Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

din 07.02.2019

 

Ca urmare a notificării adresate de Cotologea Costin reprezentant SC CASĂ DE ODIHNĂ CĂPRIOARA SRL, cu sediul com. Vâlcele, sat Vâlcele, nr. 225/B, județul Covasna, privind Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI DE LAPTE ÎN LOC. ARACI”, amplasat în com. Vâlcele, sat Araci, nr. 416, jud. Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 517 / 29.01.2019,

În baza:

- H.G. 38/2015, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- decizia luată în urma ședinței CSC din data de 01.02.2019 și 07.02.2019;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului Covasna

- ca urmare a consultării autorităților participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de  01.02.2019 și 07.02.2019 la APM Covasna;

- Avizul favorabil cu condiții, eliberat de DSVSA Covasna nr. 168/31.01.2019, înregistrat la APM Covasna cu nr. 768/06.02.2019;

- Aviz de Gospodărire a Apelor cu condiții nr. 3/06.02.2019 emis de SGA Covasna;

- Notificare – Asistență de Specialitate de Sănătate Publică nr. 589/588 din data de 04.02.2019 emisă de DSP Covasna;

- Punct de vedere de la Biroul Arii Protejate din cadrul APM Covasna din data de 05.02.2019;

- în conformitate cu prevederile art. 5. alin (3) pct. a) și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

 

D e c i d e:

 

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI DE LAPTE ÎN LOC. ARACI”, amplasat în com. Vâlcele, sat Araci, nr. 416, jud. Covasna, identificat prin Extras de C.F. Nr. 23819, nr. top. 23819, titular SC CASĂ DE ODIHNĂ CĂPRIOARA SRL, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Descrierea planului:

Proiectul de față propune realizarea unei microzone agricole in comuna Vâlcele, satul Araci, o fermă zootehnică. Terenul de amplasament studiat se află parțial in extravilanul satului Araci,  în partea de vest a acestuia. Se intenționează amenajarea unei zone cuprinzând mai multe obiective specifice intr-un cadru aerat, respectiv adapost pentru maxim 200 de vaci de lapte, cu sala de muls, rezerva viței, secție de procesare lapte, baterii siloz, fânar, remiza, depozite pentru materiale diverse, toate anexele necesare,  toate conturând cadrul necesar funcționarii fermei. Ansamblul se contureaza ca o micro-zonă amenajată, cu construcții și clădiri cu regim maxim de înălțime parter , amplasate într-un cadru natural propice, oferind condiții avantajoase prin relief, vegetație și climă pentru funcționarea obiectivului preconizat de beneficiar.

Conform Ordin nr. 994 / 2018, care modifică Ordin nr. 119 / 2014, privind Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, distant de protecție față de locuințe este de 100 m la fermele de taurine intre 51 – 200 capete. Amplasamentul îndeplineste aceste condiții, se afla la distanța de 188 m față de cea mai apropiată locuință.

Amplasamentul studiat se află situat  parțial  în extravilanul comunei Araci, în partea de vest a acesteia. El se întinde pe un teren orientat de la nord est spre sud-vest, cvasiplan, altitudinea medie fiind 492 – 493 m . Terenul este delimitat la sud de lunca râului Olt, la nord de drumul național 13 E,  la est de limita intravilanului, la vest de teren agricol liber în extravilan. Terenul este accesibil direct de pe drumul de exploatare derivat spre sud din DN 13 E. Amplasamentul vizat se află în vecinatatea imediată a cursului râului Olt.

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată :

Zona de amplasament vizată se întinde pe un teren în suprafața totală de 23.444 mp, rotund calcule de bilanț teritorial 2,35  ha. Funcțiunile actuale sunt de exploatație agricolă în extravilan ( teren arabil ). Se propune întroducerea în intravilan a suprafeței de 23.444 mp în vederea realizării fermei de vaci de lapte.

Bilanț teritorial – situația propusă

Specificatie

ha

%

suprafata totala studiata

9,76

X

Suprafata reglementata

2,35

100,00

suprafata ocupata de constructii ( estimative )

1,00

42,55

suprafata ocupata de circulatii carosabile

0,47

20,00

suprafata ocupata de circulatii pietonale

0,08

3,40

suprafata ocupata de echipamente edilitare

0,33

14,04

Suprafata ocupata de spatii verzi

0,47

20,00

Suprafata ocupata de alte functiuni

0,00

0,00

suprafata ocupata de destinatii speciale

0,00

0,00

suprafata totala ocupata

2,35

100,00

Suprafața edificabilă = 1.61 ha ( 68,51 % )

Indici de ocupare a terenului :

Procent de ocupare a terenului POT maxim  =  45,00 %

Coeficient de ocupare a terenului CUT maxim  = 0,60

Accesul la zonă reglementata se va face de pe un drum local derivat din drumul național.  Drumul interior al amplasamentului va fi drum semicarosabil cu ampriza de 6,00 m, bordat de rigole pentru colectarea și scurgerea apelor de suprafață. Vor fi asigurate posibilitățile de parcarea autoturismelor și altor autovehicule  în încintă. Va fi asigurată posibilitatea de acces pentru autoutilitare de stins incendiul, salvari, autoutilitare, poliție, altele.

Asigurarea utilităților:

Alimentare cu apă:       

Alimentarea cu apă se va realiza local în prima etapă ( puț / puțuri forate ),  prin racord la rețeaua centralizată de alimentare cu apă existentă la limita intravilanului, în etapa finală.  Apa va fi condusă la punctele de consum prin branșament la conducta de alimentare și rețea de distribuțe interioară, țevi din material plastic pozate pe pat de nisip. Conductele de distribuție preconizate vor urmări traseele căilor de circulație carosabile și pietonale interioare propuse. Apa se va popmpa într-un rezervor și se va stoca.

Canalizare menajeră:

Apele uzate menajere de la spațiile sanitare se vor conduce prin conducta de canalizare menajeră subterană către un bazin vidanjabil impermrabilizat. Dejecțiile lichide de la animale se vor colecta într-un bazin de purine. Dejecțiile solide se vor depozita pe o platformă de gunoi cu pardoseală din beton și cu parapet de beton, de unde, din timp in timp se vor împraștia pe terenurile agricole din zonă. Reziduurile provin numai de la vaci, compostul rezultat fiind un ingrășământ natural foarte valoros.

Canalizare pluvială:

Apele meterorice si de suprafată se vor conduce prin rigole deschise spre spațiile verzi amenajate și rigole, șanțuri existente, și spre un bazin de apă rezerva de incendiu exterior, după ce au fost trecute prin separatoare ( nămol, hidrocarburi – de pe platformele carosabile și parcaje,  și grăsimi – de la bucătăria de lapte ).

Incălzire

Spațiile interioare folosite de lucrători vor fi încălzite cu energie electrică sau cu sobe cu lemne.

Apa caldă menajeră va fi preparată cu energie electrică ( boiler ).

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică necesara circuitelor de iluminat și prize precum și iluminatului exterior, se poate realiza racordul la rețeaua existentă cel mai aproape de amplasament, pe baza de proiect de specialitate.

Accesul in zona studiată este posibil de pe un drum de exploatare existent, care derivă din DN 13 E, spre sud. Acesta trebuie extins și modernizat ca și geometrie, infra și suprastructură.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Amplasamentul studiat se afla situat  parțial  în extravilanul comunei Araci, în partea de vest a acesteia. El se întinde pe un teren orientat de la nord est spre sud-vest, cvasiplan, altitudinea medie fiind 492 – 493 m . Terenul este delimitat la sud de lunca râului Olt, la nord de drumul național 13 E,  la est de limita intravilanului, la vest de teren agricol liber în extravilan. Terenul este accesibil direct de pe drumul de exploatare derivat spre sud din DN 13 E. Zona de amplasament vizată se întinde pe un teren in suprafața totală de 23.444 mp, rotund calcule de bilanț teritorial 2,35  ha. Funcțiunile actuale sunt de exploatație agricolă în extravilan ( teren arabil ). Se propune întroducerea în intravilan a suprafeței de 23.444 mp în vederea realizării fermei de vaci de lapte

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Construcțiile principale vor fi adăpost pentru animale, fânar, remizâ, platforme, spații pentru furaje, platforma de gunoi,  bazin pentru purine,  spații pentru personal, circulații, împremuire, construcții edilitare și spații verzi amenajate. Clădirile vor avea regim maxim de înălțime parter. Compoziția va fi organizată,  integrată în configurația cadrului natural existent, compoziție care asigură o accesibilitate economică a tuturor obiectivelor, orientare corectă a spațiilor construite și libere în funcție de punctele cardinale. Către zona de est se vor realiza plantații de arbuști și tufe cu vegetație bogată pentru a proteja zona de vânturile dominante. Se sugerează că ar fi utilă plantarea unei perdele compacte de vegetație înaltă spre est, perdea de protecție, cu arbori cu rădăcină adâncă și cu coroana amplă, pentru fixarea solului și pentru a se constitui o barieră în calea curenților de aer, barieră fonică și pentru absorbția mirosurilor. Această plantație va fi cât mai compactă, de tip paravan. 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Rezolvarea utilităților de așa manieră încât să nu impieteze asupra integrității factorilor de mediu, folosind instalații, echipamente și utilaje ale căror caracteristici sunt compatibile cu normele de protecția mediului, rezolvarea utilizării deșeurilor rezultate de la animale ca îngrășământ natural și evident, o utilizare, o explotare corespunzatoare a tuturor construcțiilor, amenajărilor și dotărilor.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:

Nu este cazul.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: Efecte nesemnificative.

După terminarea lucrărilor este obligatorie refacerea cadrului natural afectat de lucrări.

b) natura cumulativă a efectelor: Nu este cazul

c) natura transfrontieră a efectelor: Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): Construcțiile prevăzute vor respecta reglementările propuse prin plan.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus se referă la o suprafaţă de 23.444 mp. Planul propune un grad maxim de ocupare a terenului de 45%, coeficient maxim de ocupare a terenului 0,6. Se intenționează amenajarea unei zone cuprinzând mai multe obiective specifice într-un cadru aerat, respectiv adăpost pentru maxim 200 de vaci de lapte.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: distanţa faţă de obiectivele de interes cultural sunt mari, nu pot fi afectate.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: Atât în faza de construcție, cât și în faza de funcționare a obiectivelor propuse se vor respecta standardele și normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: Prin grija beneficiarilor se va asigura o bună gospodărire și folosire a incintei.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: proiectul în sine nu are un efect asupra acestor zone.

Obligațiile titularului:

 • Solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 14 din 22.08.2018, emis de Primăria Comunei Vâlcele, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • Respectarea legislației de mediu în vigoare.
 • Să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
  • O.U.G. 195/2005 (*actualizată*) privind protecția mediului;
  • O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
  • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
  • se vor respecta prevederile HG nr. 188 / 2002, modificată prin HG 352 / 2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
  • Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
 • În perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii; Nu se vor folosi materiale poluante, periculoase și nocive;

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind inițierea PUZ, publicate în ziarul Mesagerul de Covasna în data de 30.01.2019 şi 04.02.2019;

- Procesul verbal al şedinţei CSC nr. 3/01.02.2019 și 4/07.02.2019

- Anunț public privind decizia etapei de încadrare și proiectul deciziei afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 07.02.2019;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări sau este revizuit, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                 Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                Ing. FARKAS Berta