Back

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: consilier I superior, 1 post - compartimentul Buget, Financiar, Administrativ și Resurse Umane

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, cu sediul în Sf.Gheorghe, jud. Covasna, B-dul G-ral Grigore Bălan, nr. 10, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:consilier I superior, 1 post      - compartimentul Buget, Financiar, Administrativ și Resurse Umane

 după cum urmează:

 • Proba scrisă în data de 04.07.2019, ora 10.00, iar interviul va fi programat după expirarea termenului de contestaţie
 • Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului (până pe 21 iunie 2019)
 • Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, din Sf. Gheorghe, b-dul G-ral Grigore Bălan, nr. 10, jud. Covasna

Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 2. Să fie cunoscători ai limbii române scris şi vorbit;
 3. Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;
 6. Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

Condiţiile specifice pentru care ocuparea postului:

Nr. crt

Funcţia

Clasa

Grad

Serviciul

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

Perioada vacantei

Studii

Vechime în spec.studiilor

1

consilier

I

superior

Compartimentul Buget, Financiar, Administrativ și Resurse Umane

Superioare(*)

Minim 7 ani

Vacant de la    1 iunie 2019

 

(*) Studiile superioare necesare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: științe inginerești: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; științe sociale: științe administrative, Drept; științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică; științe ale naturii: știința mediului; științe umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism

Bibliografia:

1. Constituția României, modificată și republicată;

2. Legea nr. 188/1999, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;

3. Legea nr. 7/2004, actualizată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

4. Hotărârea nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

5. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012, actualizată, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

6. Legea nr. 98/ 2016, actualizată, privind achiziţiile publice

7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

8. Legea-cadru nr. 153 / 2017, actualizată, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

 1. Formularul de înscriere, care se va completa în momentul depunerii dosarului;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de munca sau, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie;
 6. cazierul judiciar;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Director Executiv

Ing. Neagu Gheorghe