Cadrul general

Autorizaţia de mediu reprezintă actul administrativ emis de APM Covasna, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Autorizaţia de mediu este valabilă 5 ani. Excepţie o fac autorizaţiile de mediu emise cu program pentru conformare care sunt valabile pe toată perioada derulării programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadentă de realizare a ultimei măsuri din programul respectiv.

 

Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu se poate consulta aici.

Documentaţia minimă necesară pentru solicitarea autorizaţiei de mediu este următoarea:

 • cerere
 • fisa de prezentare si declaratie
 • Piese desenate (planul de situaţie şi planul de încadrare în zona a obiectivului)
 • Contract pentru prestarea serviciul de salubritate
 • Contract preluare deşeuri specifice (unde este cazul)
 • Contract apă-canal
 • Act proprietate spaţiu (extras CF, contract de închiriere, comodat etc.)
 • Dovada ca s-a făcut publică intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu
 • Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodoligiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private (pentru investiţiile noi)  sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent (după caz)
 • Certificat de înregistrare a societăţii şi certificat constatator
 • Dovada achitării tarifului (500 RON).

Plata tarifelor se va face în contul APMCV  RO64TREZ2565032XXX000261, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe sau la sediul APM Covasna.

Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.