Back

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ IULIE 2018 – SEPTEMBRIE 2018, Sf.Gheorghe

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

 

Achiziţia serviciului de cercetare științifică privind

”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”

este necesară pentru realizarea transferului unei bune practici, care urmează a fi implementată în cadrul proiectului, în zona in care se efectuează studiul pilot ”Interdependențele dintre utilizarea terenului (acoperirea cu vegetație) și efectele  negative precum eroziunea, inundațiile, compactarea solului, scurgerile de suprafață, apariția speciilor de plante invazive și poluarea apei, în bazinul hidrografic al râului Negru, în contextul schimbărilor climatice”.

 

 

CODURI CPV:

 

73110000-6 - Servicii de cercetare științifică (Rev. 2)

 

Atenţie:

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează această achiziţie, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului.

Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor şi specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţie. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat.

Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Fiecare document al ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri.

 

 

 1. SECŢIUNEA I - INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

Servicii de cercetare științifică privind

”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA, cod fiscal: 4202002, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. G-ral Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, cod poștal 520013, telefon 0267.233.701, fax 0267.324.181:

vă invită să participaţi la achiziţia prin cumpărare directă având ca obiect: Servicii de cercetare științifică privind ”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”

Procedura de atribuire: achizitțe directă - selecţie de oferte;

Cod CPV: 73110000-6 - Servicii de cercetare științifică (Rev. 2)

Criteriul de atribuire: “Cel mai bun raport calitate/preț”;

 

Adresa la care se transmit ofertele: la Registratura de la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, din Sf. Gheorghe, str. G-ral Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, cod poștal 520013, telefon 0267.233.701, fax 0267.324.181.

Program: luni – joi: între orele 9:00 – 16:00; vineri: între orele 09.00-13.00

Data limită pentru depunerea ofertei: 25.06.2018, ora 12.00

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.06.2018, ora 13.00, la sediul autorităţii contractante, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, Sf. Gheorghe, str. G-ral Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna

Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie publică

Tipul contractului: servicii

Valoarea estimată a contractului: 19.750 lei (23.502.5 lei cu TVA inclus)                             

Moneda în care se transmite oferta de pret: RON   

Tip de finanţare: Bugetul proiectului DTP1-096-2.1 - CAMARO-D - „Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin” - “Cooperare pentru practici avansate de management a impactului utilizării terenurilor asupra regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării”, și bugetul statului.

Limba în care se redactează oferta: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Durata de prestare servicii: max 3 (trei) luni.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;                                    

 

MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI           

Oferta va cuprinde următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare (F1)

- Documente de calificare:

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din L98-2016 (F2)

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din L98-2016 (F3)

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din L98-2016 (F4)

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile conflictului de interese (F5)

-Declarație privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani (F6)

-Documente privind capacitatea de exercitare a activității și capacitatea profesională a ofertantului

- Propunerea tehnică

- Propunere financiară (F7)

 

Oferta  va fi  transmisă în plic închis marcat cu adresa autorităţii contractante (AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA – Sf. Gheorghe, str. G-ral Grigore Bălan, nr. 2, județul Covasna, cp 520013) şi cu inscripţia :

”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE : 25.06.2018, ORA 13:00”

 

Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare:

- oferta tehnică va fi întocmită în concordanță cu Caietul de Sarcini al achiziției.

- oferta financiară va fi întocmită în lei fără TVA, conform Formularului F7.

- oferta financiară va fi postată și pe SEAP, pentru efectuarea achiziției de la ofertantul câștigător

 

 

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, în perioada 24-31 ale lunii, conform art.36 al.1 din OUG 34/2009, prin ordin de plată în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

 

Informaţii suplimentare,  se pot obține la:

- sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna;

- la telefon: 0267.323.701, d-șoara Balázsi Beáta;

- e-mail: office@apmcv.anpm.ro

 

Documentația de atribuire se poate solicita prin e-mail, la adresa: office@apmcv.anpm.ro, sau descărca de pe site-ul autorității contractante.

 

 

 1. SECŢIUNEA II - CAIET DE SARCINI

 

DENUMIREA TEMEI:

Servicii de cercetare științifică privind ”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”

 

NECESITATEA TEMEI


 

Activitățile de utilizare a terenurilor cum ar fi: agricultura, gestionarea pășunilor, silvicultura, urbanizarea, precum și acoperirea cu vegetație a terenurilor  au influențe mari asupra regimului apelor și a resurselor de apă din zonele de captare ale râurilor, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. Astfel, în funcție de intensitatea sau metoda de cultivare și utilizare a terenului- respectiv, în funcție de procentul de acoperire cu o vegetație adecvată, adaptată amplasamentului (de-a lungul râurilor sau torenților, în zona captărilor de apă) - gradul de eroziune, compactare a solului, inundațiile, scurgerile de suprafață și poluarea apei pot fi semnificative .

