Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 17.07.2020

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DOBÂRLĂU cu sediul în comuna Dobârlău, satul Dobârlău, str. Principală, nr. 233, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3099/16.06.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.07.2020 că proiectul ”Scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unei suprafețe de 0,9721 ha, pentru realizarea obiectivului: Alimentare cu apă a localității Mărcuș, Comuna Dobârlău, jud. Covasna” propus a fi amplasat în comuna Dobârlău, U.P. VI Dobârlău, u.a. 304A%, județul Covasna, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 1, litera d);
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 18.06.2020; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Mesagerul de Covasna în data de 23.06.2020; anunţ APM Covasna privind etapa de încadrare și proiectul deciziei afişat de pagina proprie de internet în data de 17.07.2020, anunţul titularului privind decizia etapei de încadrare publicat în ... din data de ...2020), nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 16/17.07.2020;
 4. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 5. Memoriul de prezentare înregistrat la APM Covasna cu nr. 3316/26.06.2020;
 6. Fişa tehnică de transmitere-defrişare;
 7. Punctele de vedere ale membrilor CAT formulate în scris: Garda Forestieră Brașov (înregistrat la APM Covasna cu nr. 3672/13.07.2020), SGA Covasna (înregistrat la APM Covasna cu nr. 3505/06.07.2020), Ocolul Silvic Buzăul Ardelean în calitate de administrator al fondului forestier (înregistrat la APM Covasna cu nr. 3550/07.07.2020);
 8. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Scopul proiectului îl constituie scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe de 0,9721 ha, suprafață defrișată 0,9721 ha, în vederea realizării obiectivului ”Alimentare cu apă a localității Mărcuș, comuna Dobârlău, județul Covasna”. Suprafața supusă scoaterii se află în proprietatea publică a Comunei Dobârlău, în imobilul înscris în CF 25800 Dobârlău, nr. cad. 25800, U.P. VI Dobârlău, u.a. 304A%.

Lucrările de scoatere definitivă din fondul forestier vor fi executate cu respectarea metodologiei privind scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate. Prin hotărâre a consiliului local s-a aprobat drept compensare pentru împădurire un teren cu suprafața de 2,53 ha pășune.

Lucrările de scoatere din fondul forestier presupun următoarele faze:

 • delimitarea perimetrului,
 • marcarea și inventarierea arborilor din interiorul perimetrului,
 • întocmirea, verificarea și aprobarea actului de punere în valoare a masei lemnoase (APV),
 • exploatarea masei lemnoase conform legislației silvice în vigoare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: cumulare cu proiectul ”Alimentare cu apă a localității Mărcuș, comuna Dobârlău, județul Covasna”;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: materialul lemnos rezultat în urma defrișării se valorifică conform legislației din domeniu;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: în perioada de execuţie şi de funcţionare se vor genera în special deşeuri menajere, uleuri uzate, absorbanți, filtre uzate, etc.. Eliminarea deşeurilor se va face cu firme specializate, autorizate pentru colectarea/ valorificarea/eliminarea lor;

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de exploatare: funcţionarea utilajelor folosite în exploatarea lemneului și a mijloacelor de transport.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul exploatării;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul;

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: fond forestier;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor; suprafața propusă pentru defrișare este de 0,9721 ha;

  b) natura impactului: zgomote și vibrații, emisii în aer generate în perioada de exploatare a masei lemnoase de către utilajele și mijloacele de transport folosite;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul exploatării;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, ireversibil.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: efect cumulat cu proiectul ”Alimentare cu apă a localității Mărcuș, comuna Dobârlău, județul Covasna”;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completările ulterioare, fiind situat în afara arii naturale protejate.

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; pentru proiectul de alimentare cu apă, titularul deține Avizul de gospodărire a apelor nr. 67/25.11.2019 eliberată de SGA Covasna;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Titularul proiectului are obligația de solicita și de a obține aprobarea pentru scoaterea definitivă a terenului de 0,9721 ha din fondul forestier naţional de la Garda Forestieră Brașov (aceasta constituie aprobarea de dezvoltare care dă dreptul titularului să realizeze proiectul).
 2. Se vor respecta prevederile Codului Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Respectarea Ord. MMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
 4. Respectarea HG nr. 1.004 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
 5. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 6. În cazul descoperirii incidentale a unor vestigii arheologice, executantul este obligat să sisteze orice activitate și să informeze Direcția Județeană pentu Cultură Covasna în termen de 72 ore în conformitate cu art. 4, cap II din OG 43/200 republicată;
 7. Se vor lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele), se va înştiinţa ITM Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 8. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 9. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor; pe timp secetos drumurile de acces vor fi stropite periodic pentru limitarea cantităţii de praf antrenate de mijloacele de transport;
 11. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor, substanţelor poluante de orice fel.
 12. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 13. Se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale cu hidrocarburi prin
 14. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 15. Titularul proiectului va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

  Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

  Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

  

 

 

 

Şef Serviciu, Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                         Responsabil biodiversitate,

       Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                             Geogr. Berde Lajos

 

 

 

                                   Întocmit, Cons. AAA, Ing. Farkas János