Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU REVIZUITA

Decizie nr. 1 / 04.01.2019

 

            Urmare a cererii adresate de către MULLER ZOLTAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu sediul în localitatea Bixad, nr. 287, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7179/18.12.2018,

în baza OUG nr. 1/2017, art. 14 privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia (*actualizată*), a Hotărârii Guvernului nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a consultărilor din ședința CAT din data de 04.01.2019, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna:

D E C I D E:

Emiterea autorizaţiei de mediu revizuite pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv/

Cod CAEN

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

1

MULLER ZOLTAN I.I.

Fermă vaci lapte,

CAEN Rev. 2 – 0141

Bixad, nr. 90/H

04.01.2019

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii vor putea fi consultate la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 10, de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

Director Executiv,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                                Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                                  Ing. Farkas János