Din cauza tendințelor incerte în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele acestora în viitor, interdependențele dintre utilizarea terenurilor, acoperirea cu vegetație a acestora și diferitele tipuri de resurse de apă sunt dificil de prezis și ar putea spori problemele actuale prin extinderea fenomenului de secetă, evenimente de precipitații puternice și expansiunea speciilor de plante invazive.

De aceea, managementul integrat al bazinelor hidrografice, în ​​ceea ce privește resursele de apă și riscul de inundații, în contextul schimbărilor climatice este, în prezent, una dintre provocările cele mai importante.

Proiectul CAMARO-D  are ca obiectiv general inițierea unei acțiuni concertate, avansate in zona bazinului Dunării, pentru elaborarea unui "Plan de utilizare a terenului  inovativ, transnațional, în zonele de captare a apei din bazinul Dunării”. Scopul acestuia este de a contribui la protecția durabilă a resurselor de apă și îmbunătățirea prevenirii riscului de inundații prin stimularea cooperării transnaționale și trans-sectoriale între principalii factori interesați, implicați în proiect și menținerea acestei cooperări și după finalizarea proiectului.

În proiectul CAMARO-D sunt implicați parteneri din diferite zone geografice precum și din domenii științifice și guvernamentale cu responsabilități diferite. Astfel, consorţiul proiectului este format din 22 de instituţii şi autorități publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, gospodăririi pădurilor, meteorologiei, institute de cercetare şi de educație din ţările din bazinul Dunării (Austria, Germania, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Serbia), organisme cu responsabilități la nivel local, regional și național

Alte  obiective ale proiectului sunt:

 • îmbunătățirea managementului utilizării terenurilor în zonele de captare în scopul reducerii scurgerilor apelor pe versanți, compactării solului și a poluării.
 • protejarea resurselor de apă împotriva impactului negativ al utilizării terenurilor și a schimbărilor climatice (procesele de eroziune laterală, mâl, aflux de lemn, moloz, extinderea speciilor invazive).

Pentru atingerea acestor obiective s-au format 3 clustere pilot care vor derula acțiuni în aria proiectului și vor testa metode de bune practici în gestionarea utilizării durabile a terenurilor.


 
Conform aplicației proiectului CAMARO-D, în cadrul Pachetului de lucru nr. 5 (WP5), Activitatea 4.1. – pregătirea acțiunilor pilot a clusterelor, APM Covasna face parte din clusterul nr. 3  care trebuie să analizeze interdependențele dintre utilizarea terenului / acoperirea cu vegetație de-a lungul râurilor și efectele  negative care pot apărea datorită unei gestionări necorespunzătoare a terenurilor, precum eroziunea, inundațiile, compactarea solului, scurgerile de suprafață, apariția speciilor de plante invazive și poluarea apei. 

APM Covasna și Administrația Națională de Meteorologie vor colabora pentru realizarea unui studiu pilot în bazinut hidrografic al râului Negru, fiind sprijiniți și de partenerii de proiect din Ungaria (PP5 –Institutul Herman Otto). 

În cadrul proiectului, în pachetul de lucru Dunărea vizionară (WP5 – Visionary Danube), este prevăzută identificarea unei bune practici pentru care să fie demarată implementarea în zona studiului pilot. În bazinul hidrografic al Râului Negru, unde se desfășoară studiul pilot, o problemă importantă a fost identificată în populația de castori, care prin activitățile lor, produc pagube în infrastructura de apărare a populației împotriva inundațiilor.

Se dorește elaborarea unui studiul pentru identificarea solutiilor optime de evitare a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și aplicarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru.

Rezultatele cercetării și a studiului pilot vor fi utilizate de către parteneriatul proiectului la elaborarea ”Ghidului pentru regiunea Dunării pentru planificarea durabilă a utilizării terenurilor” și a ”Planului transnațional de dezvoltare a utilizării terenurilor” care sunt rezultatele finale principale ale proiectului CAMARO-D.

