Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte emitere acord de mediu 2017

ACORD DE MEDIU

PROIECT

Ca urmare  a cererii adresate de

S.C. SETRA S.R.L.

cu sediul în

municipiul Caransebeș, str. Șesu Roșu, bl. F3, sc.A, ap.6, jud. Caraș-Severin

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 2278 din 07.04.2017

     în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului şi a parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul: „Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale, perimetrul Păltiniș” desfăşurat în extravilanul comunei Păltiniș, sat Păltiniș, judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 1. Amplasamentul este precizat prin coordonatele stereo 70 de delimitare ale perimetrului Păltiniș:

Punct

X

Y

1.

442876,833

280489,348

2.

442991,413

280472,708

3.

443000,507

280544,473

4.

442995,486

280560,853

5.

442982,182

280603,728

6.

442960,751

280623,979

7.

442915,763

280672,333

 
 1. Scopul proiectului: Amenajarea unui iaz piscicol cu valorificarea nisipurilor și pietrișurilor excavate din terasa majoră a  râului Timiș. În scopul amenajării iazului vor fi realizate excavații pe o suprafață de 10 ha din suprafața totală de 14,85 ha, până la o adâncime de 5,50 m.

  Proiectul se va desfăşura în următoarele etape:

         Lucrările de deschidere și pregătire – Sunt lucrări minore și se referă la accesul la zăcământ și crearea frontului de lucru. Accesul în zonă se face pe drumul E70 Caransebeș-Lugoj din care se ramifică pe partea dreaptă drumul agricol cre are o lungime de cca. 800-900 m până la limita perimetrului.

          Lucrări de excavare – Pe perioada de valabilitate a permiselor de exploatare, din perimetrul temporar de exploatare se vor exploata cca. 70.000 mc de nisip și pietriș, cu o pierdere la exploatare de cca. 3%.

           Exploatarea se prevede a se realiza cu excavator cu draglină cu capacitatea cupei de 1,50 mc, cu încărcarea materialului direct în mijloacele de transport auto.

         Lucrările de decopertă teren vegetal pe o adâncime medie de 1m se execută cu buldozer pe șenile cu împingerea materialului pe limita de contur a perimetrului.

         Săpătura mecanică în spații deschise se va realiza cu excavatorul prin metoda ,,treptelor orizontale descendente,, în două trepte orizontale (agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic și agregate aflate sub nivelul hidrostatic).

   Lucrări de prelucrare– Agregatele minerale excavate vor fi sortate în stația de sortare-spălare din vecinătatea amplasamentului.

   Protecția zăcământului– Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menține un unghi de taluz de 1:1, taluz pe care vor fi realizate lucrări de terasare și umpluturi, precum și stabilizare.

   Lucrări de amenajare a iazului piscicol– Zona de protecție față de râul Timiș este de minim 350m, iar de restul vecinilor este 4m. După excavarea materialului util va rezulta un iaz piscicol cu un volum de apă de cca.21.000 mc.

 La partea superioară a săpăturii și la baza fiecărui taluz se va realiza un sistem de colectare și descărcare a apelor pluviale.

 Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulației naturale a acviferului freatic, cu o viteză de circulație (coeficient de permeabilitate) ce are valori cuprinse între 10-2 și 10-4 cm/s.

Proiectul se concretizează la final cu excavarea unui volum total de aproximativ 70.000 mc de nisip și pietriș, într-o perioadă de maximă de  3-5 ani. Durata amenajării iazului (consolidare taluze, umplere cu apă și populare cu pește) va fi de cca.1 an.

Iazul piscicol va avea următoarele dimensiuni:

 • Suprafața bazinului piscicol – 1,2 ha;
 • Adâncimea maximă a excavației este de 5,50m de la cota superioară 183,5mdMN la 178mdMN;
 • Nivelul freaticului este de 280,5 mdMN;
 • Adîncimea medie a iazului Ha=2,5m (cota medie a fundului iazului este de 178m);
 • Înclinarea taluzului 1:1; 1:1,5, taluzul se înierbează;
 • Lățimea bermei este de 1,50m și se realizează la cota 281mdMN;
 • Înălțimea digului de siguranță – 1,0m;
 • Lățimea la coronament a digului – 2,0m;
 • Suprafața totală ocupată de lucrări – 1,48ha.

       Lucrări necesare organizării de șantier– pentru deschiderea balastierei se va amenaja drumul de câmp existent în zonă, prin lărgirea și consolidarea drumului pentru a asigura transportul utilajului la frontul de lucru. Cu ajutorul buldozerului se va amenaja platforma de atac.

   Lucrările de decopertare se vor executa în avans față de lucrările de exploatare și vor include înlăturarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice la finalul exploatării pentru evitarea impurificării substanței minerale utile cu roci sterile, aceste straturi au o grosime de până la 0,25m, permițându-se în acst fel organizarea frontului de lucru.

       Lucrări de refacere a amplasamentului – lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, conform proiectului tehnic sunt specifice zonelor de agrement și pescuit:

 1. Fermă piscicolă în suprafață de 1,48 ha;
 2. Zona va fi apărată contra inundațiilor de un dig de protecție realizat pe toată lungimea perimetrului aferent amenajării.

