Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 30/11.08.2017

 

            Urmare a cererii adresate de către FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 51-53, judeţul Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4719/26.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1/2017, art. 14, privind înfiinţarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, (actualizată), a Hotărârii Guvernului nr. 19 din 12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

 

D E C I D E

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru:

Nr.

Crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL

CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Berzei, nr. 8, judeţul Covasna

11.08.2017

01.09.2017

 

            Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile /15 zile lucrătoare (pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu ) de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.
  • Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:
  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                             Întocmit,

   Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                      Ing. Ghican Oana Elena