Acțiunile ce vor fi întreprinse în zona pilot vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului CAMARO-D. Toate acțiunile directe (acțiunile pilot) și cele indirecte (evaluarea și promovarea celor mai bune practici), în zona pilot, au ca scop identificarea celor mai bune soluții care să  conducă la adaptările necesare ale conceptelor de management al utilizării terenurilor pentru asigurarea unei protecții durabile a calității și cantității resurselor de apă. 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

Servicii de cercetare în zona pilot privind

”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”,

care se vor derula în perioada iulie 2018.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 

Serviciile de cercetare au ca scop elaborarea unei lucrări în limbile română şi engleză care va atinge următoarelor obiective specifice:

 

 • descrierea cerințelor ecologice ale speciei;
 • solutii optime de evitare a situațiilor conflictuale utilizate la nivel internațional;
 • analiza SWOT pentru alegerea solutiei optime din punct de vedere funcțional-financiar care să aibă ca efect evitarea situațiilor conflictuale, prin protejarea  infrastructurii de apărare a populației împotriva inundației;
 • identificarea a minimum trei zone pilot în care se pot implementa măsurile;
 • asistență de specialitate la implementarea măsurilor în teren;
 • concluzii și recomandări.

Activitățile de cercetare pe care prestatorul le va implementa (în colaborare cu partenerii din echipa de implementare) vor include şi deplasări in teren în vederea colectării datelor şi informaţiilor specifice.

 

REZULTATE AŞTEPTATE

Finalitatea activităţilor de cercetare va consta în elaborarea unui raport privind

”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”

De asemenea, se va acorda asistența de specialitate pentru executarea fizică a lucrărilor preconizate,

ETAPELE DE IMPLEMENTARE

1. Elaborarea studiului (iulie 2018- septembrie 2018)

Studiul va cuprinde minimum următoarele capitole:

 • descrierea cerințelor ecologice ale speciei;
 • solutii optime de evitare a situațiilor conflictuale utilizate la nivel internațional;
 • descrierea activităților care s-au derulat în teren; bază de date foto;
 • hărți GIS ale zonelor analizate;
 • analiza SWOT pentru alegerea solutiei optime din punct de vedere funcțional-financiar care să aibă ca efect evitarea situațiilor conflictuale, prin protejarea  infrastructurii de apărare a populației împotriva inundației;;
 • identificarea a minimum trei zone pilot în care se pot implementa măsurile.

2. Asistență de specialitate la implementarea măsurilor în zona pilot (august 2018- septembrie 2018)

3. Concluzii și recomandări pentru replicarea măsurilor (septembrie 2018)

Raport final carer va cuprinde:

 • concluzii referitoare la eficiența măsurilor implementate în zona pilot;
 • recomandari de specialitate și de natură legislativă (armonizarea legislației din diverse domenii conexe).

 

CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ

Având în vedere faptul că prezentul contract are ca obiect prestații intelectuale care presupun activități cu nivel de complexitate ridicată (situație în care calitatea personalului are un impact semnificativ asupra executării contractului) experiența profesională reprezintă caracteristici ale ofertei, ce descriu, în fapt, nivelul tehnic al acesteia.

Obiectul contractului fiind ”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”, condițiile minime calitative impuse ofertantului sunt următoarele:

• 1 expert în studiul și managementul speciei Castor fiber, implicat în cel puțin un proiect de cercetare/administrare a speciei în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în contract;

• 1 expert GIS, implicat într-un proiect similar în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contract.

Prin proiect similar se înțelege: Studii de fezabilitate, Proiecte de cercetare fundamentala si aplicata, Planuri de management pentru arii naturale protejate realizate de către ofertant.

Documentele prin care ofertantul poate demonstra îndeplinirea condițiilor calitative sunt copii diplome, studii superioare/atestate și contracte de muncă/colaborare/prestări-servicii precum și CV-uri datate, semnate în original, anexate pentru fiecare persoană, însoțite de declarații de disponibilitate.

Ofertantul va trebui să facă dovada deținerii capacității tehnice și/sau profesionale a experților propuși în realizarea contractului astfel:

- pentru fiecare expert propus în realizarea contractului – minim 5 ani experiență în managementul faunei;

- pentru fiecare expert propus în realizarea contractului – minim 3 ani experiență specifică în proiecte de cercetare sau aplicative, în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în contract.

 

1.MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Oferta va cuprinde următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare (F1)

- Documente de calificare:

                        -Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din L98-2016 (F2)

                        -Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din L98-2016 (F3)

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din L98-2016 (F4)

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile conflictului de interese (F5)

                        -Declarație privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani (F6)

-Documente privind capacitatea de exercitare a activității și capacitatea profesională a ofertantului

- Propunerea tehnică

- Propunere financiară (F7)

Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentele achiziției, însoțită de documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă.