Înălțimea digului este de 1,0m, pante taluzate 1:5m și lățime coronament de 2m. Digul va fi construit din pământul rezultat prin excavare

  II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 1. Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2.a) „Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1” și la punctul 1, litera f – crescătorii pentru piscicultură intensivă.
 2.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de încadrare conform Ordinului nr. 863/2002 şi pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 la HG 1213/2009
 4. Concluziile Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului elaborat de ing. Simion Gurgu, arată că, impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect dacă sunt respectate măsurile pentru protecţia mediului propuse de proiectant şi recomandate de elaboratorul Raportului la Studiul de evaluare a impactului
 5. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere a impactului generat de proiect asupra factorilor de mediu
 6. Lucrările prevăzute în planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer:
 • Aplicarea unei bune practici pentru reducerea la minim a emisiilor de pulberi şi gaze de ardere datorate activităţii vehiculelor şi echipamentelor mobile nerutiere;
 • Respectarea strictă a proiectului în ce priveşte tehnologia şi materialele utilizate;
 • Monitorizarea emisiilor de pulberi în zona frontului de lucru;
 • Utilizarea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport ale căror emisii se încadrează în valorile limitelor de emisie admise;
 1. Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza utilaje performante şi metoda de puşcare adecvată pentru a diminua poluarea fonică pe amplasament.
 2. Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice spălarea în albiile râurilor a vehiculelor şi utilajelor.
 3. Măsuri pentru reducerea impactului şi prevenirea poluării mediului geologic:
 • Aplicarea bunelor practici de construcţie şi management pentru limitarea eroziunii potenţiale a solului;
 • Se va evita depozitarea pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii pot genera infiltraţii;
 • Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor şi utilajelor se vor efectua numai în locurile destinate acestui scop. Produsele petroliere, motorină, uleiuri minerale, se vor aduce şi depozita în cantităţi limitate şi în recipiente corespunzătoare. Alimentarea utilajelor se va face printr-un sistem care să nu permită pierderile de carburant, pe o suprafaţă de protecţie impermeabilă. În cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere (motorină sau ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie) se va interveni cu materiale absorbante, solul contaminat se va decapa şi depozita temporar în locuri special amenajate în vederea decontaminării sau eliminării; 
 • Terenurile afectate temporar datorită accesului utilajelor şi organizării de şantier vor fi redate circuitului economic în condiţii optime.
 1. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
 • Obiectivele Planului de închidere a activităţii miniere şi de refacere a mediului  include următoarele:

     - Continua protecţie a sănătăţii şi siguranţei publice după închiderea carierei;

     - Reducerea sau eliminarea impactului pe termen lung;

     - Determinarea gradului de afectare a solului;

     - Stabilirea unei garanţii financiare pentru a asigura finanţarea planului şi activităţilor de închidere;

IV. Condiţii care trebuie respectate

1.Pe durata implementării proiectului:

a) Imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

b) Concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasament şi pe drumul de acces se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

c) Administrarea deşeurilor generate pe amplasament se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Pe perioada de exploatare a iazului piscicol:

 1. Respectarea normelor tehnice de exploatare şi a graficelor de revizii şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de auto din dotare;
 2. Respectarea rutelor de transport şi a orarului de transport aprobat de Consiliul Local Păltiniș.
 3. Circulaţia mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pe ruta de transport, în baza unui program bine optimizat.
 4. Manipularea agregatelor minerale, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii.
 5. Alimentarea cu combustibil a utilajelor în incină se va face numai pentru utilajele care lucrează strict pe platformele de extracţie.
 6. Umectarea periodică a căilor de acces şi a anumitor zone din carieră în vederea limitării antrenării pulberilor.

g)  Pentru readucerea ecosistemului şi a peisajului la un stadiu cât mai apropiat celui iniţial, în proiectul tehnic de refacere a mediului sunt prevăzute lucrările necesare a fi executate, astfel ca la sfârşitul perioadei de exploatare, arealul să poată fi reconstruit şi redat circuitului natural;

3. Pe perioada de  închidere a carierei şi refacerea mediului:

 a) retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de exploatare;

b) depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

c) dezafectarea utilităţilor şi construcţiilor din cadrul organizării de şantier (acestea au caracter provizoriu şi sunt reprezentate prin construcţii nedurabile);

d) refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren, pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol şi evitarea antrenării acestuia de catre apele de şiroire;

e) nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

f) executarea lucrărilor de umplutură şi nivelare a terenului prin folosirea sterilului din haldă;

g) acoperirea suprafeţelor astfel obtinute cu un strat de sol vegetal;

h) realizarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reîmpădurire;

i) lucrările de refacere a mediului vor începe pe măsura închiderii fronturilor de lucru, retragerea efectuându-se în trepte. Astfel, lucrările de ecologizare se vor realiza încă din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizată şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au formele geometrice finale;

j) programul de monitorizare îl reprezintă identificarea aspectelor de mediu nconforme prin:

        - evaluarea potenţialelor surse de poluare a atmosferei ( surse mobile şi surse fixe);

       - evaluarea potenţialelor surse de poluare a solului, subsolului şi a vegetaţiei din zona de impact.

