Back

Agenţia pentru Protecția Mediului Cluj în temeiul H.G. nr. 611/2008, OUG nr.57/2019 și OUG nr. 103/2021, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante: 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații, din cadrul APM Cluj

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale prevăzute la art.465 din OUG 57/2019

   a) are cetățenia romănă și domiciliul în România;
   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
   d) are capacitate deplină de exercițiu;
   e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică;

   f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
   g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
   h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnisția post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvărșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
   j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

   k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

● Pentru postul consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații,

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în următoarele domeniile fundamentale:

- Matematică și Științe ale naturii;

- Științe  inginerești;

- Științe biologice si biomedicale;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- nu este cazul.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor, în data de 18.07.2022, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
 2. susținerea probei scrise, în data de 18.08.2022, ora 9.00 la sediul instituției Agenţia pentru Protecția Mediului Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9b, în cadrul căreia se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcției publice;
 3. susținerea probei de interviu, în termenul prevăzut de art 56 alin. (1) din H.G. 611/2008, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, doar pentru acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.            

Dosarele de înscriere la concurs se depun fizic, în termen de 20 zile  de la data afişării, respectiv în perioada, 18.07.2022 – 08.08.2022 în intervalul orar de luni-joi 900-1400, iar vineri 900-1300, sau pe e-mail office@apmcj.anpm.ro cu condiția prezentării documentelor în original pentru certificare cel târziu la data probei scrise.

     Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. Formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr.  611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele, care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi  vechimea în specialitatea studiilor.

 1. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 1. Cazierul judiciar. Acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.  
 2. Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din              formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 1. Copia certificatului de căsătorie pentru persoanele al căror nume s-a schimbat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 99, bl. 9B, consilier                  şi la secretarul comisiei de concurs d-na Diana Uțiu, la nr. de telefon 0264/410722.

 

Anexăm:

Formularul de înscriere la concurs;

Formatul standard al Adeverinței care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011;

Atribuțiile prevăzute în fișa postului

Bibliografie/tematica