Acordul de mediu

ACORDUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile si, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

 

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

 

ACTE NECESARE LA SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU

-         COPIE CERTIFICAT DE URBANISM

-         NOTIFICARE CONFORM Legii 292/2018

-         COPIE ACT PROPRIETATE (EXTRAS CF, CONTRACT DE COMODAT ETC)

-         PLAN DE SITUATIE SI PLAN DE INCADRARE IN ZONA

-         TARIF PENTRU ACORDUL DE MEDIU : INCEPAND CU 100 DE RON, IN FUNCTIE DE INVESTITIA EFECTUATA

-         DOSAR PLASTIC TIP SINA

 

formulare :  acte necesare, cerere, notificare, model anunt cerere acord, memoriu de prezentare, anunt 2 luarea deciziei, ghid inregistrare electronica

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în:

- parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului, evaluari impactului asupra corpurilor de apa, evaluarea impactului asupra ariilor de protejate ;

- evaluarea impactului asupra mediului;

- consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

- luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;

- luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

- asigurarea informării asupra deciziei luate.

 

 Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac  obiectul notificării.

 

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în Legea 292/2018 privind  evaluare impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Depunerea notificării şi evaluarea iniţială a acesteia

Pentru realizarea etapei de evaluare iniţială titularul proiectului va depune la APM Covasna o notificare privind intenţia de realizare a proiectului însoţită de certificatul de urbanism, planurile anexă la acesta şi dovada achitării tarifului aferent acestei etape (100 RON).

În termen de 10 zile de la primirea notificării AMP Covasna va informa în scris cu privire la:

 1. clasarea notificării 
 2. respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricţie de construire stabilite prin legislaţia din domeniul protecţiei mediului.
 3. decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată si/sau a evaluarii impactului saupra corpurilor de apa 
 4. decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului RIM ( EIA, EIA+EA, SEICA) 

Pentru procedurile aflate în competenţa APM Covasna  plata tarifelor se va face în contul APMCV  RO64TREZ2565032XXX000261, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe cod Fiscal : 4202002  sau prin unitati bancare( virament) .


Consultarea publicului in cadrul procedurilor EIA si SEA

Ce reprezintă participarea publicului?


Există numeroase definiţii ale participării publicului în cadrul EIA şi SEA. Una dintre ele este următoarea: "un mecanism prin care anumite persoane emit păreri/idei sau iau măsuri în ceea ce priveşte planurile, proiectele, activităţile şi situaţiile care le afectează sau le vor afecta, atât pozitiv cât şi negativ."

Cine este publicul în noţiunea „participarea publicului”?

 

 • Locuitori (persoane individuale) şi comunităţi (săte?ti) afectate pozitiv sau negativ de activitatea respectivă;
 • Beneficiarii proiectului (pot fi, în egală măsură, beneficiari din alte părţi ale ţării sau chiar dintr-o altă ţară);
 • ONG-urile locale, naţionale sau internaţionale care activează în zonă;
 • “Publicul larg” interesat din ţară;
 • Agenţiile guvernamentale naţionale şi locale, oficial responsabile pentru protecţia mediului şi bunăstare socială.


Ce se înţelege prin participare în noţiunea „participarea publicului”?


Se pot distinge următoarele forme de participare:

 • Schimbul de informaţii: cetăţenii sunt informaţi şi pot pune întrebări în timpul audierilor; nu există nici un angajament prin care întrebările să fie luate în considerare;
 • Consultarea: cetăţenii sunt invitaţi să comenteze asupra propunerilor; acest fapt poate apărea în timpul anchetelor sau în audierilor; autorităţile se angajează să le ia în serios, dar nu pot fi trase la răspundere pentru acest lucru;
 • Avizarea: cetăţenii pot veni cu propriile lor probleme şi propun soluţii; autorităţile iau în serios acest fapt şi îşi asuma responsabilitatea privind modul în care au fost utilizate sugestiile;
 • Co-producţia: părţile interesate reprezentând diferite interese co-participă la realizarea planurilor şi proiectelor împreună cu iniţiatorul acestora şi cu funcţionarii publici; în principiu, aceste soluţii sunt preluate, dar sunt posibile modificări bine justificate;
 • Co-participarea la luarea deciziilor: părţile interesate adaugă soluţii în faza de proiectare iar acestea sunt adoptate.

Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

În cadrul etapei de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului APM Covasna stabileşte de comun acord cu titularul proiectului oportunităţile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect.

Anunţul privind oportunităţile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv este publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna şi autorităţii publice emitente a aprobării de dezvoltare şi afişat la sediile acestora cu cel puţin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică.

Broşura de faţă este parte componentă a planului de comunicare şi conştientizare a publicului referitor la oportunităţile legale care i se oferă acestuia cu privire la participarea activă la procesul de evaluare a impactului asupra mediului în cazul propunerilor de realizare a unor proiecte publice sau private.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

Ghid EIA


Evaluarea impactului asupra mediului - manual

CADRUL LEGAL

Procesul de Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) este legat de reglementarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului si se realizeaza in baza legislatiei nationale de mediu care transpune prevederile legislatiei comunitare in domeniu. OG 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995, stipuleaza obligativitatea evaluarii impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului si obligativitatea efectuarii unei evaluari de mediu inaintea aprobarii anumitor planuri si programe, ca facand parte dintre modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice pe care se bazeaza activitatea de protectia mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile (art. 4).

Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte se realizeaza in baza prevederilor dintro serie de acte legislative nationale din domeniul mediului (Tabelul nr. 1) precum si din alte domenii conexe (Tabelul nr. 2).

OG 91/2002:

• stabileste conditiile de emitere a acordului de mediu pentru proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului si de emitere a acordului integrat de mediu pentru instalatiile noi folosite in anumite categorii de activitati industriale prin supunerea acestora, conform deciziei autoritatii competente pentru protectia mediului, evaluarii impactului asupra mediului (art. 8);

• prevede conditiile de revizuire, actualizare, suspendare si anulare a acordului de mediu precum si de solutionare a litigiilor generate in aceste cazuri (art. 9, 10 si 101);

• stabileste conditiile in care se realizeaza evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele propuse pe teritoriul Romaniei, care pot avea efecte semnificative pe teritoriul altor tari (art. 11); 

• prevede conditiile de asigurare a informarii si participarii publicului la deciziile privind activitati specifice (art. 12);

• introduce definirea termenilor utilizati (Anexa nr. 1 la OG 91/2002); o parte din termenii astfel definiti sunt prezentati in Tabelul nr. 3.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi să consultaţi secţiunea Documente ataşate (pe această pagină, partea dreaptă).

Documente atasate

Manual EIA