  Monitorizarea factorilor de mediu:

     - aer ( emisii atmosferice) – la solicitarea autorităților, titularul va prezenta actele doveditoare, inclusiv datele privind emisiile rezultate din arderea carburanților obținute de la unitățile care realizează ITP-ul utilajelor;

    -  apă de suprafață – nu există emisii în apă;

    - apa freatică (intersectarea acviferului din zonă) – se raportează anual la APM Caraș-Severin, recoltare de probe de apă din cele două foraje de monitorizare executate unul în amonte și unul în aval în raport cu direcția de curgere a apei subterane și vor fi analizate d.p.d.v. al caracteristicilor fizico chimice și bactereologice conform studiului hidrologic și a Avizului de gospodărire a apelor;

   - sol (emisii accidentale),  nu este cazul, modificarea proprietăților solului prin impregnare cu hidrocarburi și/sau uleiuri minerale.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.

6)Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale va fi conform SR 10009:2017;

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2077 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 3. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

10) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

12) H.G. nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

13) La finalizarea lucrărilor se va face verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse în prezentul acord şi se va solicita obținerea autorizaţiei de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în „Monitor de Caransebeș” din 09.05-15.05.2017, afişare la sediul A.P.M. Caraş-Severin şi pe pagina web, precum şi prin afişare la sediul propriu și la sediul administraţiei publice locale, comuna Buchin;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. Setra SRL şi la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa;

     - raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost considerat relevant şi complet, fiind pus la dipoziţia publicului pentru consultare la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

    - şedinţa de dezbatere publică din data de 19.09.2017, a avut loc la Primăria Păltiniș şi a fost anunţată în „Monitor de Caransebeș” din 29.08-04.09.2017, anunţ Primăria Păltiniș şi pe site-ul www.apmcs.anpm.ro. Nu au fost observații din partea publicului.

     - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin postarea anunţului A.P.M. Caraş-Severin pe pagina de internet, precum şi prin anunţul titularului .

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Solicitarea de emitere a acordului de mediu;
 • Memoriul de prezentare –  ing. Simion Gurgu;
 • Dovada achitării tarifelor aferente etapelor de procedură conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 cu modificările ulterioare;
 • Procesul verbal de verificare a amplasamentului;
 • Dovada mediatizării solicitării şi a deciziilor etapelor procedurale conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Listele de control întocmite conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Raportul privind impactul asupra mediului întocmit de ing. Simion Gurgu – persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.;
 • Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică din data de 19.09.2017 încheiat la Primăria Păltiniș;
 • Certificatul de urbanism nr. 4 din 31.03.2017 – Primăria Păltiniș;
 • Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB-173/19.07.2017, Administrația Bazinală de Apă Banat.

Prezentul acord este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

     În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, pe baza notificării depuse de către titular, menţinerea acordului sau necesitatea revizuirii acestuia, după caz, informând titularul proiectului cu privire la această decizie.

     Acordul de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.

    Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

ACORD DE MEDIU

PROIECT

 

Ca urmare  a cererii adresate de

 

S.C. EMILIANO VEST S.R.L.

 

cu sediul în

comuna Buchin, sat Buchin, nr.149, jud. Caraș-Severin

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 6417 din 04.11.2015

 

     în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului şi a parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul: „Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale în zona Buchin” desfăşurat în extravilanul comunei Buchin, sat Buchin, judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 1. Amplasamentul este precizat prin coordonatele stereo 70 de delimitare ale perimetrului temporar de exploatare Buchin:

Punct

X

Y

1.

435.143

282.697

2.

435.156

282.832

3.

435.074

282.925

4.

434.924

282.906

5.

434.874

282.967

6.

434.679

282.920

7.

434.736

282.778

8.

434.818

282.692

9.

434.830

282.527

10.

435.048

282.579

 
 1. Scopul proiectului: Amenajarea unui iaz piscicol cu valorificarea nisipurilor și pietrișurilor excavate din terasa mal drept al râului Timiș. În scopul amenajării iazului vor fi realizate excavații pe o suprafață de 10 ha din suprafața totală de 13,3 ha, până la o adâncime de 5 m.

  Proiectul se va desfăşura în următoarele etape:

         Lucrările de deschidere și pregătire – Sunt lucrări minore și se referă la accesul la zăcământ și crearea frontului de lucru. Accesul în zonă se face pe drumul E70 Caransebeș-Orșova din care se ramifică pe partea dreaptă drumul agricol cre are o lungime de cca. 800-900 m până la limita perimetrului.

          Lucrări de excavare – Pe perioada de valabilitate a permiselor de exploatare, din perimetrul temporar de exploatare se vor exploata cca. 500.000 mc de nisip și pietriș, cu o pierdere la exploatare de cca. 3%.

           Exploatarea se prevede a se realiza cu excavator cu draglină cu capacitatea cupei de 1,50 mc, cu încărcarea materialului direct în mijloacele de transport auto.

