Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU REVIZUITA

Decizie nr. 45 / 03.08.2022

 

 

            Urmare a cererii adresate de către CAPITALY COMSERV SRL cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen, nr. 39, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4844/07.07.2022,

în baza OUG nr. 68/2019, Art. 6. — (1) privind înfiinţarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului şi prin comasarea cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin preluarea activităţilor şi structurilor acestuia, precum şi a unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea celor două ministere, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a consultărilor din ședința CAT din data de 30.05.2022, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

D E C I D E:

 

Emiterea autorizaţiei de mediu revizuite pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

1

CAPITALY COMSERV SRL

Spălătorie auto, transport călători, CAEN Rev. 2 – 4520, 4931, 4939

Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen, nr. 39

03.08.2022

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

Director Executiv,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                                Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                                  Ing. Farkas János