Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 46/21.12.2017

 

Urmare a cererii adresate de către  SC CEDRUS SRL, cu sediul în judeţul Covasna, localitatea Cernat,  nr. 549, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului cu nr. 7608/24.11.2017,

 în baza OUG nr.1/2017, art.14 privind infiintarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a Hotararii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia (actualizata),a Hotararii Guvernului nr.19 din 12.01.2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative , a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

 

D E C I DE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

SC CEDRUS SRL

Taierea si randeluirea lemnului(CAEN 1610)

Localitatea Cernat,nr.505/B, jud.Covasna

21.12.2017

07.02.2018

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucratoare  de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Balan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

Director Executiv,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii                                                              Intocmit,               

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                           Ing.Bote Daniela