         Lucrările de decopertă teren vegetal pe o adâncime medie de 0,20-0,25m se execută cu buldozer pe șenile cu împingerea materialului pe limita de contur a perimetrului.

         Săpătura mecanică în spații deschise se va realiza cu excavatorul prin metoda ,,treptelor orizontale descendente,, în două trepte orizontale (agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic și agregate aflate sub nivelul hidrostatic).

   Lucrări de prelucrare– Agregatele minerale excavate vor fi sortate în stația de sortare-spălare din vecinătatea amplasamentului.

   Protecția zăcământului– Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menține un unghi de taluz de 1:1,5, taluz pe care vor fi realizate lucrări de terasare și umpluturi, precum și stabilizare.

   Lucrări de amenajare a iazului piscicol– Zona de protecție față de râul Timiș este de minim 25m, iar de restul vecinilor este 5-10m. După excavarea materialului util va rezulta un iaz piscicol cu un volum de apă de cca.170.000 mc.

 Iazul va fi apărat contra inundațiilor de un dig de protecție, realizat pe tot conturul său, având o lungime 1500m cu înălțimea de 1,0 m, lățimea la coronament de 2m și o pantă a taluzelor de 1:2, 1:3. Digul se va construi din pământul rezultat de la lucrările de exploatare și din solul vegetal (cca.22.000mc) și va fi ânsămânțat cu iarbă de diferite sortimente. La partea superioară a săpăturii și la baza fiecărui taluz se va realiza un sistem de colectare și descărcare a apelor pluviale.

 Alimentarea cu apă se va realiza prin circulația naturală a apei freatice în subteran, dinspre versant spre emisar.

Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulației naturale a acviferului freatic.

Proiectul se concretizează la final cu excavarea unui volum total de aproximativ 500.000 mc de nisip și pietriș, într-o perioadă de maxim 5 ani.

 

  II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 1. Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2.a) „Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1” și la punctul 1, litera f – crescătorii pentru piscicultură intensivă.
 2.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de încadrare conform Ordinului nr. 863/2002 şi pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 la HG 1213/2009
 4. Concluziile Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului elaborat de ing. Simion Gurgu, arată că, impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect dacă sunt respectate măsurile pentru protecţia mediului propuse de proiectant şi recomandate de elaboratorul Raportului la Studiul de evaluare a impactului
 5. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere a impactului generat de proiect asupra factorilor de mediu
 6. Lucrările prevăzute în planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer:
 • Aplicarea unei bune practici pentru reducerea la minim a emisiilor de pulberi şi gaze de ardere datorate activităţii vehiculelor şi echipamentelor mobile nerutiere;
 • Respectarea strictă a proiectului în ce priveşte tehnologia şi materialele utilizate;
 • Monitorizarea emisiilor de pulberi în zona frontului de lucru;
 • Utilizarea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport ale căror emisii se încadrează în valorile limitelor de emisie admise;
 1. Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza utilaje performante şi metoda de puşcare adecvată pentru a diminua poluarea fonică pe amplasament.
 2. Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice spălarea în albiile râurilor a vehiculelor şi utilajelor.
 3. Măsuri pentru reducerea impactului şi prevenirea poluării mediului geologic:
 • Aplicarea bunelor practici de construcţie şi management pentru limitarea eroziunii potenţiale a solului;
 • Se va evita depozitarea pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii pot genera infiltraţii;
 • Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor şi utilajelor se vor efectua numai în locurile destinate acestui scop. Produsele petroliere, motorină, uleiuri minerale, se vor aduce şi depozita în cantităţi limitate şi în recipiente corespunzătoare. Alimentarea utilajelor se va face printr-un sistem care să nu permită pierderile de carburant, pe o suprafaţă de protecţie impermeabilă. În cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere (motorină sau ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie) se va interveni cu materiale absorbante, solul contaminat se va decapa şi depozita temporar în locuri special amenajate în vederea decontaminării sau eliminării; 
 • Terenurile afectate temporar datorită accesului utilajelor şi organizării de şantier vor fi redate circuitului economic în condiţii optime.
 1. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
 • Obiectivele Planului de închidere a activităţii miniere şi de refacere a mediului  include următoarele:

     - Continua protecţie a sănătăţii şi siguranţei publice după închiderea carierei;

     - Reducerea sau eliminarea impactului pe termen lung;

     - Determinarea gradului de afectare a solului;

     - Stabilirea unei garanţii financiare pentru a asigura finanţarea planului şi activităţilor de închidere;

IV. Condiţii care trebuie respectate

1.Pe durata implementării proiectului:

a) Imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

b) Concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasament şi pe drumul de acces se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

c) Administrarea deşeurilor generate pe amplasament se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Pe perioada de exploatare a iazului piscicol:

