnus, Lota lota, ThymallusThymallus, Astacus astacus, Hirudo medicinalis, Arnica montana, Dianthus serotinus, Ruscus aculeatus.
 • evaluarea semnificaţiei impactului proiectului asupra elementelor criteriu pentru ROSCI0126:
 • implementarea proiectului nu va conduce la pierderi sau fragmentări de habitate de interes comunitar;
 • nu sunt afectate habitatele de adăpostire, hrănire sau reproducere ale speciilor de interes comunitar acvatice prin deteriorarea calității apei râurilor Sebeșel, Craiu, Cuntu;
 • proiectul nu conduce la perturbarea speciilor de interes comunitar din ROSCI0126;
 • nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi funcţia sitului de interes comunitar ROSCI0126;
 • se asigură conectivitatea longitudinală a cursurilor de apă cu efecte pozitive supra ihtiofaunei de interes comunitar.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 3. Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentelor concesionate de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri şi va include toalete ecologice pentru personal;
 4. Utilajele şi mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor şi zgomotului şi cu revizia tehnică la zi;
 5. Administrarea corespunzătoare a deşeurilor generate prin următoarele:
  • Conformarea la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;
  • Deşeurile excedentare din construcţii și demolări se vor elimina prin depunerea în depozitul indicat de administraţia publică locală;
  • deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
  • se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate;
  • se interzice incinerarea deşeurilor.
 6. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor şi autovehiculelor şi a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deşeurilor, respectiv a zonei de parcare şi alimentare utilaje;
 7. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.
 8. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de exploatare, sunt interzise:
 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 3. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 4. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 5.  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 6. deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 1. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 1. uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 2. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 3. culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 5. deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 6. vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
 1. Programarea lucrărilor se va face în afara perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes comunitar – martie-iunie.

 

Condiţiile şi măsurile de protecţie a mediului pentru perioada de exploatare:

Titularul proiectului are obligaţia monitorizării și raportării conform prevederilor autorizaţiilor de mediu.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

    Întocmit: cons. Iosif PLACHI


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului