Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DIN 23.01.2019

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 148/10.01.2019,  în baza:

 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
 2. Hotărârii Guvernului nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 3. Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
 5. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.01.2019 că proiectul        ” MODERNIZARE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 ÎNTRE: BUL. GR. GRIGORE BĂLAN – NICOLAE BĂLCESCU; MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ȘI DESFIINȚARE STÂLPI ELECTRICA” propus a fi amplasat in domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aflat în intravilanul localității, conform poziția Nr.crt.2 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HG nr. 975/2002, conform P.U.G și R.L.U aprobat prin H.C.L nr. 72/29.04.2008, cu respectarea Legii nr. 50/1991, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, la punctul 10 litera b), corelat cu punctul 13 litera a),
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 14.01.2019; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Observatorul de Covasna din data de 18.01.2019) nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 23/23.01.2019;
 4. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 5. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Se propune modernizarea rețelei de canalizare pluvială de pe strada 1 Decembrie 1918 între Bvd. Grigore Bălan – Nicolae Bălcescu, modernizarea iluminatului public și desființare stâlpi electrica existenți.

 

Canalizarea pluvială:

Pentru tronsonul care va fi modernizat, prin prezentul proiect se propune dezafectarea gurilor de scurgere existente si realizarea unei noi rețele de canalizare care sa colecteze apele pluviale căzute pe acest tronson. Noua rețea va fi pozată în paralel cu cea existentă, astfel ca rețeaua existentă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, pe tronsonul aflat intre intersecțiile cu strada Nicolae Bălcescu și strada General Grigore Bălan, va avea rolul strict de transport, colectarea apelor pluviale realizând-se exclusiv prin intermediul gurilor de scurgere aferente noii rețele. Aceasta va fi realizată în sistem separativ, preluând doar apele provenite din precipitații, nu și pe cele uzate menajere.

Iluminatul Stradal:

La data elaborării documentaţiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este compus din 24 puncte luminoase cu o putere a lămpii de 250 W, acestea se vor înlocui cu altele performante.       Soluția proiectată constă în  amplasarea pe  marginea drumurilor publice a unui număr de 28 puncte           luminoase definite ca        fiind ansamblul următoarelor elemente:

 • stâlp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevăzute cu ușa de vizitare; înălțimea utilă a stâlpului este de 8 m și va fi montat în fundație turnată din beton.
 • confecții metalice: consolă pentru montarea aparatului de iluminat (simple sau duble la 90°)
 • aparatul de iluminat, echipat cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY)
 • prize de pământ
 • cutii electrice

Drumuri:

Lucrările prevăzute se executa în scopul compensării totale a uzurii fizice si morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale străzilor si părţilor anexe (scurgerea apelor, siguranţa circulației....etc) la nivelul impus de categoria din care face parte, ținând seama atât de condiţiile prezente cât și de cele de perspectivă. Tronsonul studiat (parte carosabilă, trotuare, alee acces blocuri de locuințe), are o lungime de 309,28 m și se întinde pe o suprafața de 10.164 mp. s-au păstrat caracteristicile geometrice actuale ale străzii. In acest sens, soluția proiectată nu afectează dispoziţia in planul de situație al străzii. Lucrările cuprinse in cadrul proiectului constau in reabilitarea sistemului rutier la partea carosabila. Se vor executa trotuare noi, respective alei acces blocuri de locuințe, pantele vor fi line, permițând scurgerea apelor, panta unică minimă 0,11%, respectiv 2,80%.

S-a menținut geometria existentă în plan a străzii ce a asigurat optimizarea traseului existent în lung pe cele doua căi de rulare și în profil transversal, urmărind-se prin aceasta și îmbunătățirea scurgerii apelor pluviale in lungul străzii.

Trotuarele vor avea o lățime variabila si o pantă unică de 1,50%. Trotuarele vor fi încadrate de borduri de beton prefabricate de 20x25 cm, așezate pe o fundație de beton 15x30 cm, respectiv de borduri de beton prefabricate de 10x15 cm, așezate pe o fundație de beton 10x20 cm în zona îmbinării cu zona verde. Tronsonul de strada studiat are o lungime de 309,28 m.

Lățime parte carosabila:4 x 3,50m de la km 0+000 la km 0+309,28 m.

Lățime Trotuare : variabile.

Sistem rutier proiectat pentru partea carosabilă:

4 cm strat de uzura MAS 16 ;

6 cm strat de legătura BAD20 ;

20 cm balast stabilizat in stație ;

20 cm fundație balast ;

20 cm strat de forma ;

Sistem rutier proiectat pentru trotuare :

4 cm BA 8 ;

15 cm balast stabilizat in stație ;

15 cm fundație balast ;

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului în plan s-a urmărit ca axa proiectată să se suprapună cât mai fidel pe axa străzii existente, ținând seama de condițiile impuse de tema de proiectare și cu respectarea prevederilor STAS 10144/3 – 91 „Străzi – Elemente geometrice – Prescripții de proiectare”.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în zonă au mai fost executate proiecte pentru reabilitare, acest proiect reprezintă o extindere a celor care s-au executat deja;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice folosite în construcția și reabilitarea drumurilor ( balast, piatră spartă, mixturi asfaltice ). Apele meteorice rezultate se vor colecta prin rețeaua de canalizare proiectată

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de materiale de construcții, deșeuri de ambalaje, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se va institui un sistem de evidență și control al tuturor deșeurilor generate.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul; În urma realizării proiectului se va îmbunătații considerabil starea drumului, și nu va constitui sursă de poluare

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- doar în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul execuției;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul,

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 402/03.09.2018, eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, strada 1 Dec. 1918 cu trotuarele aferente se află în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe și este proprietatea municipiului conform poziția Nr.crt.2 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HG nr. 975/2002, cu modificările și completările ulterioare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:  Lucrările se fac strict în limita terenului alocat drumului să nu afecteze suprafețe suplimentare.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional- nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe un amplasament existent cea ce va afecta populația în mică măsură și doar în perioada de execuție a lucrărilor. Proiectul propune realizarea unei suprafețe care reduce poluarea sonoră;

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul execuției lucrărilor;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

  g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 23.01.2019 s-a stabilit că proiectul nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 4. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 7. După terminarea lucrărilor de execuție terenul ocupat temporar va fi redat destinației inițiale;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 402/03.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 13. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
 14. În cadrul ședinței CAT din data de 23.01.2019 s-a stabilit obligația de scoatere a conductelor vechi, și  predarea lor ca deșeu la firme autorizate.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                   Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                     Ing. Farkas Berta