Back

Decizie emitere autorizatie de mediu

Decizie nr. 34 /09.05.2024

 

          Urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM MARKETING SRL cu sediul în Municipiul Bucuresti, strada Corarilor, nr. 22, Sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului cu nr. 3313/15.04.2024,

în baza OUG nr. 68/2019, Art. 6. — (1) privind înfiinţarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului şi prin comasarea cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin preluarea activităţilor şi structurilor acestuia, precum şi a unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea celor două ministere, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a consultărilor din ședința CAT din data de 09.05.2024, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I DE

Emiterea autorizaţiei de mediu  pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

SC OMV PETROM MARKETING SRL

Intretinerea si repararea autovehiculelor -

 cod CAEN 4520

Comuna Reci, intersectia DN 11 cu DN 13E, judetul Covasna  

09.05.2024

19.06.2024

 

 

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, str. Grigore Balan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii                                                                  Intocmit

     Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                 Ing. Bote Daniela