 1. Respectarea normelor tehnice de exploatare şi a graficelor de revizii şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de auto din dotare;
 2. Respectarea rutelor de transport şi a orarului de transport aprobat de Consiliul Local Buchin.
 3. Circulaţia mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pe ruta de transport, în baza unui program bine optimizat.
 4. Manipularea agregatelor minerale, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii.
 5. Alimentarea cu combustibil a utilajelor în incină se va face numai pentru utilajele care lucrează strict pe platformele de extracţie.
 6. Umectarea periodică a căilor de acces şi a anumitor zone din carieră în vederea limitării antrenării pulberilor.

g)  Pentru readucerea ecosistemului şi a peisajului la un stadiu cât mai apropiat celui iniţial, în proiectul tehnic de refacere a mediului sunt prevăzute lucrările necesare a fi executate, astfel ca la sfârşitul perioadei de exploatare, arealul să poată fi reconstruit şi redat circuitului natural;

h) La încetarea activităţii de extracţie, după epuizarea rezervei de rocă utilă, diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice şi asupra vegetaţiei se va realiza prin reconstrucţia vetrei carierei şi a zonei înconjurătoare şi repunerea păturii superficiale de sol în poziţia iniţială pentru regenerarea solului. Vor fi plantaţi arbuşti şi arbori cu creştere rapidă specifici zonei.

3. Pe perioada de  închidere a carierei şi refacerea mediului:

 a) retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de exploatare;

b) depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

c) dezafectarea utilităţilor şi construcţiilor din cadrul organizării de şantier (acestea au caracter provizoriu şi sunt reprezentate prin construcţii nedurabile);

d) refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren, pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol şi evitarea antrenării acestuia de catre apele de şiroire;

e) nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

f) executarea lucrărilor de umplutură şi nivelare a terenului prin folosirea sterilului din haldă;

g) acoperirea suprafeţelor astfel obtinute cu un strat de sol vegetal;

h) realizarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reîmpădurire;

i) lucrările de refacere a mediului vor începe pe măsura închiderii fronturilor de lucru, retragerea efectuându-se în trepte. Astfel, lucrările de ecologizare se vor realiza încă din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizată şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au formele geometrice finale;

j) programul de monitorizare îl reprezintă identificarea aspectelor de mediu nconforme prin:

        - evaluarea potenţialelor surse de poluare a atmosferei ( surse mobile şi surse fixe);

       - evaluarea potenţialelor surse de poluare a solului, subsolului şi a vegetaţiei din zona de impact.

  Monitorizarea factorilor de mediu se face în două etape şi anume:

      -  pe toată perioada executării lucrărilor de exploatare;

      - după finalizarea lucrărilor de exploatare pentru anumiţi factori de mediu (biodiversitate, sol şi subsol)

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia atmoseferei  - măsurători trimestriale pentru:  pulberi sedimentabile, CO, CO2, SO2, CH4.

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia solului - se vor realiza profile ecopedologice în perimetru şi în afara acestuia

   Anual, beneficiarul proiectului, în conformitate cu Ordinul comun al ANRM şi MMGA nr. 202/2013, are obligaţia să întocmească anexa 1 la prezentul ordin, în vederea calcului valorii garanţiei financiare pentru refacerea mediului.

  La terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, reconstruirii, ameliorării şi/sau reconstrucţiei ecologice a zonei afectate, pe baza unui proiect tehnic avizat.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Respectarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor speciale de protecţia muncii în domeniul lucrărilor de împuşcare în cariere.
 4. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.

6)Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale va fi conform SR 10009:2017;

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2077 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 3. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

10) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

12) H.G. nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

13)   La finalizarea lucrărilor se va face verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse în prezentul acord şi se va solicita autorizaţia de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în „Monitor de Caransebeș” din 26.04-05.2016, afişare la sediul A.P.M. Caraş-Severin şi pe pagina web, precum şi prin afişare la sediul propriu și la sediul administraţiei publice locale, comuna Buchin;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. Emiliano Vest SRL şi la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa;

     - raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost considerat relevant şi complet, fiind pus la dipoziţia publicului pentru consultare la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

    - şedinţa de dezbatere publică din data de 05.07.2016, a avut loc la Primăria Buchin şi a fost anunţată în „Monitor de Caransebeș” din 14.06-20.06.2016, anunţ Primăria Buchin şi pe site-ul www.apmcs.anpm.ro. Nu au fost observații din partea publicului.

     - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin postarea anunţului A.P.M. Caraş-Severin pe pagina de internet, precum şi prin anunţul titularului .

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Solicitarea de emitere a acordului de mediu;
 • Memoriul de prezentare –  ing. Simion Gurgu;
 • Dovada achitării tarifelor aferente etapelor de procedură conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 cu modificările ulterioare;
 • Procesul verbal de verificare a amplasamentului;
 • Dovada mediatizării solicitării şi a deciziilor etapelor procedurale conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Listele de control întocmite conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Raportul privind impactul asupra mediului întocmit de ing. Simion Gurgu – persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.;
 • Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică din data de 05.07.2016 încheiat la Primăria Copăcele;
 • Certificatul de urbanism nr. 19 din 03.11.2015 – Primăria Buchin;

Prezentul acord este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, pe baza notificării depuse de către titular, menţinerea acordului sau necesitatea revizuirii acestuia, după caz, informând titularul proiectului cu privire la această decizie.

