Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 31 / 23.06.2022

 

 

            Urmare a cererii adresate de către SC COMPACT SRL cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 26-28, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4367/16.06.2022,

în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a consultărilor din ședința CAT din data de 23.06.2022, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

D E C I D E

 

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

SC COMPACT SRL

Hotel, cod CAEN: 5510, 5590

Sfantu Gheorghe, str. Grigore Balan, nr. 21

23.06.2022

14.07.2022

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

 

Director Executiv,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                                Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                           ecol. Balázsi Beáta