 

Evaluarea ofertelor:  

Punctajul maxim acordat pentru ofertă = 100 puncte

A. Ponderea factorului de evaluare Prețul ofertei  = Pfinanciar = 30 %

B. Ponderea factorului de evaluare Experiența experților-cheie = Ptehnic = 70 %

Punctajul de evaluare al experienței experților cheie:

 • Experiență mai mare sau egală cu trei ani:       Ptehnic = 70 puncte
 • Experiență între 2 și trei ani:                                            Ptehnic = 50 puncte
 • Experiență între unul și doi ani:                                      Ptehnic = 30 puncte
 • Experiență mai mică de un an:                                        Ptehnic = 10 puncte

 

Oferta câștigătoare:

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei:

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic

Oferta cu valoarea Ptotal cea mai mare va fi declarată câștigătoare.

Comisia de evaluare va prezenta punctajul în funcție de factorul de evaluare stabilit pentru fiecare oferta care a îndeplinit criteriile de selecție.

Punctajul va fi însoțit de o fișă de punctaj, în care se va prezenta clar justificarea acordării punctajelor.

Rezultatele impuse prin caietul de sarcini sunt obligatorii, acestea trebuind să se regăsească în propunerea tehnică, astfel încât aceasta să fie conformă.

În cazul când vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant la cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.

 

CERINŢE DE RAPORTARE/DECONTARE

Prestatorul va furniza, în cadrul contractului, un rapote de activitate, după desfăşurarea acţiunilor şi atingerea obiectivelor specifice menţionate în prezentul caiet de sarcini, în vederea decontării cheltuielilor. Raportul trebuie să includă următoarele:

- evaluarea succesului şi constrângerilor majore pentru fiecare activitate şi sarcină.

- utilizarea forţei de muncă.

- imagini foto în format electronic care să reflecte activitatea desfăşurată în teren

Rapoartele vor avea o pagină iniţială ce va include elementele de identitate vizuală ale Programului Transnational Dunărea şi proiectului CAMARO-D, numele contractului, codul contractului sau referinţe, titlul raportului, data emiterii şi perioada acoperită, numele şi adresa operatorului.

 

Transmiterea şi aprobarea rapoartelor

Raportul trebuie depus spre aprobare managerului de proiect din cadrul APM Covasna, care este responsabil cu aprobarea acestor documente, în format electronic şi pe suport de hârtie.

Raportul şi studiul final vor fi prezentate în limba română și engleză.

Plăţile vor fi efectuate după aprobarea raportului de către Managerul de proiect.

Managerul de proiect va informa Prestatorul, în scris, despre orice solicitări de clarificare/decizii.

 

descarca formulare .doc   .pdf

 

 

2.DISPOZIȚII FINALE

Atribuirea contractului de servicii

”Identificarea solutiilor optime de management a situațiilor conflictuale om-castor (specia Castor fiber) și implementarea acestora într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, în corelație cu lucrările de întreținere a infrastructurii de apărare a populației împotriva inundațiilor”

se va face după următorul criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate/preț.

Ofertanții trebuie să examineze cu grijă toate instrucțiunile, termenele și specificațiile conținute în documentația de atribuire.

Depunerea de oferte incomplete sau întârzierea depunerii acestora se face pe propriul risc, acestea ducând la respingerea ofertei.

Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de calitatea tuturor cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Prestatorul va informa de urgenţă Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanţe ce pot împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei.

 

Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile cerute în documentaţia de atribuire.

Condiţii contractuale specifice:

Începând cu data încheierii contractului, toate drepturile de autor asupra materialelor elaborate/transmise pe parcursul derulării contractului revin AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI COVASNA.

 

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica data desfăşurării reuniunii dacă din motive obiective aceasta nu va mai putea avea loc în ziua anunţată.

 

Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de calitatea tuturor cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.

 

Prestatorul va informa de urgenţă AC despre orice eveniment sau circumstanţe ce pot

împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei.

 

Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile cerute în documentaţia de atribuire.

 

Toate activităţile vor fi realizate cu aprobarea Autorităţii Contractante.

 

AC va furniza Prestatorului toate informaţiile şi/sau documentele considerate

necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului, într-un timp cât mai scurt posibil.

 

ACl va organiza, după atribuirea contractului, o întâlnire preliminară cu operatorul economic câştigător, pentru a explica şi discuta în detaliu cerinţele specifice referitoare la derularea contractului.