 

Acordul de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.

 

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

 

ACORD DE MEDIU

PROIECT

 

Ca urmare  a cererii adresate de

 

S.C. DAMICONTRANS S.R.L.

 

cu sediul în

orașul Lugoj, str. Tiberiu Brădiceanu, nr.21, Încăperea 2, jud. Timiș

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 1375 din 03.03.2017

 

în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului şi a parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul: „Cariera Ohaba Mâtnic-Măgura” desfăşurat în extravilanul comunei Copăcele, judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 1. Amplasamentul este precizat prin coordonatele stereo 70 de delimitare ale perimetrului temporar de exploatare Ohaba Mâtnic-Măgura:

 

Punct

X

Y

1.

443.476

268.981

2.

443.475

268.949

3.

443.470

268.914

4.

443.467

268.889

5.

443.462

268.877

6.

443.445

268.836

7.

443.427

268.784

8.

443.409

268.740

9.

443.383

268.677

10.

443.275

268.572

11.

443.205

268.601

12.

443.261

268.661

13.

443.301

268.743

14.

443.341

268.995

 

 

 1. Scopul proiectului: deschiderea unei cariere pe un teren în suprafață totală de 4,9 ha, situat în extravilanul comunei Copăcele, la cca. 2,5km pe direcția sud-vest față de localitatea Ohaba Mâtnic și la 3,3km pe direcția nord-vest față de localitatea Zorlencior.

  Proiectul se va desfăşura în următoarele etape:

    Lucrările de amenajare drumuri de acces - Accesul în perimetru se face din DN 6 Lugoj-Caransebeș până în comuna Constantin Daicoviciu, iar apoi până în perimetrul propriu zis, pe drumul județean 608 b Constantin Daicoviciu-Ohaba Mâtnic-Zorlencior, după care pe un drum local pe valea Picău, pietruit parțial, cu o lungime de 1600m.

    Lucrările de deschidere – Alegerea variantei de deschidere a cariereri s-a făcut avăndu-se în vedere următoarele:

 • Drumul de acces în perimetru trebuie amenajat cu materialul steril rezultat din lucrările de descopertare
 • Lucrările de descopertare se vor executa în avans față de lucrările de exploatare și vor include excavarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice la finalul exploatării și pentru evitarea impurificării substanței minerale utile cu roci sterile. Lucrările de deschidere sunt minore și se referă la accesul la zăcământ și crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse și a tehnologiei de derocare mecanică, încărcare și transport.

Lucrările de pregătire – Lucrările de pregătire sunt lucrări care se vor executa în masa zăcămâtului sau în steril, ele şi ordinea lor depind de metoda de exploatare care va fi adoptată.

Pentru executarea lucrărilor de pregătire nu sunt necesare lucrări de perforare – puşcare, deoarece coperta zăcământului este constituită din sol vegetal şi argile. Extragerea rocilor şi încărcarea în mijloace de transport se va efectua cu un excavator cu capacitatea cupei de 2 m3.

   Lucrări de exploatare – Lucrările de exploatare sunt lucrări care se vor executa în masa zăcămâtului pentru derocare şi transportul la staţia de concasare sortare .

Cariera va fi deschisă, pregătită şi exploatată prin trei trepte cu înălţimi de:

-înţlţimea treptei . . . . . . . . . . .Hmediu = 10 m;

-lăţimea bermei de siguranţă şi transport = 25-30 m

-ungiul de taluz ………………………. 700

Forarea şi împuşcarea găurilor de sondă se vor face cu firme specializate şi atestate în acest domeniu de activitate.Găurile de împuşcare se vor fora cu o instalaţie de foraj rotopercutantă, cu diametrul găurii de forate de 92 mm.

În funcţie de caracteristicile geometrice ale carierei, de volumul de rocă excavat şi de amplasarea perimetrului în apropierea unei zone locuibile, cca.2,5 km, pentru diminuarea efectelor împuşcării şi producerii de trepidaţii foarte mici, şi o împrăştiere foarte mică a materialului dizlocat se alege schema de împuşcare cu două rânduri de găuri, amplasarea pătratică a găurilor, sâmbure central. Legarea se face în serie sau paralel pe rânduri şi în paralel între rânduri. Intervalul de întârziere de două trepte între toate găurile din rânduri şi de o treaptă între rânduri.

Pentru formarea treptelor , la începutul lucrărilor de exploatare se va folosi schema de împuşcare alternativă, cu un singur rând de găuri şi întârziere de două trepte între găuri.  Puscarea se va face de către firme specializate prin implozie.

Materialul derocat este concasat în concasorul mobil situat în zona carierei.

Extragerea rocii după operaţia de puşcare se va efectua cu un autoîncărcător  frontal cu capacitatea cupei de 5 m3, iar încărcarea utilului necesar procesului de concasare sortare se va face în autobasculante .

