Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 19 / 06.07.2018

 

            Urmare a cererii adresate de către S.C. IMPORT EXPORT LENGYEL S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 2, bl. 43, sc. A, ap. 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 3746/29.06.2018,

în baza OUG nr. 1/2017, art. 14 privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia (*actualizată*), a Hotărârii Guvernului nr. 19 din 12 ianuarie 2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a consultărilor din ședința CAT din data de 06.07.2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I D E:

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

S.C. IMPORT EXPORT LENGYEL S.R.L

Lac piscicol, cod. CAEN rev. 2: 0322

Valea Crișului, Arcuș,  

jud. Covasna

06.07.2018

20.08.2018

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu;
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

Director Executiv,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                             

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae