Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 20 / 17.05.2017

 

            Urmare a cererii adresate de către SC LUXART SRL, CUI 2970276, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Bánki Dónáth, nr. 21, camera 2, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1778/24.03.2017,

în baza OUG nr. 1/2017, art. 14 privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia (*actualizată*), a Hotărârii Guvernului nr. 19 din 12 ianuarie 2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I D E:

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

SC LUXART SRL

 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

Zagon, FN

15.05.2017

26.06.2017

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu;
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize,

Acorduri, Autorizaţii                                                                                             Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                                     Ing. BORBÁTH József