Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că “Elaborare PUZ pentru introducere în intravilan cu funcţiunea , zonă unităţi industriale nepoluante”, Gilău, fnr., titular SC.RET IMOBILIARE SRL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office[@]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA COMUNEI POIENI, cu sediul în Str. Principala, Nr. 268, Poieni, Judetul Cluj, prin Boca Gheorghe Constantin , înregistrată la APM Cluj cu nr. 24458/12.08.2015, în baza: - Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare; - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, - și a completărilor depuse ulterior la A.P.M. Cluj cu nr. 24458/12.08.2015; - înregistrat în SIM cu nr. 1252/27.08.2015;

N I anunt depunere Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,, Construire ansamblu de imobile cu functiuni mixte amenajari exterioare amenajari drum imprejmuire teren extindere retele si bransamente utilitati operatiuni notariale Cluj Napoca Calea Turzii jud. Cluj Titular