Metoda de exploatare fiind în trepte descendente, extragerea se va realiza în succesiune normală, începând de la nivelul treptei superioare (pentru descopertare) cota + 350 m, respectându-se decalajul de 30 m între fronturile de lucru, elementele geometrice principale ale treptelor, precum şi operaţiile de perforare – puşcare, încărcare şi transport, care se vor realiza în conformitate cu programarea ciclului de producţie.

   Lucrări de haldare – Halde de steril nu vor exista, deoarece materialul din copertă şi intercalaţiile sterile din masa bazaltului vor fi depuse pe zona exploatată, iar la partea superioară a acestora se va depune solul vegetal.

Suprafaţa afectată de exploatare în primă fază  este de cca. 10.000 mp, se estimează un volum total al copertei sterile de cca. 10.000 mc, din care :

 • 2.000 mc sol vegetal
 • 8.000 mc rocă alterată

  II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 1. Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2.a) „Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1”.
 2.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de încadrare conform Ordinului nr. 863/2002 şi pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 la HG 1213/2009
 4. Concluziile Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului elaborat de ing. Simion Gurgu, arată că, impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect dacă sunt respectate măsurile pentru protecţia mediului propuse de proiectant şi recomandate de elaboratorul Raportului la Studiul de evaluare a impactului
 5. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere a impactului generat de proiect asupra factorilor de mediu
 6. Lucrările prevăzute în planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului

 

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer:
 • Aplicarea unei bune practici pentru reducerea la minim a emisiilor de pulberi şi gaze de ardere datorate activităţii vehiculelor şi echipamentelor mobile nerutiere;
 • Respectarea strictă a proiectului în ce priveşte tehnologia şi materialele utilizate;
 • Monitorizarea emisiilor de pulberi în zona frontului de lucru;
 • Utilizarea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport ale căror emisii se încadrează în valorile limitelor de emisie admise;
 1. Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza utilaje performante şi metoda de puşcare adecvată pentru a diminua poluarea fonică pe amplasament.
 2. Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice spălarea în albiile râurilor a vehiculelor şi utilajelor.
 3. Măsuri pentru reducerea impactului şi prevenirea poluării mediului geologic:
 • Aplicarea bunelor practici de construcţie şi management pentru limitarea eroziunii potenţiale a solului;
 • Se va evita depozitarea pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii pot genera infiltraţii;
 • Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor şi utilajelor se vor efectua numai în locurile destinate acestui scop. Produsele petroliere, motorină, uleiuri minerale, se vor aduce şi depozita în cantităţi limitate şi în recipiente corespunzătoare. Alimentarea utilajelor se va face printr-un sistem care să nu permită pierderile de carburant, pe o suprafaţă de protecţie impermeabilă. În cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere (motorină sau ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie) se va interveni cu materiale absorbante, solul contaminat se va decapa şi depozita temporar în locuri special amenajate în vederea decontaminării sau eliminării; 
 • Terenurile afectate temporar datorită accesului utilajelor şi organizării de şantier vor fi redate circuitului economic în condiţii optime.
 1. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
 • Obiectivele Planului de închidere a activităţii miniere şi de refacere a mediului  include următoarele:

     - Continua protecţie a sănătăţii şi siguranţei publice după închiderea carierei;

     - Reducerea sau eliminarea impactului pe termen lung;

     - Determinarea gradului de afectare a solului;

     - Stabilirea unei garanţii financiare pentru a asigura finanţarea planului şi activităţilor de închidere;

IV. Condiţii care trebuie respectate

1.Pe durata implementării proiectului:

a) Imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 b) Operaţiunile de perforare – puşcare a masei miniere se vor efectua mecanizat de către societăţi autorizate/atestate în domeniu, respectiv în transportul, manipularea şi folosirea explozibililor conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi a normativelor specifice în vigoare, în baza unor contracte ferme de prestări servicii

     Pentru puşcare în perimetru se vor utiliza amestecuri explozive de mică putere  şi se va aplica procedeul de puşcare cu intervale de întârziere, pentru gradul de împrăştiere a rocii, undei de şoc şi zgomotului produs de explozii. .

     c) Concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasament şi pe drumul de acces se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

d) Depozitele de sol fertil şi de steril rezultate din extracţia agregatelor minerale se vor amplasa cu respectarea următoarelor condiţii:

- amplasarea să fie la cât mai mică distanţă faţă de lucrările din care provin;

- terenurile pe care se amplasează să fie, pe cât posibil, improprii producţiei agricole sau cu productivitate scăzută;

- terenurile să fie stabile din punct de vedere geotehnic;

- înălţimea de depozitare să nu depăşească înălţimea limită de stabilitate, pentru care unghiul de aşezare este mai mare decât unghiul de stabilitate al pământului depozitat;

e) Administrarea deşeurilor generate pe amplasament se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Pe perioada de exploatare a carierei:

 1. Respectarea normelor tehnice de exploatare şi a graficelor de revizii şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de auto din dotare;
 2. Respectarea rutelor de transport şi a orarului de transport aprobat de Consiliul Local Copăcele.
 3. Circulaţia mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pe ruta de transport, în baza unui program bine optimizat.
 4. Manipularea minereului, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii.
 5. Alimentarea cu combustibil a utilajelor în incinta carierei se va face numai pentru utilajele care lucrează strict pe platformele de extracţie.
 6. Umectarea periodică a căilor de acces şi a anumitor zone din carieră în vederea limitării antrenării pulberilor.

