Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 38/06.10.2017

 

   Urmare a cererii adresate de către S.C. GASTROFILTER S.R.L., cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Puskas Tivadar, nr.41, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 5354/23.08..2017 și completare nr. 6438/04.10.2017, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,  art. 8, alin. (2) din HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I D E

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

S.C. GASTROFILTER S.R.L.

Cod CAEN 3811–colectarea deșeurilor nepericuloase,

 

Mun. Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr.62.  Jud. Covasna

06.10.2017

10.11.2017

     Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile /15 zile lucrătoare(pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu ) de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

Director Executiv,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

Se comunică:

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                           

ing. Siminiceanu Gabriel                                                                         Red. Ing. Jehac Constantin