Back

Anunt concurs recrutare -referent III superior – Compartiment Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane

 

ANUNŢ

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, cu sediul în Sf.Gheorghe, jud.Covasna, Bd.G-ral Grigore Bălan, nr.10, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

referent III superior – Compartiment Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane

 după cum urmează:

 • în data de 09.07.2018 ora 10.00 – proba scrisă;
 • interviul va fi programat după expirarea termenului de contestaţie

 

 • Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului (până în 29 iunie 2018)

 

 • Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, bulevard G-ral Grigore Bălan, nr. 10, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 2. Să fie cunoscători ai limbii române scris şi vorbit;
 3. Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;
 6. Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţiile specifice pentru care ocuparea postului:

Nr. crt

Funcţia

Clasa

Grad

Serviciul

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

Perioada vacanței

Studii

Vechime în spec.

studiilor

1

Referent

III

superior

Compartiment Buget, Finanțe, Administrativ și resurse Umane

medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Minim 9 ani

-

 

Bibliografia:

 1. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată (2) cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor (actualizată)
 3. HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia
 4. Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aplicarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurior proprii;

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

 1. Formularul de înscriere, care se va completa în momentul depunerii dosarului;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de munca sau, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 8. Recomandare de la ultimul loc de muncă.