g)  Pentru readucerea ecosistemului şi a peisajului la un stadiu cât mai apropiat celui iniţial, în proiectul tehnic de refacere a mediului sunt prevăzute lucrările necesare a fi executate, astfel ca la sfârşitul perioadei de exploatare, arealul să poată fi reconstruit şi redat circuitului natural;

h) La încetarea activităţii de extracţie, după epuizarea rezervei de rocă utilă, diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice şi asupra vegetaţiei se va realiza prin reconstrucţia vetrei carierei şi a zonei înconjurătoare şi repunerea păturii superficiale de sol în poziţia iniţială pentru regenerarea solului. Vor fi plantaţi arbuşti şi arbori cu creştere rapidă specifici zonei.

3. Pe perioada de  închidere a carierei şi refacerea mediului:

 a) retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de exploatare;

b) depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

c) dezafectarea utilităţilor şi construcţiilor din cadrul organizării de şantier (acestea au caracter provizoriu şi sunt reprezentate prin construcţii nedurabile);

d) refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren, pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol şi evitarea antrenării acestuia de catre apele de şiroire;

e) nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

f) executarea lucrărilor de umplutură şi nivelare a terenului prin folosirea sterilului din haldă;

g) acoperirea suprafeţelor astfel obtinute cu un strat de sol vegetal;

h) realizarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reîmpădurire;

i) lucrările de refacere a mediului vor începe pe măsura închiderii fronturilor de lucru, retragerea efectuându-se în trepte. Astfel, lucrările de ecologizare se vor realiza încă din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizată şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au formele geometrice finale;

j) programul de monitorizare îl reprezintă identificarea aspectelor de mediu nconforme prin:

        - evaluarea potenţialelor surse de poluare a atmosferei ( surse mobile şi surse fixe);

       - evaluarea potenţialelor surse de poluare a solului, subsolului şi a vegetaţiei din zona de impact.

  Monitorizarea factorilor de mediu se face în două etape şi anume:

      -  pe toată perioada executării lucrărilor de exploatare;

      - după finalizarea lucrărilor de exploatare pentru anumiţi factori de mediu (biodiversitate, sol şi subsol)

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia atmoseferei  - măsurători trimestriale pentru:  pulberi sedimentabile, CO, CO2, SO2, CH4.

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia solului - se vor realiza profile ecopedologice în perimetru şi în afara acestuia

   Anual, beneficiarul proiectului, în conformitate cu Ordinul comun al ANRM şi MMGA nr. 202/2013, are obligaţia să întocmească anexa 1 la prezentul ordin, în vederea calcului valorii garanţiei financiare pentru refacerea mediului.

  La terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, reconstruirii, ameliorării şi/sau reconstrucţiei ecologice a zonei afectate, pe baza unui proiect tehnic avizat.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Respectarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor speciale de protecţia muncii în domeniul lucrărilor de împuşcare în cariere.
 4. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale va fi de 65dB(A), conform STAS 10009-88.
 7. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2077 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 9. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

10) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

12) H.G. nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

13)   La finalizarea lucrărilor se va face verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse în prezentul acord şi se va solicita autorizaţia de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în „Monitor de Caransebeș” din 21.03.2017, afişare la sediul A.P.M. Caraş-Severin şi pe pagina web, precum şi prin afişare la sediul administraţiei publice locale  nr. 61/21.03.2017, comuna Copăcele;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. Damicontrans SRL şi la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa;

     - raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost considerat relevant şi complet, fiind pus la dipoziţia publicului pentru consultare la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

    - şedinţa de dezbatere publică din data de 08.06.2017, a avut loc la Primăria Copăcele şi a fost anunţată în „Monitor de Caransebeș” din 16.05.2017, anunţ Primăria Copăcele şi pe site-ul www.apmcs.anpm.ro. Nu au fost observații din partea publicului.

     - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin postarea anunţului A.P.M. Caraş-Severin pe pagina de internet, precum şi prin anunţul titularului .

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Solicitarea de emitere a acordului de mediu;
 • Memoriul de prezentare –  ing. Simion Gurgu;
 • Dovada achitării tarifelor aferente etapelor de procedură conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 cu modificările ulterioare;
 • Procesul verbal de verificare a amplasamentului;
 • Dovada mediatizării solicitării şi a deciziilor etapelor procedurale conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Listele de control întocmite conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Raportul privind impactul asupra mediului întocmit de ing. Simion Gurgu – persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.;
 • Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică din data de 08.06.2017 încheiat la Primăria Copăcele;
 • Certificatul de urbanism nr. 3 din 27.02.2017 – Primăria Copăcele;

Prezentul acord este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, pe baza notificării depuse de către titular, menţinerea acordului sau necesitatea revizuirii acestuia, după caz, informând titularul proiectului cu privire la această decizie.

 

Acordul de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.

 

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului