Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr.18 /06.07.2018

 

            Urmare a cererii adresate de SC NYIKA PRODFOR SRL, cu sediul în Com. Ojdula, sat Ojdula, Nr. 471, jud. Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului cu nr. 3545/19.06.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I DE

 

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

SC NYIKA PRODFOR SRL

Atelier prelucrarea lemnului

 cod CAEN 1610,1623,1624

Com.Ojdula, sat Ojdula, str. Principală, nr. 471, jud. Covasna

06.07.2018

20.08.2018

 

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Balan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii                                                    Întocmit

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                Ing. Farkas Berta